åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet

2019-08-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hejjag har ansökt om svensk medbogare och snart blir det 6 månader och vill jag begäran migrationsverket besluta mitt arendet .för att besluta måste alla mina handligen vara komplet.jag frågar om att vad är komplet handligen ? som jag kommer att skicka innan att jag begära ???jag blir tacksamma om jag få svar av ermvh
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fråga rör möjligheten att om enskild vidta åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet. i detta fall migrationsverket. Förvaltningslagen är tillämplig på myndigheten ( 1 § FL). Möjligheten att skriftligen begära att myndigheten ska besluta i ärenden gäller endast ärenden som inletts av part. Ansökan om medborgarskap är ett ansökningsärende och omfattas således av denna möjlighet. Begäran ska skrivas till myndigheten, och detta sex månader efter att ärendet inleddes. (se 12 § FL)Efter att en sådan begäran framställt ska myndigheten inom fyra veckor antingen avgöra i ärendet eller avslå begäran om det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut. Godtagbara skäl för att inte fatta beslut är alltså endast att underlaget inte är färdigt, att man väntar på utredningar osv. Inte att myndigheten inte har har tid eller är högt belastade. Du skriver att dina handlingar måste vara kompletta, vad som är komplett i varje enskild fall varierar väldigt och är svårt att svara på utan närmare insyn. Begäran kan du framställa oavsett, men sannolikheten är stor att de då kommer avslå begäran om det saknas underlag för att besluta. Viktigt för dig att veta kan vara att man endast har en möjlighet att göra en sådan begäran per ärende. Hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Kan man överklaga ett beslut i migrationsverket angående försörjningskrav?

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man överklaga ett beslut i migrationsverket angående försörjningskrav?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är JA. Det är då förvaltningsdomstolen som kommer besluta om saken, men är det så att man inte uppfyller försörjningskravet kommer även domstolen att ge avslag. Det bör framgå i ett lösblad tillsammans med beslutet hur du överklagar, vilket man har tre veckor på sig att göra enligt förvaltningslagen 40 § - 45 §.Mer information om överklagan finns på denna länk.Är det något mer du undrar över får du väldigt gärna återkomma!Med vänlig hälsning,

Lågprioriterade ärenden

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Räknas alla lågprioriterade ärenden som icke allvarligt?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att vi ska kunna ge dig den bästa och korrekta rådgivningen bör vi ha lite mer information rörande din fråga. Kommentera gärna vilken myndighet det rör sig om och vilket sorts ärende. Var gärna lite mer specifik så att vi kan svara så gott vi kan. Återkom gärna genom att skicka in en ny fråga eller kommentera den här, så ser vi till att svara på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Chef hotar med Arbetsdomstolen pga. SGI-utredning, vad gäller?

2019-07-14 i Myndigheter
FRÅGA |Hej min arbetsgivare tänker anmäla mig till arbetsdomstolen tror jag det hette pga att jag har pratat med försäkringskassan om min SGI. Min chef har fått en fråga om min årsinkomst men drar ut på tiden att svara. Så jag ringde försäkringskassan och frågade vad som händer om hon inte skickar in detta. Då sa dom att hon är skyldig att göra det. Men att hon har till 22 juli på sig vi får avvakta ok sa jag. Men efter ett tag ringer min chef och säger att dom ringt från försäkringskassan och sagt att jag säger att hon vägrar och dom berättar för henne vad som kan ske. Så nu ska hon anmäla mig till arbetsdomstolen eller vad det heter vad gör man åt detta är helt förstörd
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ställer mig djupt frågande till din arbetsgivares agerande i frågan. Din arbetsgivare ska besvara en inkomstförfrågan från Försäkringskassan enligt 110 kap 14 § Socialförsäkringsbalken. Som jag tolkar frågan har du inte begått något fel alls, utan det är snarare din chef/arbetsgivare som agerar djupt oprofessionellt och felaktigt. För övrigt har jag mycket svårt att se att Arbetsdomstolen överhuvudtaget skulle ha nått att göra med denna situation. Arbetsdomstolen prövar arbetsrättsliga tvister, tex. uppsägningar/avskedande och borde inte ha nått större intresse i att utreda denna fråga. Istället för att lägga sin tid på att hota dig med en felaktig domstolsprocess (utan grund) borde din chef istället lägga sin tid på att skicka in inkomstuppgifterna som efterfrågas av Försäkringskassan för att myndigheten ska kunna göra sitt jobb och utreda din SGI. Det är hennes skyldighet som arbetsgivare att skicka in dessa uppgifter, vilket du mycket riktigt också påtalat i frågan! Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Får statsminister lägga sitt veto i rättsfall eller påverka rättsväsendet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot ministerstyreStatsministern eller regeringen får inte styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad man brukar kalla förbud mot ministerstyre. Sverige är på det sättet unikt i jämförelse med många andra länder där ministerstyre är vanligt förekommande. Regleringen om ministerstyre finner man i svensk grundlag, närmare bestämt i regeringsformen, RF (här). När det gäller just domstolar och rättsväsendet kommer förbudet till uttryck i 11 kap 3 § RF (här): "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare."NådDet finns dock ett undantag då regeringen kan påverka ett enskilt fall som tagits upp i domstol eller hos annan förvaltningsmyndighet. Denna regel handlar om nåd och finns i 12 kap 9 § RF (här). Den innebär att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd eller annan rättsverkan av brott, samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp. I andra stycket står även att regeringen får besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas, men då krävs att det finns synnerliga skäl.Vänligen,

