FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter30/06/2022

Kan man få beviljat insatser från LSS och SoL på helg?

Kan man få beviljat insatser från LSS och SoL på helg, tänker på tillsyn? mvh Sammy

Lawline svarar

Kan man få beviljat insatser från LSS och SoL på helg, tänker på tillsyn?

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt klargörande om “tillsyn”

Tillsyn är inte en juridiskt benämnd insats i SoL. Jag tänker att det är någon form av översikt eller uppsyn du syftar på. Tillsyn i juridisk benämning är att det finns en annan myndighet som kontrollerar verksamheten i LSS och SoL, i detta fallet IVO. 

I LSS finns en form av insats som heter korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9§ 7p LSS)

Jag tolkar din fråga som att inte bara omfatta den benämningen som gjordes i 9§ 7p LSS utan att du tänker på insatser i allmänhet som omfattas av översikt eller uppsyn enligt LSS eller SoL. Därför kommer jag besvara din fråga utifrån detta. 

Kort svar på frågan

Ja insatserna kan beviljas på helger för LSS och SoL. 

Långt svar på frågan - LSS

I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade så finns bestämmelser för insatser i LSS.

För att någon ska få en beviljad insats krävs att personen behöver stöd i sin livsföring och att deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta innebär att exempelvis om en person inte behöver insats under helgerna eller att exempelvis föräldrarna kan tillgodose behoven på helgerna kan det nekas (7§ 1st LSS). Det krävs också att det begärs. Om det inte görs någon begäran kan man inte få rätt till helger (8§ 1st LSS). Eftersom alla åtgärder som rör barn ska beakta barnets bästa (6a§ LSS) så ska barn få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (8§ 2 st LSS).

Målet med LSS är att verksamheten ska främja likhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet, att den enskilde ska få leva som andra (5§ LSS), att verksamheten ska vara av god kvalitet, att enskilde ska få ha en självbestämmanderätt och ha inflytande över insatserna (6§ LSS),  att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och de skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7§ 2 st LSS). Detta betyder att det finns gott stöd till att ge LSS även på helger för att få dessa målen uppfyllda. 

Långt svar - SoL

I socialtjänstlag (2001:453) finns bestämmelser om insatser för SoL. 

För den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt (4:1 1st SoL). När en person inte kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt ska SoL ge stöd för livsföringen i övrigt, oavsett om det är på helger. 

Socialtjänsten ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet (1:1 SoL). Detta främjande innefattar hela tiden och därmed även helgerna. 

Avslutning

Om du vill ha ett särskilt svar för din situation får du gärna kontakta oss på Lawline igen så kan vi ta reda på om det är rimligt att du får beviljad insats även under helger. 

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare