SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Hej, vilket värde har ett sms till mig som är sparat i min telefon och i icloud. Om det blir strul för mig i framtiden pga att det står fel i kontrakt, kan jag då använda dessa sms som bevis för sakförhållandena eller saknar sms bevisvärde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) framgår att rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Detta anses vara det stadgande som ger uttryck för att vi i Sverige tillämpar fri bevisprövning. I fri bevisprövning ingår principen om fri bevisföring, enligt vilken det inte råder någon begränsning vad gäller de bevis som en part får åberopa för att stödja sin sak, med undantag för de fall som nämns i 35 kap. 7 § RB. I fri bevisprövning ingår också principen om fri bevisvärdering, vilken innebär att rätten inte är bunden av några lagar eller andra regler kring hur olika bevis ska värderas utan domstolen är fri att själva avgöra hur högt bevisvärde exempelvis ett sms ska anses ha.

Jag förstår din fråga som att du har ingått / tänker ingå ett avtal med någon annan och undrar över hur en sms-konversation skulle kunna användas för att bevisa sakförhållanden eller överenskommelser mellan er.

Om det skulle bli konflikt mellan dig och din avtalspart i framtiden om ert avtal så leder det till vad som kallas ett tvistemål. Precis som i brottmål så gäller den fria bevisprövningen även vid tvistemål vilket innebär att det står dig fritt att åberopa exempelvis en sms-konversation som stöd för din sak. Ett exempel där sms har åberopats som bevis i ett tvistemål är det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2014 s. 364. Rätten ska då beakta dessa sms när den avgör målet om inte rätten finner att beviset kan avfärdas enligt den ovan nämnda bestämmelsen 35 kap. 7 § RB. Där sägs att rätten får avvisa bevisning

1: om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,

2: om beviset inte behövs,

3: om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,

4: om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller

5: om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.

Som kan utläsas enbart genom formuleringarna av dessa punkter så är deras tillämpningsområde litet. Sammantaget sett finns alltså inget hinder för att åberopa sms som bevis för något du vill påstå vid ett eventuellt tvistemål.

Med vänlig hälsning,
Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo