Måste en närstående som vittnar i ett brottmål avlägga ed?

2019-01-15 i Vittna
FRÅGA |Behöver / måste man inte avlägga vittnesed i brottmål om man vittnar som anhörig dvs om man är jävig? Jag vet att man kan komma undan vittnesplikten om nära släktskap finns men om man ändå vittnar kan man göra det utan att avlägga ed?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje person som inte är part i ett mål för höras som vittne. I Sverige är det en skyldighet att vittna inför domstol (36 kap. 1 § rättegångsbalken).Som du nämnde är närstående till en part undantagen från denna skyldighet, men en sådan person får ändå vittna om denne vill (36 kap. 3 § rättegångsbalken).Om man är närstående till en målsägande som för talan i målet så ska man avlägga ed om man vill vittna. Om man däremot är närstående till en tilltalad i ett brottmål så får man inte avlägga en ed. Detta framgår av 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken.Vänligen,

Vittnesskyldighet för 17-åring

2018-11-20 i Vittna
FRÅGA |Hej.Min dotter är 17 år, fyller 18 den 17 dec.Hon kommer att kallas som vittne av sin pojkväns advokat nu i november. Första hyvudförhandling en är redan på fredag den 23 nov 2018.Är hon tvungen att vittna?. Begår hon något brott i att vägra, även om det är till pojkvännens fördel? Tänker att hon kanske blir grillad av åklagaren. Är hon tvungen att vittna under ed?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vittnen hittar vi i Rättegångsbalken (RB).I 36 kap. 1 § RB anges att varje person som inte är part i målet får höras som vittne, med undantag för målsägande som oavsett om denne för talan eller ej inte får vittna. Detta innebär att en person som inte är part i målet i regel har en vittnesskyldighet och därmed ska vittna i rätten under ed. Enligt 36 kap. 4 § RB kan rätten befria personer under 15 år från vittnesskyldigheten och i 36 kap. 13 § RB anges att även om rätten skulle besluta att en person under 15 år ska vittna så får denne inte göra det under ed. I 36 kap. 3 § RB anges hur personer som är gifta eller på liknande sätt närstående med part i målet inte är skyldig att vittna och även här undantas dessa från skyldigheten att avlägga ed om de väljer att vittna (se 36 kap. 13 § RB). Med närstående avses t.ex. att personerna är eller varit sambor eller att de haft en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av en inte obetydlig varaktighet som därmed kan jämställas med ett samboförhållande.Det kan därmed konstateras att din dotter med hänsyn till sin ålder inte kan undantas vittnesskyldigheten och inte heller skyldigheten att avlägga ed. Frågan om hon är skyldig att vittna under ed torde därigenom bero på om rätten i detta fall anser att deras relation gör att hon är att betrakta som närstående och därigenom undantas vittnesskyldigheten samt kan välja att vittna men inte under ed. Om en person som blivit kallad för att vittna väljer att utebli kan rätten i vissa fall besluta om hämtning av personen (se 36 kap. 20 § RB) eller att personen blir skyldig att betala vite (se 36 kap. 7 § RB). I de fall rätten beslutat att vite ska betalas ut och vittnet ändå väljer att inte uppfylla vittnesskyldigheten kan det beslutas om att häkta personen (se 36 kap. 21 § RB). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vittnesplikt för sjuttonåringar

2018-11-15 i Vittna
FRÅGA |fråga ! en kompis till min dotter har viktiga vittnesuppgifter som har mycket stor vikt kan en åklagare bestämma att denne person måste vitna då det finns stora skäl att målet kan klaras upp med hennes vittnesmål trots hennes ålder på 17 år
Veronica Borg |Hej och tack för din fråga!I Sverige har vi vittnesplikt. Denna plikt innebär att man har en skyldighet att vittna om inte något undantag föreligger. De undantag som finns gäller bland annat för den som är gift med den åtalade (36 kap. 3 § rättegångsbalken), för den som är under femton år eller lider av psykisk störning (36 kap. 4 § rättegångsbalken), och för vissa personer som har sekretess (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Om någon som har en skyldighet att vittna inte infinner sig i domstolen kan personen behöva betala vite (36 kap. 7 § rättegångsbalken) eller hämtas till domstolen (36 kap. 20 § rättegångsbalken).Detta innebär att din kompis dotter har en skyldighet att vittna, förutsatt att inte någon av omständigheterna ovan föreligger. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är man som målsägande skyldig att höras i rättegång?

