Går det att få upplysningar om min farfar hade några barn?

2019-03-11 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har en biologisk farfar som jag aldrig har träffat men vet namnet på och vart han bor. Jag skulle gärna vilja veta om han har några barn till exempel. Går det att få ut upplysningar om detta på något sätt? Tex via skatteverket?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Du har funderingar över din biologiska farfar och om det går att få reda på om han är far till några barn. När ett barn föds, har socialnämnden skyldighet att försöka fastställa faderskap för barn som har hemvist i Sverige. Ett sådant faderskap registreras hos Skatteverket. Det är alltså där du kan hitta ev. information om registrerade bröstarvingar hos din farfar. Nästa fundering blir dock om sådana uppgifter utgör allmänna handling och huruvida dessa handlingar är belagda med sekretess eller inte.Vad det gäller faderskapsintyget blir denna en allmän handling i och med att den upprättas av socialtjänsten. En handling anses upprättad hos myndigheten, när den har expedierats dvs. avsänts/skickats från myndigheten eller gjorts tillgänglig. Eftersom ett sådant faderskapstest hanteras enligt bestämmelser av Personuppgiftslagen (PUL) gäller sekretess. Ett utlämnande av sådana handlingar kan alltså strida mot sekretessbestämmelser i PUL.Under vilka omständigheter kan en sådan sekretessbelagd uppgift utlämnas till enskilda? Av 26:1 OSL följer att huvudregeln är att det råder sekretess inom socialtjänsten. (Det är socialtjänsten som handhar uppgifter om enskilda personliga förhållande, ex. faderskapstester). Socialtjänsten har dock att bedöma om utlämnade enligt det omvända skaderekvisitet. Endast om socialtjänsten finner att det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men, kan sekretessen brytas. I praktiken innebär detta att socialtjänsten många gånger inte kan lämna ut sådana uppgifter utan ha kännedom om mottagarens identitet och vad dennes har för avsikt med uppgifterna. I förevarande fall har alltså socialtjänsten i uppgift att göra denna bedömning. Det kan då vara en förutsättning för socialtjänsten att få reda på din identitet för att kunna göra denna bedömning. Men som enskild har man dock alltid rätt att vara anonym när man vill ta del av allmänna handlingar. Detta kan dock påverka att man inte får ut sådana sekretesskyddade handlingar.SammanfattningsvisFaderskapstester är allmänna handlingar. De är dock belagda med sekretess, vilket gör att en bedömning om utlämnande av sådana handlingar kan ske ska göras utifrån det enskilda fallet med utgångspunkt från det omvända skaderekvisitet. Med hänvisning till ovanstående är det alltså en svår bedömning, men skatteverket bör åtminstone kunna göra en bedömning om sådana handlingar får lämnas ut om du uppger din identitet och syftet med inhämtandet av informationen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Läkares tystnadsplikt mot vuxna barn till patient

2019-03-09 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Har en läkare tystnadsplikt inför vuxna barn till en förälder som är allvarligt sjuk, vad jag menar är kan man förbjuda en läkare att berätta för sina barn om hur saker och ting egentligen står till med hälsan och är inskrivet i journalen?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om en läkare får tala om för barn till en patient om vad som står i journalen eller om patientens hälsotillstånd. Vad säger lagen? Bestämmelser som är relevanta för din frågeställning finns i offentlighets och sekretesslagen (OSL) och patientlagen (PL). Av 10:2 PL framgår att bestämmelserna om sekretess i 25 kap. OSL ska tillämpas på sjukvården. I 25:1 OSL kan man utläsa att sekretess gäller uppgifter om enskildas hälsotillstånd, detta innefattar bland annat olika diagnoser och det som är inskrivet i journalen. Huvudregeln är således att sådan uppgift inte får delas vidare. Det finns vissa undantag från denna sekretessbestämmelse bland annat i 25:10 OSL. Inga av dessa undantag bryter emellertid läkarens tystnadsplikt mot en patients barn. Läkaren får således inte röja uppgifter som rör patientens hälsa till patientens barn. Det är dock möjligt för patienten att tillåta läkaren att prata med barnen om hans eller hennes hälsa, i dessa fall får läkaren prata med barnen om de uppgifter patienten samtyckt till att röja. Detta framgår av 10:1 OSL. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att en läkare har tystnadsplikt gentemot en patients barn och alltså inte får röja uppgifter om dennes tillstånd eller vad som står i journalen utan att patienten samtycker till det. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan person med förvaltare samtycka till att röja sekretessbelagd uppgift?

2019-02-13 i Sekretess
FRÅGA |Har en person med förvaltare rätt att själv lämna samtycke till att bryta sekretess?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte besvara din fråga med precision eftersom det beror på (1) vad som ingår i förvaltarens uppdrag, (2) hur pass nedsatt beslutsförmåga huvudmannen har, och (3) vad de sekretessbelagda uppgifterna avser.Rent generellt omfattas inte förvaltarens uppdrag av just den frågan (bryta sekretess). Och om huvudmannen inte lider av, till exempel, en allvarlig psykiskt störning så borde det inte vara några större problem att huvudmannen själv lämnar sitt samtycke att bryta en viss sekretessbelagd uppgift. Såklart under förutsättning att huvudmannen vet vad hen samtycker till, och att den aktör som eventuellt ska röja uppgiften, säkerställer att huvudmannen vet vilka uppgifter som hen samtycker till utlämnande av. Dessutom går det att få ledning av förvaltaren som kan användas i en bedömning av om det finns ett presumerat samtycke (det ska dock användas med försiktighet). Men det kan ju faktiskt vara så att röja den sekretessbelagda uppgiften går i linje med vad som bäst gagnar huvudmannen.Dessa resonemang är tagna från olika avgöranden av Justitieombudsmannen (som bland annat övervakar dessa frågor). Dessa är: JO 1999/2000 s. 380 (den enskilde måste veta vad samtycket gäller), JO 1990/91 s. 366 (underförstått samtycke är inte alltid tillräckligt), och JO, beslutsdatum 2011-05-31, dnr 6300-2009 (myndigheter är skyldig att klarlägga omfattningen av ett samtycke).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan man finnas i misstankeregistret om åtal läggs ner?

2019-02-12 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag hade blivit misstänkt 3 år tillbaka försök av sexuellköp, jag blev kallad till polisen förhör men eftersom de hade inget bevis så hade de lagt ner undersökningen, ingen åtal hade väcks och jag fick inget straff eller nåt sånt, min fråga är att jag har sökt taxilegitimationen men också jag förekommer inte i belastningsregisteret då jag själv fick utdrag och finns inte i belastningsregisteret min fråga är kan detta bli ett hinder för mig bli förare? Och kan ett fall som inte åtalväckts och nedlagd finns i misstankeregistret?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister. I belastningsregistret finns dömda brottslingarFörutsatt att du inte begått något brott ska du inte finnas i belastningsregistret. I belastningsregistret hamnar du ifall du döms för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). Alla har rätt att begära ut information om sig själv som lagras i belastningsregistret (7 § lagen om belastningsregister). Då du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret och sett att du inte finns där kommer inte belastningsregistret kunna innebära ett problem för dig.När åtal läggs ner ska den misstänkte tas bort ur misstankeregistretMisstankeregistret är till för att spara uppgifter om de som är skäligen misstänkta för brott(1 § lagen om misstankeregister)Om du har varit skäligen misstänkt och hamnat i misstankeregistret ska du tas bort ur misstankeregistret:- När åtal har lagts ner- När förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts- Eller när domstol avkunnat dom (13 § lagen om misstankeregister). SammanfattningEftersom ditt fall är nedlagt ska du inte finnas i misstankeregistret. Du kan söka taxilegitimationen utan att oroa dig för denna händelse. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen

Sekretess vid faderskapsutredning

2019-03-10 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Jag har precis påbörjat en faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till min dotter. Enligt vad jag förstått så skyddas dessa uppgifter av sekretess, vilket jag finner ganska lugnande då jag anser att ingen annan än jag och min dotters far har med saken att göra. Men nu har det uppstått ett frågetecken för min del, det är nämligen så att en man vars namn jag angett till familjerätten, har delat med sig av uppgifter kring faderskapsutredningen, till en person jag känner, och på så sätt fick jag nys om det hela. Detta är något jag finner väldigt upprörande då jag inte ville att dessa uppgifter skulle komma ut. Därför undrar jag nu, räknas detta som ett sekretessbrott eller annat slags brott då jag inte gett mitt medgivande till personen, att lämna ut uppgifter om faderskapsutredningen ? Tänker så jag är enda vårdnadshavare och detta är uppgifter som skyddas av sekretess av en anledning, så borde det väl räknas som något slags sekretessbrott?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SekretessFaderskapsutredning skyddas av socialtjänstsekretess vilket innebär att uppgift om en enskilds personliga förhållanden inte får röjas, om det inte står klart att det kan ske utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 26 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen. I regel kan sekretess inte uppställas gentemot den enskilde själv, mannen kan alltså själv välja om han vill efterge sekretessen som han själv omfattas av, 10 kap 1 § OSL.PartsinsynSom part i ett ärendet har man rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet, 10 § förvaltningslagen. Ärenden som omfattas av sekretess och där flera personer är inblandade är svåra eftersom myndigheten måste lämna ut material till den enskilde som begär det utan att röja uppgifter om den andra parten i ärendet. Det har därför uppställts en begränsning som innebär att myndigheten inte får lämna material till en part i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om materialets innehåll i den utsträckning det behövs för att denne ska kunna ta tillvarata sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda, 10 kap 3 § OSL.Det kan alltså vara så att myndigheten har eftergett sin sekretess om de lämnat uppgifter till mannen om dig och därmed gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten, 20 kap 3 § brottsbalken.FörtalOm mannen har lämnat uppgifter om dig som är ägnat att peka ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt är ägnat att utsätta dig för andras missaktning gör han sig skyldig till förtal, 5 kap 1 § första stycket BrB. Med andra ord ska mannen lämnat uppgift om dig med syfte att andra ska tycka sämre om dig. Det krävs inte att utlämnandet av uppgift faktiskt har skadat dig men syftet ska ha varit att skada dig. Även om mannen inte har namngett dig kan det vara fråga om förtal, men uttalandet måste gå att koppla till dig, andra personer ska alltså kunna förstå att det handlar om dig även om namnet inte anges.ÅtalFörtal tas endast upp av åklagaren i undantagsfall, t.ex. om det finns ett samhällsintresse. Om du vill gå vidare med detta kan du väcka enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Ett sådant förfarande medför dock stora rättegångskostnader. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Är det okej att en vårdcentral lämnar ut information om ens hälsotillstånd till Transportstyrelsen?

2019-03-07 i Sekretess
FRÅGA |Hej en fråga . Ansökte om förnyat C-körkort,I samband med det får jag veta av handläggaren från Transportstyrelsen att hon ringt till min Vårdcentral och tagit reda på vilka mediciner jag har.Hon ringde mej och hade googlat på dessa.Hon hade absolut ingen tillåtelse av mej för detta förfarande.Känner mej otroligt kränkt.Hur ska jag gå vidare med detta?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De allra flesta uppgifter som rör hälsotillståndet hos en enskild person täcks av sekretess. Jag utgår från att det även gäller de uppgifter om din medicinering som lämnades ut till Transportstyrelsen. Huvudregeln är att du själv förfogar över de sekretessbelagda uppgifter som rör dina personliga förhållanden, så som ditt hälsotillstånd. Det innebär att sekretessbelagda uppgifter enbart får utlämnas till andra enskilda eller myndigheter om du samtycker till det, offentlighets- och sekretesslagen 12 kap 2 §.Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Undantagen, även kallade sekretessbrytande bestämmelser, innebär att sekretessen ibland får ge vika för vad lagstiftaren har uppfattat som viktigare intressen. Många av dessa undantag gäller när och hur myndigheter kan lämna ut uppgifter till varandra. Ett sådant undantag finner du i patientsäkerhetslagen (PSL). Där skrivs att en vårdinstans är skyldig att lämna ut uppgifter som rör en persons lämplighet att ha körkort när detta ska prövas av annan myndighet, PSL 6 kap 15 § 6 punkten. Det är troligtvis denna regel som beslutet om att lämna ut uppgiften om din medicinering har tagits i enlighet med.Om du ändå vill gå vidare med detta är det du kan göra att anmäla personen på vårdcentralen som gav ut uppgiften för brott mot tystnadsplikten i enlighet med brottsbalken 20 kap 3 §. Jag skulle dock rekommendera dig att undvika detta då jag tror att en anmälan inte kommer att leda någon vart. Min uppfattning är att allt är i sin ordning och inga övertramp har gjorts.Vänliga hälsningar,

Kan socialtjänsten neka att lämna ut en familjehemsutredning till modern vars barn är placerade i det aktuella familjehemmet?

