Kan man överklaga socialtjänstens beslut?

2021-09-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Lawline!Min fråga gäller vad som är ett förvaltningsbeslut och vad som kan överklagas förvaltningsrättsligt. Som barn blev jag placerad på ett HVB-hem mot min vilja. Placeringen skedde "frivilligt" enligt SoL och jag var över 15 år. Jag sa vid upprepade tillfällen till socialtjänsten att jag inte ville bor där men de hotade då med att det enda alternativet jag hade var att bo på gatan. Det jag undrar är, utifrån dagens lagstiftning, om ett sådant beslut om placering är överklagbart? Om ett barn befinner sig i en liknande situation idag, vad ska hon göra om socialtjänsten bestämmer sig för att låsa dörren och kasta bort nyckeln? Vilka är barnets rättigheter?Hälsningar Lena
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett
1. familjehem,
2. hem för vård eller boende, eller
3. stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende). Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. § 1.

Socialnämnden har även ett ansvar för att du som har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård, vilket framgår av 6 kap. 1 § 2 st. SoL. Socialnämnden får inte heller lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd (6 kap. § 6 SoL). Socialnämnden behöver dessutom noga följa vården av de barn som vårdas i ett familjehem, främst genom

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,
2. enskilda samtal med barnet eller den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och
4. samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Detta framgår av 6 kap. 7b § SoL. Här kan man säga att de brustit i sitt uppmärksammade.

Ett beslut om placering är ett beslut som går att överklaga till förvaltningsrätten. En anmälan kan även ske till justitieombudsmannen (JO) om du anser att socialtjänsten brustit i att vidta adekvata åtgärder.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96481)