Sjukförsäkring när man flyttar till Sverige

2019-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Efter utflyttningen ifrån ett land och inflyttningen till Sverige, hur täcker man sjukförsäkringen?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du väljer att ställa din fråga till Lawline.Det är Försäkringskassan (FK) som ansvarar för sjukförsäkringar genom deras hemsida kan man lämna uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet. När du har skickat in uppgifter utreder Försäkringskassan om du ska räknas som bosatt eller arbetande i Sverige och därmed bli försäkrad. Ska man vara i Sverige i minst ett år ska man oftast vara folkbokförd i Sverige. Som folkbokförd har man rätt till sjukvård och tandvård som vilken annan medborgare. Mitt råd till dig är att gå in på länken och skicka in dina uppgifter alternativt ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 vardagar mellan 8-15 och förklara din situation närmare och få specifikare svar.Hoppas du fick vägledning och svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kommer min framtida föräldrapenning grundas på?

2019-07-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,jag har en fråga angående Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI), föräldrapenning och SGI-Skydd.Jag arbetade på ett privatbolag mellan 2015-2019 och hade en heltid-tillsvidaretjänst. Under merparten av 2018 var jag sjukskriven mellan 0-100 procent. Jag blev i maj 2019 uppsagd pga omorganisation. Nu har jag a-kassa och inkomstförsäkring. Jag söker aktivt jobb och hoppas på anställning till hösten. Min fråga är, om jag blir förälder och går på föräldraledighet, tex November 2020, vad kommer min föräldrapenning då grundas på? Tack!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din föräldrapenning kommer grundas på din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst). Det du behöver ha koll på är följande: GrundregelnSå länge du arbetar heltid/tillsvidare gäller årsinkomsten/årsarbetstiden på det aktuella arbetet som din SGI (25 kap 3 § Socialförsäkringsbalken SFB). Från och med den sista dagen du arbetar på din tillsvidaretjänst måste du dock aktivt skydda denna SGI för att den ska fortsätta gälla. Följande slutsatser kan jag dra från informationen i din fråga.SGI-skyddJag ponerar att din SGI är skyddad fram till maj 2019. Då du är sjukskriven och uppbär sjukpenning mellan 0-100 % är nämligen din SGI skyddad enligt (26 kap 17 § SFB) under hela 2018. Från maj 2019 (om vi nu utgår från att din sista anställningsdag är då) bör du sedan ha koll på följande skydd. Skydd 1= Din anställning är automatiskt skyddad i tre månader enligt (26 kap 18 § SFB) (tom augusti 2019 i detta fall)Skydd 2= Beroende på när du skrivit in dig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen är du skyddad så länge du är inskriven (26 kap 13 § SFB). Detta måste du ha gjort första dagen efter att "tremånadersskyddet" (skydd 1 ovan) löpt ut. Skydd 3=Du nämner att du planerar att bli förälder. Din SGI är automatiskt skyddad sex månader före barnets beräknade födsel (26 kap 14 § SFB) och fram till barnets ettårs-dag (26 kap 15 § SFB). Dessa tre skydd ovan är de skydd du bör ha koll på. Viktigt är dock att skyddskedjan inte bryts. Från din sista arbetande dag i maj 2019 måste du alltid stödja dig mot ett av dessa SGI-skydd för att behålla din SGI från det arbetet. En enda dag utan något aktivt SGI-skydd kan i värsta fall innebära en SGI på 0 kr. Skyddar du däremot din SGI får du samma SGI som du hade när du arbetade på det jobb du hade innan skyddet, oavsett hur lång tid den aktuella skyddsperioden varar.Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring vad din eventuella föräldrapenning 2020 kommer grundas på!

​Kan jag invända mot överförmyndarens entledigande?

2019-07-14 i Myndigheter
FRÅGA |Om överförmyndaren anser att jag skall entledigas från mitt uppdrag som god man men att jag vill stanna kvar - kan jag då opponera mig mot hans beslut ?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om förordnande av god man hittar du i 11 kap. föräldrabalken (här förkortad FB). Överförmyndaren förordnar god man, 11:1 första stycket FB. En god man ska uppfylla kraven som ställs på godmanskapet enligt 11:12 första stycket FB. Att godmanskapet upphör kan bero på olika orsaker: behovet av god man kan upphöra (11:19 FB) eller så har den gode mannen gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av uppdraget (11:20 FB). Du som god man kan överklaga överförmyndarens beslut, t.ex. beslut om entledigande, enligt de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen (FL). Du får överklaga eftersom beslutet angår dig (42 § FL) och du överklagar till tingsrätten (överklagandet ska alltså vara adresserat till tingsrätten), dock lämnas överklagandet in till överförmyndaren vilken är beslutsmyndigheten i detta fall (43 § första stycket FL). Kom ihåg att ange vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ändras (43 § andra stycket FL) och att du måste överklaga inom 3 veckor (44 § FL); allt detta ska dock framgå av det beslut om entledigande du får av överförmyndaren (33 § andra stycket FL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,