Vad kan man göra när en målsägande ljugit inför domstol?

2019-05-10 i Vittna
FRÅGA |Hej !Jag har en anhörig, dömd i tingsrätt mot sitt nekande. Bevisning är målsägandes berättelse. Det handlar om samtyckeslagen.Min fråga rör att jag och flera med mig nåtts av uppgifter att målsägande ångrar sig och ska för tredje part uttryckt att den inte varit ärlig under de muntliga förhören i tingsrätt. Hur kan man hantera detta?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller om en målsägande ljugit i förhör i domstol, samt vad man som den tilltalade kan göra i en sådan situation. Mened Att ljuga inför en domstol är i Sverige en straffbelagd handling som kallas för mened (15 kap. 1 § brottsbalken). För att kunna dömas för mened krävs att man har ljugit under ed. I brottsmål är det endast vittnen som avlägger ed och alltså talar under sanningsplikt och straffansvar (36 kap. 11 rättegångsbalken). Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed och omfattas därför inte av straffansvaret. Det är alltså inte straffbelagt att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. En osann berättelse kan däremot medföra att berättelsen inte anses som lika tillförlitlig, men den innebär inte att domen blir "ogiltig". Överklagan Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. När prövningstillstånd har meddelats i hovrätten prövas målet på ungefär samma sätt som i tingsrätten. När tidsfristen för överklagan passerat talar man om att domen vunnit laga kraft.Resning En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. En av de få möjligheterna att angripa en dom som vunnit laga kraft är att ansöka om resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Det är i huvudsak den personen som dömts som kan ansöka om resning. Du kan läsa mer om resning här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Måste jag vittna även fast jag inte vill?

2019-04-09 i Vittna
FRÅGA |Kan man bli kallad som vittne i en vårdnadstvist även om man inte vill vittna?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt som innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten.Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till, eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen.Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte kommer ifrån vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Måste jag vittna mot min kompis?

2019-03-31 i Vittna
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man blir kallad som vittne mot en kompis och säger att man helt enkelt inte minns händelseförloppet kan man bli dömd för detta. Känns ju som om att rätten inte kan bevisa om man minns eller inte liksom.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring att vittna samt vilket brott man kan begå finns reglerat i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB) För det första är man skyldig att vittna, så kallad vittnesplikt. Detta framgår av 36:1 RB. När man vittnar i domstolen måste man avlägga en ed, där man lovar att man ska berätta sanningen, det finns alltså en skyldighet till att berätta sanningen (36:11 och 36:14 RB).Följer man inte dessa bestämmelser riskerar man att begå mened. Mened kan då begås genom att inte svara på frågor, att förtiga sanningen från domstolen (15:1 BrB). Sen är det klart det inte går att komma ihåg alla detaljer i ett vittnesmål och att man har glömt bort något medför givetvis inte att personen begår mened, såvida det inte begås med uppsåt, man gör det avsikt att förleda domstolen. Och precis som med alla andra straffbelagda gärningar så krävs det att beviskravet är uppfyllt, att det är utom rimligt tvivel för att kunna dömas till brott.Hoppas du fick svar på din fråga!

Går det att neka deltagande i polisförhör under en polisutredning som närstående?

2019-03-24 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag undrar om närståenderegeln i RB 36:3 endast gäller under en rättegång eller om den även gäller under polisutredningen? Kan jag behöva förhöras av polisen även om jag inte behöver vittna i rätten?
Daniela Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida någon som är närstående kan neka till polisförhör under polisutredningen, så jag kommer besvara din fråga utifrån de förutsättningarna. Möjligheter att neka vittnesförhörPolisen får hålla förhör med alla personer som kan antas kunna lämna uppgifter av vikt för utredningen, detta framgår av 23:6 RB Om personen har varit med vid brottstillfället så kan man anta att denna person kan besitta uppgifter som kan underlätta polisens utredning. På grund av detta kan polisen ha rätt att förhöra. Vi har vittnesplikt i Sverige, vilket innebär att man är skyldig att berätta för polisen vad man bevittnad (sett/hört) vid brott, detta framgår av 36:1 RB. Det finns däremot undantag från denna regel. Ett av dessa undantag är att man inte behöver vittna om den misstänkte är en närstående, 36:3 RB. Är man närstående så man omfattas av 36:3 RB så kan man själv avgöra om man vill vittna eller ej. Om man väljer att delta i ett vittnesförhörOm man då väljer låta sig förhöras av polisen under utredningen så behöver man inte säga någonting, dvs. man behöver alltså inte svara på de frågor man inte vill svara på. Däremot måste man svara sanningsenligt på de frågor man väljer att besvara. Så man måste tala sanning men man har även rätt att vara tyst. SammanfattningsvisÄr man närstående till någon som misstänks för ett brott så är man inte skyldig att delta i de förhör som polisen vill hålla. Däremot så får man vittna om man vill men då väljer man själv vad man ska svara på och inte, men när man väljer att svara måste man tala sanning. Med vänliga hälsningar

Är det straffbart att ljuga i vårdnadsutredning?

2019-04-29 i Vittna
FRÅGA |Om man varit vittne i en vårdnadsutredning gällande annat barn än sitt eget, och inte sagt sanning pga man varit rädd osv. Vad kan straffet bli och vad är skillnaden på det straffet beroende på om man vittnat under ed eller inte?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är endast straffbart att ljuga om det görs under sanningsförsäkran eller ed, detta kan leda till att man döms till ansvar för brottet mened eller osann partsutsaga.Om du varken avlagt ed eller sanningsförsäkran kommer du inte få något straff, även om du uppgett oriktiga uppgifter. Jag tolkar din fråga som att du inte gjort det, i sådant fall har du alltså inget att oroa dig över.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Vittna som tidigare misstänkt i brottmål

2019-04-03 i Vittna
FRÅGA |Hej!För ett år sedan var jag på polisförhör, där jag fick reda på att jag var skäligen misstänkt för ett brott. En sk vän hade angett mig. Vet till viss del att hen har delaktighet i brottet men angett mig för att slippa ta straffet helt eller delvis.Då jag inte begått brottet och inget uppsåt eller bevis som styrkte detta finns så avskrevs jag från utredningen.Nu är jag kallad som vittne. Jag ska alltså vittna i samma mål som jag tidigare varit skäligen misstänkt för.Vad gör jag nu? Bör jag ta kontakt med min advokat som jag hade under förundersökningen?Tacksam för svar
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så är du inte misstänkt för något brott i nuläget men har nu blivit kallad som vittne till en rättegång för samma brott som du tidigare var misstänkt för. Bestämmelser om vittnen i rättegång finns i 36 kapitlet i Rättegångsbalken (RB.) Enligt kapitlets första paragraf får alla som inte är part i målet höras som vittne. Part är den som är åtalad eller målsägande (offer) för brottet. Gällande brottmål finns det dessutom lite mer regler, bland annat att den som åtalats för medverkan eller är skäligen misstänkt inte får kallas som vittne (här.) Du skriver dock att du inte längre är misstänkt och jag förstår det som att du heller aldrig blev åtalat. Det finns därför inget hinder för domstolen att kalla dig som vittne.Eftersom vi har vittnesplikt i Sverige är det viktigt att du går till domstolen för att vittna. Om du inte gör detta riskerar du enligt 36 kap 7 § RB att behöva betala ett vite (här.) Innan du vittnar kommer du få avlägga en ed där du lovar att tala sanning, vilket följer av 36 kap 11 § RB (här.) När du har blivit kallad som vittne behöver du ingen advokat eftersom du inte är misstänkt för något brott. Som vittne är det din uppgift att svara på frågor så gott du kan för brottet ska kunna utredas så noga som möjligt. Enligt 36 kap 6 § RB får du dock vägra att uttala dig om sådant som skulle innebära att du avslöjar att du eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling (här.) Du behöver alltså inte oroa dig för att du kommer tvingas säga någonting som kan vara till nackdel för dig själv i utredningen. Om du får en fråga som du inte vill svara på av denna anledning är det viktigt att du förklarar detta och att du inte ljuger eller försöker undvika frågan på något annat sätt. På hemsidan för Sveriges domstolar finns mer information om vad som gäller när man kallas som vittne till en rättegång (här.)Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!Vänligen,

Måste man vittna om det påverkar ens hälsa?

2019-03-24 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag är tvingad att som lärare vittna i en familjetvist om vårdnaden av en elev till mig. Just nu är jag i ett tidigt skede av en graviditet och kommer att vara ungefär halvvägs igenom graviditeten när det är dags att vittna.Finns det någon regel/lag som gör att jag kan slippa vittna med tanke på mitt tillstånd då jag är rädd att stressen av att vittna och oron kring (tex att jag får högt blodtryck med mera) att vittna kan skada barnet. Tack på förhand.
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller vittnesplikten vilket regleras i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).Kan man slippa vittna på grund av sitt hälsotillstånd?I Sverige har vi vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man är kallad, det är en allmän medborgerlig skyldighet, 36 kap. 1 § RB. Det finns undantag för vittnesplikten men av det som framgår i din fråga omfattas du troligen inte. Undantaget är för de som är under 15 eller de som lider av allvarlig psykisk störning, 36 kap. 4 § RB. Om man är närstående kan man också slippa vittna, 36 kap. 3 § RB. Det finns ingen speciell regel som säger att man inte behöver vittna på grund av sitt hälsotillstånd varför du har en plikt att vittnas om du kallas.RådDu bör berätta hur du känner inför att vittna, ta kontakt med domstolen eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. Eventuellt kan det du förväntas vittna om inkluderas i socialtjänstens vårdnadsutredning och att du då slipper vittna. Om du ändå kallas finns det ibland möjlighet att vittna via telefon eller via en video-länk.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du ställa en till.Vänliga hälsningar,

Försvarsadvokat kontaktar vittne innan rättegång

2019-02-27 i Vittna
FRÅGA |Hej hej!Jag är ett av åklagarens vittnen i en rättegång om ca en månad och nyss blev jag kontaktad av försvarsadvokat som ville ställa frågor till mig. Får advokaten göra så innan rättegång och hur brukligt är det att man gör så.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En försvarsadvokat har inom ramen för sin verksamhet en skyldighet att iaktta god advokatsed, 8 kap. 4 § rättegångsbalken (RB). Advokaten ska med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning, 21 kap. 7 § RB. Med andra ord innebär detta att försvarsadvokaten har rätt att ringa upp dig som är ett vittne innan rättegången och ställa frågor i syfte att tillvara den misstänktes rätt, såvida det sker i enlighet med god advokatsed.Gällande frågan om hur brukligt det är att man gör så är det tyvärr svårt för mig att avgöra eller ge ett svar på rak arm och får dessvärre undgå att svara på det. Men jag hoppas att du fick svar på den viktigaste frågan, återkom gärna ifall du har andra funderingar!Med vänlig hälsning,