Polisens rätt att bryta upp en dörr

2015-07-21 i Polis
FRÅGA |Om någon ringt till polisen och sagt att dennes föredettingar bråkar, kan polisen då ha rätt att bryta upp dörren om ingen öppnar
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Polisen har på flera olika grunder laglig rätt att bryta upp en dörr, varav de flesta regleras i polislagen (1984:387) (PL), se här, och rättegångsbalken (1942:740), se här. Bland annat har polisen rätt att använda våld, och således också bryta upp en dörr, om det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom. Polisen kan också göra det om de har beslut om husrannsakan eller åtgärden i annat fall är nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. Polisen kan även bryta upp dörren om det görs för att personen i bostaden ska omhändertas eller om det finns anledning anta att någon där inne har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp.Detta är endast några av de grunder som ger polisen rätt att bryta sig in i en bostad. Det ska emellertid alltid vara så att åtgärden att bryta upp dörren behövs och åtgärden ska alltid vara proportionerlig i förhållande till orsaken bakom varför dörren bryts upp. De uppgifter som finns i din fråga är för knapphändiga för att jag ska kunna ge något konkret svar på vilken rättslig grund som är aktuell i detta fall, men exempelvis kan det röra sig om att polisen får bryta upp dörren för att avvärja en fara för liv eller hälsa om polisen vet att två eller flera personer bråkar inne i en lägenhet och misstänker att någon kan skadas i samband med detta bråk.Med vänliga hälsningar

Uppvisande av polislegitimation

2015-05-21 i Polis
FRÅGA |Vad jag förstår har en polis ingen reglerad skyldighet att visa sin polislegitimation vid efterfrågan. Hur kan jag då vara säker på att det är en äkta polis? Uniformer är ju hur lätt som helst att få tag på. Känns inte så rättssäkert..
Emma Ragnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § polisförordningen ska en polisman under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman, alltså med sin polislegitimation, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Det finns dock ingen lagstadgad regel som säger att en polis är skyldig att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det. Däremot kan man i 10 § polisförordningen se att det stadgas att anställda vid Polismyndigheten ska i kontakter med allmänheten agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende. I detta skulle man kunna tolka in att en polisman borde uppvisa legitimation när någon ber om det. Nämnas ska dock att det såklart blir avgörande i det enskilda fallet. Det finns även uttalanden från justitieombudsmannen som säger att en polis i princip är skyldig att lämna erforderliga uppgifter för att styrka sin ställning som polis. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Husrannsakan enligt polislagen

2015-04-27 i Polis
FRÅGA |polisen letade efter en försvunnen person dom fick leta genom mitt husoch mina uthus. dagen efter låg det en lapp utanför min dörr. där stod det att för min kännedom har polisen sökt igenom mitt hus.dom har brutit upp ett fönster gått in och letat efter den försvunna personen.garderopsdörrarna stod öppna fönstret hade brytmärken haspen borta . min fråga får dom bryta sig in hos mig utan mitt medgivande . dom hade kunnat ring jag hade varit hemma på 10 min
|Hej och tack för din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du med 'försvunnen person' avser någon som med laga stöd ska omhändertas av polisen, exempelvis LPT-patienter som är 'på rymmen' enligt LPT 47 § eller utlänningar som får tas i förvar enligt 10 kap. 17 § utlänningslagen. För dessa situationer är polislagen 20 § tillämplig. Enligt bestämmelsen får polisen vidta husrannsakan i den eftersöktes bostad för att leta efter honom eller henne. När det gäller husrannsakan i andra bostäder än just den eftersöktes krävs synnerliga skäl, vilka kan föreligga om det finns faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan vänta sig att den sökte finns där husrannsakan avses ske, jfr JO 1985/86 s. 149 f. Polismakten måste emellertid alltjämt beakta behovs- och proportionalitetsprinciperna, som för polislagens del är kodifierade i 8 § och i viss mån även 10 §. Principerna uttrycker sig i 8 § som så att "en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter." Det framgår inte av dina uppgifter huruvida polisen visste om den de letade efter fanns i huset eller inte. Om så ändå var fallet skulle det sannolikt krävts att den eftersökte riskerades fly för att en så ingripande åtgärd som att med våld forcera en dörr ska ha ansetts försvarlig, särskilt med hänsyn till att polisen inte kontaktade dig innan de vidtog åtgärden. Min bedömning, utifrån de uppgifter du lämnat, är sålunda att detta inte var en lovlig husrannsakan.MVH

Polisens befogenheter

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Tjabba tjena hallå! Jag och en kompis till mig var i min faders lokal och skruvade upp gipsskivor. Till lokalen kommer 2 civilpoliser och visar brickan och säger att jag och min kompis ska följa med till polisstationen för drogtest. Vi frågar dem varför dem bara klampat in här och varför dem ställer massor med krav på oss, men får till svar "ni visar tecken på att ni är påverkade". Hur kunde dem veta det innan dem gick in i lokalen menar jag? Får poliserna bara gå in i någons lokal utan tillstånd? Får dem dessutom ta med sig vem som helst in på drogtest bara för att en person "ser påtänd ut"...? Jag har aldrig blivit dömd pga narkotikabrott och aldrig heller tagit några drogtester hos farbror blå.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Polisen får ta urinprov, göra kroppsbesiktning, på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som man kan få fängelse för, och det kan man för narkotikabrott. Misstanken måste grundas på något konkret i det enskilda fallet, att du "ser påtänd ut" kan således vara skäl för att det grunda en misstanke om narkotikabrott. Detta får dock inte användas godtyckligt utan det ska vara antagligt att du är skyldig till det brott som du misstänks för.Du kan alltid vända dig till justitieombudsmannen, JO, om du känner dig felbehandlad av polisen. Hur du gör en anmälan kan du läsa på www.jo.seVänligen,

Gallring i belastingsregistret

2015-07-16 i Polis
FRÅGA |Jag har en fråga kring gallring i belastningsregistret. Så här ser det senaste avsnitt ut för mig:Dom 2006-06-07, B 132/06, Göta hovrätt avd 3Laga kraft 2006-01-05, B 3392/05, tr rotel 3Är det i juni eller januari 2016 som jag kan se fram emot en gallring?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Tingsrättens dom i ditt mål kom 5 januari 2006 och ersattes av hovrättens dom den 7 juni 2006. Av lagen om belastningsregister så framgår i 16 och 17 §§ när gallring i belastningsregistret ska ske. Beroende på vilken slags påföljd du fått för brottet så gäller olika tider för gallring vilket du säkert redan uppmärksammat. Nedan följer endast några exempel på gallringstider utifrån några olika påföljder. Att ge ett exakt svar är svårt då jag inte vet vilken påföljd du dömts till, eftersom gallringstiderna är beroende av påföljd. Jag har iallafall utgått ifrån att du varit över 18 år när brottet begåtts. Skulle du ha dömts till fängelse så sker gallringen 10 år efter frigivningen, vilket följer av 17 § 1 p. i lagen om belastningsregister.Vid påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn gallras istället uppgifterna 10 år efter domen, vilket framgår av 17 § 4 p. i samma lag. Vad som avses med datumet för domen blir i ditt fall datumet för hovrättsdomen, i och med att en dom från hovrätten ersätter domen från tingsrätten. Datumet för domen är avgörande även för påföljden ungdomsvård, vilket framgår av 6 p. Handlar det istället om sluten ungdomsvård så gallras uppgiften 10 år efter att påföljden helt har verkställts, vilket du kan läsa i 5 p.Alla olika tidsfrister finns att läsa i 17 § i lagen om belastningsregister vilken du hittar (https://lagen.nu/1998:620#P17S1)Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Polisvåld

2015-04-30 i Polis
FRÅGA |Här om dagen såg jag en polis ta till med våld som enligt mig var väldigt överdriven. Jag har kännedom om att poliser i vissa situationer har möjlighet att bruka våld, men finns det ingen gräns?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av 10 § polislagen framgår det att en polisman i vissa situationer får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Det innebär med andra ord att våld får begagnas så länge hänsyn tas till behovs- och proportionalitetsprincipen. Förevarande rättsprincip innebär i korta ordalag att våld enbart får tillämpas om det är nödvändigt och om det sker i rimlig proportion. Det betyder således att våld inte kan vara försvarligt om det används i större omfattning än vad som är oundgängligen nödvändigt. En polisman får exempelvis ej utdela två batongslag om målet är uppnått efter det första slaget. Slutsatsen är därmed att polisens utövande av våld inte är gränslös, utan hänsyn måste tas till behovs- och proportionalitetsprincipen. Vänligen,

Kroppsvisitation av 17 årings väska

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Tack för er otroligt bra och lärorik sida.Jag undrar om jag som en omyndig person på 17 år måste låta polisen söka igenom min väska där jag har starkare alkohol?Dvs. Har de rätten att kolla igenom min väska samt att hälla ut den alkoholmängd som finns där?Förklara och hänvisa gärna till olika lagar som är relevantaTack på förhand
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag kommer skriva lite allmänt om kroppsvisitation sen kommer jag svara på din fråga i slutet av min fråga.När en polis genomsöker en väska utför polisen en kroppsvisitation. Kroppsvisitation regleras både i 19 § polislagen (här) samt i rättegångsbalkens 28 kap. (här).Vad gäller polislagens 19 § får kroppsvisitation ske om en polisman i anslutning till att denne med laga stöd griper, omhändertar eller avlägsnar en person samt att det är nödvändigt av a) säkerhetsskäl för att farliga föremål ska kunna tas om hand eller b) för att den omhändertagnas identitet ska kunna fastställas. Vidare får en polisman även kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott om polisen även kan förverka (förstöra) föremålet samt om det finns föremål som är ägnade att användas för att begå brott på egendom.Vad gäller rättegångsbalkens 28 kap. 11 § får en polis kroppsvisitera en person som kan misstänkas för att ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, om polisen söker efter föremål som kan i beslag eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottetVidare kan även den som inte är skäligen misstänkt för brottet kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att denna person har föremål som kan tas i beslag, eller för att utreda brott. Vad gäller föremål som kan tas i beslag framgår av 27:1 RB att föremål som kan förverkas på grund av brott kan tas i belag. Då någon i ett tidigare skede begått ett brott när ni som underåriga fick tillgång till alkoholen, ska alkoholen enligt 12:1 alkohollagen förverkas.Eftersom att det inte är olagligt att bära alkohol på sig krävs det "synnerlig anledning" att anta personen har alkohol på sig för att en polis ska få undersöka väskan. Vad gäller synnerlig anledning ska det föreligga en faktisk omständighet som konkret visar att polisen med fog kunnat förväntat sig att anträffa alkoholen. Om det föreligger har alltså polisen rätt att söka igenom väskan och förverka alkoholen.Mvh,

Polisens stoppande av motorfordon

2015-03-09 i Polis
FRÅGA |Hej! Vart stoppad av polis på motorvägen av ingen orsak, (antagligen för jag har alkolås i bilen). Dom bad mig kliva ur bilen för att ställa samma fråga om och om ifall jag har tagit droger vilket jag inte hade gjort, sedan försökte dom ställa frågor för att få mig att erkänna.Slutade med att dom gick tillbaka till sin bil och åkte.Är detta okej för dom att bete sig? Behöver jag ens kliva ur bilen för dom säger det?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller annat transportmedel om det bland annat finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott. Har sådan anledning funnits är en polisman oförhindrad att stoppa fordonet. Avseende situationen att du var tvungen att lämna bilen kan hänvisas till 8 § i polislagen som stadgar att en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Detta innebär att polisen måste iaktta s.k behovs- och proportionalitesprincipen som innebär att det lindrigaste alternativet för ingripandet ska väljas om det finns flera olika alternativ. Av din fråga framgår inte om de bad dig uppvisa legitimation eller inte. I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner dig på allmän plats. Polisen kan dock begära legitimation om man exempelvis misstänks för något brott, se 14 § polislagen. Av intresse i ditt fall är dock 3 kap 15 § körkortslagen som stadgar en skyldighet för föraren att vid framförandet av ett körkortspliktigt fordron på begäran överlämna körkortet till polisman för kontroll. Hoppas det var svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,