Principen om fri bevisprövning

2021-04-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Om jag blir kallad till förhör men sen inte vittnar i rätten, på grund av att den åtalade är närstående. Får dom använda mitt förhör då?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar huruvida domstolen har rätt att använda ett tidigare förhör med dig som bevis i en rättegång, trots att du är närstående.I svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Principen innebär att all bevisning som förs in i domstolen är prövbar oavsett om beviset införskaffats på ett sätt som är olagligt. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, och ett förhör med dig som närstående går alltså att åberopa som bevis. Vad som gäller i din situationDet jag beskrivit ovan kommer i praktiken innebära att ditt tidigare förhör kan användas som bevis. Det är sedan upp till domarna att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram. Domstolen kan komma att bedöma att bevisvärdet är lågt eller till och med saknas just på grund av att du är närstående. Det är svårt för mig att göra en sådan bedömning utan att veta vad som framgår av förhöret.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Avlyssning av advokatsamtal

2021-04-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Fråga om s.k. "fri bevisprövning". I 27 kap. 22 § rättegångsbalken står det att hemlig teleavlyssning inte får ske av telefonsamtal mellan en misstänkt och hans försvarare. Framkommer det under avlyssningen att det är fråga om en sådan kommunikation ska avlyssningen avbrytas. Upptagningar och uppteckningar ska vidare omedelbart förstöras. Jag undrar vad som händer om polisen trots nämnda bestämmelse olovligen spelar in ett telefonsamtal mellan den misstänkte och hans försvarare och med med hänvisning till principen om fri bevisprövning åberopar inspelningen som bevis i en huvuförhandling. Ska rätten i sådana fall avvisa bevisningen?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som du beskriver ovan så ska den typen av avlyssning avbrytas omedelbart, om det framkommer att telefonsamtalet sker mellan den misstänkte och hans advokat . Polisen är skyldig att se till att de samtal som tagits upp på band eller annan teknisk upptagning i sådana fall omedelbart förstörs. Om advokaten skulle vara misstänkt för ett brott, innebär paragrafen dock inte något hinder mot att avlyssna denna, om förutsättningarna för avlyssning i övrigt är uppfyllda. Vad gäller att avvisa bevisning, så regleras detta i 35 kap 7 § RB, och detta sker under följande förutsättningar. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,om beviset inte behövs,om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, ellerom beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligareJag kan inte uttala om någon av dessa avvisningsgrunder är tillämpliga eftersom jag inte känner till omständigheterna i fallet. Men detta bör tas upp som en invändning av försvaret, sen är det upp till domstolen att bedöma i vilken utsträckning de vill beakta bevisning. Hoppas du fick svar på frågan

Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis

2021-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejUtifrån pågående rättegång som handlar om bevis via enchrochatt.I Sverige får man inte avlyssna om det inte finns brottsmisstanke och då måste åklagare via domstol få tillstånd under maximalt en månad utföra avlyssning (tror jag)Men om övertygande bevis finns i erhållet material från enchrochatt som ger utom rimligt tvivel att brott begåtts.Kan åtalet då ogillas på hur informationen erhållits. mvhHåkan
Jakob Westling |Hej, och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är väldigt aktuell och ställer den svenska principen om fri bevisföring på sin spets.I regel har Sverige sedan länge arbetat under principen om fri bevisföring. Det innebär att all bevisning som förs in i domstolen är prövbar. Oavsett huruvida beviset införskaffats på ett sätt som är olagligt. Ett vanligt exempel är att polisen vid en husrannsakan införskaffar information för ett brott som inte var syftet med själva husrannsakan. Argumentet som förs emot den fria bevisföringen är de europeiska rättigheterna Sverige är förpliktade att följa. I EKMR artikel 6 och 8 innehar vi alla rättigheter om rättvisa rättegångar och privatliv. Argumentet är således att bevis som det Enchrochatt representerar har införskaffats olagligt och bryter därför mot art. 6 och 8 i EKMR. Denna fråga är i stort sett ny för svenskt vidkommande, och det är mycket möjligt att målet kan gå upp hela vägen till HD för rättslig vägledning. I Khan mot Förenade konungariket hade EKMR att pröva en liknande situation. I det aktuella fallet hade Europadomstolen att avgöra om hantering av överskottsinformation inneburit en kränkning av EMKR art. 6 och/eller EKMR art. 8. Informationen hade åtnjutits genom avlyssning, och per definition är avlyssning enligt EKMR art. 8 att bedöma som en integritetskränkande åtgärd. I det aktuella fallet saknades ett positivt lagstöd i Storbritanniens nationella rätt för att vidta dylik avlyssning och därmed stred förfarandet mot EKMR art. 8. Avlysslingsresultatet utgjorde det enda beviset gentemot Khan men eftersom rättegången i övrigt, och i sin helhet bedömdes vara rättvis förelåg inte en kränkning av EKMR art. 6.Så Europadomstolen har tidigare godkänt bevis som införskaffats olagligt, vilket kan hjälpa oss i detta fall. Med den starka ställningen som den fria bevisföringen har i Sverige och prejudikatet som Europadomstolen satt, så talar det för att beviset som utkommit från Enchrochatt kommer bli godkänt fastän det införskaffades olagligt.Men det är svårt att säga, och detta svar kan endast bidra med ett kontext till den bedömningen göteborgs tingsrätt kommer göra.Hoppas det besvarade din fråga!

Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?

2021-02-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Jag köpte en begagnad bil, en VW från 2011 som hade gått 13500 mil, av en bilfirma i sept 2019. Tre månader senare under färd så började det gnissla högt och ryka från bromsarna på ett av hjulen. Man kunde se hur bromsarna glödde röda när jag stannade. Bilen gick inte att köra vidare. Detta inträffade en fredagkväll ca kl 21.00 och jag hade min 2 åriga dotter i bilen. Jag beställde därför bärgning till närmaste verkstad. Detta var ca 120 km från vår bostad och från bilförsäljaren. På måndagen efter reklamerade jag köpet hos säljarna och jag hävdade att de skulle behöva stå för reparation och bärgningskostnader, pga fel i varan inom sex månader efter köpet, en kostnad som blev ca 21000 kronor.Bilförsäljaren accepterade inte min reklamation. Jag anmälde dem därför till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i feb 2020. Efter lång väntan kom i dec 2020 ett avslag från ARN. Detta eftersom jag inte först hade reklamerat till bilförsäljaren, utan direkt vänt mig till bärgare och till verkstad när skadan inträffat. Därmed gavs inte bilförsäljaren en chans att åtgärda problemet, hävdade ARN. Inga hänsyn togs till att skadan hade inträffat en fredagkväll och jag just då behövde akut bärgning till verkstad.Jag överväger att väcka talan inför tingsrätt. Men då ARN beslutat mot mig, finns det då en möjlighet att jag kan få tingsrätten att gå med på mina krav på ersättning för mina utgifter pga fel i varan med tanke på omständigheterna?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett beslut från ARN är inte bindande och kan inte likställas med en dom från en domstol. Det finns ingenting som hindrar dig från att väcka talan i tingsrätten om du fått avslag från ARN. Tingsrätten grundar sin dom på vad som förekommit vid förhandlingen (17 kap. 2 § RB). Det är ni som parter som är ansvariga för bevisningen, vilket innebär att rätten inte självmant inhämtar bevisning, det är upp till dig och din motpart bilförsäljaren att inkomma med bevisning (35 kap. 6 § RB). Det råder både fri bevisföring och fri bevisprövning. Det innebär att ni får lägga fram vilka bevis ni vill och rätten avgör vilken vikt de lägger vi varje bevis (35 kap. 1 § RB). Om ingen av er åberopar beslutet från ARN kommer rätten således inte att ta hänsyn till det. Det är dock väldigt troligt att din motpart kommer åberopa beslutet från ARN om beslutet är till din motparts fördel, och eftersom principen om fri bevisvärdering gäller står det rätten fritt att avgöra vilken vikt de lägger vid ARNs beslut. För att sammanfatta så är ARNs beslut inget hinder för tingsrätten ska kunna döma till din fördel vid en rättegång, det finns dock skäl att tro att rätten kommer lägga stor vikt vid ARNs beslut om det åberopas som bevisning och beslutet är välgrundat.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende

2021-04-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Enligt artikel 7.5 i EU-direktiv 2016/343 får åtalades utövande av rätten att tiga inte användas mot dem och får inte betraktas som bevis för att de har begått det brott de åtalats för. Fråga: Innebär bestämmelsen att domstolen i sin bevisvärdering inte får beakta att den tilltalade valt att tiga under förundersökning och huvudförhandling?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som huruvida en domstol, i bevishänseende, får beakta att en tilltalad valt att tiga under huvudförhandling och förundersökning, i ljuset av artikel 7.5 i EU-direktiv 2016/343. Jag kommer inledningsvis att förklara vad den aktuella artikeln innebär och hur den är uppbyggd, för att sedan avsluta med infallsvinklar från både Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och svensk rätt. För svensk rätt är framför allt rättegångsbalken (RB) aktuell.En tilltalad har rätt att tiga under såväl rättegång som förundersökningI EU-direktiv 2016/343 anges vissa minimiregler i strävan att uppfylla den s k oskyldighetspresumtionen och rätten till rättvis rättegång. Artikel 7.5 anger, precis som du säger, att den tilltalade har rätt att tiga. Rätten att tiga innebär i korthet att en tilltalad har rätt att vara helt passiv under såväl rättegång som förundersökning, och har ingen skyldighet att bidra till utredning eller bevisning i målet, eller i övrigt underlätta åklagarens arbete. Huvudregeln är att utnyttjandet av rätten att tiga inte ensamt får läggas till grund för ett fällande avgörande, dvs det får inte betraktas som bevis för att hen har begått brottet i fråga.EKMR och Europadomstolens praxis har betydelseI ingressen till direktivet anges också att vid dess tolkning bör EKMR:s artikel 6 och Europadomstolens praxis beaktas. Av artikel 6 följer rätten till rättvis rättegång, vilken omfattar rätten att tiga och att rättighetens utnyttjande som bevis inte ensamt får läggas till grund för fällande dom.I anslutning till artikel 6 EKMR finns dock ett intressant rättsfall från Europadomstolen (John Murray mot Förenade kungariket). I fallet slår domstolen fast att i situationer som uppenbart kräver en förklaring, och då den tilltalande kan lämna en sådan, kan den tilltalades tystnad tillmätas betydelse. För att detta ska bli aktuellt, fordras att bevisen mot den tilltalade är tillräckligt stark. Med "tillräckligt stark" ska förstås att bevisningen mot den tilltalade kräver en förklaring och, om sådan inte kan ges, kan domstolen tillåtas att avgöra målet trots den tilltalades tystnad. Detta kallas ibland för förklaringsbördan.Regeln hindrar inte nationella bestämmelser om bevisprövningInnebörden av att artikel 7.5 i EU-direktivet är en s k minimiregel är att olika länders rättsordningar kan skilja sig i fråga om bevisprövning. Detta framgår också av direktivets ingress.För svensk rätt är framför allt 35 kap. 4 § RB av intresse. I denna anges att rätten prövar med hänsyn till allt som framkommit under målet vilken verkan som bevis partens handlande får. Detta följer av den svenska principen om fri bevisvärdering, som i huvudsak innebär att domstolen ska beakta allt relevant som framkommit under målet. Teoretiskt sett innebär detta att svensk domstol i viss begränsad utsträckning får beakta en tilltalads tystnad i bevishänseende. Däremot, som sagts ovan, är huvudregeln att det inte får läggas till grund för ett fällande avgörande. I praktiken är det också relativt sällsynt att en tilltalads tystnad tillmäts någon verkan över huvud taget.Den ovan nämnda förklaringsbördan har förekommit även i svenska rättsfall (NJA 2013 s 931).SammanfattningArtikel 7.5 innebär att en tilltalad har rätt att tiga under såväl förundersökning som huvudförhandling, och utnyttjandet av rätten får som huvudregel inte användas som ensam grund för fällande dom. Regeln utgör en miniminivå för vad medlemsstaterna inom EU har att förhålla sig till, vilket också innebär att vissa bevisprövningsfrågor kopplade till rätten att tiga kan skilja sig mellan olika länders rättsordningar. Vid tolkningen av artikeln ska även EKMR och Europadomstolens praxis beaktas, i vilka det bl a framkommit undantaget om förklaringsbördan.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om det råder några oklarheter!Vänligen,

Bortom rimligt tvivel?

2021-03-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag är oskyldigt dömd för grovkvinnofrids kränkning samt grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Är oskyldig. Gällande Grov kvinnofridskränkning, G olaga hot och G olaga tvång vad är de för beviskrav? Enligt mig åkte jag på sagolika skäl. De låg i någon eller några andras intresse att sätta dit mig för saker jag inte gjort. Det är mer en vad en människa kan bära och De är fan fel. De är mer en vad en människa kan bära. Ja har ett kriminellt förflutet vilket jag skäms över men inte fan ska de stå mig till last...Min fråga är kan man bara bli dömd på att en person påstår saker??Själv har jag aldrig haft med sånt här typ av brott att göra då det är mot mina principer och sånt här absolut förbjudet i min förflutnas krimella bibel. I alla fall min umgänges krets...
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att dömas vid en rättegång så ställs det krav på att åklagaren ska ha visat att personen som är tilltalad har utfört den gärning som framgår i gärningsbeskrivningen, detta ska anses vara bevisat till en nivå av bortom rimligt tvivel. Hur stark bevisning krävs för att uppnå detta?Bortom rimligt tvivel innebär att en person kan komma att dömas för ett brott även om det finns vissa små frågetecken i utredningen. Åklagarens bevisning skall dock vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte att den tilltalade kan hitta på en historia och därmed undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det skall vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse skall därför inte tas i beaktning, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Det finns ingen exakt gräns för vad som skulle räknas som en rimlig berättelse, utan det beror på enskilda fall och omständigheter.Det krävs därmed inte att det ska bevisas till 100 % men till närmre 100%. Man brukar prata om kanske 95 % - 98 %.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

2021-03-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vart tar bevismtrl vägen efter färdig rättegång. Syftar på videoförhör som spelats upp i rättegången.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Förundersökningsprotokoll i brottmål finns kvar i akten, men det gallras oftast inom ett antal år på tingsrätten. Förhör under själva rättegången spelas in i ett digitalt ärendesystem, men de gallras ett antal veckor efter att avgörandet vunnit laga kraft (d.v.s. tre veckor efter att dom utgivits). Om det gäller videoförhör som lämnats in som bevisning så kan de finnas i tingsrättens akt, i vissa fall skickas de tillbaka till ingivaren, det beror på vad det är för typ av mål och vem som är ingivare.Hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du funderar över något mer.Med vänlig hälsning,

Vad får användas som bevis?

2021-02-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Polisen beslagtog min väns mobil och hitta bevis på brott som jag har gjort får dom använda det beviset då
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Principen om fri bevisföringI svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vilka källor som får användas som bevis. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, därmed även det som polisen har hittat i en beslagtagen mobiltelefon. Även om vi har fri bevisföring i svensk rätt så innebär det såklart inte att alla bevis anses lika starka. Ofta talar man om lågt eller högt bevisvärde för att beskriva hur starkt ett bevis är. I slutändan upp till domstolen att fritt avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i en rättegång. Även denna princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken och kallas för fri bevisvärdering.Med vänliga hälsningar,