Behövs tillstånd för att servera/sälja lättöl?

2019-10-20 i Myndigheter
FRÅGA |Behöver man tillstånd till Lättöl ?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagstiftning är alkohollagen. Det krävs inget tillstånd för att sälja eller servera lättöl, alkohollag 1 kap. 8 §. Däremot måste man anmäla hanteringen till kommunen i förväg. Dessutom ställs det krav på lokalerna. Du kan läsa mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?

2019-10-11 i Myndigheter
FRÅGA |Jag är pensionär! Bor i bostadsrätt har lån på,400000 har drygt 200000 på banken! Har jag rätt till bostadsbidrag?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Du undrar om du har rätt till bostadsbidrag, men jag tror du syftar på bostadstillägg som pensionärer kan ansöka om. Bostadsbidrag söks nämligen av studenter eller barnfamiljer.För att få bostadstillägg behöver vissa krav vara uppfyllda. Hur mycket pengar du har på banken eller om du bor i en bostadsrätt är omständigheter som inte är avgörande för bedömningen. Avgörande för bedömningen är däremot om din pension och andra inkomster anses vara runt 15 000 kronor efter skatt eller lägre samt om du exempelvis bor tillsammans med någon. För att kunna ansöka om tillägget ska du bo i Sverige, vara över 65 år och ta ut hela din allmänna pension. Eftersom informationen i din fråga inte är tillräcklig för att jag ska kunna bedöma om du har rätt till bostadstillägget, vill jag hänvisa dig till pensionmyndighetens kalkyl där du själv kan fylla i uppgifterna som krävs för att räkna ut. Klicka här för att komma till kalkylen.När du fyllt i kalkylen och om den bedömer att du har rätt till bostadstillägg behöver du göra en ansökan för att få det.Jag hoppas du får svar på din fråga av kalkylen som jag länkade här ovan. Annars är du mer än välkommen att höra av dig igen så hjälper jag dig.Önskar dig en trevlig kväll!Med vänlig hälsning,

Söka till Försvarsmakten trots tidigare dom

2019-10-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! När jag var 15 år blev jag dömd för skadegörelse, nu när jag är 24 år gammal så har jag sökt till grundläggande militär utbildning. Jag blir nekad eftersom jag har blivit dömd för straff tidigare då när jag var 15, finns det någon chans för mig att komma in i svenska militären?
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt innehåller bestämmelser om verkställighet av lagen om totalförsvarsplikt. Nionde kapitlet i denna förordning ger bland annat försvarsmakten och rekryteringsmyndigheten rätt att själva meddela ytterligare föreskrifter, utöver de som återfinns i lagen och förordningen som tidigare nämnts. Dessutom kan nämnas att i 4§ försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning fastställs att vid bedömningen av sökandens lämplighet ska hänsyn tas till bland annat laglydnad.Försvarsmakten har med andra ord rätt att själva ställa krav som är strängare än vad som framgår av lag. De anger själva på sin hemsida att om man blivit dömd för brott, kommer man få avslag på sin ansökan i samband med rekryttestet, se här.Därför kommer du dessvärre inte bli antagen till grundutbildningen, så som kraven ser ut idag.Jag har kontaktat Försvarsmakten och ställt frågan till dem vilka möjligheter som finns om man har en tidigare dom. De bekräftade dessvärre att nolltolerans gäller mot tidigare domar, oavsett hur länge sedan det var. Den möjlighet som finns är att söka civila befattningar inom Försvarsmakten, där frågan om eventuella domar kan vara möjlig att behandla i varje enskilt fall. För mer information om detta går det bra att kontakta Försvarsmakten.Du når dem på: rekrytering@mil.seHoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om socialtjänsten gjort fel?

2019-09-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej vill stämma social tjänsten Var kan jag göra det?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill man stämma socialtjänsten görs det i domstol. Innan du stämmer kan det vara bra att fundera över vad du vill få ut. Är du missnöjd med ett visst beslut kan det vara bättre att överklaga det. Du kan också anmäla socialtjänsten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). ÖverklaganHar du fått ett beslut som du tycker är fel kan du överklaga det beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från den dag du fick reda på beslutet (6 a § förvaltningsprocesslagen). På beslutet du fått ska det också stå hur du överklagar. Överklagandet ska ges in till samma myndighet som tog beslutet, dvs. i ditt fall socialtjänsten där du bor (6 a § förvaltningsprocesslagen). I en överklagan ska du utpeka vilket beslut du vill få ändrat, vad du vill att de ska besluta och varför.Här hittar du mer information om att överklaga myndighetsbeslut.AnmälanDet enklaste alternativet om du tycker att socialtjänsten gjort fel är att anmäla dem hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).IVO ska granska socialtjänstens arbete för att se till så att allt går rätt till. Håller IVO med dig om att socialtjänsten gjort fel kan de även hjälpa dig med en eventuell stämning.Här kan du göra en anmälan hos IVO.StämningStämning blir snarare aktuellt om du tycker att du lidit skada på grund av något socialtjänsten gjort. Då kan du begära skadestånd. Det första steget är att lämna in en stämningsansökan till domstol. Det är möjligt att få skadestånd men är en komplicerad process där jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist. Här kan du få hjälp av våra jurister.Eftersom du i din fråga inte tagit upp några omständigheter kan jag inte avgöra hur goda dina chanser är att vinna ett skadeståndsmål.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att om du har fått ett beslut mot dig, att överklaga det. Tycker du att socialtjänsten agerat fel och inte bara tagit fel beslut rekommenderar jag dig att anmäla dem till IVO. Håller IVO med dig kan de hjälpa dig. Om de inte gör det kan du stämma socialtjänsten på egen hand i domstol. Då rekommenderar jag dig stark att ta hjälp av en jurist.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!Vänligen,

Myndigheters självständighet

2019-10-19 i Myndigheter
FRÅGA |Hur är med Transportstyrelsenutövnings som myndighet? hur fattar de beslut? Är bara själva mydighet fattar beslut om deras ärende eller är regering alltid med?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Transportstyrelsen är en myndighet som är underställd Infrastruktursdepartementet. Myndigheter har rätt att fatta beslut på egen hand utan regeringens eller riksdagens ingripande. Regeringen ska inte bestämma hur en myndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Regeringen får dock ge direktiv för hur ett enskilt ärende ska hanteras och utfärda generella riktlinjer för hur myndigheter ska hantera olika ärenden. Vad gäller Transportstyrelsens vardagliga beslut ingriper inte regeringen alls, Transportstyrelsen fattar sådana beslut helt på egen hand. För övrigt framkommer det av 1 kap 9 § Regeringsformen (RF) att myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga samt opartiska i alla sina beslut. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Anonym orosanmälan

2019-10-02 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag göra en orosanmälan via mail? Jag vill vara anonym. Måste socialen ge ut min mailadress till den jag anmäler?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I socialtjänstlagen (SoL) står i 14 kap. 1 c § att var och en som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Självfallet är det jättebra att man gör det, det kan ju göra en enorm skillnad i barnets liv. Vad gäller anonymitet så går det bra att vara anonym om man inte tillhör den krets som omnämns i SoL 14 kap. 1 §, alltså myndighetspersoner t ex poliser, socionomer, kriminalvårdare men lagrummet omfattar även skolpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och liknande. Dessa har en anmälningsskyldighet och ska dessutom helst göra detta skriftligt. Räknas du inte in i dessa grupper utan är privatperson går det bra att vara anonym så länge du inte själv uppger vem du är t ex genom att skicka mail där du kan identifieras. Det lättaste torde vara att ringa till den berörda socialnämnden och meddela missförhållandet via telefon och klargöra att du önskar göra detta anonymt. Hoppas du fått svar på din fråga och lyckat till!

Hej, jag anmälde min pappa för att han misshandla mig, och nu dricker min mamma igen under denna period, kan socialen eller något sånt ta ifrån mig och min bror från min mamma? min mamma säger så.

2019-09-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag anmälde min pappa för att han misshandla mig, och nu dricker min mamma igen under denna period, kan socialen eller något sånt ta ifrån mig och min bror från min mamma? min mamma säger så.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad socialtjänsten har för ansvar och när tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bli aktuell. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu. Vad har socialtjänsten för ansvar?Socialtjänsten ansvarar för de som bor i kommunen, och har ett särskilt ansvar för vissa grupper. En av dessa grupper är barn och unga, se 5 kap. 1 § Socialtjänstlag (här). Huvudregeln är att socialtjänstens insatser ska vara frivilliga. Det innebär att om barn och unga riskerar att fara illa är utgångspunkten att det ska ske frivilliga vårdinsatser i enlighet med Socialtjänstlagen, och att insatserna ska ske med samtycke av den unge och vårdnadshavaren, se 1 § st 1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (i fortsättningen förkortad LVU) (här). Om ett barn eller ungdom riskerar att fara illa och samtycke inte kan nås har socialtjänsten i vissa situationer möjlighet att ingripa med tvång för att bereda den unge vård. LVU reglerar under vilka omständigheter barn och unga kan omhändertas med tvång. Vissa yrkeskategorier och myndigheter, exempelvis polisen, är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa, se 14 kap 1 § Socialtjänstlag (här). När kan tvångsvård enligt LVU komma ifråga? För att vård enligt LVU ska vara aktuellt måste flera kriterier vara uppfyllda. För det första ska det föreligga ett vårdbehov på grund av någon av situationerna i 2 § (här) eller 3 § LVU (här). I det här fallet gör jag bedömningen att enbart 2 § LVU kan vara aktuell. I 2 § LVU (här) framgår att vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. 2 § LVU reglerar miljöfallen, vilket innebär att det är rekvisit som rör den unges hemförhållanden. Det är krav på att det ska finnas ett i lagen angivet missförhållande, och även krav på att detta missförhållande ska utgöra en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. Enbart personer under 18 år kan beredas vård med stöd av 2 § LVU, se 1 § st 2 LVU (här). Om det dessutom kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke från vårdnadshavare eller från den unge själv när han eller hon fyllt 15 år, blir vård enligt LVU aktuellt, se 1 § st 2 LVU (här). Vad gäller i ditt fall?Om din pappa har misshandlat dig och din mamma dricker för mycket alkohol kan det vara ett missförhållande i hemmiljön. Nu framgår det inte hur gamla du och din bror är, men som jag har skrivit kan enbart unga under 18 år omhändertas på grund av brister i hemmiljön. För att omhändertagande enligt LVU ska komma ifråga krävs dessutom att missförhållandet i hemmet riskerar att skada den unges hälsa och utveckling samt att det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke. Om den unge har fyllt 15 år har han eller hon dessutom rätt att själv föra talan i LVU-mål.Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du har problem hemma, vilket frågan tyder på, rekommenderar jag att du pratar med någon vuxen du känner förtroende för. Om du går i skolan kan du exempelvis prata med någon lärare eller med skolkuratorn. Vänligen,

Vad gäller när socialen nekar barn att komma hem?

2019-09-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej har ett barnbarn som är solplacerat på ett hvb hem men nu vill hon hem trivs inte längre men socialen nekar henne .
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En placering enligt sol bygger alltid på frivillighet från de inblandade. Varken socialnämnden eller socialarbetarna som arbetar åt nämnden får vidta insatser "över huvudet" på enskilda. Den enskilde har alltid rätt att tacka nej till erbjudna insatser eller för den delen att avbryta en utredning enligt socialtjänstlagen. Vidare måste socialen alltid ha barnets bästa i åtanke i denna typ av situationer 1 kap 2 § socialtjänstlagen. Barn har enligt 11 kap 10 § socialtjänstlagen även en rätt att uttrycka sin vilja i alla frågor som rör dem. Trivs inte barnet och vill hem, bör huvudregeln därmed vara att så ska bli fallet. Du bör alltså i detta fall alltså ifrågasatta vilket lagstöd socialen egentligen har att neka barnet från att komma hem, då något sådant inte finns att hitta i socialtjänstlagen. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!