Rätt till ersättning efter operation?

2021-05-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har min flicka rätt till ersättning för stor ärr på magen efter tarmoperation? Var förtidigt född och inte försäkrad nånstans
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är tillämplig i din situation är patientskadelagen (PSkL). Om din dotter har drabbats av en skada i samband med hälso- eller sjukvård finns det en möjlighet till ersättning genom en så kallad patientförsäkring, trots att du inte har tecknat en egen försäkring för henne.Vårdgivare har en skyldighet att teckna patientförsäkringPatientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring 13 § PSkL. Alla offentliga och privata vårdgivare har en skyldighet att teckna en patientförsäkring 12 § PSkL. För att ansöka om försäkring är det därmed vårdgivarens försäkringsgivare du ska vända dig till. I det fall vårdgivaren finansieras av regionen är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) dess försäkringsgivare. LÖFs försäkring omfattar även privata vårdgivare i de fall de har ett vårdavtal med regionen. I annat fall kan andra vårdgivare ha egna patientförsäkringar.Trots skyldigheten, kan det förekomma situationer då vårdgivaren inte har tecknat en försäkring. I ett sådant fall kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringsföreningen kan då gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning, 14 § PSkL.Förutsättningar för ersättningI 6 § första stycket PSkL framgår vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning. Det ska vara tal om en personskada som ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfyllt utförande. Vidare förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).Om det endast var möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen rätt till ersättning enligt patientskadelagen. m en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att operationen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker heller inte för att få ersättning enligt patientskadelagen. Det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.Avslutningsvis Som svar på din fråga finns en möjlighet till ersättning för din dotter. För att kunna ge ett tydligare svar krävs däremot en närmare bedömning utifrån de individuella omständigheter. Jag föreslår därför att du kontaktar ditt landsting med mer information kring vilket sjukhus du behandlades på.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du fler funderingar är du välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om det står fel i min journal?

2021-05-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Husläkaren skrev i journalen att jag haft convid vilket är fel. Har tagit två prover vilka var neg.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan jag göra om det står fel i min journal?Om det förekommer en felaktig uppgift i journalen ska rättelse av uppgiften ske. Vid en rättelse ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den (3 kap. 14 § andra stycket patientdatalag). Om vårdgivaren inte vill rätta journalen men du som patient anser att uppgiften är oriktig eller missvisande har du rätt att begära att det ska göras en anteckning härom i journalen (3 kap. 8 § patientdatalagen).Det är också möjligt att i vissa fall få hela eller delar av journalen förstörda. Beslutet tas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av patienten. För att någon del av journalen ska kunna förstöras krävs att följande tre krav är uppfyllda:1. att det finns godtagbara skäl anförs för ansökan2. att patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och3. att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § patientdatalag).Vad ska jag göra? Jag rekommenderar dig att vända dig till din vårdgivare och förklara att det blivit fel i din journal och därmed begära rättelse av uppgiften. Om vårdgivaren inte vill göra en rättelse har du rätt att begära att det förs in en anteckning i journalen om att du anser uppgiften oriktig. Anteckningen blir då som ett tillägg till läkarens uppgift i journalen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

2021-04-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min fru ljög och fick in uppgifter om att jag drack kopiöst varje dag och att det troligen fanns drogproblem. Min syster ringde in och min fru talade med kuratorn för att se till att dom fick in dessa lögner I min journal när jag precis fått en hjärtinfarkt. Detta har inneburit sämre vård, sämre mediciner, ifrågasättande från läkare och vårdpersonal. Massor av olika prover och varje gång ta alkol test och drog test vid akuta ärenden likväl som dagar på avdelningen.Mellan 2009 och 2014 hade jag 4 hjärtinfarkter och 2 stroke samt en blodförgiftning.Fick inte något mot smärta eller att sova på utan att avdelning och läkaren hade långa samtal oavsett tid på dygnet.Min sjukdom ör ärftlig och heter familjär hyperkolesterolemi.Jag har behandlats som missbrukare trots att ingen kunde hitta minsta spår av alkohol eller droger.Detta fortsätter än i dag.
Victoria Andersson |Hej!Jag har förstått det som att din fru har förmedlat uppgifter till en kurator som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Dessa felaktiga uppgifter har därefter påverkat dina möjligheter att erhålla lämplig vård för din smärta. Jag kommer utgå från att kuratorn som du omnämner är den som har infört uppgifterna i en patientjournal som avses i patientdatalagen.Det verkar som att du nu undrar om det finns något du kan göra för att komma tillrätta med de falska uppgifterna i patientjournalen.Svaret på denna fråga regleras främst i brottsbalken (BrB) och patientdatalagen.Din fru kan ha begått brottet falsk tillvitelseEnligt uppgifterna du har lämnat så framstår det som att din fru kan ha begått brottet falsk tillvitelse (se 15 kap. 7 § BrB) när hon lämnade dessa uppgifter. För att kunna anse att hon har begått brottet så måste några rekvisit (krav) vara uppfyllda:(1) Hon ska ha lämnat en uppgift om dig till en myndighet (ex. kuratorn som jobbar inom den offentliga sjukvården),(2) Uppgifterna var osanna och(3) Hon hade uppsåt (medveten om att uppgifterna var osanna).Om alla dessa krav är uppfyllda så har hon begått brottet falsk tillvitelse. Jag skulle rekommendera dig att förklara för din fru att det hon har gjort kan anses utgöra ett brott. Det är brottsligt att lämna osanna uppgifter till en myndighet och detta har tydligen påverkat den vård du nu blir erbjuden. Om hon blir införstådd med detta så kommer hon förhoppningsvis inse sitt misstag och låta bli att lämna sådana uppgifter framöver. Huruvida du vill polisanmäla händelsen är upp till dig att besluta.Handlingsplan om journalen innehåller felaktiga uppgifterJag har uppfattat det som att din fråga främst rör de olika möjligheterna du har att korrigera dessa uppgifter. Det finns några alternativa möjligheter du skulle kunna utnyttja för att göra dig kvitt de osanna uppgifterna i din journal.1) Begära rättelse av felaktig uppgiftFörutsatt att det handlar om en patientjournal så finns det en möjlighet att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att begära rättelse av uppgifterna. Detta torde vara enklare att göra om din fru medger att uppgifterna var felaktiga och uppgifterna som återfinns i journalen är utan grund.2) Begära notering i journalenDetta alternativ kan du göra gällande ifall kuratorn vägrar rätta den felaktiga uppgiften enligt 1). Då kan du istället begära att en notering förs in som konstaterar att du anser att vissa uppgifter i journalen är felaktiga (3 kap. 8 § patientdatalagen). Detta är nog ett mindre önskvärt alternativ, då det är din egen uppfattning som antecknas och inte uppgifter från en vårdgivare.3) JournalförstöringSlutligen så finns det en möjlighet att radera uppgifter som finns i journalen. Då kan du ansöka om att endast de felaktiga uppgifterna ska raderas. För att detta ska ske måste tre krav (rekvisit) vara uppfyllda (se 8 kap. 4 § Patientdatalagen):(1) godtagbara skäl anförs för ansökan,(2) patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och(3) det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.Att uppgifter i journalen är helt felaktiga bör vara en omständighet som skulle kunna möjliggöra radering av uppgifterna. Däremot är det omöjligt för mig att göra en uttömmande bedömning huruvida detta är möjligt i ditt fall. Detta särskilt eftersom journalförstöring endast sker i undantagsfall enligt IVO.Jag skulle starkt rekommendera dig att i första hand kontakta din vårdgivare (ex. kuratorn) och få uppgifterna rättade. Om din fru medger för kuratorn att uppgifterna som lämnades var felaktiga så kommer troligtvis inte kuratorn invända mot att rätta till uppgifterna. Om detta inte funkar, så rekommenderar jag dig att ansöka om journalförstöring hos IVO på den här länken.Slutligen så uppmuntrar jag dig återigen att förtydliga för din fru att det är brottsligt att lämna felaktiga uppgifter till en myndighet. Genom att informera henne om detta så kommer hon förhoppningsvis inse sitt misstag och låta bli att lämna felaktiga uppgifter framöver.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig!MVH

Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?

2021-04-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Strider inte att inte få välja sort av corona vaccin mot "patientlagen (2014:821) kap 7 1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat."
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjlighet att välja behandlingNär det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar (7 kap. 1 § patientlagen). Detta gäller om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan, och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Av förarbeten till patientlagen framgår bland annat att "proportionerna mellan kostnader och förväntad nytta måste vara rimliga när det finns flera alternativ. Det får anses godtagbart att den förväntade nyttan inte får vara ringa eller försumbar i förhållande till de merkostnader ett visst behandlingsalternativ kan medföra" (prop. 2013/14:106 s. 76).Kan jag välja vilket vaccin jag får?Eftersom alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdomen, och eftersom det finns en begränsad tillgång till vacciner, finns det ingen möjlighet att själv välja vilket vaccin man vill få. Detta borde vara en begränsning av självbestämmandet som är befogad, med hänsyn till bland annat att regionerna inte själva styr hur många doser de får av de olika vaccinen. Du kan alltså inte själv välja vilket vaccin du ska få, men eftersom alla vaccinationer är frivilliga i Sverige är du inte tvingad att ta ett vaccin. Om det skulle vara så att du känner dig osäker på det vaccin du erbjuds har du alltså möjlighet att avstå.Läs gärna mer om vaccinationer hos Folkhälsomyndigheten.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Var kan man anmäla en läkare?

2021-05-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Var ska jag anmäla en läkare som vägrar att svara?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anmälan om brister i vården ska göras till IVO vilket är är Inspektionen för vård och omsorg. När händelser, brister eller handlingar av allvarlig karaktär sker ska dessa anmälas till IVO. Detta kan till exempel vara att en individ har fått allvarliga skador eller att någon avlider. Mer ingående information finns på IVOs hemsida. Patientnämnden i ditt landsting kan bistå med olika typer utav hjälp vid anmälan. Patientnämnden är en fristående instans som finns i samtliga landsting. En individ kan utan kostnad vända sig till Patientnämnden i sitt landsting med exempelvis frågor eller klagomål i hälso- och sjukvårdsfrågor.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ärr efter operation, fråga om ersättning.

2021-04-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har gjort en höftledsoperation i november -20 och undrar om man kan få ersättning för ärret som är nästan 15 cm långt
Sonja Najim |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Viktigt är dock att inte vänta för länge då rätten till ersättning kan gå förlorad. Det är därför bra att vända sig till försäkringsbolaget och höra efter så snart som möjligt. Efter tio år är det alltid för sent att anmäla en sådan skada eftersom rätten till ersättning då har preskriberats.Om det är så att man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det en möjlighet att man har rätt till ekonomisk ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen (PSkL). Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige, 3 § PSkL. För att ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt, 6 § PSkL. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill patientskada enligt patientskadelagen. Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika. Likaså här är den yttersta tidsgränsen för att anmäla en sådan skada tio år efter det att skadan orsakades. Efter det är möjligheten att erhålla ersättning för en patientskada preskriberad, 23 § PSkL.Sammanfattning Då många försäkringar kan ge ersättning för ärr och övriga vanprydnader rekommenderar jag att du vänder dig till ditt försäkringsbolag omgående och pratar med en skadereglerare om vad som kan gälla i ditt fall. Om det skulle vara så att du drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård, som hade kunnat undvikas om ett medicinskt förfarande utförts på ett annat sätt eller om ett annat tillgängligt förfarande som också var mindre riskfyllt valts, kan du ha rätt till ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Landstingen och regionerna samt privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region har patientförsäkringen tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). På deras hemsida hittar du mer information om vad som gäller angående eventuella patientskador och där kan man också göra en anmälan, deras hemsida hittar du här.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Hur gör man en orosanmälan för en vuxen person

2021-04-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag vill orosanmäla en vuxen person som jag har goda skäl att anta inte mår så bra. Vart kan jag göra det, och vilken information är det som socialen brukar önska vilja ha specifikt? Jag har aldrig orosanmält någon förut.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En orosanmälan gör man via Socialtjänsten, men det finns däremot ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person utan endast när det gäller barn. Däremot kan du fortfarande göra en orosanmälan. I anmälan behöver du förklara varför du känner oro för personen i fråga. Om det rör sig om missbruk av droger så är det bra att anmälan innehåller uppgifter om vad personen använder för droger, i vilken mängd och i vilken omfattning. I din fråga säger du att du är orolig för att du har goda skäl att anta att personen inte mår så bra och det ska därmed framgå av din anmälan varför du tror så. Det är även bra att lägga till om personen vill ha hjälp eller är öppen för det, eller om personen sannolikt skulle ha en negativ inställning till det. Om personen inte vill ha hjälp så kan tvångsvård endast tillämpas på grund av missbruk genom lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), eller på grund av psykisk störning genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Om personen motsätter sig vård För att LPT ska vara tillämplig så finns det en förutsättning att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt antingen har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård (3 § LPT). En allvarlig psykisk störning kan exempelvis röra sig om en allvarlig personlighetsstörning, allvarlig depression som leder till en självmordsrisk, allvarlig självskatebeteende, hallucinationer eller vanföreställningar. Det anses finnas ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård om det finns en risk för patientens liv och hälsa (risken behöver inte vara akut). Jag hoppas att detta har svarat på din fråga! Du kan läsa mer om detta i din kommuns hemsida! Om du har några ytterligare frågor får du gärna höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?

2021-04-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vid fel diagnos vad bör jag göra?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att redogöra för vad du som patient kan göra om du får en felaktig fastställd diagnos och om du kan ha rätt till ersättning på grund av detta fel. Kan jag anmäla en felaktig diagnostisering?Först och främst har du som patient rätt till en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Om det tyvärr skulle uppstå fel eller brister i vården har du möjlighet att anmäla dessa. Det finns flera sätt för dig att framföra dina synpunkter och klagomål kring vården. För det första kan du kontakta den ansvariga vårdpersonalen som har undersökt, behandlat och diagnostiserat dig. För det andra kan du vända dig till patientnämnden i din region. För det tredje kan du anmäla allvarligare händelser inom vården hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Exempel på allvarligare händelser är om vården leder till att patienten får bestående skador, ett ökat behov av vård eller att denne avlider. Vanligtvis utreder inte IVO klagomål som lämnas efter två år från det att händelsen inträffade och inte heller frågor som rör ekonomisk ersättning. Har jag rätt till ersättning vid felaktig diagnostisering?Regler kring en patients rätt till ekonomisk ersättning i samband med hälso- och sjukvården går att finna i patientskadelagen (PSL). För att du som patient ska ha rätt till patientskadeersättning krävs att en skada har uppkommit i samband med sjukvård i Sverige. Det krävs även att skadan har uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i 6 § PSL. En av dessa grunder är felaktig diagnostisering (6 § punkt 3 PSL). Alltså kan du ha rätt till ersättning om du har fått en diagnos som därefter visar sig vara felaktig och du har lidit skada på grund av detta. Skada ska ha uppkommit på grund av en felaktig diagnos som medfört att patientens tillstånd försämras på ett sätt som kunnat undvikas om rätt diagnos hade ställts. Exempelvis kan det ha handlat om iakttagbara sjukdomstecken som tolkats felaktigt vilket har lett till att vårdåtgärder inte vidtagits eller har blivit felaktigt inriktade som till sist har lett till en skada. Man tar hänsyn till den kunskap som fanns vid diagnostillfället för att bedöma huruvida det förelegat en diagnosskada. Ersättningens storlek beräknas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler (8 § PSL). För att ha rätt till ersättning ska en anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade (23 § PSL). Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?Sammanfattningsvis har du alltså möjlighet att framföra klagomål på hälso- och sjukvården om du får en felaktig diagnos. Därutöver har du inom tio år rätt till ersättning om du drabbats av en skada på grund av en feldiagnos. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,