När får polisen omhänderta en person som har druckit alkohol eller stör den allmänna ordningen? Kan man begära att få ta del av polisens dokumentation?

2019-05-26 i Polis
FRÅGA
Jag har en vän som blivit frihetsberövad av polisen över natten. Omhändertagande för störande av ordning eller för att man är berusad? Hon hade druckit men långt ifrån det som står beskrivet i kriterierna för omhändertagande (redlöst berusad och fara för eget eller annans liv). Någon kollega som inte gillar henne ringde polisen under personalfest på allmän lokal. Hon blev fängslad och satt i förvar under natten utan förhör och utan förklaring. Ingen aggressiv person alls och måttlighetsdrickare. Visst måste det finnas ett protokoll av omhändertagandet och är det allmän handling så man har rätt att se det? /Arg vän och medborgare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om polisen hade rätt att omhänderta din vän och om du kan begära ut protokollet med dokumentation om omhändertagandet. I mitt svar ska jag därför gå igenom vad som gäller för polisomhändertaganden i allmänhet samt vad som gäller när man vill begära ut ett sådant polisprotokoll. Längst ner i svaret hittar du min sammanfattade bedömning och förslag på vad du kan göra nu.

När får polisen omhänderta en person?

I situationen som du beskriver i din fråga finns det i princip två grunder som ger polisen rätt att omhänderta en person. Den ena grunden är om personen "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". I sådana fall kan polisen, om vissa förutsättningar är uppfyllda, omhänderta en person genom att placera den i arrest i högst 6 timmar (se polislagen 13 och 16 §).

Den andra grunden är om personen "anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan" (se lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. ("LOB"), 1 §). I sådana fall får personen placeras i arrest i högst 8 timmar, eller lite längre än så om det är uppenbart att det är förenligt med hans eller hennes egna intresse (LOB, 7§).

För båda dessa omhändertaganden gäller att personen ska få veta anledningen till omhändertagandet så fort som möjligt och att omhändertagandet inte ska vara längre än vad som är absolut nödvändigt. När det är fråga om ett omhändertagande enligt polislagen ska personen också förhöras.

Allmänt om omhändertaganden - När är förutsättningarna för ett omhändertagande uppfyllda?

Till att börja med ska sägas att ett omhändertagande är en mycket ingripande åtgärd i en enskild persons integritet. Polisen ska därför använda denna möjlighet i så liten utsträckning som möjligt. Rent allmänt kan också sägas att det ska ganska mycket till för att en person ska anses uppfylla förutsättningarna för att polisen ska få omhänderta hen. När det gäller berusning krävs det i princip, precis som du skriver i din fråga, att personen är redlöst berusad, det vill säga att personen knappt kan gå själv eller inte kan kontrollera sin kropp. Om personen inte är redlöst berusad kan ett omhändertagande ändå ske om personen utgör en fara för sig själv eller annan, t.ex. om personen kan befaras vingla ut på en trafikerad väg eller uppträder väldigt aggressivt mot andra.

För att ett omhändertagande ska få ske med hänsyn till att personen stör den allmänna ordningen krävs det att verkligen rör sig om störning och att personen i princip vägrar lyssna på polisens uppmaningar att lugna ner sig eller lämna en plats. Att bara vara allmänt högljudd räknas inte som en sådan störning. Vad som räknas som en tillräcklig störning måste avgöras mot bakgrund av tiden och platsen för störningen.

Slutligen kan också sägas att polisen alltid måste välja det medel som är minst ingripande för en enskild men som samtidigt uppnår resultatet som ska uppnås. Det innebär att om en tillsägelse eller ett avlägsnande räcker för att få personen att sluta med det "ordningsstörande beteendet" får polisen inte omhänderta personen genom att ta med hen till polisstationen. Detsamma gäller när någon är väldigt berusad. Om t.ex. personens vänner kan ta hand om personen eller hjälpa hen att ta sig hem ska något omhändertagande inte ske.

Vad gäller i din väns fall?

Mot bakgrund av det du skriver i din fråga verkar det inte som att det fanns någon tillräcklig anledning som gav polisen rätt att omhänderta din vän. Eftersom din vän hade druckit antar jag att det var ett omhändertagande enligt LOB. Om förutsättningarna för ett omhändertagande enligt LOB är uppfyllda ska polisen använda sig av den lagen istället för polislagen (det vill säga omhändertagande på grund av personens berusningsgrad istället för omhändertagande på grund av ordningsstörning).

Om det du skriver i din fråga stämmer, alltså att din vän inte var så berusad att hon inte kunde ta hand om sig själv eller att hon utgjorde en fara för sig själv eller för någon annan, borde polisen aldrig omhändertagit henne! Tyvärr är det inte alltför ovanligt att polisen gör fel i dessa situationer. Polisen borde i första hand ha försökt få någon av er andra att se efter din vän. Ett annat alternativ hade varit att säga till henne att inte dricka mer eller eventuellt att lämna lokalen. Eftersom jag inte närmare känner till omständigheterna eller vet exakt hur full din vän var kan jag dock inte uttala mig med säkerhet om detta. I vilket fall som helst är ett sådant omhändertagande som polisen gjorde "den sista utvägen" för polisen och mot bakgrund av det du skriver i din fråga tvivlar jag på att polisen hade rätt att omhänderta din vän.

Vad kan du göra för att begära ut protokollet?

Alla omhändertaganden som polisen gör ska dokumenteras i ett protokoll (se polislagen 27 §). Sådana protokoll räknas som allmänna handlingar när de har upprättats av polisen, det vill säga när de har justerats eller färdigställts på något annat sätt. Detta innebär att var och en har rätt att begära ut protokollen (bestämmelserna som reglerar detta finns i tryckfrihetsförordningen, 2 kap. Se särskilt 10 §).

Du kan alltså begära ut protokollet när det har färdigställts (vilket borde ha gjorts inom en kort tid efter själva omhändertagandet). Eftersom omhändertagandet som polisen gjorde antagligen var ett omhändertagande enligt LOB kan vissa uppgifter i protokollet dock vara sekretessbelagda (se offentlighets- och sekretesslagen 35 kap. 20 §). Detta gäller även om polisen gjorde fel vid själva omhändertagandet. Att vissa uppgifter är sekretessbelagda innebär dock inte att du inte kan begära ut själva protokollet, utan bara att de sekretessbelagda uppgifterna i så fall kommer att styrkas över. Sekretessen gäller dock till förmån för din vän som blev omhändertagen, vilket betyder att hon kan medge att sekretessen inte ska gälla i förhållande till dig. Om din vän själv begär ut protokollet eller medger att sekretessen inte ska gälla i förhållande till dig kan du alltså få ta del av alla uppgifter i protokollet även om sekretess gäller (se offentlighets- och sekretesslagen, 10 kap. 1 §).

Tips och förslag på vad du kan göra nu

Det kan alltså ifrågasättas om polisen verkligen gjorde rätt när de omhändertog din vän och du och din vän kan begära ut protokollet som omhändertagandet är dokumenterat i eftersom det lär räknas som en allmän handling.

Om du och din vän menar att polisen gjorde fel i den aktuella situationen kan ni anmäla saken till Riksdagens ombudsmän (JO). JO utreder bl.a. polisens verksamhet och kan ge polisen kritik när de inte sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt. Din vän kan såklart också vända sig till Polismyndigheten för att lämna kritik. På JO:s hemsida kan du och din vän läsa mer om vad som gäller om ni vill upprätta en anmälan. Jag kan även rekommendera hemsidan snutkoll.se. Där finns mycket användbar information om vilka rättigheter man har och vad polisen får och inte får göra.

JO:s hemsida hittar du här:

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (219)
2019-09-23 Betungande uppgifter i belastningsregistret gallras efter ett tag
2019-09-20 Kan man som polis ha dubbelt medborgarskap?
2019-08-30 Får man vara anonym i ett polisförhör?
2019-08-28 Hur anmäler man polisen?

Alla besvarade frågor (73005)