FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård10/04/2022

Möjligheter till ersättning vid felaktig dödförklaring

Hej,

jag blev dödsförklarAd av misstag när jag låg inne på sjukhus. Detta har lett till psykisk stress och stora ekonomiska problem. Pga andra omständigheter hade jag inte hunnit förnya mitt ID och därför kan banken inte hjälpa mig, trots att min mor kan gå i god för mig. Jag kan varken få tillgång till mina pengar eller nytt mobilt bank ID. Hade jag inte kunnat låna pengar, hade jag varit hemlös och svältande eftersom väntetider för nytt ID är så långa. Har jag rätt till ersättning för sveda och värk samt ekonomiska konsekvenser? Vem ska jag i så fall vända mig till för ansökan? Innefattar patientskyddslagen detta?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga förstår jag det som att du felaktigt har dödförklarats när du vårdades på sjukhus. Till följd av detta har du fått en del praktiska problem och dessutom drabbats psykiskt av situationen. Du undrar nu om du har möjlighet att få ersättning dels för det psykiska men som den felaktiga registreringen har medfört, dels för de ekonomiska konsekvenser du drabbats av. Du undrar också till vem du ska rikta dina anspråk.

Ersättning enligt patientskadelagen
Om du som patient har åsamkats en personskada i samband med vård eller behandling har du under vissa förutsättningar rätt till så kallad patientskadeersättning (6 § 1 st. patientskadelagen, PSL). Med personskada avses såväl fysiska som psykiska skador. De psykiska men som du har fått till följd av den felaktiga dödförklaringen skulle alltså kunna rymmas i begreppet personskada.

För att du ska vara ersättningsberättigad krävs det vidare att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd (p. 1) eller genom felaktig diagnostisering (p. 3). Det är du som patient som måste kunna visa att det finns ett samband mellan din skada och orsaken till skadan. Beviskravet är något lägre ställt i den här typen av sammanhang.

Om du har möjlighet att styrka dina psykiska besvär och kan visa att de är hänförliga till den felaktiga dödförklaringen har du möjlighet att ges ersättning för inkomstförlust, andra kostnader samt för sveda och värk (8 § PSL som hänvisar till 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen).

Anmälan till Löf
Eftersom du uppger att du vårdades på sjukhus tolkar jag det som att du har vårdats inom offentligt finansierad vård. I dessa situationer har du möjlighet att göra en skadeanmälan hos Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. HÄR kan du läsa mer om vilken typ av skada som omfattas av försäkringen och HÄR kan du ladda ner diverse anmälningsblanketter.

Justitiekanslern prövar skadeståndsanspråk mot staten och har i sin tidigare praxis prövat ett antal ärenden gällande felaktig dödförklaring. Ersättningen har då uppgått till 10 000–30 000 kr, vilket kan tjäna som riktmärke för den aktuella ersättningsnivån vid den här typen av skada.

Sammanfattning och råd
Eftersom du har vårdats på sjukhus har du möjlighet att ges patientskadeersättning enligt patientskadelagen. Det krävs att du kan visa att det finns ett samband mellan den skada som du har åsamkats och det som orsakat skadan, dvs den felaktiga dödförklaringen. Jag råder dig nu att göra en skadeanmälan hos Löf. Eftersom du inte har något bank-ID har du möjlighet att posta en fysisk skadeanmälan i stället.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Marika HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?