Överklagan av inrättande av ett naturreservat

2019-11-22 i Myndigheter
FRÅGA |Kan ett Länsstyrelsebeslut att inrätta ett naturreservat överklagas och till vem ställs överklagandet? Vilka har då rätt att överklaga. I det aktuella exemplet föreslås förbud för ett antal friluftsaktiviteter inom reservatet. Kan berörda friluftslivsorganisationer överklaga?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Länsstyrelsen är statlig myndighet. Regler om överklagande av myndigheters beslut finns i Förvaltningslagen (FL). Regler gällande naturreservat finns i Miljöbalken (MB).Överklagan ställs till regeringen men lämnas in till LänsstyrelsenEftersom det Länsstyrelsen som har tagit beslutet om att inrätta ett naturreservat så ska överklagandet ställas till regeringen (18 kap 1 § MB). Överklagandet ska dock lämnas in till Länsstyrelsen som tog beslutet. Det är de som i sin tur överlämnar överklagan till regeringen. Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilket beslut som överklagas och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras (43 § FL). Överklagandet måste lämnas in till Länsstyrelsen inom tre veckor från dag då beslutet publicerats i den lokala tidningen (44 § FL).Rättsläget är oklart gällande vem som får överklagaDe som får överklaga beslut om ett inrättande av ett naturreservat är den som beslutet angår, om det går honom eller henne emot (42 § FL). Överklaganderätten gäller främst sakägare, alltså t.ex. fastighetsägare inom det berörda reservatet, men föreningar likt de du nämner kan också ha rätt att överklaga (16 kap 13-14 §§ MB). Tyvärr är det svårt att lämna ett tydligt svar eftersom reglerna har tolkats olika av olika myndigheter och domstolar. I praktiken får ni svar på frågan först när överklagandet har lämnats in och regeringen gör sin bedömning. Det är i slutändan de som avgör vem som har rätt att överklaga. Hoppas att du är nöjd med ditt svar och lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur man kan ta reda på vilka adresser man har bott på

2019-11-04 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Vad har jag haft för adresser genom åren?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med just detta. Om du vill veta vilka adresser du har bott på under ditt liv kan du däremot vända dig till Skatteverket! De har hand om folkbokföringen och bör kunna ge dig ett svar. Du kan ringa Skatteverket på telefon 0771-567 567, alternativt skriva ett meddelande här på deras hemsida.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ska jag ange om jag fått en böter i min visumansökan?

2019-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |hej, jag studerade en termin på college i Kalifornien för 2 år sedan. jag hade en ölburk på öppen gata och fick böter som motsvarade 3000 SEK. jag var över 21 så böter var mitt enda straff. jag undrar nu om detta syns i mitt register på något sätt? Jag ska ansöka om turist-visum i australien och där måste man besvara frågan om man begått något tidigare brott. Jag vill inte "ljuga" och riskera att mitt visum inte godkännes men jag vill inte heller skriva ja, om det nu inte syns i något register av samma anledning.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte svara på hur en böter registreras i USA, men jag kan förklara hur det ser ut i Sverige. En böter registreras i polisens belastningsregister och finns kvar i fem år, enligt 17 § 9p lag om belastningsregister. Jag misstänker att de australiensiska myndigheterna vill veta om du straffats för allvarligare brott än en böter. Jag tror därför att det inte kommer vara några problem om du inte anger detta, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att kontakta ambassaden eller en turistbyrå. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Räknas det som en otillåten direktupphandling?

2019-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej.Kan en myndighet göra en direktupphandling för ca 44000 utanför ramavtalet?Om det är så att tex IKEA inte finns med i ramavtalet och de som är med på ramavtalet inte har de möbler som myndigheten behöver.Eller räknas det som en otillåten direktupphandling då?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlig upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).Om leverantörerna i ramavtalet inte kan tillhandahålla de varor som myndigheten behöver införskaffa, kan upphandling utanför ramavtalet vara nödvändigt. I 5 kap. LOU finn tröskelvärden och bestämmelser om värdet av upphandlingen, som i sin tur avgör vilka regler som upphandlingen ska följa. Läs om tröskelvärden på upphandlingsmyndighetens hemsida här, och på konkurrensverkets hemsida här.Om värdet av upphandlingen understiger beloppsgränsen kan direktupphandling vara tillåtlig. Denna beloppsgräns är för nuvarande 586 907 SEK. Läs mer om direktupphandling här. Observera dock att värdet på varukontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas uppskattas enligt 5 kap. 11 § LOU. Enligt denna bestämmelse ska värdet av ett varukontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss tid, uppskattas med ledning av 1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet, eller 2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.Utan närmare uppgifter är det svårt att med säkerhet besvara om direktupphandlingen i din fråga är tillåtlig, men det är möjlig att myndigheten har gjort en tillåtlig direktupphandling. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Socialtjänstens skyldighet att ordna boende

