Tiga som vittne

2019-08-31 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag är över 15 år och har blivit kallad som vittne i domstolen. Måste jag prata eller har jag rätt o vara tyst och inte svara på frågor?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser gällande att vara vittne regleras i 36 kap. rättegångsbalken (RB). I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne, 36 kap. 1 § RB. Innan man vittnar ska vittnet avlägga en vittnesed, som lyder enligt följande: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.'', enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB. När vittneseden är avlagd talar man under straffansvar, det betyder att man måste tala sanning och inte ljuga. Skulle vittnet utan giltigt skäl vägra att tala kan denne riskera att få betala vite eller till och med bli häktad, 36 kap. 21 § RB. Dock föreligger vissa omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja att denne själv eller någon i dennes familj har begått en brottslig gärning, dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet, 36 kap. 6 § RB. Slutsatsen som kan dras är att du inte har rätt att tiga som vittne ifall du minns vad som har hänt och det inte föreligger någon särskild omständighet som ger dig rätten att tiga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ombud får som huvudregel vittna

2019-08-27 i Vittna
FRÅGA |Kan man vara vittne om man oxå är ombud för någon?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).Som utgångspunkt får varje person som inte är part (eller – i brottmål – målsägande, medverkande vid brottet m.fl.) i ett visst mål vara vittnen (36 kap 1 § RB). Även ombud får vittna. För sådant som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande, får de dock vittna endast om parten medger det. Är ombudet en advokat och uppgifterna hen är tänkt att vittna om skyddade av advokatens tystnadsplikt, får advokaten endast vittna om det är uttryckligen medgivet i lag, eller om den som skyddas av tystnadsplikten medger det (36 kap 5 § 2–3 st RB).Vänligen

Att som vittne inte minnas ej mened

2019-07-23 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det man har sagt i ett polisförhör kan läsas upp under rättegången utan tillåtelse eller måste de först be om tillåtelse från mig som ska vara vittne under ett rättegång? Alltså kan de läsa upp allt under rättegången utan att jag vill att de ska göra det och jag säger att jag har glömt vad som har hänt eftersom det är längesen sedan händelsen inträffade? Kan jag då bli straffad om jag nu under rättegången inte kommer ihåg allt och kan inte vittna tillräckligt fast allt är nedskrivet under polisförhöret?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att någonting ska få beaktas av en domstol, måste det tas upp under rättegången. Själva anledningen till att du förhördes av polis var för att det skulle utgöra bevisning i brottsutredningen. Du har som vittne inte rätt att bestämma huruvida ditt förhör får användas som bevisning i rättegången.Du kan inte bli straffad om du när du vittnar under rättegången inte minns lika mycket som vid polisförhöret. Du är däremot straffbart att ljuga och säga att man inte minns. Det brottet heter mened och bestraffas beroende på hur grovt brottet är med mellan böter eller fängelse i högst åtta år (15 kap 1 § brottsbalken).Vänligen,

Är anonyma vittnen tillåtna i Sverige?

2019-07-10 i Vittna
FRÅGA |Hej har blivit kallad att vittna i en rättgång. Vill ej att den åtalde ska veta mitt fulla namn för min egen säkerhet. Hur kan man gå till väga?Mvh
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Det som du beskriver kallas för vittnesanonymitet, vilket är förbjudet i Sverige. Det finns dock inget explicit förbud mot anonyma vittnen i den svenska straffrättsliga lagstiftningen, utan kan istället utläsas av 36:10 rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB), där det anges att rätten ska "höra vittnet om hans fullständiga namn [...]". Istället brukar det hänvisas till rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 Europakonventionen (EKMR); med hänvisning till rättssäkerheten ska alltså den åtalade få möjlighet att bemöta det vittne vars utsago eventuellt kan läggas till grund för en fällande dom.I Sverige råder vittnesplikt, dvs. att om du inte infinner dig vid rättegången så straffas du med vite; som utgångspunkt ska du alltså infinna dig "vid förhandling inför rätten, 36:7 RB. Däremot kan du begära att få vittna utan att den åtalade samtidigt befinner i rättssalen, om det skulle hindra dig från att "fritt berätta sanningen", 36:18 1 st. 1 p. RB. Du kommer inte att få vara helt anonym i den mening att du framträder med ditt namn men du kan alltså få möjlighet att vittna utom den åtalades fysiska närvaro. Se dock 36:18 2 st. RB, om att den åtalade i sådana fall ändå ska få möjlighet att följa sammanträdet genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring, samt få möjlighet att ställa frågor till vittnet som hörs utom dennes närvaro.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vittnesplikt - Är man tvungen att vittna mot syskon?

2019-08-29 i Vittna
FRÅGA |Hejsan !Jag har fått en kallelse till sveahovrätt där jag ska vittna i ett mål där min syster är anklagad för häleri! Måste jag vittna??
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna kring vittnen återfinns i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Sverige har vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne (framgår av 36 kap. 1 § RB). Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten, där man inte är skyldig att vittna. Ett av undantagen är just syskon. Du är inte skyldig att vittna mot ett syskon (36 kap. 3 § RB). Kort och gott behöver du därmed inte vittna i målet mot din syster. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Vilka faktorer kan komma att spela roll när trovärdigheten i ett vittnesmål bedöms?

