FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård17/05/2022

Vad gäller vid återkallelse av legitimation inom hälso- och sjukvården?

Hej Jag utreds av IVO just nu och befarar att legitimationen kan komma att dras in. Min fråga är 1. Kan jag söka om mitt legg på nytt framöver? 2. Om ja, är det 3 års tid som gäller då innan man kan ansöka igen? 3. Jag har förstått att det är HSAN som bedömer i detta, kan de neka mig att ge tillbaka legitimationen i så fall? 4. Hur stor sannolikhet finns det att få tillbaka sin legitimation om det blivit indraget? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

En legitimation inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövandet av sitt yrke, har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket (8 kap. 3 § första stycket patientsäkerhetslagen) (PSL). Legitimationen ska även dras in om sjukdom eller liknande förhindrar den legitimerade att utöva yrket på ett tillfredsställande sätt, om den legitimerade under prövotiden har visat sig olämplig att utöva yrket eller om den legitimerade begär att legitimationen ska återkallas (8 kap. 4 § första stycket PSL).  

Om din legitimation återkallas ska en ny legitimation meddelas efter ansökan om kraven i 4 kap. PSL är uppfyllda (8 kap. 12 § PSL). Det är mycket riktigt HSAN som prövar dessa frågor, dvs. både återkallelse och ansökan om ny legitimation (8 kap. 13 § PSL). 

Det är svårt att utifrån lagtexten ta reda på exakt vad som krävs för att få tillbaka legitimationen. Av förarbetena framgår att en helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet, där man bl.a. beaktar personens förmåga att utöva yrket tillfredsställande. Prövningen fokuseras inte enbart till om den specifika anledningen till varför legitimationen blev indragen kvarstår, utan bedömningen är mer generell (prop. 1978/79:220 s. 55).  

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska det som utgångspunkt minst gå tre år mellan återkallelsen av legitimationen och meddelandet av en ny legitimation. Denna tid kan dock bli längre i allvarligare fall och kortare i mer lindriga fall (se RÅ 2000 ref. 10). Ett exempel på ett allvarligare fall var då en man nekades legitimation som psykolog på grund av allvarlig brottslighet begånget mer än 20 år innan prövningen. Högsta förvaltningsdomstolen menade att mannens brottsliga förflutna kunde påverka allmänhetens och myndigheternas förtroende för honom trots att han hade visat en mycket positiv personlig utveckling sedan brottsligheten (HFD 2015 ref. 32). Jag tar upp detta för att illustrera att mycket handlar om vad du misstänks ha gjort för att förtjäna en återkallelse av legitimationen. Tiden som ska gå mellan återkallelsen och meddelandet av ny legitimation kan alltså skilja sig mycket från fall till fall, men vanligen ska det gå minst tre år. Hur stor sannolikheten är att du får tillbaka legitimationen beror därför i hög grad på vad du misstänks för att ha gjort. Jag drar mig för att göra gissningar här. 

Hoppas du känner att du fick svar på dina frågor! Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några funderingar kvarstår! 

Med vänliga hälsningar, 

Daniel BromanRådgivare