Polisens spaningsarbete

2016-09-26 i Polis
FRÅGA |När jag var 14 utsattes jag för ett sexuellt övergrepp (som räknas som våldtäkt) av en pedofil. Som 20-åring anmälde jag det till polisen, mycket för att mina föräldrar ville sopa det under mattan, men anmälan lades ner då de uppskattade att vi skulle nå preskriptionstiden innan det blev rättegång. Det handlade alltså om år av förundersökningar och bevis innan bevisen skulle vara tillräckligt starka. Nu har jag förstått att den här mannen visar flera tecken på att närma sig barn igen och jag undrar om det finns något som jag rent juridiskt kan göra för att se till att inte fler råkar illa ut? Han brukar sitta vid lekplatser runtom i staden och är just nu på en lång resa där han träffar släktingar, inklusive barn. Två andra underåriga som jag känner till utsattes också och har också vittnat. Jag vill ju inte att han ska ge sig på någon annan.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.Till polisens uppgifter hör inte bara att utreda brott när det finns en konkret brottsmisstanke. Polisen har också till uppgift att tillförsäkra allmänheten säkert och skydd genom att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra brottslig verksamhet, se 1 § 1 st. och 2 § 1 p. polislagen (1984:387). Det bästa du kan göra är att ta kontakt med polisen och förklara din oro. Någon förundersökning kan polisen inte inleda men de kan alltid hålla span efter mannen vilket innebär att han kommer vara under polisens uppsikt. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Polisens särskilda befogenheter vid husrannsakan

2016-06-22 i Polis
FRÅGA |Hej! Min 5 åriga dotter smet ut och var borta i en kvart 20 minuter. När jag hittade henne klockan var ca 22:00. När jag hittade henne förklarade jag att så får hon inte göra.Min fru kom hem från sitt jobb ca 23:00 jag berättade vad som hänt.Efter ca 10 minuter bankar det på dörren. Det är två poliser som vill komma in i huset. Jag frågade då vad saken gällde? Polisen förklarade då att de hade fått samtal att det hade varit högljutt i vårt hus.Det stämmer ju inte vi har ingen hög musik tvärtom ganska lågmält. Jag och min fru stod i hallen vid det här laget.Jag säger då att de inte har någon rätt att gå in i vårat hem utan husrannsakan men då så forcerar dom sig in.Jag ber om deras tjänstenummer och namn för jag anser att detta är hemfridsbrott.Dom svarar bara då att de är polisen och har all laglig rätt.Så trots att det inte var något bråk och hela familjen mådde bra vilket polisen kunde se så hade de forcerat sig in. Den manliga polisen stannade då kvar och jag gick ut med den kvinnliga polisen och frågar vad dom håller på med? Vid det laget stod ytterligare en polisbil där ute.Är det lagligt att göra så här?
Carl-Johan Lindman |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Polisen har på flera olika grunder laglig rätt att ta sig in i ett hem. Dessa grunder regleras i polislagen(PL) och rättegångsbalken. Husrannsakan får ske när polisen har anledning att anta att brott har skett enligt RB 28 kap 1 §. Detta är den lägsta nivån av bevisning som krävs. I normalfallet krävs ett tillstånd till husrannsakan. Polisen har dock särskilda befogenheter enligt RB och PL som innebär att polisen kan genomföra en husrannsakan, bryta upp dörrar etc. utan ett sådant tillstånd. Viktigt att komma ihåg är att det är endast vid vissa typer av situationer som polisen kan bereda sig tillträde till ett hem utan tillstånd. Det ska alltid vara så att åtgärden att bereda sig tillträde till erat hem behövs och åtgärden ska alltid vara proportionerlig i förhållande till orsaken bakom varför de gjorde så. Den som ringde samtalet som föranledde polisens besök angav att det var högljutt. Mer än så vet vi inte men exempelvis kan det röra sig om att samtalet angav att det lät som ett högljutt och fysiskt bråk mellan två eller flera personer. Polisen kan då ha tagit sig in för att det finns en misstanke att någon kan ha skadats i samband med detta eventuella bråk. Ett sådant exempel innebär att polisen har anledning att anta att brott har skett (se RB 28 kap 1 §) och att det finns fara i dröjsmål (se RB 28 kap 4 §) i den formen att ytterligare skada kan ske på ett eventuellt brottsoffer om polisen skulle vänta på ett särskilt tillstånd till husrannsakan.Om det är så att polisen missbrukat sina befogenheter ovan så kan det stå i strid med 8 artikeln i Europakonventionen, se här.Med vänliga hälsningar,

Polisens bärande av uniform, pistol, batong och OC-spray

2016-05-04 i Polis
FRÅGA |När får, får inte och måste polismän bära uniform, pistol, batong och OC-sprej?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2013:8) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisen (FAP 798-1) som ger svar på dina funderingar kring polisens uniform. I 3 kap. 1 § FAP 798-1 stadgas att en polis som tilldelats uniform även ska bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter.Vad gäller skjutvapen hittar man i 11 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m. (FAP 104-2) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:14) att en polis under tjänstgöring ska bära det eller de skjutvapen som har tilldelats honom eller henne då han eller hon tjänstgör i yttre tjänst eller i sådan inre tjänst där det av säkerhetsskäl är motiverat att bära skjutvapen. Polismyndigheten får dock besluta om undantag från kravet på att bära skjutvapen i yttre tjänst om det finns särskilda skäl.I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:3) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter om expanderbar batong (FAP 200-7) där det i 1 § stadgas att en polismyndighet får tillåta en polis att bära batong i tjänsten om det finns behov och om han eller hon har godkänt resultat i utbildning i handhavande av batongen som sägs i 3 – 5 §§ i FAP 200-7.I 8 § i Rikpolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray) (FAP 104-4) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2011:17) står det skrivet att bara en polis som med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 17 § FAP 104-4 får bära OC-spray. Enligt 9 § FAP 104-4 ska en polis i yttre tjänst under tjänstgöring bära den OC-spray som han eller hon har tilldelats.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Polisens rätt att bereda sig tillträde till bostad

2016-03-09 i Polis
FRÅGA |Hej! Får polisen komma in i ett hus där de finns alkohol och minderåriga? För det hände när min polare hade fest. Vad får och inte får polisen göra då? Kan man gå ut och snacka med dem och inte låta dem komma in?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Polisen har rätt att gå in i bostad när husrannsakan ska ske, det finns två olika typer av husrannsakan, personell och reell. Vid personell husrannsakan söker polisen efter en person och vid reell husrannsakan söker de efter ett föremål. Husrannsakan får ske när polisen har anledning att anta att brott har skett, se här https://lagen.nu/1942:740#K28, vilket är den lägsta nivån av bevisning som krävs. Vad som är viktigt att hålla i åtanke är att polisen endast år bereda sig tillträda till bostaden i förhållande till det skadade och lidande det kan medföra. När polisen kommer till en fest med underåriga där det finns sprit så har redan ett brott skett, det vill säga att underåriga innehar alkoholhaltiga drycker, 3 kap. 7 och 9§§ https://lagen.nu/2010:1622#K3 . De alkoholhaltiga dryckerna anses då förverkande, 12 kap. 1§, se här https://lagen.nu/2010:1622. Om det är så att polisen missbrukat sin makt kan det stå i strid med 8 artikeln i Europakonventionen, se här https://lagen.nu/2010:1622#K3. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hundbett har orsakat personskada - fråga om skäl till nerläggande av anmälan av händelsen hos polis

2016-06-30 i Polis
FRÅGA |Hej ,kan det verkligen vara möjligt att lägga ner en anmälan om ett barn som blivit påhoppad och biten av en hund,det var min dotter 12 år som för 2 veckor sen var ute och sprang i skogen ,hon möter en hund som är vars ägare inte klarar hålla tillbaka så när dottern passerar går hunden till anfall och biter henne i handen,.Fick uppsöka läkare och hon fick den vård o medicinering som behövdes,.Och nu mår hon allt annat än bra ,rädd när hon är ute och inte kändes det bättre när polisen ringer och talar om att eftersom hunden var kopplad så läggs anmälan ner!!!Kan tillägga att vi även blivit uppringda av hundägaren som ville ge oss 5000:- om vi inte anmälde,ett erbjudande vi självklart inte godtog varav hundägaren blir riktigt otrevlig,.Hunden var kopplad men slet sej och min dotter gick inte fram till hunden utan sprang förbi som vanligt,.Vore tackam för svar mvh Jeanette wagenius
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår den situation du beskriver korrekt så har din dotter blivit biten av en hund och ni har därefter anmält det inträffade till polisen, som sedan har lagt ner anmälan. Baserat på den information din fråga innehåller är min gissning att anmälan har lagts ner för att polis eller åklagare har gjort den bedömningen att inget brott har begåtts. Detta eftersom du anger att de motiverade nerläggandet med hänvisning till att hunden var kopplad. Just eftersom hunden var kopplad och hunden ”slet sig” ansågs troligen att ägaren inte haft något uppsåt att skada och inte heller varit oaktsam i förhållande till skadorna som din dotter fick från hundens bett. Hade t.ex. hunden inte varit kopplad när den attackerade din dotter skulle detta kunna ansetts vara oaktsamt – beroende på var det inträffade osv – och därmed skulle ett brott kunna anses vara begånget. Det skulle exempelvis kunna ha varit fråga om vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § Brottsbalken.Enligt den bedömning som polisen tycks ha gjort, och även enligt min bedömning, har därför inget brott begåtts och det anmälan har av den anledningen lagts ner. Däremot har din dotter rätt till skadestånd för de skador hon åsamkats. Detta trots att huvudregeln förutsätter att någon varit oaktsam för att denne ska bli skadeståndsskyldig. När det gäller skador som hundar orsakar har nämligen ägaren ett så kallat strikt ansvar. Detta framgår av 19 § 1 st.lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Detta betyder att ägaren är skyldig att ersätta skadorna trots att han eller hon egentligen inte agerat på ett klandervärt sätt. Ni har med andra ord rätt att kräva skadestånd från hundens ägare. Skadestånden kan då omfatta ersättning för sjukvårdskostnader m.m. och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk) samt för s.k. ”lyte eller annat stadigvarande men” om din dotter har fått några bestående skador. Detta framgår av 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.Eftersom hundägaren kontaktat er och erbjudit en summa kan ni kanske undkomma en tvist om skadeståndet.Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några otydligheter eller har fler frågor är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan. Med vänlig hälsning,

Polisens rätt att begära legitimation

2016-05-15 i Polis
FRÅGA |Är man tvungen att visa upp id om man är minderårig och är ute på en öppen plats och en polis kommer och frågar?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 14 § Polislagen, se här, framkommer att om en okänd person anträffas av en polisman och det exempelvis finns särskild anledning att anta att personen är misstänkt för ett brott får polisen begära legitimation. Förutom denna bestämmelse finns inget skyldighet att legitimera sig på allmän plats. Polisen får alltså inte kräva legitimation om det inte föreligger en anledning för dem att anta att du är efterlyst eller har begått ett brott. Här vet inte jag tillräckligt om omständigheterna för att bedöma om vad som gäller i ditt fall. Jag kan dock poängtera att förtära alkohol på allmän plats är förbjudet oavsett vilken ålder man har. Det är upp till varje kommun att genom egna föreskrifter bestämma var detta förbud gäller inom kommunen. Det brukar dock oftast vara väldigt begränsat var det är lagligt att dricka alkohol på allmän plats. Polisen får alltså begära legitimation om de misstänker att du druckit på allmän plats. Men om det inte finns något skäl för polisen att anta att du har begått ett brott exempelvis förtärt alkohol på allmän plats saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation.Hoppas mitt svar hjälpte dig, Med vänliga hälsningar,

Ta tillbaka en gjord polisanmälan

2016-03-30 i Polis
FRÅGA |Hej,jag har anmält min man för misshandel,nu vi är skilda han flyttade och fick jobb,och det är alt som jag vill.Nu jag vill dra tillbaka anmälan för jag vill lösa alt och börja leva.Vad kan jag göra att lösa det ,vem ska jag ringa och sa att jag vill dra tillbaka anmälan
Emma Persson |Hej,Tack för din fråga!En polisanmälan som är gjord kan inte dras tillbaka, och detta beror på att polisen är skyldiga att utreda misstänkta brott. Eftersom misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal så är upp till åklagaren att besluta om åtal ska väckas eller inte (rättegångsbalken 45 kap. 1 § se här). Åklagaren kommer att väcka åtal om tillräckliga skäl, bevis osv finns för det. Du kan dock ta kontakt med polisen på exempelvis telefon om du vill ändra eller lägga till något i din polisanmälan, men den kan inte dras tillbaka och den kan inte ändras till att gälla en annan händelse. Du kan även meddela att du inte vill medverka i en eventuell utredning.Det är inte alltid en polisanmäld händelse leder till åtal eftersom åklagaren kan besluta att åtal inte ska väckas eller att polisen anser att det är uppenbart att brottet inte kan utredas, och att en förundersökning därför inte kan startas eller att den måste läggas ned.Vänliga hälsningar

Förutsättningar för att polis ska få vidta en husrannsakan

2016-03-05 i Polis
FRÅGA |Vad gäller vid husrannsakan hos myndig person som bor hemma hos sina föräldrar? Kan polisen gå in med hundar i hemmet utan att behöva berätta det för föräldrarna (om ingen varit hemma vid tillfället)? Anledningen till att jag frågar är att det finns svår allergi i familjen.Får polisen göra husrannsakan i föräldrarnas hem, utan deras vetskap om sonen är utslängd och skriven på annan adress?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning! Husrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För att få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2. Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3.Det som kan vara svårt att utröna utifrån din frågeställning är om det trots att sonen inte längre bott på adressen ändå kan ha förelegat skäl för den nödvändiga misstankegraden. Härtill lika svårt att avgöra om åtgärden att söka med hund varit proportionerligt befogad - även om, med som utan vetskap, om allergier. Kan dessa frågor besvaras jakande kan det trots det men intrånget inneburit ha funnits fog för polisen att utföra en husrannsakan. Med vänlig hälsning,