Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?

2021-04-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag har varit på ett förhör för ett långt tag sen och fick reda på att man kan få ut papper på förhöret och allt som sagts hur lätt som helst, finns det nåt sätt som jag kan få polisen att bli av med den från deras system så att vanliga personer inte kan få upp de alls, som att den aldrig fanns?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är de förhörsprotokoll som upprättas hos polisen offentliga och kan därmed lämnas ut till folk som begär dessa. Detta beror på att vi har en grundlagsskyddad rättighet som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Ett förhörsprotokoll är en allmänna handling eftersom den upprättas hos en myndighet (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen). Detta innebär att var och en har rätt att begära ut ditt förhörsprotokoll. Dock finns det bestämmelser som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, det skulle isåfall vara om handlingarna är belagda med sekretess. Att en handling är sekretessbelagd innebär att det finns ett förbud mot att ge ut den informationen som är sekretessbelagd. En handling beläggs med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För dig innebär det att för att ditt förhörsprotokoll ska beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in. Nu vet jag inte vad som skulle vara aktuellt i ditt fall, men de uppgifter som brukar beläggas med sekretess är uppgifter som rör rikets säkerhet, eller enskilds personliga förhållanden (exempelvis uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk osv. (21 kap. 1 § OSL)). Jag skulle rekommendera dig att kolla i kapitlen 15-43 som nämner vilka sekretess som finns för att se vad som skulle passa in hos dig (här). Om dina uppgifter inte kan sekretessbeläggas kommer de tyvärr att vara offentliga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att ta del av allmänna handlingar?

2021-04-24 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Om min vän har ingått i en förundersökning men det inte väcktd åtal. Hur länge finns förundersökningen att kunna hämtas ut av vem som helst då?Kan ja tex begära ut förundersökningen nu eller om 10 år?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt arkivlagen (ArkivL). Av frågan framgår dock inte huruvida den inledda förundersökningen mot din vän är pågående eller nedlagd. Därför kommer jag i mitt svar utgå utifrån de båda alternativen. Du har rätt att begära ut offentliga handlingarEtt förundersökningsprotokoll är att anse som en offentlig handling om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vem som helst har rätt att få ta del av en allmän handling (2 kap. 1 § TF). Du har rätt att begära ut din väns förundersökningsprotokoll under förutsättningen att antingen åtal har väckts eller åtal har lagts ned. Med andra ord kan du inte begära ut förundersökningsprotokollet medan förundersökning pågår eftersom handlingen omfattas av sekretess (18 kap. 1§ OSL). Skyldigheten att spara allmänna handlingarDet föreligger ingen i lag föreskriven tidsangivelse för hur länge en myndighet ska spara allmänna handlingar. Istället svarar varje myndighet för vården av sitt arkiv. Varje myndighet reglerar alltså sitt egna arkiveringshandlingsplan (4 § ArkivL). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?

2021-04-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag går i gymnasiet och en elev jag har bråkat med frågade efter mina betyg och fick ut dem? Är det okej för skolan att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om du går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att du går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut dina betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Var kan man undersöka om någon har körkort?

2021-04-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har Jimmy X-son 65*****-**** körkort?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppgifter om körkort är en offentlig handling som tillhandahålls av transportstyrelsen. Offentliga handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och därmed har du rätt att begära ut en sådan handling. Om du önskar begära ut uppgifter om någon innehar ett körkort kan du ringa eller maila transportstyrelsen. Här är länken till kontaktuppgifter till transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att undersöka saken vidare. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vilka handlingar kan man begära ut från skola?

2021-04-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. En fråga om offentlighetsprincipen och vad man kan begära ut från kommunal skola.Efter en incident på en skola i min kommun där skolan inte erkänner misstag eller felagerande undrar jag om man som invånare i kommunen kan begära ut: 1. Kan man begära ut tillbudsrapporter, eller incidentrapporter som skolan skrivit i samband med händelse?2. Kan man begära ut mail-korrespondens från rektor?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! OffentlighetsprincipenOffentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet i form av vad som kallas allmänna handlingar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmänna handlingar är enligt huvudregeln offentliga men rätten att få ta del av dem kan begränsas genom sekretess. En förutsättning för att något ska kunna bli en allmän handling är också att ärendet som handlingen berör är avslutad. Kan man begära ut tillbudsrapporter?Offentlighetslagstiftningen är uppbyggd så att all information som finns i allmänna handlingar som till exempel färdigställda tillbudsrapporter, är offentliga, förutsatt att det inte finns specifika sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om ärendet som rapporten berör är avslutat bör du alltså kunna begära ut handlingen, så länge det inte föreligger någon begränsning sekretessmässigt. Kan man begära ut mejlkorrespondens från rektor?Det är viktigt att nämna att alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som skickats mellan två kollegor på myndigheten räknas inte som allmänt om det saknar koppling till skolans verksamhet. Mejl kan däremot vara en allmän handling om det finns en koppling till skolans verksamhet och om mejlet hör till ett ärende som nu är avslutat. Om mejlkorrespondensen du vill begära ut överenskommer med förutsättningarna ovan och ingen sekretess föreligger, bör du även kunna begära ut den informationen. Om du har några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Ta del av inspelade samtal från 112?

