Omfattas en 17-åring av vittnesplikten?

2018-02-09 i Vittna
FRÅGA |HejKan en 17 åring bli kallad som vittne ävenom denna inte vill bli inblandad och föräldrarna ej ger tillåtelse
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om rättegångsprocessen och vittnen återfinns i trettiosjätte kapitlet i rättegångsbalken (RB). I Sverige har vi en allmän vittnesplikt, med undantag för vissa specifika situationer. Vittnesplikten kommer till uttryck i att rätten får kalla ett vittne att vid vite infinna sig vid förhandlingen enligt 36 kap. 7 § RB. Så vilka får höras som vittne? Huvudregeln följer av 36 kap. 1 § RB och innebär att alla som inte är part i ett mål får vittna. Det görs dock undantag för bland annat de fall då vittnet är släkt med eller gift med någon av parterna. Angående åldersbegränsningar så framgår det av 36 kap. 4 § RB att om ett åberopat vittne är under 15 år så ska rätten pröva om det är lämpligt utifrån omständigheterna. Den som ska höras som vittne hörs under vittnesed enligt 36 kap. 11 § RB. Vittneseden innebär att den som vittnar talar under straffansvar och kan ställas ansvarig för mened enligt 15 kap. 1 § brottsbalken vid lämnande av osanna uppgifter. ALLTSÅDen allmänna vittnesplikten innebär att den som är över 15 år är skyldig att vittna. Då personen du talar om i frågan är över 15 år omfattas personen av vittnesplikten och det är då oväsentligt vad föräldrarna anser. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Måste vittnet vara med under hela förhandlingen?

2017-12-28 i Vittna
FRÅGA |Hej, om man vill kalla sin egen chef för att vittna om mig som person och pappa, är hen tvungen att närvara under hela två dagars processen och höra allt vad som sägs? Som till ex motpartens anklagelser mot en? Eller är det bara själva sakfrågan hen är där för att vittna om? Måste de ta del av hela processen? Jag undrar för att att motparten kan komma med grova anklagelser och tyvärr så är man skyldig tills motsatsen bevisas, och även om det blir så så blir man inte riktigt igenkänt som det brukar vara.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett vittne får inte närvara i salen innan det är hens tur att förhöras. Anledningen till detta är för att vittnet inte ska påverkas av vad som sägs under förhandlingen. Efter att vittnet har blivit förhörd får hen välja om hen vill sitta kvar och följa resten av förhandlingen eller gå därifrån. Det finns således inget tvång för ett vittne att närvara under alla förhandlingsdagar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett vittne vara anonymt?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej ! vi har STARKA bevis för att en 9årig flicka blivit våldtagen troligen inte bara en ggn utan upprepade ggr! källan vill vara anonym kan vi gå vidare med uppgifterna utan att röja källan? och håller det gmt.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. (Kapitel 36 18§ Rättegångsbalken)Med vänliga hälsningar

Förälder som vittne

2017-12-07 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har en fråga om vittnen. Kan den åtalades föräldrar vittna till dennes fördel utan att ha blivit förhörda av brottsutredaren? Föräldrarna har alltså tackat nej till att uttala sig om händelsen fast dom var vittne till händelsen, kan dom ändå få vittna i rätten till dennes fördel?
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas att det endast är personer som åberopats som vittnen av åklagaren, det eventuella målsägandebiträdet och/eller försvaret (den tilltalade) som kommer att höras som vittnen i huvudförhandlingen. Man begär alltså inte t.ex. hos domstolen att få vittna, utan det är parterna i målet som bestämmer vilka de vill åberopa som vittnen för att styrka sitt påstående om vad som har hänt. Att föräldrarna inte har uttalat sig under förundersökningen är inte i sig ett hinder mot att åberopa dem som vittnen i en huvudförhandling. Vilka lagregler kan då vara av intresse i ett fall där föräldrar ska vittna?I 36 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken framgår att var och en som inte är part i målet (det vill säga målsägande eller tilltalad) får vittna i domstol. Vidare ska sägas att den som är förälder till en part i målet inte behöver vittna, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. Om en närstående till part vittnar ska denna inte avlägga vittnesed, 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken. I 36 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken framgår att ett vittne får vägra att uttala sig om det han eller hon skulle svara på frågan skulle röja att en närstående har förövat en brottslig eller vanärande handling. En närstående, eller en förälder i det här fallet, kan alltså vägra svara på en fråga. Som svar på din fråga så kan en förälder som vägrat uttala sig under förundersökningen ändå vittna i domstol. I Sverige har vi så kallad fri bevisföring, man får alltså åberopa i stort sett vilka bevis (vittnen inkl.) som helst. Det är i slutändan domstolen som har till uppgift att värdera bevisningen. Däremot är det som sagt parterna som åberopar vittnena och vittnen åberopas endast om någon av parterna anser att deras vittnesmål skulle ha betydelse för målet. Värt att framhålla att vi i Sverige enligt huvudregeln inte har så kallade karaktärsvittnen, alltså vittnen som endast ska vittna om hur "bra" eller "dålig" en person "är". Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 547 uttalat att vittnesmål om en persons karaktär endast i undantagsfall kan komma ifråga. Ska en person vittna till någons "fördel" avses oftast att vittnesmålet ska vara till fördel för partens påstående i målet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Advokater får ta kontakt med motpartens vittnen

2018-02-07 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag är kallad som vittne i en ekonomisk tvist. Nu har motpartens advokat kontaktat mig för att ställa lite frågor om bl a min relation/koppling till käranden. Är det tillåtet att motpartens advokat gör så?Med vänlig hälsningAnnette
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Advokaters agerande regleras bland annat av Sveriges advokatsamfunds "Vägledande regler för god advokatsed" (som du hittar här). Enligt regel 6.3.1 i regelverket får en advokat inte otillbörligen påverka motpartens vittne, men är däremot oförhindrad att ta kontakt med denne för att informera sig om vad vittnet kan berätta. Enligt kommentaren till bestämmelsen framgår att advokaten inte bara kan, utan i många fall bör kontakta motpartens vittnen.Alltså: Som svar på din fråga ja, det är tillåtet att motpartens advokat gör så.Med vänlig hälsning

Får man vittna mot sin pojkvän/man?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej, får man vittna mot sin pojkvän/ man?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man måste inte vittna mot personer som är närstående. Som närstående räknas personer du är/har varit gift med. Parterna kan kalla en närstående som vittne men din trovärdighet är ofta begränsad eftersom du inte kan avge vittnesed. (Kapitel 36 3§ Rättegångsbalken) Huruvida pojkvän kan anses vara närstående är mer komplicerat och rättsläget kring denna typ av förhållande är mer oklar. Det beror på hur länge ni varit i ett förhållande, om ni bor ihop, osv. Skulle du inte anses vara närstående (t ex om han bara varit din pojkvän i en månad), kan du tvingas att vittna och då gör du detta under straffansvar. Skulle du ljuga eller tiga om viktig information under vittnesed kan du dömas för mened. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man tiga som vittne?

2017-12-13 i Vittna
FRÅGA |Vad händer om man blir kallad som vittne men säger sig inte komma ihåg vad som hänt i rätten men har tidigare i två polisförhör uppgett detaljerade uppgifter av vad som skedde i det aktuella fallet?!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Innan man vittnar får man i regel avlägga en s.k. vittnesed. Denna ed lyder som följer: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller När man som vittne har avlagt vittneseden så talar man under straffansvar vilket innebär att man måste tala sanning och alltså inte ljuga. Skulle man ljuga inför rätten så kan man bli dömd för mened som anses vara ett allvarligt brott. Det är alltså väldigt viktigt att man talar sanning när man agerar vittne, särskilt under ed. Kommer du inte ihåg vad som har hänt är det viktigt att du säger att du inte minns, detta trots att det finns polisförhör med dig i samband med händelsen där du berättat vad du vittnat till. Det finns alltid en risk att vittnet inte kommer ihåg vad som har hänt då det ofta har gått en ganska lång tid mellan själva händelsen och rättegången. Skulle du vägra att berätta vad som har hänt, alltså om du öppet förklarar att du vägrar att berätta vad du kommer ihåg så riskerar du enligt 35 kap 21 § Rättegångsbalken att betala ett vite eller att bli häktad.Det finns dock två omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dessa omständigheter är 1) om du genom att berätta skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling, samt 2) om du genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet.Sammanfattningsvis: minns man inte vad som har hänt så måste man säga det när man vittnar. Minns man dock vad som har hänt men vägrar att berätta så riskerar man att få betala vite samt att häktas. Hoppa du har fått svar på din fråga!

Kan ett utländskt vittne dömas för mened i Sverige?

2017-11-16 i Vittna
FRÅGA |Kan en utändsk medborgare som vittnar i svensk domstol dömas för mened?Exempel: Käranden, utländska medborgare från land som Sverige inte har utlämningsavtal med, kallar vittne från hemlandet som i domstol begår mened/medvetet ljuger om faktiska förhållanden. Vittnet är mor till käranden. Kan modern dömas enligt svensk lagstiftning?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga om en utländsk medborgare som vittnar i svensk domstol kan dömas för mened är ja. Domstolen i det land där ett brott har begåtts har rätt att handlägga målet, detta kallas för territorialitetsprincipen och framgår även av 2 kap 1 § brottsbalken som stadgar att "För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag".Svaret på din andra fråga i exemplet som du ger är dock nej. För att kunna begå mened måste du ha ljugit under vittnesed. Ett vittne som är närstående till någon av parterna, i rakt upp- eller nedstigande led, behöver inte avlägga vittnesed och vittnar därför inte under det straffansvar som annars följer, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. En mor som vittnar i ett mål där hennes son är kärande vittnar inte under straffansvar eftersom hon inte kommer avlägga någon vittnesed.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,