Får passagere fotograferas av fartkamera?

2018-03-27 i Polis
FRÅGA |Har en vän, som varit passagerare i en bil och blivit fotograferad av polisens fartkamera. Bilden har identifierats med körkortsfoto och skickats hem till vännens adress. Får polisen identifiera passagerare med hälp av fartkamera. Kränker inte det integriteten?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett par bestämmelser avseende fotografering man måste förhålla sig till. Först kan nämnas:1. Kränkande fotografering innefattar fotografering som sker olovligen och i hemlighet. Den fotograferade ska dessutom befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden. Den som döms kan få böter eller upp till två års fängelse. (HÄR) Det är även brottsligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida bilder, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör (4 kap. 6a§ och 6c § brottsbalken).2. Förtal: Även spridande av sexuella bilder på någon annan kan vara förtal. Det är då själva spridandet av bilderna som är brottsligt om det åsyftar att utsätta personen för andras missaktning. (HÄR)Det finns alltså ingen lagreglering som stadgar, att personer i passagerarsäte inte får bli fotograferad. Passagerare ska dock maskeras vid fotografering genomförd med fartkamera. Har detta inte skett, kan jag emellertid ge som råd, att personen upprättar en anmälan till JO, för att se om denne anser att polisen förfarit felaktigt vid uteblivande av sådan maskering.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

LOB och polisanmälan

2018-03-19 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag och en kamrat blev rånade av ca 6 personer en tidig morgon på en station. Vi blev ombedda att lämna från oss mobiler körkort, klockor, bankkort plånbok. Blev hotad med vapen som vi inte såg. Rånarna ville att vi följde med till bankomat och tog ut allt på korten. Min kompis blev nedslagen. Vi var inte nyktra, detta efter vi kom från krogbesök nyårsafton/nyårsdag. Polis dök upp kort efter rånet och jag skrek ring min mobil för då gick det att spåra dom. Fick svar av två kvinnliga poliser att så arbetar inte vi utan ge oss signalement. Jag blev upprörd och kallade dom "jävla luffare".Blev då omhändertagen enligt LOB och fick inte kontakta någon. Min kompis lämnade en anmälan på plats. Dagen efter på kvällen bad mina föräldrar mig att kolla så även jag fått gjort en anmälan. Ringde polisen och ingen anmälan var skriven. Den togs upp då den 2 jan. Jag vill ta reda på om detta gripande gick rätt till. Och varför polisen inte tog upp anmälan. Hur går jag vidare. Ett par av rånarna är tagna och jag ska på rättegång om fallet den 20 februari-2018
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Omhändertagande enligt LOBFör att polisen ska få omhänderta en person enligt LOB gäller följande. 1. Det krävs det att personen i fråga ska vara så pass berusad av alkohol eller annat berusningsmedel att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller för någon annan (LOB 1 §). Med fara menas exempelvis trafikfara, att det finns risk för att personen somnar utomhus osv., och denna faran ska alltså orsakas av själva berusningen. 2. Det krävs en proportionalitetsbedömning av omhändertagandet. Detta innebär att omhändertagandet inte ska orsaka en större olägenhet än nödvändigt för den omhändertagna (LOB 2 §). Här ingår bland annat en bedömning av både beslutet att omhänderta och hur själva omhändertagandet går till. 3. Polisen måste alltid fatta sina beslut på opartiska och sakliga grunder (RF 1 kap. 9 §). Detta innebär att polisen inte får omhänderta någon enligt LOB endast om de anser att en person är jobbig eller kallar polisen för diverse ting. Ett omhändertagande eller annat ingripande måste alltid grunda sig i lag och uppfylla de krav som lagen ställer. Därtill kan nämnas att karaktären på polisens arbete även kräver att en polisman ska ha något högre tröskel för vad denne får tåla och räkna med vissa störningar under sitt arbete.Jag kan inte säga något om grunderna för polisens omhändertagande i ditt fall då jag inte vet hela bilden. Om du anser att omhändertagandet gjorts på felaktiga grunder, finns det tyvärr ingen möjlighet att överklaga omhändertagandet till domstol. Detta då ett omhändertagande enligt LOB anses som ett faktiskt handlande. Däremot kan du vända dig till JO (justitieombudsmannen) och anföra besvär mot polisens agerande. Polisens skyldighet att ta upp anmälanI polisens uppgifter ingår det bland annat att utreda och beivra brott som hör under allmän åtal (PolisL 2 § punkt 3). I denna bestämmelse innefattas polisens skyldighet att ta emot anmälan om brott utan dröjsmål. Undantag från detta föreligger om anmälan uppträder våldsamt eller försvårar att anmälan tas upp.Om jag förstår dig rätt blev du omhändertagen enligt LOB den 1 januari och din anmälan upptogs den 2 januari. Anledningen till att din anmälan inte blev upptagen tidigare kan således vara omhändertagandet, vilket faller in under undantaget från polisens skyldighet att uppta en anmälan utan dröjsmål. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Kan man söka till Polishögskolan trots belastningsregister?

2018-03-17 i Polis
FRÅGA |Hej! Min bror är 17 år och körde bil men min andra brors körkort som är 19. Polisen stoppade honom o jämförde deras bilder sedan tog de honom till stationen och märkte att det var min lillebror och nu vet de att det inte var körkortets ägare utan brodern. Vad händer nu ? Min lille bror vill söka till polishögskolan efter gymnasiet kommer detta påverka? Kommer han få något straff? Böter? Spärr? Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BrottAtt köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning, vilket du hittar i 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (här). I lagtexten anges, att om någon uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes denne för olovlig körning till böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det annars att anse som grovt, kan personen dömas till fängelse i högst sex månader.Intagning till PolishögskolanPolishögskolan har ett antal antagningskrav, bland annat att man ska klara en säkerhetsprövning och vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Prövningen görs genom en registerkontroll (12 § säkerhetsskyddslagen) och en intervju. Om personen döms för olovlig körning kommer det stå med i dennes belastningsregister. Oavsett om personen skulle dömas till fängelse eller villkorlig dom kommer anmärkningen finnas i registret i tio år (lag om belastningsregister 17 § p 1-4). Om personen döms för till böter gallras anmärkningen efter fem år (17 § p 9). Jag vet inte exakt hur polisens säkerhetsprövning går till, men eftersom det utöver registerkontrollen ingår en intervju antar jag att man kan söka till Polishögskolan trots att man har en prick i registret.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Få ut handlingar i eget ärende från polisen

2018-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej!Är det möjligt för mig att få ut all information som jag har angett i ett polisärende? Finns det att hitta under mitt namn eller måste jag ha ärendenumret? Gjorde nämligen en polisanmälan i oktober 2016 och hittar inte på mina egna anteckningar från dess och nu har polisen tagit upp ärendet igen.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Således har du rätt att ta del av polismyndighetens allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) (här).I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (här), finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Polisen prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Ett myndighetsbeslut kan överklagas.Omfattas du av ärendet bör du kunna få ut handlingarna. Det bör räcka med personnummer.På polisens webbsida finns information om hur man gör för att ta del av allmänna handlingar som är förvarade hos polisen, se här: polisen.se/Service/Ta-del-av-allman-handling/Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Finns det ett misstankeregister?

2018-03-22 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Polisen har ett misstankeregister då gång på gång jag blir stoppad och får uppvisa legitimation blir jag uppmanad att lämna urinprov. Detta sker trots att jag själv inte har någon anmärkning i brottsregistret, dvs jag har aldrig blivit varken åtalad eller dömd.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett misstankeregister. I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen ifråga kan ha begått det. Är man skäligen misstänkt, ska man underrättas om detta av förundersökningsledaren (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Har man inte fått något besked om att man är misstänkt, ska man alltså inte heller finnas i misstankeregistret. Du bör alltså inte finnas i misstankeregistret om du inte blivit delgiven misstanke.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Reell husrannsakan och beviskravet ''anledning att anta''

