Sekretess inom socialtjänsten

2021-10-17 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag undrar kring sekretess i socialtjänsten. Jag jobbar i elevhälsa i skola i en liten ort och samverkar mycket med socialsekreterarna i socialtjänsten. Nu har jag själv sökt hjälp från dom då jag levt med våld i tidigare relation och soc vill utreda mitt och mitt barns behov av stöd. Jag har också en nära bekant och släkting som jobbar på soc och jag informerade arbetsledaren från soc som tog emot anmälan/ansökan att jag hade samverkanspartners och släktingen på soc. Hon sa till mig att detta skulle ske väldigt varsamt och att mitt ärende inte skulle bollas eller informeras ut till andra än bara den socialsekreteraren som jobbar med ärendet. Nu har fått reda på " bakvägen" att mitt ärende tagits upp bland andra sekreterare samt har min släkting också fått reda på orosanmälan utan att jag fått vetenskapen om detta. Även min egna kontakt på vuxenenheten på soc har reagerat på detta och själva hört vad jag blivit lovad. Min fråga är om det får gå till såhär? Får man sprida information inom socialtjänsten på detta sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Offentlighet- och sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Även socialtjänstlagen (SoL) kommer att beröras.

Sekretess i socialtjänsten

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § OSL). Varje gång man ställs inför frågan att lämna ut uppgiften måste man således pröva om den enskilde eller närstående kommer lida men av att uppgiften lämnas ut. Endast om man kommer fram till att den enskilde eller närstående inte lider men kan uppgiften lämnas ut. Det avgörande för bedömningen av om en person lider men är den enskildes egen upplevelse.

Sekretessen gäller utåt, det vill säga gentemot enskilda och andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Det gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § OSL). I en kommunal nämndorganisation är varje nämnd med underlydande förvaltning en egen myndighet. Därför gäller sekretess även mellan olika nämnder.

Verksamhetsgrenar anses vara självständiga om de styrs av olika sekretessbestämmelser och är självständiga i förhållande till varandra. Inom socialtjänsten bör det därför sällan förekomma en organisatorisk uppdelning på flera olika självständiga verksamhetsgrenar. Eftersom uppgifterna har lämnats internt i ditt fall är detta inte något som strider mot OSL. Däremot gäller även så kallad inre sekretess. Den inre sekretessen innebär att uppgifter bara får lämnas ut i den utsträckning som är normal eller behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens bedrivande i övrigt, men inte i större omfattning än så. Inre sekretess är inte reglerat i OSL, men det handlar om att man har en skyldighet att hantera uppgifter om den enskilde på ett ansvarsfullt sätt även inom en myndighet. Genom att diskutera ditt ärende med personer inom socialtjänsten som inte har med ditt ärende att göra så har din handläggare inte beaktat din vilja och din rätt till integritet, vilket strider mot 1 kap. 1 § tredje stycket SoL.

Sammanfattning och råd

Sekretess enligt OSL gäller inte inom en och samma myndighet så länge det inte är olika verksamhetsgrenar. Detta innebär dock inte att en myndighet får sprida uppgifter hur som helst mellan sig då detta strider mot den så kallade interna sekretessen. Med andra ord har socialtjänsten inte hanterat ditt ärende korrekt. Om du vill ta detta vidare kan du göra en JO-anmälan för att ärendet ska granskas vidare. Mer information om hur du går till väga hittar du här.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (458)
2021-12-05 Giltiga intygsgivare vid passansökan
2021-11-30 Socialtjänsten lyssnar inte
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?

Alla besvarade frågor (97696)