2018-10-18 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag är målsägande och vid ett tillfälle då alkohol var inblandad blev misshandlad som jag inte kommer ihåg. Inga synliga märken efter men grannarna ringde polisen. Har sagt till polisen att jag inte vill medverka och har inte gjort någon anmälan.Har nu blivit kallad till rättegång för att vittna. Jag vill inte orkar inte. Kan dom tvinga mig?. Vill lägga detta bakom mig och har inte druckit sedan dess. Vore tacksam för svar.
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har kallats till rättegången och ska infinna dig personligen så ska rätten förelägga dig vid vite att komma dit (45 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken) Som målsägande kommer du inte höras under straffansvar. Varken ed eller sanningsförsäkran kan läggas av en målsägande. Du kan vägra svara på frågor, och det finns inte någon sanktion för att tvinga fram uppgifter från dig. Du har alltså ingen skyldighet att medverka i processen, däremot kan du få vite påkallat om du inte infinner dig på rättegången efter kallelse.Vänligen,

Närstående till part i mål undantas från vittnesplikt, men ej från vittnesed

2018-12-22 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag ska in i domstol och min flickvän ska vitta, och vi kommer förlova oss innan rättegången, måste hon fortfarande vitna under ed då? Och hur gör man för att bevisa att man är förlovad?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.VittnesedVittnen som hörs i rätten måste alltid avlägga vittnesed enligt lagen. Vissa närstående personer har dock rätt att inte vittna.Undantag från vittnespliktI Sverige råder som huvudregel en vittnesplikt vilken innebär att alla som rätten kallar som vittnen måste vittna. De personer som inte behöver vittna är makar, släktingar eller annan som på liknande sätt är närstående parten i målet. Sambos har enligt Högsta domstolen (se fallet här) ansetts vara relaterade på ett liknande sätt som makar är relaterade. Sambos behöver alltså inte vittna i domstol.Du skriver inte i din fråga ifall ni är sambos eller inte. I samma rättsfall skrev Högsta domstolen att även par som inte är gifta eller sambos kan undantas från vittesplikten ifall de lever i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet. Att ni har förlovat er stärker ju anledningen att anse att ert förhållande är av sådan art. Därför bör din flickvän vara borttagen från vittnesplikten trots att ni inte är sambos.Förlovning bör inte spela någon rollNotera dock att det faktum att ni är förlovade inte har någon särskild betydelse eftersom det inte ändrar den juridiska beteckningen på ert förhållande. Det behöver därför inte bevisas att ni är förlovade. Ifall ni är sambos räcker det för att undanta din flickvän från vittnesplikten. Om ni inte är det lär ert förhållande ändå anses vara så pass "kvalificerat" att hon kan undantas från vittnesplikten av den anledningen. Förlovningen kan möjligtvis stärka uppfattningen av den kvalificerade karaktären ert förhållande har. Ett uttalande om att ni är förlovade lär dock inte betvivlas av rätten.Vittnesed gäller trots att inte vittnesplikt gör detNotera även att hon måste avlägga vittnesed ifall hon ändå väljer att vittna. Er nära relation undantar henne från vittnesplikt, men inte från plikten att avlägga ed som vittne.SammanfattningDin flickvän kommer inte att behöva vittna ifall ni bor ihop. Även om ni bor isär lär hon inte behöva vittna på grund av karaktären av ert förhållande. Ifall hon ändå vill vittna måste hon ändå avlägga vittnesed.LaghänvisningarLagreglerna som gäller i frågan är 36 kap. 3 § rättegångsbalken angående vittnesplikten och 36 kap. 11 § rättegångsbalken angående vittneseden (eftersom inget vittne uttryckligen undantas från vittneseden måste den antas gälla för alla vittnen).Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är styrelsemedlemmar för stiftelse att betrakta som partiska vittnen i rättegång?

