Uteblivit från sammanträde hos övervakningsnämnden

2019-05-30 i Polis
FRÅGA
Hej, om jag är efterlyst för att ha uteblivit från möte hos övervakningsnämnden, får polisen gå in i bostaden då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar ytterst om din rätt till skydd för din personliga integritet, och närmare bestämt om det kan anses utgöra en proportionerlig inskränkning i din rätt till skydd för personlig integritet att det, med hänsyn till de ändamål som ligger till grund för ett sådant intrång i din bostad, i ett demokratiskt samhälle kan anses nödvändigt att polisen bereder sig tillgång till din bostad. Enligt grundlag är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång (2 kap. 6 § regeringsformen (RF)). Var och en är även skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten (2 kap. 6 § 2 st. RF). Rätten till skydd mot husrannsakan och liknande ingrepp, samt intrång i den personliga integriteten får dock begränsas genom lag om syftet med begränsningen är att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 20 § 1 st. p. 2 RF). Det kan t.ex. vara frågan om att främja effektiv lagföring av brott. Så straffprocessuella tvångsmedel som t.ex. husrannsakan eller åtgärder i övrigt som vidtas i syfte att utreda eller lagföra brott, eller i brottspreventivt syfte kan vara godtagbara under förutsättning att åtgärderna är proportionerliga och nödvändiga i förhållande till det ändamål som har föranlett åtgärden.

En polisman får vid sökande efter en person som med laga stöd ska omhändertas enligt lag bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom eller henne (20 § polislagen). Om en villkorligt frigiven har undandragit sig övervakningen och omständigheterna föranleder det, får övervakningsnämnden förordna att den frigivne skall omhändertas (26 kap. 22 § brottsbalken). Alltså, om du är villkorligt frigiven och inte infinner dig vid övervakningsnämndens sammanträde finns möjlighet att besluta om omhändertagande av dig. Detsamma gäller om du står under skyddstillsyn. Det innebär att du, vilket du redan tycks ha blivit, blir efterlyst. Polisen har då mycket riktigt rätt att bereda sig tillträde till din bostad. Så snart polisen har gripit dig kommer de att föra dig till häkte. Ett sådant frihetsberövande får vara i högst en vecka, men kan förlängas ytterligare en vecka om det finns synnerliga skäl. Om du är dömd till skyddstillsyn kan övervakningsnämnden begära att åklagaren ansöker hos tingsrätten om att skyddstillsynen ska undanröjas, och att tingsrätten istället dömer till fängelse eller annan påföljd. Om du däremot är under övervakning eller villkorligt frigiven från anstalt har övervakningsnämnden möjlighet att förverka en del av den tid som återstår av fängelsestraffet.

Sammanfattningsvis är svaret ja, polisen får bereda sig tillträde till din bostad om du är efterlyst för att ha uteblivit från ett sammanträde hos övervakningsnämnd.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (266)
2020-05-31 Kan man vägra legitimera sig för polis?
2020-05-30 Vad innebär det att polisen använder sig av distraktionsslag?
2020-05-28 Vad händer med en obetald ordningsbot?
2020-05-26 Vad ska jag göra om jag misstänker att en person medvetet orsakar skador på min egendom?

Alla besvarade frågor (80629)