2019-07-30 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande vittnesmål. Förutsättningarna är följande:En man har vittnat mot en person angående sina iakttagelser av en händelse. Hans hustru förhörs 4-5 veckor senare och enligt polisen sker förhöret "för att bekräfta makens uppgifter". Förhållandena är sådana att maken kan ha varit den som har vållat den händelse som han har lämnat vittnesmål om. Det är dock den person som han vittnar mot som står åtalad för händelsen.Min fråga: Hur ska man i detta fallet bedöma trovärdigheten i hustruns vittnesmål? Kan man anse att hustruns vittnesmål är jävigt?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna angående vittnesmål återfinns i Rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten är att alla som inte är part i ett mål får vittnaUtgångspunkten är att alla som inte är part i ett mål får vittna (RB 36 kap 1 §). Det finns dock vissa undantag till detta. Ett sådant är exempelvis om det eventuella vittnet är under femton år eller lider av en psykisk störning, då det i dessa fall alltid görs en prövning i huruvida personen ska få vittna eller inte (RB 36 kap 4 §). Ett annat undantag är att den som är närstående till en part är inte har skyldighet till att vittna (RB 36 kap 3 §). Att kvinnan är hustru till mannen kan påverka bedömningenDet finns inga jävsregler som rör vittnesmål. Man kan därför inte säga att hustruns vittnesmål är jävigt. När det kommer till trovärdigheten i hustruns vittnesmål, så kan dock faktumet att det finns en stor risk att hustrun känner en stark lojalitet gentemot mannen komma att spela en betydande roll för bedömningen. Ytterligare omständigheter som kan komma att påverka hustruns trovärdighet är exempelvis hennes sinnesstämning i samband med utlåtandet, och om hon ger en sammanhängande och rimlig berättelse. Att ge ett precist svar på hur man kommer att bedöma hennes vittnesmål är dock mycket svårt att svara på, då det alltid är en rad olika individuella faktorer och omständigheter som spelar in. Det faktum att kvinnan är hustru till mannen vägs dock sannolikt in i bedömningen angående hennes trovärdighet med stor vikt, speciellt om det framkommer att det finns en risk för att mannen är den som kan ha vållat händelsen. Detta påverkar i slutändan givetvis hur stor vikt man ska lägga vid hennes vittnesmål i ett bevishänseende. Jag hoppas att mitt svar kan ha klarat upp några frågetecken, trots att det är vagt. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma med en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Vittnesplikt och rättegångsprocessen

2019-07-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad som vittne till rättegång, jag vill ej vara vittne, men som jag förstått det så måste jag vara vittne emot min vilja. Så då måste jag närvara på rättegången och bli förhörd. Iallafall min fråga är hur länge måste jag vara med på rättegången? Måste jag vara med på hela rättegången eller får jag gå direkt efter jag blivit förhörd? Min andra fråga är hur lång är en rättegång? Hur lång tid kommer hela rättegången ta alltså?Rättegången gäller en misshandel, ungdomar under 18 och jag är också under 18.Tack för hjälpen!
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt, vilket innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör vid rättegången, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Hur går en rättegång till och när ska jag vittna?En rättegång är ett "möte" i en domstol där men ska utreda om den som är misstänkt för brott ska dömas för brott eller inte. Detta kallas för att domstolen prövar målet. Rättegångar är för det mesta offentliga och innebär att vem som helst får sitta med och lyssna på rättegången. Mål gällande känsliga saker, som sexualbrott till exempel , brukar vanligtvis ske bakom stängda dörrar och innebär att domstolen bestämmer vilka personer som får lyssna på rättegången och inte. Då din rättegång gäller misshandel, kommer den troligtvis vara offentlig och vem som helst får komma och lyssna. Det är svårt att säga hur lång en rättegång brukar vara, då det beror det enskilda målet. Längden på rättegången kan variera beroende på hur omfattande målet är, vad det är för brott som ska utredas, hur många vittnen som ska förhöras, vilka bevis som finns och mycket mer. Vittnen som är kallade till en rättegång brukar vanligtvis inte få vara med under hela rättegången. Detta för att vittnena inte ska bli påverkade och ändra sin uppfattning om vad som har hänt av det som sägs under rättegången. Vittnena brukar få, om de vill, stanna kvar i rättegångssalen och lyssna efter att de har vittnat och då sätta sig tillsammans med de andra åhörarna, som är där för att lyssna på rättegången. Detta Innebär i ditt fall att du kommer bli inkallad till rättegången när det är dags för dig att vittna och sedan när du är klar, få välja om du vill gå eller stanna kvar för att lyssna.Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten. Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra vissa frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till.En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor som du kan ha som vittne. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen. Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Och slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte från kommer vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan vårdnadshavare stoppa sina barn från att vittna?

2019-06-29 i Vittna
FRÅGA |Kan en vårdnadshavare vägra sitt 16 åriga barn att lämna ett vittnesmål? Vart står det reglerat isåfall?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige råder så kallad allmän vittnesplikt (reglerna finns i 36 kap. rättegångsbalken). Det innebär principiellt att har man blivit kallad att vittna i rättegång så måste man infinna sig. Vägrar man inställa sig kan man bli förelagd vite eller till och med hämtad till domstolen av polis. Det finns vissa undantag från denna plikt, man måste exempelvis inte vittna när någon närstående står åtalad. Vissa yrkesgrupper är också undantagna från vittnesplikten beroende på omständigheterna.Åldern på den person som ska vittna påverkar dock inte vittnesplikten annat än indirekt. Är det kallade vittnet under 15 år så ska domstolen i det enskilda fallet pröva om det är lämpligt att personen vittnar. I sådana fall skulle vårdnadshavarens inställning kunna påverka om barnet vittnar eller inte. För barn äldre än 15 har dock vårdnadshavarens inställning ingen principiell betydelse för skyldigheten att vittna. Denna kan alltså inte å sitt barns vägnar vägra att inställa sig för att vittna.Med vänliga hälsningar