Uppvisande av polislegitimation

2015-05-21 i Polis
FRÅGA |Vad jag förstår har en polis ingen reglerad skyldighet att visa sin polislegitimation vid efterfrågan. Hur kan jag då vara säker på att det är en äkta polis? Uniformer är ju hur lätt som helst att få tag på. Känns inte så rättssäkert..
Emma Ragnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § polisförordningen ska en polisman under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman, alltså med sin polislegitimation, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Det finns dock ingen lagstadgad regel som säger att en polis är skyldig att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det. Däremot kan man i 10 § polisförordningen se att det stadgas att anställda vid Polismyndigheten ska i kontakter med allmänheten agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende. I detta skulle man kunna tolka in att en polisman borde uppvisa legitimation när någon ber om det. Nämnas ska dock att det såklart blir avgörande i det enskilda fallet. Det finns även uttalanden från justitieombudsmannen som säger att en polis i princip är skyldig att lämna erforderliga uppgifter för att styrka sin ställning som polis. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Husrannsakan enligt polislagen

2015-04-27 i Polis
FRÅGA |polisen letade efter en försvunnen person dom fick leta genom mitt husoch mina uthus. dagen efter låg det en lapp utanför min dörr. där stod det att för min kännedom har polisen sökt igenom mitt hus.dom har brutit upp ett fönster gått in och letat efter den försvunna personen.garderopsdörrarna stod öppna fönstret hade brytmärken haspen borta . min fråga får dom bryta sig in hos mig utan mitt medgivande . dom hade kunnat ring jag hade varit hemma på 10 min
|Hej och tack för din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du med 'försvunnen person' avser någon som med laga stöd ska omhändertas av polisen, exempelvis LPT-patienter som är 'på rymmen' enligt LPT 47 § eller utlänningar som får tas i förvar enligt 10 kap. 17 § utlänningslagen. För dessa situationer är polislagen 20 § tillämplig. Enligt bestämmelsen får polisen vidta husrannsakan i den eftersöktes bostad för att leta efter honom eller henne. När det gäller husrannsakan i andra bostäder än just den eftersöktes krävs synnerliga skäl, vilka kan föreligga om det finns faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan vänta sig att den sökte finns där husrannsakan avses ske, jfr JO 1985/86 s. 149 f. Polismakten måste emellertid alltjämt beakta behovs- och proportionalitetsprinciperna, som för polislagens del är kodifierade i 8 § och i viss mån även 10 §. Principerna uttrycker sig i 8 § som så att "en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter." Det framgår inte av dina uppgifter huruvida polisen visste om den de letade efter fanns i huset eller inte. Om så ändå var fallet skulle det sannolikt krävts att den eftersökte riskerades fly för att en så ingripande åtgärd som att med våld forcera en dörr ska ha ansetts försvarlig, särskilt med hänsyn till att polisen inte kontaktade dig innan de vidtog åtgärden. Min bedömning, utifrån de uppgifter du lämnat, är sålunda att detta inte var en lovlig husrannsakan.MVH

Polisens befogenheter

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Tjabba tjena hallå! Jag och en kompis till mig var i min faders lokal och skruvade upp gipsskivor. Till lokalen kommer 2 civilpoliser och visar brickan och säger att jag och min kompis ska följa med till polisstationen för drogtest. Vi frågar dem varför dem bara klampat in här och varför dem ställer massor med krav på oss, men får till svar "ni visar tecken på att ni är påverkade". Hur kunde dem veta det innan dem gick in i lokalen menar jag? Får poliserna bara gå in i någons lokal utan tillstånd? Får dem dessutom ta med sig vem som helst in på drogtest bara för att en person "ser påtänd ut"...? Jag har aldrig blivit dömd pga narkotikabrott och aldrig heller tagit några drogtester hos farbror blå.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Polisen får ta urinprov, göra kroppsbesiktning, på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som man kan få fängelse för, och det kan man för narkotikabrott. Misstanken måste grundas på något konkret i det enskilda fallet, att du "ser påtänd ut" kan således vara skäl för att det grunda en misstanke om narkotikabrott. Detta får dock inte användas godtyckligt utan det ska vara antagligt att du är skyldig till det brott som du misstänks för.Du kan alltid vända dig till justitieombudsmannen, JO, om du känner dig felbehandlad av polisen. Hur du gör en anmälan kan du läsa på www.jo.seVänligen,

Ta tillbaka ett erkännande

2015-01-12 i Polis
FRÅGA |Vad händer om man tar tillbaka ett erkännande av rattfylla som man erkänt för polisen?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Om det under en förundersökning föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol har åklagaren en skyldighet att väcka åtal. Alternativt kan det vara aktuellt med exempelvis ett strafföreläggande! Om det senare alternativet aktualiseras kommer Du att få hem ett brev med ett bötesbelopp som Du har att betala. Genom att betala erkänner Du att Du begått brottet i fråga! Om Du väljer att inte betala kommer ärendet att prövas i domstol.Väl i domstolen gäller muntlighets-och omedelbarhetsprincipen, vilket innebär att det som kommer fram under en huvudförhandling är det som skall ligga till grund för domen. Detta innebär alltså att ditt tidigare erkännande inte har någon egentlig betydelse och Du kan vid en huvudförhandling ta tillbaka ditt erkännande. Viktigt att känna till är att om Du väljer att hävda din oskuld och således ta tillbaka ditt tidigare erkännande, så har åklagaren en rätt att läsa upp det Du sagt under förundersökningen. Detta kan eventuellt komma att påverka din trovärdighet på ett negativt sätt! Om ditt ärende fortfarande är på förundersökningsstadiet, så rekommenderar jag dig att tala med den som ansvarar för undersökningen och på det sättet ta tillbaka ditt erkännande.Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Polisvåld

2015-04-30 i Polis
FRÅGA |Här om dagen såg jag en polis ta till med våld som enligt mig var väldigt överdriven. Jag har kännedom om att poliser i vissa situationer har möjlighet att bruka våld, men finns det ingen gräns?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av 10 § polislagen framgår det att en polisman i vissa situationer får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Det innebär med andra ord att våld får begagnas så länge hänsyn tas till behovs- och proportionalitetsprincipen. Förevarande rättsprincip innebär i korta ordalag att våld enbart får tillämpas om det är nödvändigt och om det sker i rimlig proportion. Det betyder således att våld inte kan vara försvarligt om det används i större omfattning än vad som är oundgängligen nödvändigt. En polisman får exempelvis ej utdela två batongslag om målet är uppnått efter det första slaget. Slutsatsen är därmed att polisens utövande av våld inte är gränslös, utan hänsyn måste tas till behovs- och proportionalitetsprincipen. Vänligen,

Kroppsvisitation av 17 årings väska

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Tack för er otroligt bra och lärorik sida.Jag undrar om jag som en omyndig person på 17 år måste låta polisen söka igenom min väska där jag har starkare alkohol?Dvs. Har de rätten att kolla igenom min väska samt att hälla ut den alkoholmängd som finns där?Förklara och hänvisa gärna till olika lagar som är relevantaTack på förhand
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag kommer skriva lite allmänt om kroppsvisitation sen kommer jag svara på din fråga i slutet av min fråga.När en polis genomsöker en väska utför polisen en kroppsvisitation. Kroppsvisitation regleras både i 19 § polislagen (här) samt i rättegångsbalkens 28 kap. (här).Vad gäller polislagens 19 § får kroppsvisitation ske om en polisman i anslutning till att denne med laga stöd griper, omhändertar eller avlägsnar en person samt att det är nödvändigt av a) säkerhetsskäl för att farliga föremål ska kunna tas om hand eller b) för att den omhändertagnas identitet ska kunna fastställas. Vidare får en polisman även kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott om polisen även kan förverka (förstöra) föremålet samt om det finns föremål som är ägnade att användas för att begå brott på egendom.Vad gäller rättegångsbalkens 28 kap. 11 § får en polis kroppsvisitera en person som kan misstänkas för att ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, om polisen söker efter föremål som kan i beslag eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottetVidare kan även den som inte är skäligen misstänkt för brottet kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att denna person har föremål som kan tas i beslag, eller för att utreda brott. Vad gäller föremål som kan tas i beslag framgår av 27:1 RB att föremål som kan förverkas på grund av brott kan tas i belag. Då någon i ett tidigare skede begått ett brott när ni som underåriga fick tillgång till alkoholen, ska alkoholen enligt 12:1 alkohollagen förverkas.Eftersom att det inte är olagligt att bära alkohol på sig krävs det "synnerlig anledning" att anta personen har alkohol på sig för att en polis ska få undersöka väskan. Vad gäller synnerlig anledning ska det föreligga en faktisk omständighet som konkret visar att polisen med fog kunnat förväntat sig att anträffa alkoholen. Om det föreligger har alltså polisen rätt att söka igenom väskan och förverka alkoholen.Mvh,

Polisens stoppande av motorfordon

2015-03-09 i Polis
FRÅGA |Hej! Vart stoppad av polis på motorvägen av ingen orsak, (antagligen för jag har alkolås i bilen). Dom bad mig kliva ur bilen för att ställa samma fråga om och om ifall jag har tagit droger vilket jag inte hade gjort, sedan försökte dom ställa frågor för att få mig att erkänna.Slutade med att dom gick tillbaka till sin bil och åkte.Är detta okej för dom att bete sig? Behöver jag ens kliva ur bilen för dom säger det?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller annat transportmedel om det bland annat finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott. Har sådan anledning funnits är en polisman oförhindrad att stoppa fordonet. Avseende situationen att du var tvungen att lämna bilen kan hänvisas till 8 § i polislagen som stadgar att en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Detta innebär att polisen måste iaktta s.k behovs- och proportionalitesprincipen som innebär att det lindrigaste alternativet för ingripandet ska väljas om det finns flera olika alternativ. Av din fråga framgår inte om de bad dig uppvisa legitimation eller inte. I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner dig på allmän plats. Polisen kan dock begära legitimation om man exempelvis misstänks för något brott, se 14 § polislagen. Av intresse i ditt fall är dock 3 kap 15 § körkortslagen som stadgar en skyldighet för föraren att vid framförandet av ett körkortspliktigt fordron på begäran överlämna körkortet till polisman för kontroll. Hoppas det var svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,

Polisens befogenhet till användning av våld

2014-12-22 i Polis
FRÅGA |Hej! så jag var och åkte tunnelbana igår (Med en kompis som följde med och såg allting).. klev på vid Gamla stan och skulle kliva av vid T-Centralen.. så jag köpte min biljet i Spärren med Kontokort, och fick ett kvitto. Så gick jag på tunnelbanan så när jag kommer på så ser jag några biljet kontrollanter och tänker aja whatever jag har ju min biljet hä... nej utan jag hade tappat den (på 30 sec) min ficka var öppen och den hade väl blåst ur... så kommer det fram till mig och jag märkar att den inte är där och säger till de att jag precis klivit på och måste tappat den.. de skiter självklart i det och börjar göra ordning en sådan dära extraavgift och då säger jag att jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att klantigt tappat bort min biljet och att jag ska omedelbart kliva av tunnelbanan på nästa perrong och gå ut från spärrarna... så de ber mig om min ID och jag säger nej tack och att jag ska omedelbart kliva av nästa, igen. så kommer vi in vid nästa och jag går för att kliva av, då står det ivägen för mig och jag ber de att flytta på sig, det skiter i vad jag säger. så går jag till nästa dörr snabbt och kliver av och börjar gå mot rulltrappan då kommer några andra Ordningsvakter och tar tag i mig och drar mig backåt och jag säger igen att jag tappat bort min biljet och ska omedelbart lämna tunnelbanan då står det i vägen för mig så alltså olaga frihetsberövande och misshandel? att använda våld för att hålla mig kvar? så de kallar på Polis... (kom ihåg att jag har betalat för en biljet och har en vän med som kan "vittna" till det) så kommer Polisen och jag berättar att jag tappat bort min biljet (igen) men ska omedelbart lämna och då tvingar han mig att ge upp min ID. Men jag fortfarande nekar till att skriva på till en sådan extra avgift. Så vi står och pratar och jag frågar då som lite vetande... om de har rätt att använda våld för att hålla kvar mig mot min vilja tills de kom då jag inte begått ett brott, utan bara att OV tror det, utan att egentligen veta om jag betalt eller inte.. och han (Polisen) vägrar svara på min fråga sen efter säkert 20min inser det att jag tänker inte skriva på den dära då jag har betalat och jag har vittne och bevis på det (Telefonbank som säger senaste betalningar, hur mycket och var..)så efter 20min låter det mig gå "med en varning"så frågan är, har OV rätt att använda våld till att hålla kvar mig? hade jag egentligen behövt ge ut min ID till Polisen? och jag antar som att jag fick gå att jag inte behövde skriva på den dära extra avgiften? då jag hade någotlunda bevis för det eller var det fel också? Tack på förhand :) Jag är 16 år förresten
Anes Sabic |Hej,Tack för dina mycket intressanta frågor! I 10 § polislagen finns bestämmelsen som ger en polisman rättigheten att använda sig utav våld, se https://lagen.nu/1984:387#R13. Viktigt att känna till är att polisen enbart får använda sig utav våld då det verkligen behövs och den tjänsteåtgärden inte kan lösas på annat sätt. Situationen skall således påkalla ett behov av våldsanvändning! Vidare gäller att även om polismannen får använda sig utav våld, så skall denna våldsanvändning vara proportionerlig i förhållande till den situation polismannen befinner sig i. Som jag förstår det använde sig inte polismannen av våld i ditt fall. Men, det kan ändå vara bra att känna till bestämmelsen som ger polisen rätt till våldsanvändning!Avseende begäran om uppvisande av ID skall sägas att det i Sverige inte föreligger någon allmän skyldighet att legitimera sig då man vistas på en allmän plats(tunnelbanan får betraktas som en allmän plats dit alla har tillträde). I 14 § polislagen finns dock en möjlighet att kunna begära att få se ID, men det krävs att Du exempelvis varit misstänkt för något brott och att polismannen haft särskild anledning att anta Du skall berövas friheten. I ditt fall var detta knappast aktuellt och således hade polismannen ingen rätt att få se ditt ID och Du hade heller ingen skyldighet att visa honom ditt ID. När det gäller ordningsvakternas agerande kan kort sägas att de har rätt att bruka våld då de blir attackerade och då agerar i nödvärn alt. nöd(d.v.s. samma möjlighet som alla har i Sverige) samt för att utföra vissa tjänsteåtgärder. I 29 § polislagen står att utläsa att även ordningsvakter har vissa befogenheter till våldsanvändning och hänvisar till 10 § samt 13 §. Våldsanvändning torde alltid vara att betrakta som en sista utväg! Att ordningsvakten blockerade utgången för dig torde knappast vara att betrakta som en misshandel då det hade krävts att Du åsamkats någon form av skada eller smärta, se 3 kap. 5 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För att denna händelse skulle betraktas som ett olaga frihetsberövande hade det nog krävts en större inskränkning i din rörelsefrihet, se 4 kap. 2 brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Eventuellt skulle dock ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken kunna aktualiseras! Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,