2021-04-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag skulle vilja ta del av ett samtal som ringdes till 112 där det handlar om mig och att jag har sårat min dåvarande sambo. Det var sambon som ringde och hon jobbar som skötare på psykiatrisk klinik. Hon har som jag förstått utnyttjat sina kunskaper om vården för att få mig tvångsvårdad trots att jag aldrig uppfyllde alla tre kraven för tvångsvård. Hon påstår att hon bara ringt 112 och inte polisen som det står i mitt vårdintyg. Därför skulle jag vilja ta del av samtalet för att utesluta att ett allvarligt fel begåtts. Läkaren som undersökte mig ljög dessutom för mig när han sa att det var fullt , enligt deras ordning får jag inte vårdas där sambon jobbar. Det var något jag visste och därför frågade jag igen men svaret blev att det var fullt och jag skulle läggas in på annan ort. Jag vill gärna få veta vad som krävs för att jag eller någon annan får ta del av samtalet till 112 som jag vet spelas in.Kan jag vara tydligare och i så fall berätta vad mer som behövs.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att få ta del av ett nödsamtal som spelats in via 112.SOS Alarm Sverige AB är ansvariga för numret 112. Samtliga inkommande samtal till 112 har bolaget fått tillstånd genom ett regeringsbeslut att spela in. Dessa inspelningar sparas sedan i 3 månader.SOS Alarm Sverige AB är ett aktiebolag och ingen myndighet. Bolaget har ej heller något rättsligt bestämmande inflytande. Därför omfattas inte bolaget av 2 kap. 3 § och 4 § offentlighets- och sekretesslagen.Bolaget utövar inte myndighetsutövning och omfattas därför inte inte heller av 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen.SammanfattningSOS Alarm Sverige AB är inte underkastat offentlighetsprincipen. Någon skyldighet för bolaget att lämna ut inspelade samtal föreligger inte.Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?

2021-04-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vad sparas under en förhandling på tingsrätten? Protokollförs allt som sägs under förhandlingen? Kan man i sådana fall begära ut ett sådant protokoll?
Suana Tafic |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Protokollförarens uppgifterBredvid ordföranden sitter under en förhandling en protokollförare, vars uppgifter innefattar att spela in förhör, sköta tekniken i salen och att föra anteckningar. Protokollföraren är den som skriver ner det som sägs och vad som sker under en förhandling. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, vilket innebär att personen inte rösträtt när rätten skall fatta beslut. Får jag begära ut protokollförarens anteckningar från förhandlingen? Du undrar om du får begära ut anteckningarna från en rättegång i tingsrätten. Handlingar hos tingsrätten är generellt allmänna och kan därför begäras ut av allmänheten enl. 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Handlingen måste dock ha upprättats vid en offentlig myndighet för att den ska vara allmän och omfattas av ovannämnda paragraf (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Minnesanteckningar och arbetsdokument är som utgångspunkt inte upprättade vid offentlig myndighet, och kan därför inte begäras ut. Detta innebär att anteckningar som protokollföraren för under förhandlingen endast är arbetsmaterial för domstolen, och alltså inget som upprättas/sparas på myndigheten. Dessa är endast minnesanteckningar som ska ligga till grund för rättegångsprotokollet och domen. Begära ut domarDet du däremot kan begära ut är domar, som i princip är en komprimerad version av anteckningarna från förhandlingen samt de ljudfiler från förhören som spelats in. Ibland finns det dock anledning för domstolen att sekretessbelägga vissa handlingar, exempelvis ljudfiler. Ljudfilerna sparas dessutom inte så länge på en domstol, ofta endast ett par veckor efter att rättegången ägt rum för att sedan gallras automatiskt från systemet. I domen framgår dock de viktigaste omständigheterna och vad som i övrigt framkommit under förhandlingen, så genom att läsa den kan du få en bra bild över vad som skett under rättegången. Om du är fortsatt intresserad av vilka handlingar du kan begära ut kan du besöka Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Offentlighetsprincipen och statliga bolag

2021-04-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Omfattas Postnord av offentlighetsprincipen gällande upphandlingar?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. I bilagan kan man läsa att postens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen i de delar som det gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälan. Offentlighetsprincipen gäller alltså inte vid upphandling.Vänligen,