Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning

2021-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vår granne lägger sin båt vid älvskanten, på vår mark, trots att vi sagt nej flera gånger samt var tydlig med det vid köpet av deras stuga. Vi har alltid ägt marken mellan deras stuga och älven, i 50 år minst. Vad kan vi göra då han inte lyssnar? Vi har tagit i denna fråga flera gånger.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad ni kan göra åt att er granne lägger sin båt på er mark trots att ni flera gånger påtalat att hen ej har rätt till detta. Eftersom er granne inte lyssnat då ni tidigare påtalat detta kommer jag nedan gå igenom vad ni kan göra för att föra ärendet vidare och juridiskt fastslå er rätt.Tvistemål i domstol eller ansökan om särskild handräckningEn möjlighet givetvis är föra ärendet vidare vid en tingsrätt. Ett alternativ till detta är dock att ansöka om särskild handräckning hos KFM (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) (BfL). Särskild handräckning är en form av summarisk process hos kronofogdemyndigheten (KFM) som används för att hantera olovliga besittningsrubbningar och brukar ofta vara enklare och billigare för både sökanden och svaranden än en process vid domstol. Man kan ansöka om särskild handräckning bland annat då någon olovligen vidtagit en åtgärd med sökandens fasta eller lösa egendom, vilket skett i ert fall då er granne olovligen utnyttjar er mark för att lägga sin båt.Vid särskild handräckning förekommer en viss begränsad prövning. När ansökningen kommit in till KFM ska myndigheten först pröva om den är uppenbart ogrundad. Är så fallet ska den genast avslås. Som huvudregel gäller att sökanden ska styrka de omständigheter hen åberopar till stöd för sin ansökan. Om svaranden inte bestrider sökandens ansökan ska enbart sökandens framställning av omständigheterna läggas till grund för prövningen. Om svaranden bestrider ansökan görs istället en bevisvärdering mellan vad svaranden och sökanden anför (39 § BfL). Sökanden ska till sin ansökan bifoga eventuella skriftliga bevis och andra uppgifter som styrker hans talan (15 § andra stycket BfL). Om sökanden inte tror att detta är tillräckligt för att övertyga KFM om att en besittningsrubbning ägt rum kan även vittnesattester inges (40 § BfL). Du skriver att ni länge ägt marken samt påtalat för er granne flera gånger även innan de köpte sin fastighet att hen inte har rätt att använda er mark för att lägga sin båt. Sådan förhållandevis begränsad bevisning som krävs från sökanden vis särskild handräckning borde då inte vara allt för svårt att förebringa.Skulle man vara besviken med utslaget i ett mål om särskild handräckning kan det överklagas till tingsrätten inom en treveckorsfrist från avgörandet (55 § BfL). Det finns alltså fortsatt en möjlighet att ta ärendet vidare till domstol om ni inte skulle vara nöjda med utslaget från KFM.Här finns en blankett för ansökan om särskild handräckning om det är något ni skulle vilja undersöka vidare: https://kronofogden.se/kfm9042.htmlJag hoppas att du fick lite vägledning kring hur ni kan föra ärendet vidare!Med vänlig hälsning