Fråga om barn som omhändertagits enligt lagen om vård av unga

Har en fråga om varför ett omhändertaget barn blir flyttat 12 mil bort? Barnet är 10 år o går i särskolan. Tyder det på att barnet kommer vara borta en längre tid? För kan ju inte vara bra för ett barn med särskilda behov att flytta fram o tillbaka. Mvh en som bryr sig

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om vård av unga

Enligt (1 § första stycket lagen om vård av unga) (LVU) ska insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i (socialtjänstlagen) (SoL). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Av andra stycket samma paragraf LVU följer att den som är under 18 år ska beredas vård enligt denna lag om någon av de situationer som anges i (2 §)  eller (3 §) föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnad om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

I (11 § första stycket LVU) framgår att socialnämnden bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. Placeringsformen ska främst styras av barnets vårdbehov och kravet på god vård (6 kap. 1 § SoL). Häri ingår att ge vård av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL) och medverka till att barnet får omsorg och fostran i gynnsamma uppväxtförhållanden, inklusive en lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). För vård enligt LVU innebär det att man också ser till att tvångsvården avslutas när den inte längre är nödvändig (13 § LVU). Det innebär att socialnämnden minst en gång var sjätte månad ska överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

I (11 § femte stycket LVU) betonas socialnämndens ansvar att tillse att barns grundläggande rättigheter enligt (6 kap. 1 § föräldrabalken) tillgodoses under placeringen. Placeringsinsatsens innehåll och vårdens faktiska utformning är dock inte reglerad i lag. Vårdbehovet ser därmed olika ut beroende på varje barns behov och intressen, samt familjehemmets möjligheter eller institutionens vårdinriktning och andra förhållanden. I övrigt gäller att den unge ska få uppväxtförhållanden som i möjligaste mån liknar andra barns tillvaro. Utgångspunkten är barns rätt till omsorg, uppfostran och respekt för sin person i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken.

JO har bl.a riktat kritik mot en socialnämnd för att ett 11-årigt omhändertaget barn blev utan ordnad undervisning under en hel termin. Barnet hade omhändertagits enligt LVU i mars 2012 och placerats i ett familjehem. Familjehemmet sade fyra månader senare upp sitt uppdrag. Socialnämnden gjorde då bedömningen att barnet inte kunde delta i skolundervisning under tiden som socialnämnden sökte efter ett nytt familjehem åt henne, vilket ledde till att barnet inte fick någon ordnad skolgång under hela höstterminen 2012. 

Vidare anförde JO att socialnämnden aktivt borde ha försökt lösa den akuta skolsituationen för barnet under tiden som man letade efter ett nytt familjehem för barnet, och att en temporär skolgång eller eventuell hemundervisning hade varit bättre än ingen undervisning alls. Förekomsten av brister i familjehemsplacerade barns skolgång har även uppmärksammats i en publikation som getts ut av Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt.

Som svar på din fråga kommer barnet vara omhändertagit under åtminstone sex månader. Sedan görs en ny prövning om det fortfarande finns ett behov av vård enligt LVU. Vad gäller skolundervisningen är det socialnämndens skyldighet att se till att detta tillgodoses trots att barnet flyttat 12 mil. Hur de väljer att lösa det kan jag tyvärr inte besvara men det finns en möjlighet att lösa det genom hemundervisning. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”