Vittna utom huvudförhandling

2017-11-12 i Vittna
FRÅGA |-Hej. Min 4 årige son blev oprovocerat slagen av en missbrukare. Misshandeln var ringa och okomplicerad. Han blev förhörd på video och det gick bra eftersom han är mogen och talför. Nu, ett helt år senare blir jag kallad som vittne vilket inte är ett problem. Datumet för rättegången är dock ett stort problem då vi kommer att vara utomlands dagen för rättegången samt 5 mån framåt. Min sons farfar ligger för döden och det är deras sista tid tillsammans. Vad kan jag göra? Kan jag kräva flytt av rättegången, få den nedlagd, undantas från vittnesplikt pga släktskapet, eller inte bli notifierad då jag fått datumet av advokaten, inte genom brev från tingsrätt? Vi har verkligen inte pengar att flyga tor samt ev skadestånd handlar om högst 1/5 av biljettpriset. Först blir han slagen, sen får han inte ta avsked av sin farfar pga händelsen. Det blir min son som straffas, inte gärningsmannen.
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med skulle jag vilja ge dig tipset att ringa till den aktuella tingsrätten och/eller ansvarig åklagare och berätta om din/er utlandsvistelse och dina/era svårigheter att närvara. Dels är det bra att de får den information du presenterar här i frågan så tidigt som möjligt, dels kanske de kan hjälpa dig i den här situationen.Vad gäller vittnesmål kan det även avläggas via telefon i vissa situationer. I 36 kap. 19 § rättegångsbalken framgår det att ett vittne får vittna utom huvudförhandlingen om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen eller om en inställelse skulle medföra alldeles för stora kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ett vittnesmål som kan tas upp utom huvudförhandlingen kan då tas upp via telefon dagen för den aktuella huvudförhandlingen. Jag hoppas att du har fått någon klarhet i situationen, men jag råder dig att höra av dig till åklagaren och till tingsrätten för vidare information angående just din specifika situation. Med vänliga hälsningar

Vad går enligt lag först - operationstid eller vittnesmål?

2017-11-03 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har påbörjat IVF-behandling och väntar på operationstid för att åtgärda en sak i livmodern för att kunna sätta in ägg. Samtidigt finns risken att hon blir kallad in till rättegång för att vittna om en grej på jobbet.Vad går enligt lag först?Vår chans till att skaffa barn eller hennes vittnesmål angående ett mindre brott mot tystnadsplikten?Min sambo är 36 år och chanserna för oss att kunna få barn blir ju inte större ju längre vi får vänta.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagbestämmelser som reglerar vad som ska eller bör gälla i din situation. I Sverige gäller s.k. allmän vittnesplikt, vilket innebär att en person som utgångspunkt inte kan vägra vittna (rättegångsbalken 36 kap. 1 §). Din sambo vägrar ju däremot inte att vittna, utan riskerar bara att inte kunna närvara vid rättegången av förklarliga skäl, vilket inte borde vara något större problem. Jag rekommenderar er att ta kontakt med domstolen för att förklara situationen och höra vad den säger. När ni fått någon av tiderna bokad, bör ni också meddela domstol eller sjukhus att den andra tiden inte kan bokas samtidigt. Skulle det ändå bli så att rättegången bokas precis samtidigt som operationstiden och det inte finns rimlig möjlighet att ändra operationstid, kan domstolen välja att skjuta fram rättegången om den anser att det är viktigt att din sambo närvarar. Om det skulle hjälpa så brukar det ibland tillåtas att vittna över telefon eller video. Hoppas mitt svar gav klarhet och hjälp i din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: tova.andersson@lawline.se Med vänlig hälsning

Måste jag vittna mot mitt barn?

2017-10-26 i Vittna
FRÅGA |Min son och min man blev osams under gräl för ett tag sedan. Resultatet är att sonen nu har blivit kallad till rättegång för olaga hot. Och min man, d.v.s. hans pappa är kallad av åklagaren som vittne /målsägande, trots att han sa till polisen att han inte ville driva det vidare. Det är åklagaren som kallat min man. Kan rätten tvinga min man att vittna mot sitt eget vuxna barn?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten är att man har en absolut skyldighet att vittna inför domstol efter kallelse. I brottsmål må emellertid en närstående till den tilltalade inte avlägga ed för att vittna, se 36 kap. 13 § rättegångsbalken. På grund av att regeln innehåller ordet "må", betyder det att den närstående är fri att välja om han eller hon vill vittna. Detta undantag från vittnesplikten beror på att det finns en konflikt mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan för det närstående vittnet att hjälpa den anhöriga. Det borde räcka med att din man kontaktar åklagaren och reder ut dessa frågetecken innan den förestående rättegången. Det är svårt att bevisa brottet olaga hot utan vittnesförhör under ed eller skriftliga bevis.Hoppas du fick svara på din fråga!Bästa hälsningar

Ersättning vid förlorad inkomst på grund av vittnesmål

2017-10-08 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag har tagit ledigt från jobbet för att min flickvän ska på rättegång,(jag måste passa barnen) vid alla 3 tillfällen har det blivit inställt och jag är jävligt irriterad för att vi förlorar inkomst samtidigt som den parasiten håller sig undan. Kan man begära ersättning på något sätt för förlorad inkomst trots att det inte är jag som vittne?
Caroline Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om vad som gäller angående ersättning till vittnen kan du hitta i 36 kap. rättegångsbalken alternativt i förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Vilka regler som tillämpas beror nämligen på vem som åberopat vittnet. I 1 § i förordningen står det att det är den som inställt sig i mål som har rätt till ersättning. Detta gäller alltså om din flickvän har kostnader för resa, förlorad inkomst eller annan ekonomisk förlust. I 36 kap. 24 § rättegångsbalken är det vittnet själv som har rätt till ersättning. Exempel på ersättning är kostnader för resa, förlorad inkomst alternativt annan tidsförlust som rätten prövar skäligt. Exempelvis i fallet RH 1999:37 tillerkändes en man rätt till ersättning för kostnader på grund av barntillsyn när han skulle närvara vid förhandling. Det som sägs i lagarna är alltså att det är din flickvän som ska ha någon slags förlust eller kostnad på grund av hennes närvarande i förhandlingen för att det ska kunna ersättas. Att du förlorar arbetsinkomst är alltså inte något som faller in under dessa lagarna. Hoppas det gav svar på frågan!

Är det förbjudet att vittna anonymt i Sverige?

2017-11-11 i Vittna
FRÅGA |Hej!I Sverige är det förbjudet att vittna anonymt. Jag undrar var man hittar detta i brottsbalken, vilket kapitel, paragraf osv..
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler som rör rättegång, inklusive vittnesmål, hittar vi i Rättegångsbalken (RB). EU-rätt, som är svensk rätt, behandlar också frågan om vittnesmål, varför jag även kommer att hänvisa till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR). Jag kommer därutöver att hänvisa till en avhandling om anonyma vittnesmål som jag finner relevant för din fråga, närmare kallad "anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång" av Peter Engström.Finns ingen paragraf som säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymtDet går inte att i svensk rätt hitta en paragraf som uttryckligen säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymt i en rättegång, även om det indirekt går att utläsa ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Bl.a. står det att "rätten skall höra vittnet om hans fullständiga namn" (36 kap. RB).Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att dessa krav inte uppfylls om man tillåter motparten att vara anonym, och att vittnesmålet till följd riskerar att helt bortses ifrån (art. 6.1. EKMR).Europadomstolen har på senare tid tillåtit anonyma vittnesmål i flera fallHuvudregeln var från början att anonyma vittnesmål inte alls fick ligga till grund för en fällande dom. Senare övergick man till en tanke om att anonyma vittnesmål kunde tillåtas om de inte var det huvudsakliga eller enda grunden för en sådan dom. Idag tillåts anonyma vittnesmål vara den enda eller huvudsakliga grunden för en fällande dom, om det finns tillräckligt med andra rättssäkerhetsmekanismer som motverkar att försvaret missgynnas av ett sådant anonymt vittnesmål.Jag kan även snabbt nämna NJA 1998 s. 204 där svensk domstol inte ansåg det vara i strid mot artikel 6.1 EKMR att en videofilm som lämnats in av en anonym person lades fram som bevisning mot en mordbrännerska.Kriterier för att få lov att vittna anonymt enligt europadomstolenFöljande information är inspirerad och delvis hämtad från Peter Engströms avhandling i processrätt under rubriken "Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång". Vittnen har enligt europadomstolen tillåtits att vittna anonymt om vittnet i fråga blivit hotad av den tilltalade eller den tilltalades vänner. Har vittnet inte blivit hotat, men trots allt vill vittna anonymt på grund av rädsla, så ska följande kriterier uppfyllas:1. Goda skäl måste finnas för vittnesanonymitet, t.ex. en objektivt grundad rädsla styrkt av bevisning, dvs. vad gemene man skulle kunna anses vara rädd för. Exempel på grunder som skulle kunna tala för att sådana goda skäl ska anses föreligga kan vara att man bevisar att motparten tidigare hotat andra eller att han/hon är allmänt känd som en våldsbenägen person.2. Domstolen behöver bedöma om det framkommit andra bevis under utredningens gång som kan vara tillräckligt för en fällande dom, eller om det anonyma vittnesmålet är den enda eller huvudsakliga grunden för ett sådant fällande domslut.3. Om svaret är ja på punkt 2, måste domstolen undersöka om den nationella domstolen erbjudit tillräckliga rättsmekanismer för att motverka att motparten missgynnas av anonymiteten och får det svårare att försvara sig mot de framlagda uppgifterna än om de hade framförts "offentligt". Exempel på hur den nationella domstolen skulle kunna göra det rättvist är att låta motparten ställa frågor till det anonyma vittnet via ljudlänk eller genom skrift. Om vittnet inte heller vill framföra vittnesmålet framför rätten, så måste domstolen försäkra sig om att det även är den sista möjliga utvägen för att skydda vittnets liv och hälsa.Frågan om att det bör vara möjligt att vittna anonymt i svensk rätt med en liknande argumentation som den jag just har presenterat har varit föremål för utredning flera gånger, bl.a. i SOU 1990:92 och i Prop. 1993/94:143 ("Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång", Peter Engström, 2015).SammanfattningsvisDet är, som du säkert nu förstår, inte helt enkelt att besvara din fråga. Huvudregeln i Sverige får dock fortfarande anses vara att det ska vara förbjudet att vittna anonymt, även om det inte uttryckligen står att finna i en paragraf. Man kan hävda att det går att utläsa indirekt ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Samtidigt kan vi i flertalet rättsfall, både av europadomstolen och svensk domstol, utläsa att anonyma vittnen kan tillåtas i vissa fall. Jag kan därför inte ge dig ett mer precist svar än så i dagsläget, men hänvisar dig till avhandlingen av Peter Engström som jag hänvisat till här ovan om du önskar läsa mer kring vittnesanonymitet.Jag vill återigen tacka dig för att du vänder dig till Lawline, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Jag vill vittna

2017-10-26 i Vittna
FRÅGA |Jag vill vittna. Förundersökningen klar och huvudförhandlingen börjar på tisdag nästa vecka. Jag är inte hörd. Tror inte de har tänkt på att jag kan ha något att tillföra. Fråga. Är jag "körd" som vittne om jag går och lyssnar på huvudförhandlingen?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Frågan är inte fullständig. Om du är kallad som vittne ska du följa de anvisningar som domstolen ger i kallelsebrevet eller på plats. Vittnen som kallats till förhör i rättegång närvarar inte under huvudförhandlingen. Du väntar utanför rättssalen tills du blir uppropad och det blir din tur att vittna. Avsikten med detta är att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen. Man vittnar inte för att skydda eller sätta fast någon annan utan enbart för att hjälpa domstolen döma rätt. Om du bär på vetskap som kan vara av vikt för målet och anser att du därför ska höras bör du kontakta den för åtalet ansvarig åklagarkammare. Om huvudförhandlingen sträcker sig över flera dagar kan du inte närvara dag 1 och vittna dag 2.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vårdnadshavares närvaro vid förhör med barn under femton år

2017-10-21 i Vittna
FRÅGA |Hej. Min dotter är kallad som vittne hos polismyndighet hon vill att jag närvarar hon är 14 kan polisen säga nej till mig om jag går in med henne?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om förhör som hålls under rättegångsprocessen återfinns i rättegångsbalken (RB). Under förundersökningen får förhör hållas med alla som antas kunna bidra med upplysningar av betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Om förhör hålls med barn under femton år bör vårdnadshavare närvara vid förhöret, detta dock under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § 6 st. RB. Exempel på vad som skulle kunna innebära men för utredningen är att förhöret rör sig om brottsmisstanke mot den vårdnadshavare som vill närvara, eller att vårdnadshavaren själv ska vittna och att närvaro vid barnets förhör skulle kunna påverka vårdnadshavarens uppfattning av händelsen. Jag har för lite information för att avgöra huruvida din närvaro skulle kunna innebära men för utredningen, men om någon av de ovan nämnda situationer inte föreligger bör du få närvara. Detta givetvis under förutsättning att du är vårdnadshavare för din dotter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Måste jag vittna mot min sambo?

2017-10-01 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad att vittna i en rättegång emot min sambo. Jag har bett om att få avstå att vittna pga att jag är närstående till den åtalade ( väntar även hans barn) men de säger att jag måste komma till rättegången och säga där att jag inte vill vittna. Min fråga är: varför måste jag komma dit bara för att säga att jag inte vill vittna istället för att de återkallar mig som vittne, och kan de tvinga mig att vittna trots att vi är närstående?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).Alla medborgare har en skyldighet att vittna i en rättegång. Trots detta finns det vissa som undantas från vittnesplikten, exempelvis sambos eftersom man är närstående till den som rättegången handlar om (RB 36 kap. 3§). Du bör alltså inte behöva vittna i en rättegång mot din sambo.Du skriver också att du inte vill dyka upp i rättegången, men eftersom du har blivit kallad som vittne ska du infinna dig hos rätten. Det som kommer hända är att domstolen kommer berätta för dig att du inte måste vittna eftersom du är närstående till den tilltalade, och du får därefter valet att inte vittna (RB 36 kap. 10§ 2st) Det enda du behöver göra är att meddela rätten att du inte vill vittna när du får frågan, och då behöver du inte det. Rätten kan inte rikta några straff mot dig och du behöver inte bli inblandad mer än så.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,