FrågaPROCESSRÄTTVittna07/12/2017

Förälder som vittne

Hej! Har en fråga om vittnen. Kan den åtalades föräldrar vittna till dennes fördel utan att ha blivit förhörda av brottsutredaren? Föräldrarna har alltså tackat nej till att uttala sig om händelsen fast dom var vittne till händelsen, kan dom ändå få vittna i rätten till dennes fördel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att det endast är personer som åberopats som vittnen av åklagaren, det eventuella målsägandebiträdet och/eller försvaret (den tilltalade) som kommer att höras som vittnen i huvudförhandlingen. Man begär alltså inte t.ex. hos domstolen att få vittna, utan det är parterna i målet som bestämmer vilka de vill åberopa som vittnen för att styrka sitt påstående om vad som har hänt. Att föräldrarna inte har uttalat sig under förundersökningen är inte i sig ett hinder mot att åberopa dem som vittnen i en huvudförhandling.

Vilka lagregler kan då vara av intresse i ett fall där föräldrar ska vittna?

I 36 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken framgår att var och en som inte är part i målet (det vill säga målsägande eller tilltalad) får vittna i domstol. Vidare ska sägas att den som är förälder till en part i målet inte behöver vittna, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. Om en närstående till part vittnar ska denna inte avlägga vittnesed, 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken. I 36 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken framgår att ett vittne får vägra att uttala sig om det han eller hon skulle svara på frågan skulle röja att en närstående har förövat en brottslig eller vanärande handling. En närstående, eller en förälder i det här fallet, kan alltså vägra svara på en fråga.

Som svar på din fråga så kan en förälder som vägrat uttala sig under förundersökningen ändå vittna i domstol. I Sverige har vi så kallad fri bevisföring, man får alltså åberopa i stort sett vilka bevis (vittnen inkl.) som helst. Det är i slutändan domstolen som har till uppgift att värdera bevisningen.

Däremot är det som sagt parterna som åberopar vittnena och vittnen åberopas endast om någon av parterna anser att deras vittnesmål skulle ha betydelse för målet. Värt att framhålla att vi i Sverige enligt huvudregeln inte har så kallade karaktärsvittnen, alltså vittnen som endast ska vittna om hur "bra" eller "dålig" en person "är". Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 547 uttalat att vittnesmål om en persons karaktär endast i undantagsfall kan komma ifråga. Ska en person vittna till någons "fördel" avses oftast att vittnesmålet ska vara till fördel för partens påstående i målet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline.

Med vänliga hälsningar


O HRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”