Har ett vittne rätt att vägra yttra sig om en brottslig omständighet som denna medverkat i?

2019-05-24 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag är kallad som vittne till en huvudförhandling i tingsrätten. Under ed kan jag få frågan om varför jag var på platsen för brottet. För att kunna svara sanningsenligt på den frågan måste jag berätta att jag begick ett annat orelaterat brott på platsen.Är jag tvingad att berätta detta under ed? Har jag immunitet mot att vittnesförhöret används om åtal skulle väckas mot mig? Vad händer om de använder vittnesförhöret för att hitta mina fingeravtryck?Tacksam för svar,Med vänlig hälsning
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en rätt för vittnen att vägra yttra sig om en omständighet som skulle röja att vittnet har förövat brottslig handling (36 kap. 6 § rättegångsbalken).Det finns alltså en rätt för ett vittne att inte yttra sig om saken. Däremot ger det inte vittnet en möjlighet att vägra vittna helt och hållet eller att inte avlägga ed, utan ett vittne som på någon punkt anser sig ha rätt att vägra yttra sig ska uttryckligen ange att han eller hon vägrar att yttra sig angående frågan vittnet fått.Det finns ingen generell immunitet eller liknande, utan i Sverige gäller fri bevisföring (35 kap. 1 § rättegångsbalken), vilket betyder att vittnesmålen kan användas om vittnet yttrar sig om brottsliga omständigheter.Vänligen,

Vittnesplikt mot närstående

2019-05-13 i Vittna
FRÅGA |Måste jag vittna mot min son.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är säkert en påfrestande situation du sitter i så jag hoppas att svaret ger en smula lugn. Nej. Du är inte skyldig att vittna mot närstående enligt rättegångsbalken (RB) 36 kap. 3 §. Om närstående ändå väljer att vittna ska inte vittnesed avläggas enligt RB 36 kap.13 § 3 st.Lycka till!

Är det straffbart att ljuga i vårdnadsutredning?

2019-04-29 i Vittna
FRÅGA |Om man varit vittne i en vårdnadsutredning gällande annat barn än sitt eget, och inte sagt sanning pga man varit rädd osv. Vad kan straffet bli och vad är skillnaden på det straffet beroende på om man vittnat under ed eller inte?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är endast straffbart att ljuga om det görs under sanningsförsäkran eller ed, detta kan leda till att man döms till ansvar för brottet mened eller osann partsutsaga.Om du varken avlagt ed eller sanningsförsäkran kommer du inte få något straff, även om du uppgett oriktiga uppgifter. Jag tolkar din fråga som att du inte gjort det, i sådant fall har du alltså inget att oroa dig över.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Vittna som tidigare misstänkt i brottmål

2019-04-03 i Vittna
FRÅGA |Hej!För ett år sedan var jag på polisförhör, där jag fick reda på att jag var skäligen misstänkt för ett brott. En sk vän hade angett mig. Vet till viss del att hen har delaktighet i brottet men angett mig för att slippa ta straffet helt eller delvis.Då jag inte begått brottet och inget uppsåt eller bevis som styrkte detta finns så avskrevs jag från utredningen.Nu är jag kallad som vittne. Jag ska alltså vittna i samma mål som jag tidigare varit skäligen misstänkt för.Vad gör jag nu? Bör jag ta kontakt med min advokat som jag hade under förundersökningen?Tacksam för svar
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så är du inte misstänkt för något brott i nuläget men har nu blivit kallad som vittne till en rättegång för samma brott som du tidigare var misstänkt för. Bestämmelser om vittnen i rättegång finns i 36 kapitlet i Rättegångsbalken (RB.) Enligt kapitlets första paragraf får alla som inte är part i målet höras som vittne. Part är den som är åtalad eller målsägande (offer) för brottet. Gällande brottmål finns det dessutom lite mer regler, bland annat att den som åtalats för medverkan eller är skäligen misstänkt inte får kallas som vittne (här.) Du skriver dock att du inte längre är misstänkt och jag förstår det som att du heller aldrig blev åtalat. Det finns därför inget hinder för domstolen att kalla dig som vittne.Eftersom vi har vittnesplikt i Sverige är det viktigt att du går till domstolen för att vittna. Om du inte gör detta riskerar du enligt 36 kap 7 § RB att behöva betala ett vite (här.) Innan du vittnar kommer du få avlägga en ed där du lovar att tala sanning, vilket följer av 36 kap 11 § RB (här.) När du har blivit kallad som vittne behöver du ingen advokat eftersom du inte är misstänkt för något brott. Som vittne är det din uppgift att svara på frågor så gott du kan för brottet ska kunna utredas så noga som möjligt. Enligt 36 kap 6 § RB får du dock vägra att uttala dig om sådant som skulle innebära att du avslöjar att du eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling (här.) Du behöver alltså inte oroa dig för att du kommer tvingas säga någonting som kan vara till nackdel för dig själv i utredningen. Om du får en fråga som du inte vill svara på av denna anledning är det viktigt att du förklarar detta och att du inte ljuger eller försöker undvika frågan på något annat sätt. På hemsidan för Sveriges domstolar finns mer information om vad som gäller när man kallas som vittne till en rättegång (här.)Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!Vänligen,

Måste man vittna om man lider av psykisk ohälsa?

2019-05-22 i Vittna
FRÅGA |Om jag har blivit kallad till att vittna men lider av ptsd, depression och panikångest och har läkarintyg på detta är det en anledning till att ej vittna?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!I Sverige gäller allmän vittnesplikt, vilket betyder att alla är skyldiga att vittna i rätten om åklagarsidan eller försvararsidan begär detta (36 kap. 1 § rättegångsbalk). Är man under 15 år eller lider man av en psykisk störning ska rätten med hänsyn till omständigheterna pröva om man ska behöva vittna (36 kap. 4 § rättegångsbalk). Du kan därför lämna in ett läkarintyg till rätten och så får de bedöma om du ska undandras från vittnesplikten. Jag tror dock inte att de problem du beskriver kommer att klassificeras som psykiska störningar och därför kommer du troligen behöva vittna ändå.Vägrar du vittna kan rätten förelägga dig med vite (d.v.s. att du får betala skadestånd om du sedan väljer att inte vittna) och de kan också begära dig häktad (36 kap. 21 § rättegångsbalk). Även om det känns jobbigt är det därför bäst att vittna för att du inte ska få ytterligare problem. Jag råder dig att kontakta ett vittnesstöd som kan hjälpa dig.

Vad kan man göra när en målsägande ljugit inför domstol?

2019-05-10 i Vittna
FRÅGA |Hej !Jag har en anhörig, dömd i tingsrätt mot sitt nekande. Bevisning är målsägandes berättelse. Det handlar om samtyckeslagen.Min fråga rör att jag och flera med mig nåtts av uppgifter att målsägande ångrar sig och ska för tredje part uttryckt att den inte varit ärlig under de muntliga förhören i tingsrätt. Hur kan man hantera detta?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller om en målsägande ljugit i förhör i domstol, samt vad man som den tilltalade kan göra i en sådan situation. Mened Att ljuga inför en domstol är i Sverige en straffbelagd handling som kallas för mened (15 kap. 1 § brottsbalken). För att kunna dömas för mened krävs att man har ljugit under ed. I brottsmål är det endast vittnen som avlägger ed och alltså talar under sanningsplikt och straffansvar (36 kap. 11 rättegångsbalken). Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed och omfattas därför inte av straffansvaret. Det är alltså inte straffbelagt att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. En osann berättelse kan däremot medföra att berättelsen inte anses som lika tillförlitlig, men den innebär inte att domen blir "ogiltig". Överklagan Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. När prövningstillstånd har meddelats i hovrätten prövas målet på ungefär samma sätt som i tingsrätten. När tidsfristen för överklagan passerat talar man om att domen vunnit laga kraft.Resning En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. En av de få möjligheterna att angripa en dom som vunnit laga kraft är att ansöka om resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Det är i huvudsak den personen som dömts som kan ansöka om resning. Du kan läsa mer om resning här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Måste jag vittna även fast jag inte vill?

2019-04-09 i Vittna
FRÅGA |Kan man bli kallad som vittne i en vårdnadstvist även om man inte vill vittna?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt som innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten.Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till, eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen.Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte kommer ifrån vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Måste jag vittna mot min kompis?

2019-03-31 i Vittna
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man blir kallad som vittne mot en kompis och säger att man helt enkelt inte minns händelseförloppet kan man bli dömd för detta. Känns ju som om att rätten inte kan bevisa om man minns eller inte liksom.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring att vittna samt vilket brott man kan begå finns reglerat i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB) För det första är man skyldig att vittna, så kallad vittnesplikt. Detta framgår av 36:1 RB. När man vittnar i domstolen måste man avlägga en ed, där man lovar att man ska berätta sanningen, det finns alltså en skyldighet till att berätta sanningen (36:11 och 36:14 RB).Följer man inte dessa bestämmelser riskerar man att begå mened. Mened kan då begås genom att inte svara på frågor, att förtiga sanningen från domstolen (15:1 BrB). Sen är det klart det inte går att komma ihåg alla detaljer i ett vittnesmål och att man har glömt bort något medför givetvis inte att personen begår mened, såvida det inte begås med uppsåt, man gör det avsikt att förleda domstolen. Och precis som med alla andra straffbelagda gärningar så krävs det att beviskravet är uppfyllt, att det är utom rimligt tvivel för att kunna dömas till brott.Hoppas du fick svar på din fråga!