2018-11-17 i Vittna
FRÅGA |Jag är svarande i ett tvistemål. Motparten/käranden är en stiftelse. Stiftelsen har kallat medlemmar av sin egen styrelse som vittnen- Min fråga är om de inte är att betrakta som parter eller om det inte i vart fall måste föreligga tvivel om deras opartiskhet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag klargöra ett stiftelser är, ur ett juridisk perspektiv, en självägande egendomsmassa. De förvaltas antingen av en styrelse eller en förvaltare. Och i en rättegång är det nog vanligaste att stiftelsen för talan genom en ställföreträdare (och alltså inte av styrelsen) enligt 11:2 Rättegångsbalken (RB). Det bör nog vara mer sällsynt att en styrelse eller förvaltare för talan i eget namn (alltså som part) för stiftelsens räkning. Men oavsett hur talan förs så har käranden (stiftelsen), som huvudregel, rätt att åberopa förhör med vem som helst (36:1 RB). Skillnaden ligger i att om vittnet är att betrakta som part, så är de inte skyldiga att avlägga vittnesmål (36:3 RB), och det ska domstolen underrätta vittnet om (36:10 st. 2 RB). Men även om styrelsens medlemmar inte strikt är att betrakta som parter, ur Rättegångsbalkens perspektiv, så håller jag med dig: de bör betraktas som opartiska vittnen. Det är dock någonting som domstolen beaktar vid sin fria bevisvärdering (35:1 RB), och vid den ska de enligt förarbetena göra en objektiv och rationell bedömning av, bland annat, vittnesutsagorna. Och om domstolen kommer fram till att det är partiskt vittne så är utgångspunkten därför att utsagan bör ifrågasättas (och eventuellt tillerkännas ett lägre bevisvärde). Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh

Vem är skyldig att avlägga vittnesed?

2018-11-05 i Vittna
FRÅGA |Gällande partsförhör, Om jag har för mig rätt så får varken den tilltalande eller målsägande avlägga vittnesed innan de hörs? Får snällt om ni kunde kunde utveckla det, får de inte avlägga vittnesed alls?Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är alldeles riktigt som du säger, varken den tilltalade eller målsäganden avlägger vittnesed eller sanningsförsäkran. Här föreligger ett vittnesförbud enligt rättegångsbalken (1942:740) 36 kap. 1 § (här). Målsäganden får inte vittna, oavsett om han eller hon för talan eller inte. Detsamma gäller den som är åtalad för gärningen vilket vittnesförhöret gäller, eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen.Vänligen,

Måste familjemedlemmar svära vittnesed?

2018-10-14 i Vittna
FRÅGA |Om man är i en familj rättegång måste alla personer svära en ED då? Eller behöver inte familj/släktingar svära en ED som i vanliga rättegångar? Men alla utestående personer som inte är släktingar/familj medlemmar göra detta och går endast under ED i en sådan rättegång?Jag undrar om denna frågan då jag har fått i svar av en advokat att inga familj/släktingar eller då den anklagade eller någon förutom personer utanför behöver göra detta.Så skulle vara väldigt tacksam för att få reda på om detta stämmer eller inte för tycker det låter väldigt konstigt att inte alla i en rättegång oavsett skulle behöva göra det.mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur en rättegång går till kan du hitta i rättegångsbalken. Jag tolkar din fråga som att den gäller rättegången i ett brottmål. I brottmål finns ofta en eller flera tilltalade, en eller flera målsägande och ett eller flera vittnen. I brottmål är den tilltalade en part och den andra parten är oftast åklagaren, dessa får inte höras som vittnen. Målsäganden kan ibland vara part men får oavsett inte höras som vittne i brottmål. Övriga inblandade, alltså de som inte är parter eller målsägande kan höras som vittnen och är dessutom skyldiga att vittna (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Närstående till parterna i en rättegång är dock inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Med närstående menas den som är eller har varit gift med en part, den som är i rätt upp- eller nerstigande släktskap med part, svågerlag med part, syskon med part eller på liknande sätt är närstående till en part. Att närstående inte är skyldiga att vittna hindrar inte att de kan vittna om de vill. Huvudregeln är att de som är vittnen i rättegången ska svära en ed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Däremot är det så att om de som är närstående till parterna i ett brottmål väljer att vittna så får de inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Det innebär att svaret du hade fått är riktigt, alltså att endast de vittnen som inte är närstående till en part i rättegången ska avlägga vittnesed. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,