Förverkande av alkoholhaltig dryck

2016-02-21 i Polis
FRÅGA |Hej! Om jag är under 20år och dricker/ innehar alkohol över 3,5% som jag har snott ifrån mina föräldrar, har polisen rätt att hälla ut det trots att det inte är ett brottsföremål (dvs mot langning och olovligt säljande)? Finns det någon lag som gör att jag får behålla drickan?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förmodar att det du undrar över är inte vare sig polisen kan beslagta alkoholen pga. snatteri, dvs. på grund av att du tagit alkoholen från dina föräldrar utan snarare på grund av att du förtärit alkoholen offentligt. Har du snott något från någon kan förstås polisen beslagta detta enligt 27 kap. 1 § RB. Men som sagt förmodar jag att du snarare syftar på att de förverkat(beslagtagit, hällt ut, slängt etc.) alkoholen när de sett dig dricka denna på offentlig plats. Om jag missförstått din fråga skriv gärna en ny fråga och förtydliga vad du menar. Dricker du 3,5 % alkohol och är över 18 år kan de inte förverka alkoholen enligt 12 kap. 1 § Alkohollagen dvs. den inte är föremål för langning eller olovligt säljande, utgår från att du inte nämner att du tagit alkoholen från dina föräldrar, dvs. det är fråga om snatteri. Så där har du helt rätt. Dock är du under 18 år, dvs är minderårig så har polisen rätt att förverka alkoholen inte för att det är straffbart att förtära alkohol under 18 år utan för att det med största sannolikhet finns någon som gjort sig skyldig till olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 3 kap. 9 § Alkohollagen, och kan därmed förklaras förverkad. Med andra ord, någon annan kan anses begått brott genom att ha langat alkoholen till dig och då finns det rätt för polismannen att förverka den då den är föremål för brott, detta kan ske oavsett om alkoholen förtärs på offentlig plats eller inte. Även om 12 kap. 1 § inte blir relevant i ditt fall kan polisen ha rätt att förverka alkoholen utifrån andra grunder: Det är inte lagstadgat att du inte får dricka alkohol på offentlig plats. Dock så kan varje kommun för sig besluta om de vill reglera detta i lokala ordningsföreskrifter och det i sin tur ger polisen i denna kommun rätt att förverka alkoholen om kommunen beslutat att man inte får förtära alkoholen offentligt(eller i ett visst område). Vissa kommuner har förbud att förtära alkohol under vissa tidpunkter. Information om vad som gäller i din kommun kan du se på deras hemsida eller genom att kontakta dem.Termen "offentlig plats" definieras i 1 kap. 2 § Ordningslagen. Där står det att bland annat att offentlig plats är allmänna vägar, gator, torg och parker. Polisen har även rätt att förverka din alkohol om du bär med dig den vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med de föreskrifter gällande alkoholförtäring som gäller enligt 2 kap. 16 § Ordningslagen. Enligt 4 kap. 4 § Ordningslagen får polis även förverka alkoholhaltig dryck som en person förtär på ett allmänt transportmedel (kollektivtrafiken). Även om du anses så berusad att du bedöms utgöra en fara för dig själv eller annan får alkoholen omhändertagas av polisen enligt Lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Vad som anses vara alkoholhaltig dryck är dryck som har en alkoholhalt över 2,25 volymprocent, enligt 1 kap. 5 § Alkohollagen.Hoppas detta var svar på din fråga.Med Vänliga Hälsningar,

Ang. flygande inspektion

2015-12-29 i Polis
FRÅGA |Hej!Om jag blir stoppad av polis för en så kallad "flygande inspektion", vad är jag tvungen att visa och tala om för de då? Kan jag enbart fråga om jag blir arresterad? Om inte åka därifrån?Vill gärna veta exakt vad de får och inte får göra, och hur jag kan komma därifrån genom att inte svara på några frågor och inte visa något.Mvh Sirak Tecleberhan
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med vägverkets föreskrifter om kontrollbesiktning och flygande inspektion (VVFS 2006:64) får behörig person, i detta fall polis, utföra en flygande inspektion om det föreligger behov för det. Om polis därmed stoppar dig och vill genomföra inspektion, kan du inte vägra det. Följden av en inspektion kan du se i 4 kap. nämnda föreskrifter gällande bedömningsresultat. Körförbud kan meddelas om fordonet anses vara en uppenbar fara för trafiksäkerheten, vilket medför omedelbart körförbud så du inte får köra bilen från platsen. Andra följder kan exempelvis bli ombesiktning på kontrollstation. Polis kan kräva att du legitimerar dig och kan inte identiteten fastställas på plats, kan du behöva medfölja till station för att fastställa denna. Inspektionens omfattning återfinns i 26 § i nämnda föreskrifter. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!

Bevittnande av namnteckning i passansökan

2015-12-06 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag och min fru ska skriva på ett papper om nytt pass till våra underåriga barn. Det står en rubrik om "Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas", får vi (jag och min fru) bevittna varandras namnteckning? Tack, Paul
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Polisen förtydligar på sin hemsida hur det fungerar med bevittnande av namnteckning i passansökan för personer under 18 år. Där står följande "Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren." Alltså måste ni ha en utomstående som har bevittnat era namnteckningar, du och din fru kan alltså inte bevittna varandras namnteckningar i passansökan. Vem som helst som är myndig kan bevittna er ansökan, förutom ni två vårdnadshavare alltså. Mer finns att läsa här: https://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/Passansokan-for-barn-och-ungdomar/ Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Återkallelse av vapenlicens vid grovt rattfylleri

2015-10-14 i Polis
FRÅGA |Hejsan, Min pappa körde onykter och väntar nu på dom för grovt rattfylleri, polisen har tagit hans vapen och jag undrar mest hur det fungerar.om han blir dömd, kommer han få tillbaka sina vapen när han avtjänat sitt straff? Han går nu hos en alkoholterapeut och använder antabus. Och älskar jakt och har aldrig varit hotfull med sina vapen på något vis.han har inte Heller något i registret sen tidigare.eller finns det något annat han måste göra för att få tillbaka?Tacksam för svar!
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Enligt 6 kap 1 a) § i Vapenlagen, (som du kan läsa här https://lagen.nu/1996:67) ska Polismyndigheten återkalla tillstånd att inneha skjutvapen, dvs licensen, om man visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Enligt 6 kap 4 § vapenlagen ska polismyndigheten besluta att ett vapen med tillhörande ammunition ska tas om hand om det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.Alltså har Polisen funnit att han är olämplig att inneha vapen i och med misstanken för rattfylleribrottet enligt 6 kap 1 § i vapenlagen, och därför med stöd av 6 kap 4 § vapenlagen omhändertagit vapnen. Vem är då olämplig att inneha skjutvapen? Både i lagkommentaren till paragrafen 6 kap 1 § och i Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:13 finns flera vägledande uttalanden som Polisen använder sig av när det bedömer frågor av det här slaget. I Rikspolisstyrelsens föreskrift finns tydligt beskrivet hur de resonerar kring vapeninnehav om man gjort sig skyldig till rattfylleri och är dömd för det. Det tjänar ingenting till att jag skriver om deras text utan jag tycker att den är beskrivande som den är och jag har därför valt att bifoga ett helt stycke direkt från texten så att du kan få läsa själv. Texten återfinns i RPSFS 2009:13 på sidan 53-54. "En dom rörande grovt rattfylleri eller flera rattfyllerier bör regelmässigt medföra att vapeninnehavet ifrågasätts. Grovt rattfylleri kan ses som ett tecken på likgiltighet för andra människors liv och säkerhet och bör föranleda återkallelse. Det är också ofta ett tecken på att vederbörande har alkoholproblem. Den omständigheten att den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri undergår t.ex. antabusbehandling, något som tyder på alkoholproblem, bör inte medföra att återkallelseförfarandet avbryts. Om det står klart att gärningen var en engångsföreteelse hos en i övrigt nykter och skötsam person och promillehalten vid rattfylleribrottet var relativt låg bör återkallelse kunna underlåtas och i stället en erinran meddelas." Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD ref 84 I-III dömt och kommit fram till att bör utgångspunkten bör vara att om en tillståndshavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får denne anses ha visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning. Personen i det första målet hade ett flertal invändningar. "Den aktuella körningen var förhållandevis kort, cirka 800 meter, och han avsåg inte heller att köra en längre sträcka. Hastigheten var låg och trafiken var mycket gles. Han är tidigare ostraffad. Efter händelsen har han helt slutat dricka alkohol, vilket hans deltagande i en försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse samt ingivna läkarintyg ger ett klart belägg för." Det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen INTE var sådana omständigheter som med styrka talade för att licensen inte skulle återkallas. Alltså, det är alltså mer regel än undantag att licensen återkallas om man döms för grovt rattfylleri, det är inte enbart en bild som stöds av Polisen, utan också av den högsta dömande instansen. När licensen återkallas så förlorar man alltså sin vapenlicens. Det man kan göra efter att man avtjänat straffet är att söka en ny licens. Vad som då krävs är bland annat är att man uppfyller Polisens lämplighetskrav. De skriver i RPSFS 2009:13 att "En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig". Också här får det effekter att man är dömd för ett brott, det framgår direkt ur RPSFS 2009:13 att det så att "Den som gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör i normalfallet inte ges tillstånd att inneha vapen förrän minst tre år förflutit sedan gärningen begicks". Alltså, om han blir dömd för brottet kommer hans licens med största säkerhet att återkallas, och han har då efter han har avtjänat sitt straff möjlighet att söka en ny licens, men troligen kan det bli problematiskt att få en ny licens direkt då det finns krav på omdöme, pålitlighet och laglydighet, och just grovt rattfylleri är ett sådant brott där man i normalfallet vill att de har förflutit en viss tid sedan gärningen begicks innan man utfärdar en ny licens. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, även om jag inte kan lämna några goda besked. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Omhändertagande vid berusning av polis

2016-02-18 i Polis
FRÅGA |Hej, Över helgen drack jag för mycket och på väg hem sov jag på tunnelbanan. Jag blev upphämtad av polisen och de körde mig till sjukhuset. Jag undrar om det här beräknas som en brott och om jag skulle hamna in belastningsregistret? De tog inte fingeravtryck eller någonting och det var så klart första gången något har hänt med mig. Tack så mycket.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! Det låter som att du har blivit omhändertagen med stöd i Lagen om omhändertagande av berusade personer, och du blev även förd till ett sjukhus, detta stämmer överens med lagens 3 §. Det inträffade utgör inte något brott och du kommer inte att hamna i belastningsregistret. Det är fullt tillåtet att dricka sig hur berusad man vill, (men det kan ju såklart vara farligt). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Legitimation - Polis

2015-12-25 i Polis
FRÅGA |Om man inte är frihetsberövad måste man visa sitt id kort om Polisen frågar om det?
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen får begära legitimation, att du ska identifiera dig, bara om det finns särskild anledning för det. Det står i 14 § Polislagen. Annars går det emot dina grundläggande rättigheter. En särskild anledning kan exempelvis vara att ett brott skett i området du går runt i, och du matchar gärningsbeskrivningen.Jag hoppas att mitt svar gav dig svar på din fråga. Annars är du mer än välkommen att ställa en fråga här under!Vänligen,

Utdrag ur belastningsregistret - bekräftelse

2015-10-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Om en myndighet söker på mig i belastningsregistret, får jag då en bekräftelse på att det har gjorts?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Det finns ingen lagregel som anger att du ska få en bekräftelse på att en sökning har gjorts om dig i belastningsregistret. Polisen är den myndighet som tillhandahåller registret och är ansvariga för det, och dom skickar inte ut några bekräftelser till de personer som någon sökt på i registret.Lagreglerna som gäller belastningsregistret hittar du i lagen om belastningsregistret https://lagen.nu/1998:620 och i förordningen om belastningsregistret https://lagen.nu/1999:1134. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Ta betalt för samt polisens rätt att besöka fest

2015-09-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Vad gäller på fester för tonåringar ex 15-19 åringar, om man är ett gäng som hyr en lokal för att ha fest i. Kan man ta betalt tex 20 kr och då får gästerna drika, chips etc. Så första frågan är alltså, är det lagligt att ta betalt på detta sätt?Och andra frågan är, har polisen rätt att komma in i lokalen om man nekar dem tillträde?Tack på förhand!
Astrid Baltzer |Hej och ta för din fråga!Jag börjar med att reda ut frågan angående betalningen. Att ta betalt för självkostnadspris, alltså motsvarande vad festen faktiskt kostat, är inte olagligt utan kan ses som ett sätt att dela upp en större kostnad mellan flera personer.Gällande drycken bör dock påpekas att det inte får ske någon form av barverksamhet under festen, då kan man nämligen göra sig skyldig till olovlig utskänkning, se bl.a. 3 kap 1 § alkohollagen. Det bör också påpekas att det inte är tillåtet att förse ungdomar under 18 år med alkohol, oavsett om det sker på en privat fest eller ute på krogen, 3 kap 7 § alkohollagen.Vad gäller polisen har de rätt att komma till en fest och exempelvis beslagta alkohol. Detta regleras i 12 kap 1 § alkohollagen. Alkohol får beslagtas om den langats olovligen, och som langad alkohol räknas all alkohol som överlämnats till en person under 20 år. Vidare har en polis rätt att, enligt 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en fara för sig själv eller andra.Skulle ni alltså förtära alkohol på festen kan polisen alltså ha rätt att komma och beslagta denna. Eftersom ni alla är under 20 år är det alltså enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som inte kan beslagtas. Som jag nämnde ovan är det inte över huvud taget tillåtet att förse en person under 18 år med alkohol, och den alkohol som en minderårig innehar får alltså beslagtas oavsett alkoholhalt.Även om ni inte dricker någon olovlig alkohol kan polisen ändå komma att få besöka festen om den är mycket störande för grannar eller liknande.Hoppas att du fått svar på dina frågor och lycka till med festen!Vänligen,