Hur tar jag reda på om någon har körkort?

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har XX giltigt körkort
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande hur man kan hitta om en viss person har körkort. Jag kommer i mitt svar att använda mig av offentlighet och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingarFör allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana, enligt offentlighet och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, detta finner vi i tryckfrihetsförordningen. Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet i enlighet med 2kap 3§ tryckfrihetsförordningen.För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, detta i enlighet med 18kap 10§ offentlighet och sekretesslagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Kan jag begära ut för att se mitt belastningsregister?

2021-03-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan jag kolla mitt belastningsregister?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister, det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Enligt 1 § i lagen ska Polismyndigheten föra sådant register med personuppgifter av personer som dömts till påföljd eller liknande, som står listade i 3 §. Vem har rätt att begära ut uppgifterna från ett belastningsregister? Svenska myndigheter får lov att begära ut belastningsregister, om det finns ett behov för det (6-8 §§). Enskilda personer har också rätt att få ut belastningsregister med sina egna uppgifter enligt 9 §. På Polismyndighetens hemsida Här finns information om hur du begär ut ett belastningsregister och länk till en blankett som ska fyllas i. Det finns olika blanketter beorende på vilket syfte du vill ha dina uppgifter, men det går bra att även begära ut ditt belastningsregister för att du själv vill veta vad där står. Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära att Mr. Koll tar bort information om ett domstolsbeslut jag är med i?

2021-03-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Mrkoll har koll på mig. Jag vill att mrkoll tar bort ett domstolsbeslut då detta är preskriberat sedan några år tillbaka. Hur kommer jag i kontakt med mrkoll? Mvh
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige offentlighetsprincipen, och omfattar som huvudregel alla allmänna handlingar, därigenom inbegripet domstolsbeslut enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105). Databaser såsom Mr. Koll använder sig av denna grundlagsstadgade princip för att digitalt redovisa vilka personer som varit part i en rättslig process. Det bör härvid konstateras att när en allmän handling väl har offentliggjorts, förblir den så på obestämd tid (en allmän handling "försvinner" så att säga inte). Detta skiljer sig alltså från statens olika register (t.ex polisens belastningsregister) där anmärkningar i vissa fall gallras bort (försvinner) efter en viss föreskriven tid. Även fast en anmärkning i ett register gallras bort efter en viss tid och inte längre går att se i ett registerutdrag, är själva beslutet/domen/rättsprocessen etc. fortfarande en allmän handling som i sin tur finns tillgänglig för allmänheten att ta del av. Bolag såsom Mr. Koll äger alltså full rätt att redovisa information om dig enligt offentlighetsprincipen, men dessa typer av bolag brukar dock ha egna policys där de självmant tar bort gamla handlingar efter en viss tidsperiod, och om du anser att det i ditt fall är orätt eller olämpligt för de att fortsätta redovisa denna handling på grund av diverse anledningar, skulle jag rekommendera dig att kontakta Mr. Koll med en önskan om att de tar bort informationen från deras hemsida. Du kan dessvärre inte på laglig grund tvinga de att göra detta då varken lag eller praxis har gett uttryck för att denna typ av informationsutgivande skulle kunna anses olaglig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en skola neka till att lämna ut betyg?

2021-03-13 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan en skola neka att skicka mina barns betyg till mig?Mina barns rektor säger att de bara skickar mina barns betyg till deras folkbokföringsadress. Eftersom vi skilde oss och jag var den som måste flytta så är barnens folkbokföringsadress pappans adress. Jag får därför inte barnens betyg och bad rektorn att skicka dessa även till mig men hon säger att de inte kommer att göra det. Jag tänker att betygen är allmän handling så visst borde hon skicka dem även till mig?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att du undrar huruvida rektorns krav på att du måste dela barnens folkbokföringsadress är lagligen grundad. Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF). Utifrån din fråga så framgår det att du är införstådd med att betyg typiskt sett anses vara allmänna handlingar som får begäras ut av var och en. Det finns dock vissa undantag till detta. För att förklara rättsområdet så tänker jag redogöra för begreppen offentlighetsprincipen och allmän handling.Vad är offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (d.v.s. enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF). Det är viktigt att anmärka att alla ska få begära ut allmänna handlingar, oavsett i vilket syfte detta sker eller vem du är. När du lämnat in en begäran om att få ut betyget så ska alltså skolan lämna ut denna förutsatt att betyget anses vara en allmän handling.Med detta förtydligande så ska jag övergå till att diskutera ifall dina barns betyg anses vara sådana allmänna handlingar som får lämnas ut vid begäran.Hur påverkas begreppet "allmän handling" av att skolan är kommunal eller en friskola?Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har vägrat att lämna ut uppgifter till dig. Detta är relevant eftersom det endast är handlingar som lagras hos kommunala skolor som anses vara allmänna handlingar och inte friskolor då det styrs privat. Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal skola, men eventuellt inte ifall det är en friskola beroende på vilka krav den specifika friskolan ställer för att någon ska få ut betygen.Det är alltså viktigt att du undersöker ifall skolan är kommunal eller en friskola, då dina möjligheter att begära ut handlingarna typiskt sett är mer begränsade i förhållande till friskolor. Om skolan var en friskola så innebär detta att du förmodligen inte kan begära ut handlingarna på grunden att de är allmänna, eftersom de inte är det. Friskolorna får typiskt sett själva bestämma när de väljer att dela ut uppgifter.Om vi istället utgår från att skolan är kommunal så finns det däremot mycket goda möjligheter för dig att kräva ut uppgifterna och vid avslag överklaga beslutet eller JO-anmäla skolan.Handlingsplan:Jag skulle alltså rekommendera dig att först utreda ifall skolan är kommunal eller om det är en friskola. Ifall det är en friskola så har du dessvärre inte många möjligheter att begära ut betygen. Ett undantag till detta är om friskolan har överlämnat betygen till en myndighet. Då kommer den istället anses vara inkommen hos myndigheten därmed bli en allmän handling (2 kap. 4 § TF). Denna handling kan du givetvis begära ut på grunden att betygen är allmänna handlingar.Om det istället handlar om en kommunal skola så skulle du, såsom du skriver, haft rätt att få ut betygen från skolan. Efter avslaget så bör du kontakta rektorn igen och försöka övertyga denne om att du faktiskt har rätt att få ut betygen enligt offentlighetsprincipen. Om rektorn fortfarande vägrar så har du möjligheten att överklaga beslutet till skolväsendet överklagandenämnd. Observera dock att du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från och med den dag du tog del av det. Du har också en möjlighet att JO-anmäla skolan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Ta del av en förundersökning

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur beställer jag en förundersökning
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite svårtolkad, men om jag förstått dig rätt så undrar du var man kan begära att få ut en förundersökning. Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polis eller domstolNär det utförs en förundersökning ska det föras ett protokoll över det som förekommit och är av betydelse för utredningen, det s.k. förundersökningsprotokollet (23:21 RB). Om det är polisen som upprättat förundersökningsprotokollet kan du begära ut det hos polisen när det slutexpedierats. Ett annat alternativ är att du begär ut förundersökningsprotokollet från domstolen. I samband med att åtalet lämnas in till domstolen ska åklagaren även lämna in förundersökningsprotokollet (45:7 RB). När åklagaren lämnar handlingen till domstolen anses den som inkommen och du kan begära att ta del av den.Sammanfattningsvis kan du begära att ta del av förundersökningsprotokollet när det antingen är slutexpedierat hos den myndighet som upprättat det (t.ex. polisen) eller så kan du begära att ta del av det när det inkommit till domstolen. Förundersökningsprotokollet ska lämnas in i samband med att åtalet lämnas till domstolen.Tips! både polisen och Sveriges domstolar har bra information på sina hemsidor om hur du begär ut handlingar!Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning

Är chattar en offentlig handling?

2021-03-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är chattar i teams en offentlig handling?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan sägas att vi i Sverige har en grundlagsfäst offentlighetsprincip som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Frågan blir således vad som avses med allmänna handlingar och huruvida privata chattar kan ses som offentlig handling. Vad är en handling? Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF).Vad är en allmän handling?En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vad är en offentlig handling?Offentlig handling är en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med offentlighet- och sekretesslag (OSL). Alltså krävs det att handlingen är allmän samt inte omfattas av sekretess för att den ska vara offentlig. Är chattar i teams en offentlig handling?Kort sagt så är chattar i teams inte en offentlig handling. Chattar i teams kan ses som handlingar men är varken förvarad och inkommen eller upprättad hos en myndighet. Med vänliga hälsningar,

Får online-databaser redovisa allmänna handlingar?

2021-03-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,för cirka tio år sedan var jag misstänkt för ett brott där åtalet ogillades. Jag är än idag med på sidor så som lexbase och mr koll. På vilket sätt gäller offentlighetsprincipen här? Jag tänker mig att åtalet som ogillades arkiverats sen långt tillbaka.Tack!
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du påpekar gäller i Sverige offentlighetsprincipen, och omfattar som huvudregel alla allmänna handlingar, därigenom inbegripet domstolshandlingar och även åtal enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105). Databaser såsom Lexbase och Mr. Koll använder sig av denna grundlagsstadgade princip för att digitalt redovisa vilka personer som varit part i en rättslig process. Det bör härvid konstateras att när en allmän handling väl har offentliggjorts, förblir den så på obestämd tid (en allmän handling "försvinner" så att säga inte).Då det i ditt fall handlar om en allmän handling har hemsidor såsom Lexbase och Mr. Koll rätt att redovisa det på deras hemsidor. Sådana bolag brukar dock ha egna policys där de självmant tar bort gamla handlingar efter en viss tidsperiod, och om du anser att det i ditt fall är orätt eller olämpligt för de att fortsätta redovisa denna handling på grund av den långa tid som har förflutit eller för att åtalet ogillades, skulle jag rekommendera dig att kontakta bolagen med en önskan om att de tar bort informationen från deras hemsidor. Du kan dessvärre inte på laglig grund tvinga de att göra detta då varken lag eller praxis har gett uttryck för att denna typ av informationsutgivande skulle kunna anses olaglig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att lämna ut gymnasiebetyg?

2021-03-13 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En lärare från en annan skola mejlade en persons betyg till mig. I mejlet kan jag tydligt se alla F-varningar och i vilket ämne det är som eleven har det i. Jag kan även se vilken klass han går i samt vad hans namn är. Detta mejlade till mig en grungrundskoleelev från rektorn av ett gymnasium. Är detta lagligt eftersom hans betyg är personliga uppgifter? Vad bör jag göra?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har förstått det som att du har mottagit en annan elevs betyg av en rektor. Frågan du ställer är huruvida detta är lagligt.Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).För att ge en översikt på rättsområdet så ska jag förklara vad begreppen offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess är för något.Vad är offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (dvs, enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF). Det innebär att en kommunal gymnasieskola omfattas av offentlighetsprincipen och att du kan få begära ut allmänna handlingar. I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har lämnat ut uppgifterna till dig. Typiskt sett så omfattas inte friskolor av offentlighetsprincipen då det styrs privat. Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal gymnasieskola, men eventuellt inte ifall det är en friskola (det får friskolan bedöma själv).Jag kommer hädanefter utgå från att det handlar om en kommunal gymnasieskola.Vad är en allmän handling?Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.Det krävs att två rekvisit (krav) är uppfyllda för att en handling ska anses vara allmän.Det första kravet som måste vara uppfyllt för att en handling ska anses vara en allmän är att den förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Eftersom betygen förvaras i skolan (som jag har antagit vara en kommunal skola och därmed en myndighet) så är detta krav uppfyllt.Det andra kravet är att den ska anses vara upprättad hos myndigheter (2 kap. 4 § TF).Handlingen anses vara upprättad när den antingen har expedierats (ex. när läraren har skickat ut betyget till eleven) eller när den har slutbehandlats i relation till det ärende som handlingen hänför sig till (ex. läraren har satt ett betyg på en särskild elev). Detta framgår av 2 kap. 10 § TF.Eftersom eleven redan verkar vara betygsatt och att det är dessa betyg som har skickats till dig så anser jag att båda kraven är uppfyllda. Detta innebär alltså att gymnasieelevens betyg är en sådan allmän handling som kan lämnas ut. Begränsning av offentlighetsprincipenÄven fast offentlighetsprincipen i många fall möjliggör för personer att kräva ut uppgifter så finns det däremot en inskränkning till vilka uppgifter som får lämnas ut. Detta kallas för sekretessbeläggning och innebär att vissa uppgifter i en allmän handling får täckas över (maskas). Det är dock endast vissa uppgifter som kan maskas och dessa typer av uppgifter framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Enligt min bedömning så anser jag att uppgifterna som du har mottagit inte kan anses omfattas av någon sekretessgrund i OSL.SlutsatsJag anser alltså att uppgifterna som du har mottagit är allmänna handlingar och kan således lämnas ut till var och en. Eftersom det inte heller verkar finnas någon tillämplig sekretessgrund enligt OSL så finns det heller inget undantag till detta. Det handlar alltså om ett lagligt utlämnande av information från rektorns sida. Däremot så har jag förstått det som att rektorn antingen av misstag eller självmant har lämnat ut uppgifterna till dig. Jag anser att det skulle vara något olämpligt av rektorn att göra på detta vis eftersom du inte verkar ha krävt ut handlingarna innan hen skickade dessa till dig. Eventuellt så skulle man kunna uppmärksamma rektorn på detta så att hen hädanefter inte skickar ut eller råkar skicka ut allmänna uppgifter när de inte har begärts ut.Hoppas du har fått svar på din fråga!