2019-11-07 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag vill bara fråga om Socialtjänsten kan hjälpa mig att ordna en bostad för min familj? Jag och min man med våra tre barn bor just nu på korttidskontrakt som ska sluta på sista januari. Jag och min man hade sökt på många lägenheter och gick på visningar men tyvärr hade vi inte tur att få såna lägenheten. Vi jobbar och klarar oss att betala hyran men problemet bara är att det är jättesvårt att hitta en lägenhet. Jag hade också pratat med hyresvärden och de sade att det finns inte förtur för att få en lägenhet även om jag gör intresseanmälan på deras hemsidan eftersom det finns många som söker. Vad ska vi göra? Jag hoppas att du kan hjälpa mig..Med vänlig hälsningTrebarnsmamma
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande Socialtjänstens ansvar finns i Socialtjänstlagen (SoL).Finns ingen lagstadgad skyldighet för Socialtjänsten att ordna bostadI första hand är var och en skyldig att själv ordna boende till sig själv och sin familj genom exempelvis bostadsförmedling, bostadsföretag och andrahandsförmedlingar. Däremot är Socialtjänsten i sin verksamhet skyldiga att främja er rätt till boende (3 kap 2 § SoL). Detta innebär dock inte att de är skyldiga att förmedla bostäder. Deras skyldighet är snarare att bistå med ekonomisk hjälp för de som på annat sätt inte kan betala sin hyra (4 kap 1 § SoL). Självklart finns det däremot ingenting som hindrar socialtjänsten från att hjälpa er med att hitta en bostad. Under särskilda förhållanden kan Socialtjänsten vara skyldig att ordna en bostadGenom praxis, det vill säga domstolsavgöranden, har det dock slagits fast att Socialtjänsten under särskilda förhållanden kan vara skyldiga att faktiskt ordna även ett boende. Till exempel ansåg Högsta Förvaltningsdomstolen att Socialtjänsten var skyldiga att ordna ett boende åt en familj där en sjuk mamma bodde tillsammans med fyra barn, varav två med funktionsnedsättningar, i en liten husvagn (RÅ 1990 ref. 119). Detta har bekräftas i även ett senare fall (RÅ 2004 ref.130). Bedömningen av om det råder särskilda förhållanden görs från fall till fall, men man kollar särskilt på om det finns barn i familjen. Man kollar också på om det är särskilt svårt för familjen i fråga att hitta bostad själva. Om föräldrarna jobbar är möjligheterna större, till exempel.Hyresvärden har ingen skyldighet att lämna er förturInte heller finns någon bestämmelse om att er hyresvärd ska ge er förtur på andra bostäder.Mitt rådMin bedömning är att ni för tillfället inte befinner er i en sådan situation där det råder "särskilda förhållanden" och att Socialtjänsten därför inte är skyldiga att erbjuda er ett boende. Eftersom både du och din man arbetar finns ingenting som tyder på att ni skulle ha svårare än någon annan att få ett hyreskontrakt, vilket alltså gör att Socialtjänstens ansvar minskar. Om ni fortfarande inte har hittat någonstans att bo när ert nuvarande hyreskontrakt har gått ut, kan det däremot bli så att ni hamnar i en sådan utsatt situation att Socialtjänsten behöver hjälpa till.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Ta del av beslut - kammarkollegiet

2019-11-04 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Vår ansökan om att Allmänna Arvsfonden ska avstå arv avslogs av kammarkollegiet.Det går att begära OMPRÖVNING. (Dock ej överklaga) Min fråga är :"VAR hittar jag tidigare sådana" omprövade fall". För att läsa och lära. Mvh Helena
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns dessvärre ingenstans där kammarkollegiet publicerar dessa avgöranden.Däremot utgör de allmänna handlingar och du har därför rätt att begära ut dem (mot en sedvanlig avgift).Detta gör du genom att kontakta kammarkollegiet.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka bidrag kan man söka om man behöver hjälp med hyran?

2019-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |jag har kontrakt på hyreslägenhet. Jag har hyresbidrag. En utländsk kvinna hyr sedan 5 år av mig ett sovrum för sig och 2 egna barn. Vi delar kostnader för hyra och hushåll någorlunda rättvist. Hennes lön är låg liksom min pension. Hon får barnbidragHur kan hon få bidrag till hyra?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du försöker hjälpa din inneboende med att få svar på vad för slags bidrag hon skulle kunna söka. I mitt svar nedan kommer jag att hänvisa till socialförsäkringsbalken (SFB), Riksförsäkringsverkets författningssamling (RFFS) och socialtjänstlagen (SoL). De bidrag man kan få för sin bostad från Försäkringskassan är 1. bostadsbidrag - till barnfamiljer eller personer i åldern 18-28 år, 2. bostadstillägg - till den som får sjukersättning, pension eller vissa liknande förmåner, 3. boendetillägg - till den som fått tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning (93 kap. 2 § SFB). Utifrån din information om att hon har lön och barn gissar jag på att det blir bostadsbidrag som kan vara aktuellt - jag går därför bara igenom det, samt försörjningsstöd.Bostadsbidrag Beroende på hur övriga omständigheter ser ut skulle hon kunna ha rätt till bostadsbidrag. Det är alltså ett bidrag man kan få till sin hyra om man har barn och de bor hemma (95 kap. 2 § SFB). Storleken på bidraget varierar med antalet barn i familjen samt vilken inkomst man har (95 kap. 3 § SFB).Problemet här är att hon inte har något eget boende, utan bor inneboende hos dig. Som inneboende har man inte rätt till fullt bostadsbidrag, utan bara till en del som kallas "det särskilda bidraget" för hemmavarande barn (5 § RFFS 1998:9). Det blir alltså något lägre än om man får fullt bostadsbidrag. På den här sidan hittar du blanketten hon ska skicka in till Försäkringskassan för att ansöka, den har nr 5096 och heter "ansökan om bostadsbidrag". Om hon har tillgång till bank-id går det också bra att göra en ansökan på internet via Mina sidor, Försörjningsstöd från socialnämndenHon skulle också kunna kontakta socialnämnden i er hemkommun för att diskutera möjligheterna till vad som kallas försörjningsstöd. Det är ett bistånd som man har rätt till från socialnämnden, om man inte själv kan tillgodose sina behov (4 kap. 1 § SoL). Beroende på hur hennes ekonomiska situation ser ut kanske det är ett alternativ. På den här sidan finns också ett verktyg där man kan testa och provräkna om man har rätt till försörjningsstödet. Hoppas mina tips kunde vara till nån hjälp! Hör gärna av dig igen du får några följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

Överklaga Skatteverkets beslut om folkbokföring? Person felaktigt folkbokförd på adress

2019-10-27 i Myndigheter
FRÅGA |Är det någon idé att överklaga till Skatteverket då min son felaktigt blivit skriven hos mig. Han är i själva verket hemlös för tillfället. Jag är pensionär och kan inte bli av med mitt bostadstillägg då jag har liten pension.Tacksam för svar.
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för den grundläggande lagstiftningen kring de regler som gäller kring folkbokföringen. Jag har utgått ifrån att din son är vuxen och myndig. En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han är att anse som bosatt. En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Den kommun där en person är folkbokförd är hans folkbokföringsort (6-7§§ folkbokföringslag (FOL)).Om en persons bosättning inte kan hänföras till en kommun anses han sakna känd hemvist (13a FOL). Skatteverket tordes därmed utefter den information du lämnat folkbokföra din son som en person "utan känd hemvist" (4 § FOL). Skatteverkets beslut kan som du skriver överklagas, detta ska ske till förvaltningsrätten (38§ FOL). Skatteverkets beslut får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller (40 § första stycket FOL). Överklagandet ska skickas till Skatteverket, där de därefter skickar det vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Det är din son som får skicka in detta överklagande, då han är den som beslutet gäller. Om du klickar här får till tillgång till en blankett för överklagandet (som han skickar till Skatteverket). Han skickar därefter blanketten till sitt skattekontor.Mitt råd är att du i första hand kontaktar Skatteverket och anmäler/berättar att en person som inte är bosatt på din adress har folkbokförts där. Kontaktar du Skatteverket och förklarar din situation kan det lösas utan något behov av en överklagan. Då deras beslut (enligt din beskrivning) är fel kommer de att göra en utredning och därefter lista din son på en annan adress eller utan känd hemvist. Kontaktuppgifter till Skatteverket kan framgå specifikt på beslutet om folkbokföring som din son har fått annars kan du se kontaktuppgifter på denna länk.Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar