Kan barn besöka en förälder som sitter i fängelse?

2019-12-29 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har ett barn som är tre månader och hans pappa är i fängelse och jag vill ha att min son och hans pappa ska liva tillsammans hur kan jag göra det då?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att hålla kontakt med en familjemedlem som sitter i fängelse. Man kan bland annat skriva brev eller göra besök i fängelset. Detta innebär att du och ditt barn kan ha möjlighet att besöka barnets pappa i fängelset. Du kan läsa mer om besök här.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Utredningen och socialtjänstens förfarande i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd

2019-12-21 i Myndigheter
FRÅGA |När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer ska då 11 kap 1 SoL utredning alltid fattas beslut om? I en kommun skriver man utredningarna i journalanteckning och kallar det för utredning med rubrik Beslut december 2019 eller avslagsbeslut 2019. När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer och det inte är en nyansökan, ska det då alltid fattas 11 kap 1 SoL beslut med varje ansökan som lämnas löpande?Är det korrekt förfarande att skriva utredning om ansökan avseende ekonomiskt bistånd i så kallad journalanteckning?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar reglerna om ekonomiskt bistånd öppnar socialtjänsten utredning om ekonomiskt bistånd enligt 1 § 4 kap. socialtjänstlagen (SoL). Även de löpande besluten om ekonomiskt bistånd fattas enligt nyss nämnda lagrum. Min uppfattning är att 1 § 11 kap. SoL är en utökad utredning som görs när det gäller situationer som egentligen inte omfattas av försörjningsstödet som sådant men som ändå behandlas av handläggare på försörjningsstödsenheten. Det kan röra sig om att det kommit fram uppgifter om våld exempelvis. Det fattas alltså inte beslut i enlighet med detta lagrum annat än i undantagsfall.Vid ett nybesök i samband med nyansökan görs en omfattande utredning i ett specifikt utredningsdokument. Om utredningen leder till bifallsbesluts inleds en insats. I det löpande ärendet när ansökningar inkommer fattas beslut i insatsen och uppdatering om aktuell situation, bedömning och beslut skrivs i journalanteckning precis som du skriver. Vad som ska dokumenteras framkommer av 11 kap. SoL men det finns större frihet gällande var dokumentationen ska göras. Min uppfattning är dock att det inte finns något hinder för att skriva utredningen i journalanteckning och att det är vad som sker. Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga. Om det är något som är oklart rekommenderar jag dig att vända dig till försörjningsstödsenheten i din kommun. De är experter på området.Vänligen,

Frågor rörande besök av anhörig på anstalt

2019-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Om man har en anhörig i fängelse och blivit beviljad bevakade besök, besök med glasvägg mellan. Hur länge brukar detta hålla på? Räcker de att man ser att besöken fungerar eller kan de pågå väldigt länge? Till saken är att vi har gemensamma barn Tänker man inte in att de finns barn med i bild? Vi är dömda båda två i ett mål där ja fick villkorlig dom och därmed är de bevakade MEN när personen satt på ett säkerhetshäkte fick jag träffa honom flera gånger både med och utan barn så jag förstår inte varför man behöver backa såhär eller jag kan köpa att ett första besök är bevakat så man kan se att allt fungerar men anstalten måste väl fått informationen att vi setts flera gånger ensamma och talats vid obevakat i telefon i flera månader då han va på häkte. Så hur länge brukar bevakade besök pågå i regel? Tänker man på hur de varit i häkte, väger in att de finns gemensamma barn m.m
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När besök på anstalt aktualiseras gör Kriminalvården en utredning. Man tittar på den intagnes omständigheter, till exempel vad han eller hon är dömd för. Oftast kontrolleras även du som ska komma på besök i till exempel Polisens misstanke- och belastningsregister. Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens klientadministrativa system.Det är alltså när Kriminalvården anser att det finns en säkerhetsrisk med besöket som de "restriktioner" du beskriver blir aktuella. Detta kan bero på att du finns i Polisens belastningsregister, men även på den intagnes omständigheter. Om du önskar att få en ny prövning gällande detta bör du kontakta Kriminalvården och den anstalt det gäller.Vad gäller frågor rörande barnet råder jag dig att ta kontakt med Bufff (här), som kan ge stöd och vägledning i situationen. Man beaktar alltid barnets bästa vid besök och kontakt med en frihetsberövad förälder.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får en person som ifrågasatts som jävig själv delta jävsbeslutet rörande sig själv samt hennes närmaste chef?

2019-11-26 i Myndigheter
FRÅGA |Får en person som ifrågasatts som jävig själv delta jävsbeslutet rörande sig själv samt hennes närmaste chef?Rör en tjänsteman på Länsstyrelsen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig, och vad den lagen anger rörande jäv. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vilken lag är tillämplig?Eftersom Länsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet är Förvaltningslagen tillämplig, se 1 § Förvaltningslagen (här). Vad säger Förvaltningslagen om jäv?I 5 § Förvaltningslagen (här) framgår kravet på legalitet, objektivitet och proportionalitet. 5-8 §§ Förvaltningslagen (här) anger grunderna för god förvaltning. I 16 § 1 st Förvaltningslagen (här) anges grunderna för jäv, det vill säga när någon ska anses vara jävig. Grunderna för jäv är följande: han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, ellerdet finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.Av 16 § 2 st Förvaltningslagen (här) framgår dock att myndigheten ska bortse från frågan om jäv, ifall frågan om opartiskhet saknar betydelse. Om man som anställd känner till en omständighet som kan utgöra jäv, är man skyldig att anmäla detta till myndigheten, se 18 § 1 st Förvaltningslagen (här). Vad blir konsekvenserna av att en anställd anger att han eller hon är jävig?Det framgår av 17 § Förvaltningslagen (här), att personen som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. När det gäller prövningen av själva jävsfrågan, så ska myndigheten pröva en jävsfråga snarast möjligt, se 18 § 2 st Förvaltningslagen (här). Får personen som misstänks vara jävig delta i prövning av själva jävsfrågan?Av 18 § 3 st Förvaltningslagen (här) framgår att den som jävet gäller (alltså den som misstänks vara jävig) får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt. Lagkommentaren på Zeteo anger att "Bestämmelsen, som ska tillämpas mycket restriktivt, innehåller en ventil som tar sikte på sådana fall där någon annan inte inom rimlig tid kan ersätta den som jävet gäller för att myndigheten ska vara beslutsför och kunna pröva frågan om jäv. Bestämmelsen är alltså avsedd att förhindra att prövningen av jävsfrågan helt blockeras. Utgångspunkten är dock att myndigheterna har en sådan organisation och bemanning att en tillämpning av ventilen inte aktualiseras annat än i sällsynta undantagsfall. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vilken grad av försening som kan anses avsevärd i bestämmelsens mening. Inom t.ex. ordnings- och säkerhetsområdet är det tänkbart att en försening på en dag eller till och med ännu kortare tid för vissa ärenden skulle kunna motivera en tillämpning av bestämmelsen."För att besvara din fråga, så kan någon som misstänks vara jävig få delta i prövning av jävsfrågan, men detta ska ske enbart i undantagsfall. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Får en myndighet sprida falska uppgifter?

2019-12-26 i Myndigheter
FRÅGA |om man lämnar pisseprov hos polisen och får på plats veta att det var negativt. kan polisen då göra fel med att säga att det var positivt till socialen? och kan socialen få information från polisen innan man själv har blivit dömd eller fått någon information?
Gustav Östlund |Hej!Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga.En myndighet får inte sprida falska uppgifterPolisen är en myndighet. Det finns en skyldighet för myndigheter att agera sakligt och opartiskt och att inte medvetet sprida falska uppgifter (5 § förvaltningslagen). Polisen får med andra ord inte meddela Socialtjänsten att provet var positivt om det i själva verket var negativt. Beslut som har fattats på oriktiga grunder är ogiltiga. Det kan till och med vara brottsligt av en person som jobbar på en myndighet att sprida falska uppgifter (20 kap. 1 § brottsbalken).Du har rätt att få veta vilka uppgifter en myndighet har tillgång tillOm ärendet gäller ditt prov, är du part i ärendet. Som part i ärendet har du rätt att få del av allt material och all information som hör till ditt ärende, förutom det som är sekretessbelagt (10 § förvaltningslagen). Socialtjänsten kan med andra ord inte lägga några uppgifter till grund för ett beslut utan att du själv har fått möjlighet att ta del av uppgifterna.Om du vill veta vilka uppgifter Socialtjänsten har, kan du kontakta Socialtjänsten och be om att få ta del av uppgifterna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Vem ska försörjningsstöd betalas ut till?

2019-12-08 i Myndigheter
FRÅGA |Sosialnämdens ansvar att betala hyra för socialmottagare. Betalar Sosialnämden Hyra direkt tillbostadsrättföreningen Eller till SocialmottagarenMVH Sten
Karl Montalvo |Hej, Sten! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas och tror att vi kan besvara din fråga. Socialnämndens utbetalning av bidrag regleras i socialtjänstlagen (SoL). När socialtjänsten ger bidrag för att hjälpa till med boendekostnader så brukar det kallas "försörjningsstöd"(4 kap. 1 & 3 § SoL). Utbetalning ska ske direkt till bidragstagaren. Detta är inte uttryckligen reglerat i lagen även om det går att utläsa genom formuleringen "Den som inte själv...har rätt till bidrag" (4 kap. 1§ SoL). Det finns däremot desto tydligare uttryck i "Socialtjänstens allmänna råd om ekonomiska bidrag" (SOSFS 2013:1). Där står att utbetalning av bidrag ska ske månadsvis direkt till social mottagaren, (SOSFS 2013:1 s. 21). Dessa råd är inte rättsligt bindande men används av myndigheterna i praktiken. Även Justitieombudsmannen har sagt att normalt sett så ska bidrag betalas ut genom t.ex insättning på bankkonto och endast i extraordinära undantagsfall ska utbetalning ske genom t.ex matkuponger(JO 2003/04 s 250). Så för att sammanfatta: Utbetalning ska ske direkt till bidragstagaren. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du tar kontakt med socialnämnden i din kommun, de erbjuder ofta rådgivning och kan svara på hur just din kommun hanterar frågan. Tack för att du vände dig till oss på Lawline och jag hoppas vi har varit till hjälp.Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren begära utdrag ur ditt belastningsregister?

2019-11-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hejsan!Har flyttat till en mindre kommun. Ska börja inom äldreomsorgen, min arbetsgivare ville ha ett utdrag från mitt belastningsregister. Har ett gammalt förflutet som kommit upp. Men inget allvarligt. Har arbetsgivaren rätt att begära det?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Registret innehåller även t.ex. om du meddelats kontaktförbud mot någon (3 § lagen om belastningsregister) Registret ska föras för att ge information som sådana belastningsuppgifter som behövs vid tillståndsprövning, lämplighetsprövning och annan prövning där det är särskilt angivet att upplysningar får inhämtas från belastningsregistret.Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret. Av 10 § lagen om belastningsregister följer dock att Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det. Arbetsgivaren har alltså i detta fall en rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret för att kunna pröva om anställningen är lämplig. En arbetsgivare kan alltså ha rätt att hämta ut vissa uppgifter ur belastningsregistret vilket också ofta sker i praktiken.Uppgifter i belastningsregistret finns inte kvar för evigt. De gallras ur efter en viss tid beroende på vilken påföljd brottet hade. Detta kan du enkelt läsa mer om på polisens hemsida som du hittar HÄR!Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är det bara att återkomma. Med vänlig hälsning,

Ansöka om nytt pass när man har skulder hos Kronofogden

2019-11-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag vill bara veta att om det är spelar ingen roll när man vill ansöka ett nytt svenska pass grund av giltighet men har skulder from kronofogden? Mvh
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du är svensk medborgare och vill ansöka om ett nytt pass eftersom giltighetstiden på ditt pass har utgått.Rättsregler om pass återfinns i passlagen. Det finns ingen begränsning i passlagen eller annan tillämplig lag som stadgar att man inte får ansöka om ett nytt pass för att man har skulder. Du kan således förnya ditt pass även om du har skulder hos Kronofogden. Ansökan om pass görs hos Polismyndigheten (jfr 2 § och 6 § passlagen). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning