FrågaPROCESSRÄTTVittna31/10/2019

Gäller advokatens tystnadsplikt även efter uppdraget?

Hej!

Jag har två processrättsliga funderingar:

Får en advokat vittna inför domstol ang brott som en fd klient begått och berättat om för advokaten? Gäller tystnadsplikten eller upphör den i samband med avträdandet?

Jag undrar också vad skillnaden avseende den procentuella konsekvensen för eftergivande respektive medgivande av käromål är i dispositiva tvistemål?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Advokatens tystnadsplikt

Ett vittne är normalt tvungen att vittna inför domstolen (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Advokater och deras biträden är dock undantagna den plikten och får inte vittna om sådant som de fått reda på genom sitt yrke (36 kap. 5 § rättegångsbalken).

Det finns två undantag mot vittnesplikten. Den första är om klienten ger sitt godkännande (36 kap. 5 § 3 st. rättegångsbalken). Den andra är vid grövre brott som inte kan ge mindre än två års fängelse. Det andra undantaget gäller dock inte för en försvarare, dvs. en advokat som fått reda på informationen när den försvarat klienten mot anklagelserna om brott (36 kap. 5 § 4 st. rättegångsbalken).

För en advokat som är försvarare kan vittnesplikten bara bli aktuell om klienten själv godkänner det.

Tystnadsplikten gäller utöver vittnesförbudet och innebär att advokaten inte får dela med sig om vad klienten sagt. Det gäller även efter uppdraget och till och med om advokaten förlorar sin status som advokat (s. 11 advokatsamfundets vägledning).

Skillnaden mellan ett eftergivande respektive medgivande av käromål

Ett eftergivande är detsamma som att "ge upp". Det innebär alltså att käranden lägger ned sin talan, återkallar den.

Konsekvensen blir att käromålet läggs ned som om det aldrig tagits upp. Dock kan svaranden motsätta sig det och tvinga fram en prövning (13 kap. 5 § rättegångsbalken). Då kan käranden inte senare komma och väcka talan igen om samma sak. Juridiskt kallas det att saken vinner rättskraft. Skulle svaranden tillåta att käromålet läggs ned kan käranden senare väcka det på nytt.

En medgivande av käromål är att svaranden medger yrkandet. Det innebär att kommer domstolen att döma utefter käromålet och konsekvensen är att käranden får rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare