FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/05/2019

Får polisen omhänderta en person i dess hem vid misstänkt självskadebeteende?

Får poliser komma in i min lägenhet mitt i natten och köra iväg mig till psykakuten? Detta för att jag druckit mig full och min granne var orolig att jag skulle ta livet av mig då jag var ledsen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får polisen ta sig in i din lägenhet?

Det finns flera tillfällen då poliser får ta sig in i en bostad och i vissa fall regleras det i polislagen. Medborgare är skyddade enligt 2:6 regeringsformen mot bl.a. husrannsakan och liknande intrång, i den mån annat inte stadgas i lag. Enligt förarbetena till regeringsformen förstås med husrannsakan i grundlagens mening varje av myndighet företagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe, oavsett syftet med undersökningen.

I praktiken är det inte ovanligt att polisen måste göra intrång i slutet utrymme. En typsituation föreligger då polisen måste tränga in i ett bostadshus eller i annat utrymme för att förebygga en fara som hotar en eller flera människor eller i annat fall för att bereda enskilda personer hjälp. En annan allmän förutsättning är att den skada och de olägenheter i övrigt som följer av ett ingrepp inte får stå i missförhållande till dess syfte, agerandet ska alltså vara proportionellt.

I ditt fall har poliserna fått information om att du kanske tänkte skada dig själv eller begå självmord.Det har inte ansetts finnas anledning att i lagtexten uttryckligen nämna den speciella situationen att någon kan befaras begå självmord; enligt förarbetena är det emellertid uppenbart att polisen liksom tidigare bör ha både skyldighet och befogenhet att ingripa för att förhindra sådant. I sådana situationer är det nödvändigt att falla tillbaka på den allmänna nödrättsbestämmelsen i 24:4 brottsbalken vilket ger polisen tillstånd att ta sig in i din lägenhet utan ditt godkännande.

Om det har uppståt några skador på lägenheten i samband med att polisen tog sig in kan frågan om skadeståndsanspråk uppstå. Att något skadeståndsansvar för staten inte uppkommer, om en nödsituation verkligen förelegat, torde visserligen vara klart; i ett sådant fall torde emellertid ett skadeståndsansvar under vissa omständigheter åvila den till vars förmån åtgärden har vidtagits. Om det emellertid i efterhand visat sig att någon nödsituation inte förelåg, kan det dock hävdas att staten bör svara för eventuella skador som uppkommit på grund av polisens handlande även om polismannen var i god tro. Men rättsläget torde ej vara helt klart på denna punkt.

Får polisen köra dig till psykakuten?

Enligt 11 § polislagen får en polisman omhänderta en person, om Polismyndigheten enligt en särskild föreskrift har befogenhet att besluta att någon ska omhändertas. Omhändertagandet får ske om de angivna förutsättningarna föreligger enligt den särskilda föreskriften och om dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. Polismannen ska så skyndsamt som möjligt anmäla omhändertagandet till sin förman, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.

En föreskrift som reglerar då polisen får omhänderta en persons finns i 47 § lagen om psykiatrisk tvångsvård. Här står att Polismyndigheten får besluta att omhänderta en person, om det föreligger skälig anledning att anta att denne lider av en allvarlig psykisk störning och därför är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp.

Ett omhändertagande av en person kan tänkas bli aktuellt t.ex. för att förhindra ett självmord eller för att avvärja att någon i personens omgivning blir skadad. En persons beteende kan också vara sådant att det föreligger en omedelbar fara för personens egen hälsa och att hans eller hennes behov av hjälp därför framstår som överhängande. Bedömningen av om förutsättningarna för ett omhändertagande är uppfyllda kan naturligtvis ibland bli något begränsade vid tillfället för polismans ingripande. Den omhändertagne får då föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.

Således finns det möjligheter för polisen att med tvång köra dig till en sjukvårdsenhet för behandling om de vid en första prövning finner det nödvändigt.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”