2019-02-13 i Sekretess
FRÅGA |Hej.Jag är god man till en kvinna som har 2 små barn frivilligplacerade i familjehem. Mannen i familjehemmet är dömd för grov stöld, och den äldsta sonen är drogmissbrukare. Nu vill min huvudman ha ut familjehemsutredningen och beslutet från socialnämnden att godkänna den familjen. Kan socialtjänsten neka till att lämna ut den ? Vi har bråkat länge för att få den nu.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utlämnande av handlingar finns främst i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Det är dessa lagar som jag kommer att förhålla mig till i mitt svar.Familjehemsutredningen är att se som en allmän handling. Huvudregeln för allmänna handlingar är att vem som helst får ta del av och läsa vad som står i handlingen, TF 2 kap 1 §. Denna huvudregel kan dock brytas om en handling är sekretessbelagd. Familjehemsutredningen är sekretessbelagdFamiljehemsutredningen rör rimligtvis personliga förhållanden, t.ex. angående den äldsta sonens missbruk. Handlingar som rör personliga förhållanden är i regel sekretessbelagda, TF 2 kap 2 §. Endast om familjen inte skulle skadas av att annan att annan tar del av handlingen så får den lämnas ut till din huvudman, OSL 26 kap. 1 §. I lagtexten står det uttryckligen att det måste stå klart att den som handlingen berör inte ska skadas av att den sprids. Det är ett högt krav som ställs och familjehemsutredningen innehåller typiskt känsliga uppgifter. Detta gör att det dessvärre är osannolikt att socialtjänsten kommer att lämna ut familjehemsutredningen till din huvudman.Hur kan ni gå tillväga?Det första ni kan göra är att trots allt begära från socialtjänsten att utredningen lämnas ut, i sådana fall kommer de att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte, TF 2 kap 17 §. Eftersom du skriver att ni har "bråkat" med socialtjänsten en del så utgår jag från att ni redan gjort detta. Om så är fallet kan ni överklaga socialtjänstens beslut om att inte lämna ut handlingen. Detta ska göras tre veckor efter att beslutet om att inte lämna ut handlingen togs.Det andra ni kan göra är att ta kontakt med familjehemmet och be om deras tillåtelse till att huvudmannen får ta del av utredningen. I och med att utredningen berör familjens personliga förhållanden så är det de som förfogar över sekretessen. Det innebär att de har möjlighet att samtycka till att din huvudman får ta del av utredningen, OSL 12 kap 2 §.SammanfattningDet verkar för mig uppenbart att din huvudman har ett stort intresse av att ta del av familjehemsutredningen. Men trots att det kan verka underligt så har hon tyvärr ingen juridisk rättighet att ta del av utredningen på grund av sekretessen som handlingen troligtvis är täckt av. Om socialtjänsten nekat att lämna ut utredningen och ni har överklagat beslutet utan resultat vill jag mena att det bästa ni kan göra är att ta kontakt med familjehemmet och be dem att samtycka till att din huvudman får ta del av handlingen. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Borttappade handlingar

2019-02-10 i Sekretess
FRÅGA |Hej!jag har en fråga angående sekretessbelagda handlingar kring en utredning. Om det är så att sådana papper tappas bort av den ansvarige på en myndighet, vad skulle påföljderna kunna bli?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det finns tre påföljder som kan bli aktuella. Det kan bli en disciplinpåföljd, att tjänsten avslutas och en fråga om brott.DisciplinpåföljdFör statsanställda regleras disciplinpåföljderna i lagen om offentlig anställning (LoA). I LoA framgår det att en arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Dock får inte någon påföljd meddelas om tjänsteförseelsen bedöms vara ringa (av liten grad), 14 § LoA. Påföljden kan bli varning eller löneavdrag, 15 § LoA.För kommunalt anställda regleras påföljderna i kollektivavtal. Men de brukar vara likartade som i LoA.Att tjänsten avslutasAtt tappa bort handlingar kan vara tecken på bristande duglighet eller kompetens eller ge bristande förtroende hos arbetsgivaren. Att arbetsgivaren saknar förtroende för arbetstagaren eller att arbetstagaren har bristande duglighet eller kompetens har tidigare bedömts vara sakliga grunder för uppsägning (7 § första stycket LAS). Dock är jag tveksam till ifall att tappa bort handlingar vid ett tillfälle är så pass allvarligt att det leder till en uppsägning. Det behöver nog upprepas för att en uppsägning ska komma på tal.Fråga om brottDet kan röra sig om tjänstefel (20 kap. 1 § BrB) om det är inom en myndighetsutövning. Mycket förenklat beskrivet är myndighetsutövning beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett uttryck för myndighetens maktbefogenhet. Tjänstefel kan även drabba den som utför åtgärder som har ett nära och naturligt samband med myndighetsutövningen. Sammanfattat behöver personen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Påföljden kan då bli böter eller fängelse. Även här döms inte ansvar om brottet är att bedöma som ringa.Att tappa bort en sekretessbelagd handling kan medföra brott mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § BrB). Dock döms inte ansvar ut om brottet bedöms som ringa.SammanfattningPåföljderna kan alltså bli varning eller löneavdrag, att tjänsten avslutas, samt att vara tal om tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten. Jag vill även tillägga att det går att anmäla sådana här händelser till Justitieombudsmannen (JO). Även om JO inte kan dela ut några sanktioner, kan JO lämna kritik och råd. Myndigheter är i allmänhet bra på att följa JO:s beslut.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.