Vad gäller om brott mot tystnadsplikt för skolpersonal?

2021-04-28 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Vart anmäler man skolpersonalens brott mot tystnadsplikten enligt Skollagen (2010:800) (29 kap. 14 §) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (23 kap. 2§)?Anmäler man till huvudmannen?Om huvudmannen inte gör något åt saken trots anmälan, vart vänder man sig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sekretess och regleras således i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Har skolpersonal brutit mot tystnadsplikt finns regler i 20 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som hon/han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag, i detta fall 23 kap. 2 § OSL.

Med huvudman antar jag att du menar rektor, vilket stämmer. En anmälan kan även ske till justitieombudsmannen (JO) om rektorn (huvudman) brister i att vidta adekvata åtgärder.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?