Rättegångskostnader

2012-04-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan svarande fakturera sina rättegångskostnader till kärande innan ett mål är avgjort? Kärande har överklagat målet till Högsta Domstol. Om det är möjligt, var finns stöd för detta?
Carin Annerén |Hej, tack för din fråga! Huvudregeln är att den förlorande parten är skyldig att ersätta motparten dennes rättegångskostnader, vilket framgår av 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Rättegångskostnader är en del av själva tvistemålet och för att få ersättning för sina rättegångskostnader krävs således att man yrkar ersättning. Yrkandet ska framställas innan handläggningen avslutats. Frågan om rättegångskostnader prövas i den pågående rättegången och beslut i kostnadsfrågan meddelas när rätten avgöra målet genom dom eller slutligt beslut. Så svaret på din fråga är att man inte kan fakturera rättegångskostnader till kärande innan målet om rättegångskostnader är avgjort. Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader vid återförvisning av talan

2011-06-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |I ett fall som (RÅ 1993 ref. 41) vilken får stå för rättegånskostnaderna när fallet återvisas till första instans? Ingen verkar ju ha vunnit målet?
Louise Modin |Hej! Normal så är det den som förlorar målet som ska stå för den andra partens rättegångskostnader. I det här fallet så har de återförvisat målet till ny förhandling eftersom regeringsrätten (eller högsta förvaltningsdomstolen som den nu heter) ansåg att målet inte hade blivit tillräckligt utrett inom en punkt. Det betyder så att när länsrätten (ny förvaltningsrätten) har kommit fram till en dom så kommer alla rättegångskostnader då istället, så länge som domen inte överklagas. Det står i 18 kapitalet 15 paragrafen rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942%3A740). Med vänlig hälsning

Begäran om ersättning av rättegångskostnader

2011-04-18 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Har varit med om en resa i rätten där jag till slut segrade i hovrätten. Denna resa har tagit en hel del av min tid i anspråk från min arbetsgivare. Har jag rätt att kräva ersättning för utebliven arbetsinkomst och resekostnader för kostnader som är förendade med denna process nu i efterhand när jag vunnit?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 18 kap. 14 § Rättegångsbalken ska den part som vill ha ersättning för rättegångskostnader framställa detta innan handläggningen i domstolen avslutas. Om en part inte begärt ersättning senast vid denna tidpunkt förlorar denna rätten att senare begära ersättning. Du har således inte rätt att kräva ersättning i efterhand. Vänligen,

Rättegångskostnader efter att ej ha godkänt ordningsbot

2010-11-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Nekade böter/strafföreläggande. Blir det någon merkostnad när fallet går till domstol. Gjorde mig skyldig till ej föreskrivet tecken vid sväng
Carl-Henrik Brännberg |Hej! I ditt fall kommer det troligen inte att bli fråga om några ytterligare kostnader för att få saken prövad i domstol, oavsett om du fälls eller frikänns. Eftersom du inte godkänt föreläggandet om ordningsbot (som det är fråga om i detta fall, se 48 kap 2§ 2st rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K48P2S2) avgörs ansvarsfrågan istället genom att åklagare väcker åtal mot dig. Kostnaderna för denna process regleras i 31 kap. rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1). Skulle åtalet ogillas, dvs du frikänns, stannar samtliga kostnader på staten, såvida du inte genom vårdslöshet förhalat förhandlingen och därmed vållat extra kostnader för rätten/åklagaren, tex genom att utebli eller liknande. Om du däremot fälls är utgångspunkten att du får stå för kostnader för offentlig försvarare, kostnader för hämtning till rätten om det krävts och även kostnader för viss typ av bevisning (enligt 31 kap 1§ rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1). Eftersom det dock rör sig om ett brott där endast böter är aktuell påföljd, kommer offentlig försvarare inte att förordnas, hämtning inte bli aktuell osv, och det kommer såldes inte finnas några kostnader för dig att ersätta. Vänliga Hälsningar

