Är styrelsemedlemmar för stiftelse att betrakta som partiska vittnen i rättegång?

2018-11-17 i Vittna
FRÅGA |Jag är svarande i ett tvistemål. Motparten/käranden är en stiftelse. Stiftelsen har kallat medlemmar av sin egen styrelse som vittnen- Min fråga är om de inte är att betrakta som parter eller om det inte i vart fall måste föreligga tvivel om deras opartiskhet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag klargöra ett stiftelser är, ur ett juridisk perspektiv, en självägande egendomsmassa. De förvaltas antingen av en styrelse eller en förvaltare. Och i en rättegång är det nog vanligaste att stiftelsen för talan genom en ställföreträdare (och alltså inte av styrelsen) enligt 11:2 Rättegångsbalken (RB). Det bör nog vara mer sällsynt att en styrelse eller förvaltare för talan i eget namn (alltså som part) för stiftelsens räkning. Men oavsett hur talan förs så har käranden (stiftelsen), som huvudregel, rätt att åberopa förhör med vem som helst (36:1 RB). Skillnaden ligger i att om vittnet är att betrakta som part, så är de inte skyldiga att avlägga vittnesmål (36:3 RB), och det ska domstolen underrätta vittnet om (36:10 st. 2 RB). Men även om styrelsens medlemmar inte strikt är att betrakta som parter, ur Rättegångsbalkens perspektiv, så håller jag med dig: de bör betraktas som opartiska vittnen. Det är dock någonting som domstolen beaktar vid sin fria bevisvärdering (35:1 RB), och vid den ska de enligt förarbetena göra en objektiv och rationell bedömning av, bland annat, vittnesutsagorna. Och om domstolen kommer fram till att det är partiskt vittne så är utgångspunkten därför att utsagan bör ifrågasättas (och eventuellt tillerkännas ett lägre bevisvärde). Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh

Vem är skyldig att avlägga vittnesed?

2018-11-05 i Vittna
FRÅGA |Gällande partsförhör, Om jag har för mig rätt så får varken den tilltalande eller målsägande avlägga vittnesed innan de hörs? Får snällt om ni kunde kunde utveckla det, får de inte avlägga vittnesed alls?Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är alldeles riktigt som du säger, varken den tilltalade eller målsäganden avlägger vittnesed eller sanningsförsäkran. Här föreligger ett vittnesförbud enligt rättegångsbalken (1942:740) 36 kap. 1 § (här). Målsäganden får inte vittna, oavsett om han eller hon för talan eller inte. Detsamma gäller den som är åtalad för gärningen vilket vittnesförhöret gäller, eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen.Vänligen,

Måste familjemedlemmar svära vittnesed?

2018-10-14 i Vittna
FRÅGA |Om man är i en familj rättegång måste alla personer svära en ED då? Eller behöver inte familj/släktingar svära en ED som i vanliga rättegångar? Men alla utestående personer som inte är släktingar/familj medlemmar göra detta och går endast under ED i en sådan rättegång?Jag undrar om denna frågan då jag har fått i svar av en advokat att inga familj/släktingar eller då den anklagade eller någon förutom personer utanför behöver göra detta.Så skulle vara väldigt tacksam för att få reda på om detta stämmer eller inte för tycker det låter väldigt konstigt att inte alla i en rättegång oavsett skulle behöva göra det.mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur en rättegång går till kan du hitta i rättegångsbalken. Jag tolkar din fråga som att den gäller rättegången i ett brottmål. I brottmål finns ofta en eller flera tilltalade, en eller flera målsägande och ett eller flera vittnen. I brottmål är den tilltalade en part och den andra parten är oftast åklagaren, dessa får inte höras som vittnen. Målsäganden kan ibland vara part men får oavsett inte höras som vittne i brottmål. Övriga inblandade, alltså de som inte är parter eller målsägande kan höras som vittnen och är dessutom skyldiga att vittna (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Närstående till parterna i en rättegång är dock inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Med närstående menas den som är eller har varit gift med en part, den som är i rätt upp- eller nerstigande släktskap med part, svågerlag med part, syskon med part eller på liknande sätt är närstående till en part. Att närstående inte är skyldiga att vittna hindrar inte att de kan vittna om de vill. Huvudregeln är att de som är vittnen i rättegången ska svära en ed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Däremot är det så att om de som är närstående till parterna i ett brottmål väljer att vittna så får de inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Det innebär att svaret du hade fått är riktigt, alltså att endast de vittnen som inte är närstående till en part i rättegången ska avlägga vittnesed. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Måste en psykoterapeut vittna i rättegång?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA |Måste en psykoterapeut vittna om ett samtals innehåll i en rättegång?
Christoffer Dahl |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om vittnesplikt hittar vi i rättegångsbalkens 36 kap.Vittnesplikt.I svensk rätt är vittnesplikten enallmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig som vittne.Undantag från vittnespliktenFrån vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är parterna i målet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor, psykologer, men även psykoterapeut, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.Därför måste inte en psykoterapeut vittna om sekretesslagda uppgifter, om inte personen samtycker till det.Hoppas detta var svaret på din fråga.

Vittnesplikt för sjuttonåringar

2018-11-15 i Vittna
FRÅGA |fråga ! en kompis till min dotter har viktiga vittnesuppgifter som har mycket stor vikt kan en åklagare bestämma att denne person måste vitna då det finns stora skäl att målet kan klaras upp med hennes vittnesmål trots hennes ålder på 17 år
Veronica Borg |Hej och tack för din fråga!I Sverige har vi vittnesplikt. Denna plikt innebär att man har en skyldighet att vittna om inte något undantag föreligger. De undantag som finns gäller bland annat för den som är gift med den åtalade (36 kap. 3 § rättegångsbalken), för den som är under femton år eller lider av psykisk störning (36 kap. 4 § rättegångsbalken), och för vissa personer som har sekretess (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Om någon som har en skyldighet att vittna inte infinner sig i domstolen kan personen behöva betala vite (36 kap. 7 § rättegångsbalken) eller hämtas till domstolen (36 kap. 20 § rättegångsbalken).Detta innebär att din kompis dotter har en skyldighet att vittna, förutsatt att inte någon av omständigheterna ovan föreligger. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är man som målsägande skyldig att höras i rättegång?

2018-10-18 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag är målsägande och vid ett tillfälle då alkohol var inblandad blev misshandlad som jag inte kommer ihåg. Inga synliga märken efter men grannarna ringde polisen. Har sagt till polisen att jag inte vill medverka och har inte gjort någon anmälan.Har nu blivit kallad till rättegång för att vittna. Jag vill inte orkar inte. Kan dom tvinga mig?. Vill lägga detta bakom mig och har inte druckit sedan dess. Vore tacksam för svar.
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har kallats till rättegången och ska infinna dig personligen så ska rätten förelägga dig vid vite att komma dit (45 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken) Som målsägande kommer du inte höras under straffansvar. Varken ed eller sanningsförsäkran kan läggas av en målsägande. Du kan vägra svara på frågor, och det finns inte någon sanktion för att tvinga fram uppgifter från dig. Du har alltså ingen skyldighet att medverka i processen, däremot kan du få vite påkallat om du inte infinner dig på rättegången efter kallelse.Vänligen,

Kan man avböja att vittna mot sitt barnbarn?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA |Har blivit kallad till plisförhör som vittne och misstänker att jag i en ev. rättegång kan kallas att vittna mot mitt barnbarn. Kan jag då avböja att vittna och hänvisa till att mitt barnbarn är närstående?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en vittnesplikt som säger att man är tvungen att vittna om man skulle bli kallad till en rättegång i detta syfte. Det finns dock vissa undantag till vittnesplikten, ett av dessa är att man inte behöver vittna mot vissa närstående (36 kap 3 § RB). Man är exempelvis inte skyldig att vittna mot någon i "rätt upp- eller nedstigande släktskap", detta avser föräldrar, mor- och far-föräldrar, barn och barnbarn m.fl. Detta innebär att du inte kan tvingas att vittna mot ditt barnbarn. Som jag förstår det måste du dock fortfarande komma till rättegången om du skulle bli kallad till denna. Det går alltså inte att helt undvika rättegången. När du väl är på plats i rättssalen kommer du att bli informerad om att du inte måste vittna, med hänsyn till ert släktskap (36 kap 10 § 2 st RB). Du kan då informera rätten om att du inte vill vittna av denna anledning. Om du vill vara säker på om du måste dyka upp eller inte kan du kontakta tingsrätten ifråga i god tid före rättegången och fråga hur det fungerar. Om du är osäker på om du måste dyka upp eller inte bör du inställa dig i enlighet med kallelsen och sedan avböja, som jag skrev ovan. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skyldighet att vittna?

2018-09-30 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad somvittne till en fejd mellan delägare på jobbet.Måste jag vittna?Några av dom har satt upp mig som vittne. Men inte frågat mig om jag vill.Jag vill inte vittna.Tacksam för svar.Mvh Ingela
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har blivit kallad som vittne och undrar nu om du har skyldighet att vittna. I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att det är en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hon eller han vill vittna eller inte. Undantag görs bara för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.I 36 kap 23 § Rättegångsbalken framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat. Tyvärr har du alltså skyldighet att vittna. Men det finns stöd att få. På många domstolar finns vittnesstöd och särskilda väntrum för vittnen. Ta kontakt med tingsrätten du är kallad till före förhandlingen om du har frågor om hur det ser ut just där. Hoppas att du har fått svar på din fråga!