Vad krävs för kroppsvisitation?

2019-04-13 i Polis
FRÅGA
Hej jag är 17 år och undrar när polisen stoppar mig på en allmän plats vad krävs då för att polisen ska få visitera mig? Och får polisen förhöra mig på platsen utan att informera min vårdnadshavare eller min advokat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med kroppsvisitering innebär undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Huvudregeln är att svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagarna mot påtvingade kroppsliga ingrepp. För att kroppsvisitation ska få ske måste det därför finnas stöd i lag (2 kap. 6 och 20 §§ Regeringsformen, RF).

Förutsättningar för kroppsvisitation

I polislagen kan kroppsvisitation ske om förutsättningarna för det är uppfyllda i lagen. En polisman får visitera om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas. (19 § 1 st. polislagen).

Poliser får också visitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig. (19 § 2 st. polislagen).

Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman också för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. (23 § polislagen).

Förhör och närvaro av vårdnadshavare

En person som omhändertagits eller avlägsnats ska förhöras snarast enligt 16 § 1 st. Polislagen. Huruvida det i ditt fall skett ett omhändertagande eller avlägsnande anger du inte, varav jag inte exakt kan ange hur det blir i ditt fall.

Har omhändertagande skett ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är under arton år till hans eller hennes föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person (16 § 2 st. Polislagen).

Vad gäller vårdnadshavarens närvaro och roll i rättsprocessen för barn under 18 år, då barnet är misstänkt för brott, tillämpas lagen om unga lagöverträdare (LUL). Vårdnadshavare ska omedelbart underrättas om samt kallas till den unges förhör, under förutsättning att det inte föreligger särskilda omständighe­ter som talar emot detta (5 § LUL). Kallelsen är inte tvingande.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (214)
2019-08-17 Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?
2019-07-28 Polisens skyldighet att inleda en förundersökning
2019-07-15 Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?
2019-07-11 Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?

Alla besvarade frågor (72153)