FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter06/05/2022

När övergår en privat sammankomst till att vara en offentlig tillställning och vilket/vilka tillstånd skulle eventuellt behöva ansökas?

Hej! Vi är en kulturförening som vill anordna en privat fest (Album release för en av våra artister) för våra medlemmar och har fått tillgång till en godkänd samlingslokal för upp till 600 pers som kan hyra ut den privat. Vi kommer ej sälja alkohol då medlemmarna får ta med egen utan vill bara erbjuda våra medlemmar en fest med DJ för ca 400-600 pers. Finns det något maxtak på antal person för privat sammankomst innan det går över till offentlig sammankomst? Behöver vi ha ett danstillstånd? Och behöver vi ansöka om fler tillstånd, om ja isf vilka?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

För frågor om sammankomster och tillstånd tillämpas ordningslagen (OL) Jag utgår i från att när du nämner ”offentlig sammankomst” så menar du offentlig tillställning (1 kap. 1 § OL). Jag kommer att besvara följande två frågor var för sig:

- Finns det något maxtak för antal personer för privat sammankomst innan det går över till offentlig tillställning?

- Vilket eller vilka tillstånd behöver kulturföreningen eventuellt söka för den privata festen?

För att svara på dessa två frågor är det enklast att ta utgångspunkt i en redogörelse för skillnaden mellan privat och offentlig tillställning.

Finns det något maxtak på antal personer för privat sammankomst innan det går över till offentlig tillställning?

För att det ska röra sig om en offentlig tillställning är det två förutsättningar som ska vara uppfyllda. För det första ska det räknas som en ”tillställning” enligt lagens mening. Den lista på typer av tillställningar som anges i lagen är inte uttömmande utan endast exemplifierande (se särskilt 2 kap. 3 § första stycket punkt 5 OL). Som tillställning räknas däremot bland annat danstillställning (2 kap. 3 § första stycket punkt 2 OL). Om danstillställning ska jag särskilt diskutera om i fråga två.  För att det ska anses vara en tillställning är vanliga inslag att evenemanget är mer omfattande, organiserat och vanligtvis drar till sig en större publik. Inslag av till exempel föreställning kan utgöra ett drag i ett evenemang som räknas som en tillställning. 

Om det anses vara en tillställning är en andra förutsättning att tillställningen även räknas som ”offentlig”. Kravet på offentlighet förutsätter att anordnaren har en avsikt att samla en publik till evenemanget. Detta anges som att tillställningen anordnas (1) för allmänheten eller så (2) att allmänheten har tillträde till den (jämför 2 kap. 3 § andra stycket OL). Den mängd publik som anordnaren har för avsikt att samla har mindre betydelse vid bedömningen av den faktiska avsikten bakom anordnandet. 

Under två omständigheter räknas en tillställning alltid som ett evenemang som allmänheten har tillträde till och anses därmed vara offentlig. För det första om tillträdet till tillställningen är begränsad genom villkor som till exempel inbjudan eller medlemskap kan evenemanget ändå anses vara en tillställning som allmänheten har tillträde till. Detta förutsätter att tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. För det andra om tillställningen kan jämställas med ett evenemang som är offentligt med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter (2 kap. 3 § tredje stycket OL). 

Vad gäller i din situation?

Det korta svaret på din fråga är att det inte finns ett angivet maxtak för antal personer innan föreningens fest skulle övergå från att vara privat till att bli en offentlig tillställning. Kravet för att det enligt lagens mening ska räknas som ”tillställning” intar inte ett publikkrav. Antalet personer som evenemanget drar till sig kan däremot vara talande för att det rör sig om en tillställning då den därmed ofta karaktäriseras av ett mer omfattande och organiserat evenemang. I din situation bedömer jag festen som en tillställning med hänsyn till att en större mängd publik ska samlas samt att föreställning i form av musikframträdande genom diskjockey kommer att anordnas. Endast dessa omständigheter talar för att albumsläppet har den omfattning och organisation som krävs för att det ska räknas som en tillställning.

För att tillställningen ska räknas som ”offentlig” och inte privat intas inte heller ett strikt publikkrav. Den viktigaste förutsättningen för att tillställningen ska räknas som offentlig är attt föreningens syfte bakom anordnandet av festen är att samla en publik till evenemanget. Men redan med ett sådant syfte blir det givetvis normalt att förutsätta att en större mängd personer kommer att närvara på evenemanget. Det följer förstås också av ordvalet ”publik”. Det är viktigt att uppmärksamma att ett villkor för att få tillträde till tillställningen, så som ett krav på medlemskap eller inbjudan inte per automatik innebär att tillställningen därmed räknas som privat. Om föreningen vanligtvis anordnar albumsläpp för artister och organiserar denna typ av tillställningar kan det nämligen räknas som en offentlig tillställning. Tillställningen kan också räknas som offentlig trots sådana villkor om er förenings anordnande av albumsläppet för en artist ska jämställas med en offentlig tillställning. Denna bedömning görs med hänsyn till mängden publik som har tillträde, de villkor som gäller för tillträdet och övriga omständigheter.

