Hur ser sekretess ut mellan socialtjänst och polismyndigheten?

2021-04-28 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Det har talats om att det hög sekretess mellan socialtjänst och polismyndigheten, men har svårt att finna vilka exakta bestämmelser som gäller för polismyndigheten gentemot socialtjänsten vice versa.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är i svensk rätt är offentlighet. Inom ramen för 8 § i Förvaltningslagen (FL) bör och ska myndigheter samverka med varandra. Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) ska dock ses som en undantagslagstiftning från den ovan nämnda offentligheten.

Som utgångspunkt i OSL gäller sekretess i förhållande till andra myndigheter, inte bara till andra enskilda, detta uttrycks genom 8 kap. 1 § OSL. Skälet härtill är intresset av att hemliga uppgifter inte når en större krets än som är absolut nödvändigt. Men för att inte omöjliggöra det samarbete mellan myndigheter, vilket ofta är av stor betydelse inte minst för den enskildes rättssäkerhet, innehåller OSL en rad undantag från huvudregeln. 10 kap. 2 § OSL ger en möjlighet för myndigheterna att under särskilda förutsättningar lämna uppgifter till andra myndigheter utan hinder av sekretess.

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL). Till denna bestämmelse återfinns bl.a ett undantag i 10:18 b OSL som menar att sekretessen inte hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller 10 kap. 23 § OSL.

Vidare i 12 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL) hänvisas det till 10 kap. 21-23 §§ OSL där det framgår att sekretess i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en Polismyndigheten eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § OSL som rör uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar. Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), ochuppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?