Får polisen lov att lämna ut resultatet av ett drogtest till socialtjänsten?

2021-04-17 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Polisen tillföljd av att hittat X (vårdnadshavare till treårigt barn) påverkad av droger har gjort orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten ringer och frågar om vad drogtestet har visat, t.ex. om drogkonsumtionen har visat sig vara hög. Får Polisen uitifrån sekretessen ge sådan information till socialtjänsten
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du funderar på om polisen får lov att ge ut information som är belagd med sekretess endast för att socialnämnden efterfrågar det. För att kunna besvara din fråga så måste vi ta oss en titt i såväl polislagen som offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Skall polisen lämna uppgifter till socialtjänsten?

Polisen skall kontinuerligt samarbeta tillsammans med socialtjänsten (6 § polislagen). Detta innebär att när polisen ser att det är något barn som kan råka illa ut eller att det är missförhållanden i hemmet, då måste polisen anmäla detta till socialtjänsten. De skall däremot endast göra detta om de kan se att det finns sådana förhållanden som skall ge anledning till att socialtjänsten borde ingripa. Att vårdnadshavaren är drogpåverkad kan vara just en sådan situation, eftersom det kan antas att barnet far illa. Då har nämligen en polis skyldighet att anmäla till socialtjänsten (14 kap. 1 § socialtjänstlag).

Har polisen rätt att ge resultat på drogtest till socialtjänsten?

Utgångspunkten är att de uppgifter som polisen har är sekretessbelagda om det är så att personen i fråga eller dennes familj kan skadas av att uppgiften ges ut (35 kap 1 § OSL). I detta fall är det så att familj och personen kan lida skada om provet över drogtestet sprids. Det skall därför anses föreligga sekretess i detta fall. En uppgift som är belagd med sekretess får inte heller ges ut till myndighet om det inte står i OSL (8 kap. 1 § OSL).

Det finns en bestämmelse i lagen om offentlighet och sekretess att polisen får lov att bryta sekretessen på grund av att man har en skyldighet att informera annan myndighet enligt lag (10 kap. 28 § OSL). Den skyldighet som vi kan finna är att polisen måste anmäla till socialtjänsten angående ärendet (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Denna anmälningsskyldighet är en sådan skyldighet som medför att de skall lämna uppgifter också om fallet. Polisen skall därför lämna de uppgifter som orsakar polisens vilja att anmäla ett fall. Om det då skulle vara att personen har haft droger i kroppen och lämnar testet till socialtjänsten ingår detta alltså i anmälningsplikten även om uppgifterna är sekretessbelagda.

Det som alltså är avgörande för om polisen får lov att lämna uppgifterna till socialtjänsten eller inte är ifall det fanns en anmälningsplikt för polisen som var beroende av uppgifterna. Viktigt att komma ihåg är dock att polisen aldrig får lämna ut dessa uppgifter på ett rutinmässigt sätt, alltså så fort exempelvis det finns misstanke om ett brott. Utan det skall ske en bedömning i varje enskilt fall.

Andra argument som styrker att polisen får lämna ut sekretessbelagda uppgifter är om det är nödvändigt för polisen att lämna uppgifterna till socialtjänsten för att kunna utföra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL). Polisen har trots allt en anmälningsskyldighet till socialtjänsten och även en skyldighet att fortlöpande samarbeta med socialtjänsten (14 kap. 1 § socialtjänstlagen & 6 § polislagen). Därav har de även en grund för att lämna ut uppgifterna

Något som också bryter sekretessen är om intresset för att drogtestet lämnas ut uppenbart skall ha företräde framför intresset om att behålla sekretessen (10 kap. 27 § OSL). Eftersom man vill se till barnets bästa i denna situation så kan polisen även använda detta argument för att ge uppgifterna till socialtjänsten.

Sammanfattningsvis

Polisen får lov att ge socialtjänsten informationen om drogtestet eftersom det påvisar varför de har anmält situationen till socialtjänsten. Dessutom kan polisen också argumentera för att de skall samarbeta med socialtjänsten och att intresset av att få socialtjänsten att titta på ärendet har företräde framför att hålla drogtestet hemligt.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga. Vill du ha mer information om situationen och kanske läsa om ett fall där polisen fick kritik över sitt agerande att lämna ut uppgifter kring ett liknande fall rekommenderar jag dig att läsa JO dnr 682-2014.

Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Vänligen,

Josefine Bågholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?