Det går inte utifrån dina angivna omständigheter att utesluta att albumsläppet även ska räknas som offentlig. Jag utgår ifrån att inte vem som helst har tillträde till albumsläppet på grund av medlemskap i föreningen och/eller en inbjudan. Jag kan inte utifrån dina uppgifter veta om albumsläpp för artister hör till er förenings vanliga rörelse. Däremot kan tillställningen ändå räknas som offentlig med hänsyn till att en större mängd publik har tillträde till tillställningen (400 till 600 personer). Här spelar förstås övriga omständigheter en viktig roll i bedömningen. Jag kan dessvärre inte med säkerhet säga att så är fallet, men det är i vart fall inte helt uteslutet att albumsläppet även kan räknas som offentlig.

Vilket eller vilka tillstånd behöver kulturföreningen eventuellt söka för den privata festen?

Tillstånd behöver sökas för offentliga tillställningar som äger rum på offentliga platser (2 kap. 4 § första stycket OL). Med offentlig plats menas sådana platser som upprättats med syftet att vara allmänt tillgängliga för trafik av olika slag. Till exempel allmän väg, gator, torg eller parker (1 kap. 2 § OL). 

Det finns även situationer då det krävs tillstånd för att anordna offentlig tillställning på enskild plats. Detta gäller bland annat om danstillställning anordnas. Även andra liknande nöjestillställningar som inte räknas upp kan också kräva tillstånd på enskild plats (2 kap. 4 § andra stycket OL). 

Vad som räknas som en danstillställning görs utifrån en helhetsbedömning av de relevanta faktorer som gäller för tillställningen. Danstillställning karaktäriseras av förekomst av musik, dansgolv för dans, diskobelysning, förekomst av dans samt diskjockey. Även hur annonsering av tillställningen gjorts kan ha betydelse. För att överhuvudtaget räknas som danstillställning måste dock syftet med anordnandet av tillställningen vara att bjuda in till möjlighet för dans. Inslaget av dans i tillställningen behöver däremot inte vara det enda inslaget som förekommer på tillställningen. Det är tillräckligt att dansmöjligheten är ett viktigt inslag i den anordnande tillställningen (DS 2018:20 s.37–43).

Vad gäller i din situation?

Jag vet inte närmare om den plats som tillställningen kommer att äga rum på. Räknas albumsläppet som en offentlig tillställning som äger rum på offentlig plats krävs tillstånd. Äger den offentliga tillställningen rum på enskild plats kan det i ett par aktuella situationer också krävas tillstånd. Detta förutsätter att albumsläppet räknas som en danstillställning eller en annan liknande nöjestillställning. Listan som anges i lagen är endast exemplifierande och inte uttömmande. Utifrån de omständigheter som du angett finns det en möjlighet att tillställningen räknas som en danstillställning. Du anger inte om det uttryckligen framgår i inbjudan att möjlighet att dansa på tillställningen erbjuds. Men detta bör vara underförstått när inbjudan sker till en betydande mängd människor för en tillställning där diskjockey ska spela på platsen. Därför anser jag att din förening bör anses ha ett syfte att bjuda in till tillställningen med möjligheten för publiken att dansa. Att bjuda in 400 till 600 personer där diskjockey ska spela innebär även att möjligheten till dans troligtvis inte kan anses vara ett sådant underordnat inslag i tillställningen att det av den anledningen inte skulle räknas som en danstillställning. Eftersom jag inte har någon närmare information om tillställningen är det däremot svårt att uttala sig om albumsläppet i helhetsbedömningen skulle anses utgöra en danstillställning.

Det ska även påpekas att även andra liknande nöjestillställningar på enskilda platser kan kräva tillstånd. Jag kan däremot inte ge något bra exempel på vad detta skulle kunna vara utöver den lista som anges i lagen. Men jag vill ändå belysa att bara för att det inte räknas som danstillställning så är det inte uteslutet att tillstånd skulle kunna krävas. Detta trots att tillställningen äger rum på enskild plats. Eftersom det råder viss osäkerhet enligt min mening är det bästa för dig är att kontakta Polismyndigheten för rådgivning. Det är Polismyndigheten som handlägger frågor om ansökan om tillstånd för offentlig tillställning.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare