Kan man få patientskadeersättning för skador orsakade av felaktig medicinering?

Hej! Jag har en typ av eksem som läkare inte riktigt kunde sätta fingret på och identifiera korrekt. Detta ledde till att jag fick en typ av läkemedel som innehöll kortison som förtärde min hud och orsakade skador som inte kommer läkas. Jag fick alltså fel läkemedel och behandling för just min eksem, samtidigt fortsatte läkare att förnya receptet utan att märka felet. Har jag rätt till ersättning och hur bör jag gå tillväga i sådana fall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om det finns en möjlighet till ersättning för ärr/skada till följd av felaktig behandling. Bestämmelser om patientskadeersättning finns i patientskadelagen (1996:799). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När kan patientskadeersättning utbetalas? 

Vid skada som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan s.k. patientskadeersättning utgå (3 § patientskadelagen (1996:799)). Patientskadeersättning kan utgå för ett antal olika typer av personskador (6 § patientskadelagen (1996:799)). Exempelvis kan ersättning utgå för en personskada på en patient om det "föreligger övervägande sannolikhet att den är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd" (6 § första punkten patientskadelagen (1996:799)). Vad som avses här är skador som orsakats direkt av den vård som patienten har fått. Det ska, med andra ord, röra sig om behandlingsskador (se Lönnheim, Patientskadelag (1996:799) 6 §, Karnov 2022-07-31 (JUNO) och SOU 2004:12, s. 45). Det är, således, tveksamt om din skada skulle omfattas av den aktuella bestämmelsen.

Patientskadeersättning kan, emellertid, även utgå om skadan är orsakad av "felaktig diagnostisering" eller "förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar" (6 § tredje respektive sjätte punkten patientskadelagen (1996:799)). Vad som avses i det första fallet är "faktiskt iakttagbara tecken på sjukdom eller skada som förbises eller som tolkas felaktigt" och som leder till att "vårdåtgärder inte sätts in eller får en felaktig inriktning med skada som följd (s.k. diagnosskada)" (se Lönnheim, Patientskadelag (1996:799) 6 §, Karnov 2022-07-31 (JUNO) och SOU 2004:12, s. 49). I det andra fallet avses istället skador som uppkommer till följd av felaktig hantering av läkemedel. Detta kan, exempelvis, avse skador som uppkommit till följd av att utskrivande läkare inte "iakttar doseringshänvisningar i FASS" eller liknande (SOU 2004:12, s. 45). Även om jag inte, på rak arm, kan säga om din skada skulle bedömas falla in under någon av ovanstående bestämmelser så ser jag det, emellertid, som högst möjligt.

Observera dock att det finns situationer då någon patientskadeersättning inte utgår. Relevant för ditt fall kan, exempelvis, vara att någon patientskadeersättning inte utgår i det fall skadan orsakats av läkemedel i annat fall än vad som framgår av ovan diskuterade lagrum (7 § andra punkten patientskadelagen (1996:799)). Med detta avses att ersättning inte utbetalas för rena läkemedelsbiverkningar, d.v.s. skador som "beror på egenskaper hos läkemedlet" (se Lönnheim, Patientskadelag (1996:799) 7 §, Karnov 2022-07-31 (JUNO) och SOU 2004:23, s. 52-54). Ersättning för sådana skador kan istället, i vissa fall, ersättas genom läkemedelsförsäkringen (se vidare Patientförsäkringsföreningens hemsida under rubriken "Skador som inte ger patientskadeersättning").

Vart ska man vända sig med sitt anspråk?

Det är den drabbade patienten själv som ska anmäla sin skada (se vidare Patientförsäkringsföreningens hemsida under rubriken "Anmäl en skada"). Detta görs till den aktuella vårdgivarens försäkringsbolag. Det är nämligen detta som utger den eventuella ersättningen (13 § patientskadelagen (1996:799)). 

I det fall det rör sig om en patientskada till följd av offentlig vård, görs anmälan till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Det är de som utreder skadan och som fattar beslut om eventuell ersättning. 

I det fall det istället rör sig om en patientskada till följd av privat vård så ska anmälan göras till den aktuella vårdgivarens försäkringsbolag. I det fall du inte vet vilket detta är kan du vända dig till din vårdgivare för vidare information.

Observera vidare att det, i det fall din skada inte bedöms berättiga någon ersättning eller du anser att ersättningen är för låg, är möjligt att vända sig till Patientskadenämnden för att få ditt ärende prövat på nytt. Skulle nämnden anse att ersättning ska betalas ut brukar berörda försäkringsbolaget, som regel, följa det aktuella beslutet.

Vilka andra möjligheter till ersättning finns det? 

Observera slutligen att det, i den mån patientskadeersättning inte är ett alternativ, finns ytterligare möjligheter till ersättning. Framförallt finns det en möjlighet att kräva skadestånd från vårdgivaren i en civil skadeståndsprocess (där skadeståndslagen (1972:297) åberopas). Allt som oftast brukar det, dessutom, finnas en möjlighet att begära ersättning från det egna försäkringsbolaget (i det fall du har en personförsäkring). Därtill är det möjligt att en skada orsakad av läkemedel, i vissa situationer, kan komma att ersättas av den ovannämnda läkemedelsförsäkringen.

Sammanfattning

Personskador till följd av vård kan, i vissa fall, ge en rätt till patientskadeersättning. Det är svårt att sia i huruvida du har rätt till sådan ersättning i det aktuella fallet. Mycket tyder dock på att dina skador, mycket väl, kan falla in under någon av de relevanta, ersättningsberättigande, bestämmelserna. Jag rekommenderar dig därför att anmäla dina skador till det berörda försäkringsbolaget. Skulle du vara missnöjd med försäkringsbolagets beslut rekommenderar jag dig att vända dig till Patientskadenämnden för ny prövning av i ärendet.

Observera vidare att det kan finnas alternativa sätt för dig att få ersättning för dina skador. Även dessa kan vara värda att ha i åtanke (även om dessa, förmodligen, bör övervägas först i andra hand). 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.  Det är även möjligt för dig att boka tid med vår juristbyrå eller kontakta oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende. 

Vänligen,

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”