Krävs tillstånd för att sitta hundvakt åt tre hundar?

2019-09-12 i Myndigheter
FRÅGA |Om jag är hundvakt åt 3st hundar samtidigt samma dag mot ersättning behöver jag djurtillstånd om jag har dessa hemma?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i djurskyddslagen. Det finns två begrepp i lagstiftningen som är värda att kunna om man vill läsa den, dessa begrepp är håller samt förvarar. -Med håller menas att du tar hand om djur och ansvarar för dessa utan att ta betalt för det. -Med förvara menas att du tar emot andras djur mot ersättning. Det framgår av djurskyddslagen 16 § i vilka fall man behöver söka tillstånd och mer detaljer finns på Jordbruksverkets hemsida. När det kommer till hunddagis så krävs tillstånd när man har fyra eller fler hundar så den gränsen klarar du precis. Om du kan anses yrkesmässigt arbeta som hundvakt så behöver du ändå söka tillstånd så att länsstyrelsen kan godkänna din lokal. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ansökan om svenskt pass efter man begått brott/blivit dömd

2019-09-02 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man få svensk pass om man har varit domt tidigare
Anna Ostanek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att få ett pass eller nationellt ID-kort finns det ett krav på att man måste vara svensk medborgare. Om du är svensk medborgare uppfyller du kravet och du kan ansöka om att få ett svenskt pass. Om du inte är svensk medborgare kan du skicka in en ansökan om att få svenskt medborgarskap. Det kan du göra här hos Migrationsverket.När du ansöker om svenskt medborgarskap begär Migrationsverket in uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Migrationsverket kommer alltså begära in uppgifter från Polisen om du har begått brott eller om det finns misstanke om brott.Om du begått brott och blivit dömd kan du ändå bli svensk medborgare men du måste vänta en viss tid. Det tid som du måste vänta efter du har begått brottet kallas karenstid och hur lång karenstid du har är beroende på vilket straff du blev dömd till. Här finns mer information om karenstiden.Hoppas du fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Ekonomiskt bistånd för hjälp med hyra

2019-08-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Har en fråga angående ekonomisktbistånd. Jag är en kille på 23år. Och har minimal inkomster ifrån försärkingkassan via arbetförmedlingen. Cirka 1300 och bor hemma med ensamstående förälder. Jag gick därför till socialen för att försöka få ekonomiskbistånd men det nekade till hyran.Det sa att det kunde hjälpa till med utgifter som uppehälle ( mat, kläder etc)Men det sa att det ej kunde betala hyran pga att jag icke betalade när jag flyttade in hos min Pappa då.Det menade på att eftersom jag inte betalade ifrån första början när jag flyttade hem så behöver dem ej göra det. Men enligt lag med behöver ju min Far icke betala något för mig alls. Så hur ska man gå tillväga?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har man rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (se Socialtjänstlagen 4 kap. 1§). Får man sina behov tillgodosedda på annat sätt innebär det således att man inte har rätt till bistånd. Det spelar ingen roll om behovet tillgodoses genom hjälp som kommer på privat väg, exempelvis från föräldrar, eller från samhället. Det socialnämnden syftar på är alltså att om du inte hade några hyresutgifter för att bo hemma innan du ansökte om ekonomiskt bistånd är det inte givet att du har det i samband med att du nu söker försörjningsstöd. Så även om din far inte behöver betala för dig enligt lag är det avgörande om han ändå gör det.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Var ska man vara folkbokförd?

2019-08-21 i Myndigheter
FRÅGA |Jag och min sambo bor i villa i Ockelbo som vi äger 50/50. Nu har vi även köpt en bostadsrätt i Stockholm som vi också äger 50/50. Jag kommer att bo mestadels i Stockholm pga av studier och vara skriven där. Min sambo kommer bo ungefär lika mycket på båda ställena. Så frågan blir ska min sambo också skriva sig i Stockholm och vår villa blir "fritidshus" eller ska hon fortsätta vara skriven i Ockelbo. Fördelar och nackdelar? Mvh/
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var ska man vara folkbokförd?Var en person ska vara folkbokförd regleras i lag. Där framgår att en person ska anses vara bosatt där den regelmässigt tillbringar sin dygnsvila minst en gång i veckan (7 § folkbokföringslag). Det får som konsekvens att din sambo kan anses bosatt både i bostadsrätten och villan. I det fallet behöver man kolla till samtliga omständigheter om var personen har sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslag).Enligt förarbetena till lagen är en stark vägande omständighet var personen sammanlever med sin familj. Med familj menas make, maka, sambo samt hemmavarande barn (prop. 2012/13:120 s.73). Eftersom du uppger att ni är sambos betyder det att hon ska vara folkbokförd med dig i bostadsrätten.Fördelar och nackdelar?Folkbokföringsadressen har en påverkan på diverse olika omständigheter. T.ex. skickar myndigheter och andra aktörer regelmässigt post till folkbokföringsadressen. Beroende på hemförsäkring kan folkbokföringsadressen ha en påverka. Sedan betalar en person också kommunalskatt i den kommun där den är folkbokförd. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner. Det kan vara aspekter som medför fördelar och nackdelar med var ens folkbokföringsadress blir. Emellertid är folkbokföringsadressen reglerad i lag. Det betyder att den som lämnar oriktig uppgift om sin folkbokföring kan dömas till böter eller fängelse. För det krävs att oriktigheten ska kunna innebära fara i bevishänseende och att det inte rör sig om ett ringa fall (42 § folkbokföringslag). Sammanfattningsvis kan sägas att uppgifterna i din fråga talar för att din sambo ska vara folkbokförd i bostadsrätten med dig. Ens folkbokföringsadress har viss påverkan på andra omständigheter, t.ex. post, skatt och ev. hemförsäkring. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Får en bygglovshandläggare handlägga ett bygglov på samma gata som den tidigare beviljat sådant på?

2019-09-12 i Myndigheter
FRÅGA |En balkonggrupp i min bostadsrättsförening vill bygga balkonger mot gatan i Sthlms innerstad på en fastighet från 1913 utan balkonger mot gatan. De har vänt sig till en balkongfirma. Ett enkelt hus intill vårt utan andra utsmyckningar har tidigare fått bygga en rad balkonger men dessa korresponderar väl volymmässigt med burspråksutbyggnader i början och slutet av kvarteret och befinner sig mitt emellan dem. Balkonger på vårt hus däremot skulle ge huset och kvarteret ett skevt intryck och förvränga arkitekturen. Men balkongfirman hittade direkt ritningarna till fasaderna på båda husen OCH vilken handläggare på Stadsbyggnadskontoret som beviljade bygglovet för balkonger på huset intill. Det vill gärna balkonggruppen dra nytta av för att få bygglov. Men är det lagligt ifall balkongfirman vänder sig till en speciell handläggare på Stadsbyggnadskontoret för att få igenom ett bygglov och går det att göra så? Dvs. har inte bostadsrättsinnehavarna rätt att få en opartisk prövning av om balkonger passar vårt hus (och om de stör ljusförhållandena i lägenheterna på bottenplanet) av en handläggare som inte redan tagit ställning till bygglov på vår gata? I innerstaden får man ju generellt inte bygga balkonger mot gatan och i våra kvarter är husen från i början av förra seklet. Vad jag förstår är det ändå ett något oklart rättsläge där olika handläggare kan tänkas fatta olika beslut och därför verkar det mycket olämpligt om man kan vända sig till en speciell.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBygglov beslutas i din kommun såvitt jag förstår av Stadsbyggnadskontoret på vilken det arbetar handläggare som tar beslut i frågor om bland annat bygglov. Stadsbyggnadskontoret är en förvaltningsmyndighet för vilka det finns vissa grundläggande regler som ska beaktas. I både grundlagen och förvaltningslagen (FL) framkommer den s.k. legalitetsprincipen, innebärande att det måste finnas författningsstöd för ett beslut myndigheten tar (1 kap. 1 § tredje stycket Regeringsformen och 5 § första stycket FL). Ytterligare en viktig princip är objektivitetsprincipen, innebärande att en myndighet har en skyldighet att vara saklig och opartisk. Allas likhet inför lagen ska beaktas och myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § Regeringsformen och 5 § andra stycket FL).Det finns inget förbud mot att balkongfirman vänder sig till en speciell handläggare på stadsbyggnadskontoret; däremot ska det inte göra någon skillnad vem de vänder sig till. I regel finns det interna regler inom en myndighet för hur förfarandet ska gå till, vilket innebär att det inte alls är säkert att bygglovet går igenom bara för att de vänder sig till en viss handläggare. Även om balkongfirman vänder sig till en viss handläggare kan det innebära att en annan handläggare i slutändan tar beslut i ärendet. Även om det skulle falla på den handläggare som kontaktats att ta beslut i ärendet ska hen vara opartisk och saklig. Det ska således kvitta vilken handläggare som tar beslut i ärendet.I förvaltningslagen finns vissa jävsbestämmelser. Jäv innebär att en handläggare i vissa fall inte ska handlägga ett ärende. Jäv föreligger om handläggaren eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, handläggaren eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, handläggaren har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (16 § FL). För att återknyta till den fråga som du ställt är handläggaren jävig om t.ex. vederbörande själv bor i fastigheten eller en närstående bor där. Endast att handläggaren redan tagit ställning till bygglov på samma gata utgör inte jäv och det finns inget förbud mot att handlägga bygglov.För det fall att du anser att en handläggare på en myndighet bryter mot reglerna om opartiskhet och saklighet går det att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO kan utreda ärendet och uttala kritik mot en tjänsteman om det anses som att vederbörande brutit mot det som åligger vederbörande. För att läsa mer om hur du gör en JO-anmälan rekommenderar jag dig att titta på JO:s hemsida.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan brottet ringa stöld utgöra ett hinder för inresa till Cypern?

2019-09-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för ringa stöld för 8 månader sen då är min fråga får jag resa till Cypern utan problem då?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Cypern är precis som Sverige, medlemmar i Europeiska unionen (EU). För inresa till Cypern krävs det inget visum eller annat inresetillstånd som svensk medborgare. Du behöver heller inte svara på frågor om tidigare brottslighet. Ditt begångna brott på ringa stöld kommer inte att ha en inverkan på ditt resmål till Cypern. Du måste emellertid ha ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort som är utfärdat hos polisen. Har du närmare frågor om inresebestämmelserna i Cypern, rekommenderar jag att du kontaktar Cyperns ambassad i Stockholm. Om du vill resa till ett land som kräver visum eller annat inresetillstånd och där man behöver besvara frågor om tidigare brottslighet, betyder det dock inte per automatik att du kommer bli nekad inresa till det landet. Det görs en individuell bedömning vid varje ansökan om ett inresetillstånd. Brottet ringa stöld kommer med stor sannolikhet inte att ha en inverkan vid en sådan bedömning. Det är brott av grövre karaktär som kan utgöra ett hinder för inresetillstånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning

Kan man anlita advokat för att anmäla socialtjänsten?

2019-08-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Kan man anlita advokathjälp för att anmäla socialtjänsten?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt fall framgår det inte varför du vill anmäla socialtjänsten, varför jag inledningsvis kommer att redogöra för vilken myndighet du kan vända dig till för att göra en anmälan. Enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarig tillsynsmyndighet. Tillsynen innebär en granskning av verksamheten för att tillse att lagar och föreskrifter följs. För det fall att IVO inte själv inleder en utredning kan du kontakta myndigheten och uppmärksamma den om de brister du anser att finns. Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att utreda din anmälan utan gör en egen bedömning om det finns skäl att utöva tillsyn.Det är även möjligt att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). En anmälan till JO kan utmynna i ett beslut där socialtjänsten får kritik om det anses att myndigheten inte följt lagen. Även enskilda medarbetare på socialtjänsten kan JO-anmälas.Du kan själv göra en anmälan via IVO:s eller JO:s hemsida. Men givetvis går det att anlita en jurist som hjälper dig med det. För det fall att du är intresserad av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar

2019-08-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag undrar om socialtjänsten har rätt att ta betalt för utlämnande av loggar från deras system som gäller utredning av sitt barn som man är vårdnadshavare för? Det är ca 500 sidor.Tacksam för svar.Mvh
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att det i din fråga är allmänna handlingar du syftar på och nu vill ta del av.Du har rätt att ta del av allmänna handlingar gratisI den svenska grundlagen framgår att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vill man ta del av en allmän handling kan man göra det direkt hos den berörda myndigheten (socialtjänsten i detta fall). Att ta del av en allmän handling hos myndigheten kostar ingenting. Att det är gratis gäller även om personalen på myndigheten måste skriva ut handlingen för att du ska kunna titta på den.Du måste betala för kopiorÄven om du har rätt att ta del av handlingen gratis hos myndigheten har du inte rätt att ta med den hem utan kostnad. Myndigheten har nämligen rätt att ta ut en avgift för att skriva ut en kopia som du vill ta med dig hem.SammanfattningsvisDu har rätt att ta del av handlingarna gratis på plats hos myndigheten. Vill du istället ha handlingarna utskrivna för att ta med hem har socialtjänsten rätt att ta ut en avgift för kopian. Det avgörande för om myndigheten får ta betalt är alltså om du väljer att ta del av handlingen på plats hos myndigheten eller om du begär en utskrift att ta med dig hem.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,