2018-03-19 i Polis
FRÅGA |Hej igår kom polisen och ville ta in mej när jag var på väg hem från gymmet. själva sa dom att dom trodde jag var en annan person. Ändå fick jag åka med dom. Dom ville att jag skulle lämna ett urinprov vilket ja inte kunde göra, så fick bli ett blod prov. När jag väl sitter på sjukhuset säger den ena polisen, vill bara säga att vi gjort en husrannsakan hos dej nu. Och vi har hittat 0,5g hash. Något dom verkligen inte visat min sambo som var hemma eller mej. Nu är min fråga får dom bara gå in så hos mej? Speciellt när dom själva sa att jag egentligen inte är den dom sökte. Och det dom säger dom har "hittat" har jag inte haft hemma! Jag vill ju ha ett bevis på vad dom hittat åh inte. Så min fråga är får dom göra så.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som utgångspunkt får polisen inte ta sig in i någon annans bostad utan tillåtelse, förutom när det gäller husrannsakan. Det finns två typer av husrannsakan. Reell husrannsakan innebär att polisen letar efter ett föremål eller bevis och personell husrannsakan som betyder att polisen letar efter en person. I ditt fall verkar polisen ha genomfört en reell husrannsakan. För att få genomföra en sådan husrannsakan krävs det att polisen har anledning att anta att ett konkret brott har begåtts, vilket är ett lågt ställt beviskrav. För att beviskravet ska vara uppfyllt behöver det inte vara utrett exakt vilken tid eller på vilken plats brottet har begåtts, men det måste finnas en eller flera konkreta omständigheter som stödjer misstanke om brott. För brottet måste fängelse finnas med i straffskalan, vilket det gör för ex. innehav av narkotika. Syftet med en reell husrannsakan måste vara att leta efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utreda omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet eller förverkande av föremålet. I ditt fall har polisen möjligtvis misstänkt att du varit narkotikapåverkad eller innehaft narkotika, vilket har föranlett den reella husrannsakan. Om polisen bedömde att omständigheterna var sådana att beviskravet anledning att anta varit uppnått, så får de gå in i din bostad. Huruvida polisen har hittat narkotika i din bostad och om narkotikan tillhört dig, blir en bevisfråga senare i en eventuell rättegång. Angående uttalandet att det inte var dig polisen sökte efter så kan jag inte säga exakt vad de kan ha menat. Men om det är så att polisen aktivt söker efter någon annan under sin patrullering och påträffar en brottslig händelse, har de skyldighet att agera även i den händelsen.Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Hur ofta får polisen komma hem och ta med mig på drogtester?

2018-03-11 i Polis
FRÅGA |Hur ofta får polisen komma hem och ta med mig på drogtester?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det beror på. Det krävs dock att du är skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan.Tvång att lämna blodprovAtt tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning (se 28 kap 12 § rättegångsbalken). Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning är ofta att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika. Det krävs konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte begått brottetSom nämnts ovan krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet för att det ska vara möjligt att ta blodprov mot dennes vilja. Misstankegraden innebär att omständigheterna måste vara sådana att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det måste alltså finnas någon typ av konkreta omständigheter som talar för att personen har begått brottet. Vad dessa omständigheter kan vara varierar från fall till fall men det räcker inte med att personen beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen. Måste även vara misstanke om brott på vilket fängelse kan följaVilket brott som kan ge upphov till en kroppsvisitation är beroende av dess påföljd. För exempelvis rattfylla av normalgraden där den misstänkte kört med minst 0,2 promille alkohol i blodet är påföljden böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det innebär att ett påtvingat blodprov inom ramen för en brottsutredning om rattfylla kan bli aktuellt.SammanfattningsvisÄr du alltså skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan, kan detta medföra att polisen frekvent begär blodprov. Detta bör emellertid vara orimligt, eftersom ett redan taget blodprov bör vara tillräckligt. Det finns dock inte någon belägg i lagen för att blodproven inte får tas ofta.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Fråga om när man bör höra av sig till polisen

2018-02-22 i Polis
FRÅGA |Hej! En principiell fråga om alt när man ska anmäla till polis. Exempel: jag bor i en liten stad. P g a låg polisnärvaro en längre tid finns mer eller mindre ogrundade rykten om beskyddarverksamhet. Jag har nu hört ett sådant rykte om en restaurang (hårt arbetande o mkt uppskattad). Hur bör jag agera? Jag har inget substansiellt att komma med och brukar vifta bort löst skvaller men är orolig både för restaurangen och som boende i kommunen. När ska man höra av sig till polisen? Med vänlig hälsning
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen behöver allmänhetens hjälp för att kunna förebygga och bekämpa brottslighet. Jag tror därför att de tacksamt tar emot tipsen som de kan få. Är ärendet inte akut så kan du antingen ringa 114 14 eller fylla i det mailformulär som finns på polisens hemsida angående just tips från allmänheten (länk här).När du lämnar ditt tips så meddelar du polisen om att det är andrahandsuppgifter/rykten, så får polisen själva avgöra hur de vill gå vidare med den informationen du har lämnat.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,