Kan man avskriva en diagnos?

2020-10-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Är det ur en juridisk synvinkel möjligt att ta bort en diagnos i till exempel ADHD om man omprövar beslutet och läkaren konstaterar efteråt att personen inte längre uppfyller de krav/symptom som krävs för diagnosen? Hur går det till i så fall? Mvh.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ur ett juridiskt perspektiv ska det inte finnas några hinder för att avskriva en ADHD-diagnos som inte längre är aktuell då den inte uppfyller de krav och symptom som krävs för att man ska diagnosticeras. En läkare får avgöra om detta är fallet eller inte, då det inte är en juridisk fråga. Om du anser att det finns oriktiga eller missvisande journalsuppgifter kan du vända dig till vårdgivaren med begäran om rättelse (3 kap 8 § patientdatalagen). Hälsningar,

​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?

2020-10-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur begär jag skadestånd av ett fel i min kropp efter en operation som har orsakat min äktenskap, min framtid,psykiskt o.s.v?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla vårdgivare måste ha en så kallad patientförsäkring, både offentliga och privata vårdgivare. Som patient kan man i vissa fall få vissa ersättningar om man blivit skadad av vården. Patientförsäkringen kan ge ersättning för sveda och värk under tiden som skadan läker, ersättning för invaliditet om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning eller ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada. Hur anmäler jag?Om du vill anmäla en patientskada på ovanstående grunder ska du göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Löf tar emot anmälan, utreder skadan och fattar beslut om ersättning ska utgå eller inte. För skador som du fått före 1 januari 2015 gäller att du måste anmäla inom tre år från det du fick veta att du kunde göra en anmälan. Det får dock inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades. Om skadan skett efter den 31 december 2014 måste du anmäla den inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Du kan läsa mer om ersättning vid patientskada här. På vilka grunder lämnas ersättning ur försäkringen?Patientförsäkringen lämnar ersättning om skadan har varit möjlig att undvika. Du kan få ersättning om skadan orsakats av fel på, eller genom felaktig hantering av apparater m.m. inom sjukvården, om du fått en försenad diagnos och förseningen orsakat att du blivit sämre än om den hade ställts i rätt tid, om du fått en infektion i samband med vård och behandling, olycksfall eller pga. felmedicinering. Du kan läsa mer om vad försäkringen omfattar här. Det är inte tydligt för mig exakt vilka skador du vill ha ersättning för, men om patientförsäkringen inte skulle täcka just dina skador kan du prova att vända dig till ditt försäkringsbolag om du har en personförsäkring. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Samtycke vid vård av barn

2020-09-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Samtycke från patienten krävs endast om patienten är en vuxen person, dvs om patienten har fyllt 18 år. Om patienten är ett barn krävs inget samtycke från patienten eller dennes vårdnadshavare, utan vid vård av barn är det alltid hälso- och sjukvårdspersonalen som bestämmer vilka vård- och behandlingsåtgärder som ska vidtas?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samtycke till vård finns i patientlagen (2014:821) (PL). I föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler om vårdnadshavare bestämmanderätt över sina barn. Vård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § PL). Om patienten är under 18 år så är huvudregeln att båda vårdnadshavarna måste samtycka till vården (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär i princip att en förälder kan säga nej till att barnet ska få en viss typ av vård. I vissa akuta situationer spelar det dock ingen roll att någon av föräldrarna inte samtycker, då kan sjukvårdspersonalen ändå ge barnet vård med stöd av att det rör sig om en nödsituation. Det kan till exempel vara i situationer då barnet riskerar att dö om det inte får vård.För att ge svar på din fråga är det alltså så att det krävs samtycke från barnets vårdnadshavare vid alla tillfällen förutom då barnet är i en akut situation där det t.ex. riskerar att dö om inte vård ges. Vid icke-akut vård har vårdnadshavare dock möjlighet att protestera till vård genom att inte lämna samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få ersättning för komplikation vid operation?

2020-09-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Under en prostataoperation glömde dom att lägga ut tarmen när dom sydde igen. Detta orsakade tarmvred som tog 4 dagar innan dom öppnade och lossade tarmen. Efter den operationen fick jag brock i magen där dom öppnade som blev en till operation. Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns möjlighet till ersättning?Reglerna om patientskada och ersättning där an finns stadgade i patientskadelagen. Patientskadeersättning kan lämnas för personskada på en patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av exempelvis vård eller behandling förutsatt att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller förfarande (se vidare 6 §). Det är patienten som har bevisbördan. Vidare förutsättning för möjlighet till ersättning är att skadan uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 §).Sjukvårdsregionerna har en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) och gäller även om du skadats hos en privat vårdgivare som har avtal med en region. Det är Löf som både utreder skadan, fattar beslut samt lämnar ersättning. Hur kan jag anmäla?Mitt råd är att du upprättar en anmälan på Löf:s hemsida som du hittar här. Du kan få hjälp att upprätta en anmälan av en kurator eller ett patientombud på mottagningen som utförde behandlingen. Du kan även läsa mer om patientskadeersättning på 1177:s hemsida som du hittar här. När du anmält skadan kommer Löf att utreda den för att se om du har rätt till ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Provtagning för ADHD-medicin

2020-10-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har diagnosen ADHD och är inskriven på en neuropsykiatrisk mottagning där jag får min ADHD-medicin utskriven. Jag är 22 år och har gått på samma medicinering i ca 5 år. Nu har jag fått ett brev från mottagningen där det står att det är dags för årskontroll (mötets syfte beskrivs på detta vis: förstå hur jag mår, planera ev. vidare insatser och kunna fortsätta skriva ut mediciner på ett säkert sätt).Innan denna årskontroll som är "del av en rutin för alla patienter" ska jag genomföra ett ett antal prover. Provtagningen innefattar följande:- "Blodprov ingår som mäter alkoholkonsumtion"- "Drogscreening sker med övervakat urinprov"Vidare står det "Har du inte lämnat prover, eller hört av dig inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte önskar fortsätta kontakten här och avslutar dig från mottagningen." Jag använder inte droger eller missbrukar alkohol och ser därför inte att mottagningen skulle ha anledning att tro detta. Mina frågor:1. Måste jag genomföra testerna för att få min medicin utskriven?2. Vilka rättigheter har jag? 3. Vilka rättigheter har min mottagning?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har tagits upp av JO efter anmälningar från patienter. JO har framfört kritik mot regionerna som uppställt kraven på provtagning. Enligt JO ska dessa krav endast uppställas efter individuell bedömning och tillfredställande information till patienten. Därmed är det enligt JO inte berättigat att samtliga patienter får genomgå prover som rutin. Det får inte finnas obehöriga påtryckningar, dock kan provtagning vid individuell bedömning vara nödvändig för att upprätthålla patientsäkerhet. Som svar på dina frågor kan sägas att det verkar som att det inte finns någon särskild anledning till varför just du ska genomgå proverna utan att dessa omfattar alla patienter, varför du inte borde vara tvungen att genomgå dessa prover. I detta fall bör du få information och du ska ha en chans att fatta välgrundade beslut, dvs du ska få veta dina handlingsalternativ om drogfrihet inte kan bekräftas.Mina råd till digJag rekommenderar att du tar kontakt med din mottagning för att ta reda på vilka alternativ du har, samt påpeka beslutet av JO för att styrka din poäng. Jag länkar beslutet här om du är intresserad av att läsa de i sin helhet eller vill ta reda på mer information. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?

2020-09-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej nu är det så att min svärmor blev opererad i magen för gallsten och sen blev det bekymmer med läkningen av såret så de fick öppna igen och sen sätta först ett vanligt drän och sen ett annat drän som vart koplad till en pump ! Sen när de väl ingen kunde sy ihopa magen så ser det förjävligt ut nu är svärmors fråga vart ska man vända sig för att få ersätning för ärren och hon skäms så för sin magen nu Med vänlig hälsning.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för ärren kan din svärmor antingen få genom egen försäkring eller genom patientskadeförsäkring. I mitt svar ska jag gå igenom dessa två alternativ.Egen försäkringDet finns flera försäkringar som kan ge ersättning för ärr. Det är vanligt att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av sjukdom eller olyckor.För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Viktigt är dock att inte vänta för länge då rätten till ersättning kan gå förlorad. Det är därför bra att vända sig till försäkringsbolaget och höra efter så snart som möjligt.Min rekommendation är att din svärmor ska vända sig till försäkringsbolaget så snabbt som möjligt och ta redo på om hennes försäkring täcker ersättning för ärr.PatientskadeförsäkringOm det är så att man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det en möjlighet att man har rätt till ekonomisk ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen.Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § patientskadelagen). För att ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen). Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.Landstingen och regionerna samt privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region har patientförsäkringen tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). På deras hemsida hittar du mer information om vad som gäller angående eventuella patientskador och där kan man också göra en anmälan, deras hemsida hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilken hälso - och sjukvårdspersonal omfattas av patientsäkerhetslagen?

2020-09-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Patientsäkerhetslagen (2010:659) gäller endast för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom ett landsting. Stämmer det påståendet?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, påståendet stämmer inte. Patientsäkerhetslagens definition av hälso – och sjukvårdspersonal finns i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen. Definitionen omfattar bland annat den som har legitimation för ett yrke inom hälso – och sjukvården och personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso – och sjukvård av patienter. Personal på privata vårdinrättningar omfattas också.Lagens definition av vårdgivare finns i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen. Definitionen omfattar bland annat enskild näringsidkare som bedriver hälso – och sjukvård, alltså privata vårdinrättningar.Patientsäkerhetslagen omfattar alltså både privata vårdgivare och personal hos privat vårdgivare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?

2020-09-06 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Har socialtjänsten samma rätt att omhänderta en vuxen person, 18 år eller äldre på samma sätt som de gör med någon under 18? Dvs. att man kommer fram till att en orosanmälan stämmer och därför kommer hem till den vuxna personen, vare sig han bor hemma hos föräldrar eller ensam och omhändertar honom mot hans vilja för att sedan placera honom någon annanstans under bevakning.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Omhändertagande av unga Socialtjänsten i en kommun kan fatta beslut om vård av unga på två grunder. Den första är när en ung person lever i ett hem som riskerar dennes hälsa eller utveckling genom till exempel fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen eller andra förhållanden. (2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Den andra grunden är när en ung person själv riskerar sin hälsa eller utveckling genom till exempel missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. (3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden kan besluta att omedelbart omhänderta en person som är under 20 år om det är sannolikt att den behöver vård enligt någon av de ovan nämnda grunderna eller om en domstol har beslutat att det inte kan skjutas upp med risk för den unges hälsa eller utveckling. (6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)Tvångsvård av ungaDet är socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge ska utformas och var den ska bedrivas. (11 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden eller den aktör som socialnämnden har lämnat över utförandet av vården till ska ha uppsikt över den unga. (11 § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)När tvångsvård inte längre behövs ska socialnämnden besluta att den ska upphöra. (21 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den första grunden med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år. (21 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den andra grunden med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år (21 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)Sammanfattning Socialtjänsten har rätt att omhänderta personer över 18 år om det finns en risk för deras hälsa eller utveckling och de är i behov av vård. De får inte omhänderta någon över 20 år. Sådan vård ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Medan sådan vård bedrivs är det socialnämnden som beslutar om vårdens plats och hur omfattande bevakningsbehov den unge har. Med vänliga hälsningar,