Rättegångskostnader

2012-03-14 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Mål kan ju handläggas som ordinära tvistemål (T-mål) eller som förenklade tvistemål (FT-mål, "småmål"). I NJA 2010 s. 336 anser revisionssekreteraren (p. 7) att rättegångskostnader ska betalas för tre instanser (målet var i HD först i frågan om prövningstillstånd), medan HD bara tillerkände ersättning för handläggningen i HD (p. 9). Mina frågor: 1) Vilka regler gäller för rättegångskostnader i mål som gäller huruvida ett mål ska handläggas som ett T-mål eller ett FT-mål? 2) Hur vet man överhuvudtaget i vilken instans man ska yrka ersättning för rättegångskostnader - dvs. om de ska yrkas i tingsrätten när frågan om handläggningsform är helt avgjord och själva saken prövas, eller om de ska yrkas i hovrätten eller HD där frågan om handläggningsform prövas (vilket synes vara fallet enligt NJA 2010 s 336)?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. När det gäller din första fråga om rättegångskostnader stadgar rättegångsbalken (RB) 18 kap. 8 a § att ”småmål” ska handläggas på ett annat sätt än vad som gäller för ordinära mål enligt 18 kap. 8 § RB. Enligt 18 kap. 8 a § RB kan exempelvis ersättning ges för rättslig rådgivning under en timme. Det stadgas inte för de ordinära tvistemålen där det även finns ett skälighetsrekvisit som ska vara uppfyllt. Angående din andra fråga om i vilken instans man ska yrka ersättning för rättegångskostnader kan frågan besvaras med hjälp av 18 kap. 14 § RB. Där stadgas det i första meningen att en part som yrkar ersättning för rättegångskostnader ska framställa det innan handläggningen avslutas. Om han inte gör det förlorar han rätten att yrka ersättning som har uppkommit vid samma rätt. Det stadgas vidare att beslut i kostnadsfrågan meddelas när rätten avgör målet, således genom dom eller slutligt beslut. Därmed ska frågan om rättegångskostnader prövas i den pågående rättegången och inte efter målets avgörande. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Kostnad för överklagande domar

2011-05-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Vad kostar överklagade domar och dess rättegångar staten varje år? Vart kan jag hitta denna information? Mvh
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Tyvärr har jag ingen uppgift om vad överklagade domar och dess rättegångar kostar, men domstolsverket borde ha denna information. Du kan kontakta dem bland annat per e-brev, domstolsverket@dom.se På deras webbplats finner du även deras årsredovisning, http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Arsredovisning/ Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Kostnad att driva ett mål.

2011-02-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vad kostar ett fall som överklagas till högre instens? Vart kan jag få fakta på detta? Grafer, tabeller osv.
Andreas Vinqvist |Hej, Jag förmodar att din fråga handlar om vad det kostar den förlorande parten i ett civilrättsligt mål. Kostnaden begränsas i princip till parternas advokatkostnader, då själva rättegången bekostas av staten. Kostnaden är helt beroende på hur stort målet är och hur mycket tid parternas ombud har lagt på målet. Mig veterligen finns ingen statistik om kostnaden för den förlorande parten. Men för att få en ungefärlig siffra kan du kolla tidigare rättsfall som behandlat samma fråga som är aktuellt i ditt fall. I domsluten framgår nämligen vilken summa den förlorande parten ska ersätta den andra parten. Vänligen,

Ersättning för rättegångskostnader vid tvist om parkeringsböter

2010-10-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, Jag vill överklaga en p-bot. Enligt inkassobolaget hamnar den i tingsrätten om jag bestrider fakturan. Jag har redan nu en kostnad på boten 550 kr + 160 kr för inkassokravet. Jag undrar därför vad jag kan vänta mig för kostnader om det går vidare till tingsrätt? Läste något om att vid såna små ärenden kan de bara debitera 1 timmes rättshjälp ifall jag förlorar målet. Så om jag förlorar målet blir det 550+160+ränta + kostnader för 1 timmes rättshjälp? Vad gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Du är inne på rätt spår. Tvistemål som rör summor under ett halvt basbelopp (i år är basbeloppet 42.400 kr) kallas "småmål", och där gäller stora begränsningar i vilka rättegångskostnader vinnaren kan få ersättning för. I vanliga fall är ju utgångspunkten att förloraren ska betala motparten samtliga kostnader för rättegången, men i detta fall kan du i princip bara bli ersättningsskyldig för inkassobolagets ansökningsavgift till tingsrätten (450 kr) och eventuella kostnader i rimlig omfattning (med tanke på målets begränsade storlek) för resa och uppehälle för bolagets företrädare/ombud om de inte befinner sig på samma ort som du (enligt 18 kap 8a§ rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K18P8aS1). Vad gäller skyldighet att ersätta en timmes rättshjälp, blir det inte aktuellt i detta fall. Denna ersättningsregel gäller bara då motparten anses vara i behov av att anlita ett utomstående ombud för att få rådgivning i processen. Enligt rättspraxis anses ett bolag vars verksamhet går ut på att bland annat driva in parkeringsavgifter och liknande, inte behöva en timmes rådgivning eftersom målet är så pass "okomplicerat" och det inte är någon ovanlig process för deras del. Sammanfattningsvis kan du vid en förlust, utöver 550 kr+160 kr som tvisten rör, även åka på ansökningsavgiften på 450 kr, och eventuella kostnader för resa och uppehälle för motparten. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga Hälsningar