Talerätt för andra än den tillståndspliktiga verksamheten enligt alkohollagen

2021-07-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan man stämma en kommun för att de tillåter en nattklubb i ett bostadsområde ha öppet till klockan 02.00 och spelar hög störande musik som kan börja redan kl 18.00? Nattklubben drar också till sig en massa ungdomar som gapar och skriker. Nattklubben är placerad i en centralt belägen stadspark omgiven av både lägenheter och villor.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om nattklubb med servering av alkohol vilket brukar motivera längre öppettider. För andra verksamheter som upplevs som störande gäller att miljönämnden i din kommun har hand om dessa ärenden. Ansvarig nämnd fattar beslut som innefattar myndighetsutövning (som exv. beviljande av serveringstillstånd). Alkohollagen reglerar beviljandet av serveringstillstånd för alkoholdrycker (alkohol) och tiderna för servering av alkohol. Det är kommunen som bestämmer hur länge alkohol får serveras. Har en förrättning beviljats tillstånd får den servera alkohol fram till klockan 01.00 om inte kommunen har beslutat annat (8 kap. 19 § andra stycket alkohollagen).Kriterier för beviljande av serveringstillståndNär kommunen bedömer om ett tillstånd ska beviljas ska hänsyn tas till omkringliggande miljöer och störningar som kan uppstå i samband med verksamheten (8 kap. 17 § alkohollagen). Dessa omständigheter ska också beaktas när tiden för serveringstillståndets giltighet bestäms. Hänsyn ska också tas till om det vistas ungdomar och barn i närheten av förrättningen. Innan tillstånd beviljas ska polisen avge sitt yttrande om lämpligheten av att ett tillstånd beviljas (8 kap. 11 § första stycket alkohollagen). Din möjlighet att föra talan mot kommunenBeslut om serveringstillstånd föregås vanligtvis av att miljöförvaltningen gör en bedömning av lämpligheten i att tillstånd beviljas. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera så att reglerna efterlevs av de som har beviljats tillstånd (9 kap. 2 § alkohollagen). Ett tillstånd kan återkallas om förrättningen inte följer de regler som gäller, men innehavaren av tillståndet ska i regel få chans att rätta till missförhållandena (9 kap. 18 § 3 p. alkohollagen).Kommunens beslut, vanligtvis av en miljönämnd, kan sedan överklagas (10 kap. 1 § alkohollagen). För att du ska kunna överklaga ett beslut om serveringstillstånd krävs emellertid att beslutet har gått dig emot (42 § förvaltningslagen). Av rättspraxis följer att du som boende nära en förrättning som har fått serveringstillstånd beviljat har rätt att överklaga beslutet (besvärsrätt). Vad som kan vara problematiskt i ditt fall är att du måste göra detta inom tre veckor från det att du fått reda på att beslutet fattades (44 § förvaltningslagen). SammanfattningsvisUpplever du att tillståndsinnehavarens verksamhet trots detta stör mycket kan det vara idé att kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Det ska tilläggas att ett beslut som innebär att kommunen inte vidtar någon åtgärd inte innebär att du har besvärsrätt (rätt att föra talan i domstol). Det kan vara bra att veta i händelse av att kommunen efter att ha fått in klagomål inte vidtar någon åtgärd gentemot tillståndsinnehavaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hjälp med att klaga på kommuns beslut

2021-07-02 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |skall överklaga kommunens beslut angående indragen hemtjänst till förvaltningsrätten känner att jag behöver hjälp av en jurist för kommunen har fattat indragningen av hemtjänsten på fel beslut och dom lyssnar inte på mig väldigt tacksam om jag kan få eran hjälp
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att vi ska kunna besvara din fråga här via gratistjänsten behöver du skriva in mer detaljerade uppgifter som vi då kan ta ställning till. Det jag kan säga utifrån uppgifterna du ger är dock att varje medborgare i en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade (13 kap. 1 § kommunallagen [KL]). Beslut som kan överklagas är de som fattats av kommunfullmäktige eller kommunalförbund, nämnd m.fl. (13 kap. 2 § KL). Denna överklagan skall göras skriftligen och ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § KL). Det är också viktigt att du göra detta så fort som möjligt, eftersom det finns en tidsgräns på tre veckor från det att kommunens beslut meddelades (13 kap. 5 § KL).Som sagt är det svårt för mig att hjälpa dig mer detaljerat än det jag beskrivit ovan utan mer information. Om du önskar få hjälp genom vår betaltjänst och därmed också mer praktisk hjälp med överklagandet rekommenderar jag dig att vända dig direkt till vår juristbyrå. Du kan boka tid eller kontakta oss på följande sätt:Telefon: 08-533 300 04Öppettiderna är: Mån-fre kl. 10.00−16.00Du kan också klicka här för att komma till vår bokningssidaJag hoppas att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Hur gör man om man ej har någon bostad?

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hur gör man om man ej har någon bostad
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har någon bostad och därmed saknar någonstans att bo kan du vända dig till Socialtjänsten i den kommun du befinner dig i. De kan hjälpa dig hur du ska gå tillväga för att hitta en bostad, och de kan även hjälpa till med att hitta akuta boendelösningar på exempelvis härbärgen där man kan bo under en kortare period. Socialtjänsten har i allmänhet inte ansvar att tillhandahålla bostäder till bostadslösa, men ska hjälpa till och vara ett praktiskt stöd. Man kan även vara berättigad försörjningsstöd om man inte själv kan tillgodose sina behov och på så sätt få förutsättningar att ordna en bostadslösning (4 kap. 1 § SoL).Kontaktuppgifter till socialtjänsten i din aktuella kommun hittar du enklast genom att googla socialtjänsten + kommunen. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att din situation kommer att lösa sig. Om jag tolkat din fråga fel, exempelvis om du åsyftade hur man folkbokför sig när man inte har någon bostad, är du välkommen att skriva en fråga till. Med vänliga hälsningar

Är ett aktiebolag en enskild?

2021-06-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! I Förvaltningslagen används begreppet enskild väldigt ofta. Gäller FL endast för enskilda? Om ett företag (låt säga ett AB) skickat in en ansökan till en förvaltningsmyndighet. Gäller förvaltningslagen då för denna ansökan?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om ett aktiebolag räknas som enskild i förvaltningslagen (FL).Enskild i FLFL reglerar hur förvaltningsmyndigheter ska arbeta. Enskild i FL omfattar både fysisk person och juridiska personer. En fysisk person är en människa, till exempel en person som söker föräldrapenning eller en enskild firma. En juridisk person är till exempel aktiebolag och ideella föreningar. Enskild betyder alltså både en förälder som söker föräldrapenning och ett aktiebolag.SammanfattningAktiebolag är enskilda i FL:s mening. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad har vi för ytterligare möjligheter om Migrationsverket inte svarar på en dröjsmålstalan?

2021-07-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej. Vi har begärt att Migrationsverket skall avgöra ett ärende gällande min flickväns uppehållstillstånd. Detta efter att vi väntat mer än 6 månader på att Migrationsverket skall ta ett beslut från det datum när vi lämnade in ansökningshandlingarna om uppehållstillstånd.Enligt 12§ förvaltningslagen så skall ju nu Migrationsverket svara inom 4 veckor från det att dom mottog begäran om att avgöra ärendet.Vad har vi för ytterligare möjligheter om Migrationsverket inte svarar inom dessa 4 veckor?Finns det risk att man "retar" upp dom, och att dom då ger ett avslag bara för att man är påstridig och kräver att dom följer lagen?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i förvaltningslagen (FL).En myndighet ska i sin verksamhet vara saklig och opartisk, detta följer av 5 § 2 st. FL. Myndigheten får därmed inte låta sig bli uppretad, eftersom det skulle brista i deras saklighet. Den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då denna begäran kommit in hos förvaltningsmyndigheter antingen avgöra ärendet eller i ett eget beslut, avslå begäran om att avgöra ärendet. Ett beslut om avslag på en begäran om avgörande ska förses med en klargörande motivering (§ 32 FL). Enligt regeringen är fyra veckor en bra tid för myndigheterna att meddela rättssäkra beslut i majoriteten av ärendena (Prop. 2016/17:180 s. 122).Vad som gäller för digEn myndighet har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Har du inte fått ett beslut överhuvudtaget om din begäran rekommenderar jag dig att bekräfta med ansvarig handläggare om din begäran faktiskt ankommit. Man kan även vända sig till JO (justitiekanslern) vid en sådan försening, annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.Vänligen,

Motiveringsskyldigheten vid sekretessbelagda uppgifter

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag undrar om motiveringsskydligheten i 32 § förvaltningslagen är tillämplig när en myndighet avslår en begäran om utlämnande av allmän handling på grund av sekretess?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningslagen tillämpas vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (både statliga och kommunala) och vid handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § förvaltningslagen). Däremot omfattas inte beslutsfattande vid politiska församlingar, såsom riksdagen.Motiveringsskyldigheten i 32 § förvaltningslagen är tillämpbar när en myndighet tar ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Paragrafen borde alltså tillämpas på en sådan situation som beskrivs i frågan. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och om vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Att bara hänvisa till sekretess som motivering borde i det flesta fall alltså inte uppfylla kravet. Dock finns det vissa undantag från denna motiveringsskyldighet. Bland annat behövs ingen motivering ges om detta skulle vara uppenbart obehövlig, d.v.s. det ska framstå som självklart att en motivering inte behövs för beslutet i fråga ( se första stycket). I paragrafens andra stycke återfinns ytterligare fyra stycken undantag då ingen motivering krävs. Punkt 3 är mest relevant för situationen som beskrivs i frågan. Punkten anger att en motivering får utelämnas helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande.Anledningen till att en handling är sekretessbelagd kan både hänföra sig till rikets säkerhet eller enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden. Men bara för att en handling är sekretessbelagd betyder det inte automatiskt att en motivering kan utelämnas, utan det måste vara fråga om uppgifter som på ett betydligt sätt kan skada enskilda eller rikets säkerhet (prop. 2016/17:180 s. 322) och som därmed inte kan lämnas ut. En myndighet kommer i dessa fall behöva göra en avvägning mellan vikten av att det känsliga uppgifterna inte röjs och skyldigheten att motivera beslut på ett adekvat sätt. Sammanfattningsvis tillämpas 32 § i förvaltningslagen när en myndighet tar ett beslut avseende utlämning av allmänna handlingar, dock återges det undantag i paragrafen som i vissa fall kommer föranleda att en motivering helt eller delvis kan utelämnas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Hur kan beslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen överklagas?

2021-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag är arbetslös och får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Jag ansökte om bistånd till en kortare semesterresa, och fick bifall med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Min kompis säger att han tror att beslut enligt denna bestämmelse är ett s.k. kommunalbeslut och kan därför överklagas av alla kommunmedlemmar. Är det verkligen så?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att gå igenom skillnaden mellan de olika typer av bistånd som finns. Sedan kommer jag förklara hur beslut om bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL kan överklagas.Din fråga berör regler i socialtjänstlagen (SoL) samt kommunallagen (KL).Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoLBistånd som avses i 4 kap. 1 § SoL är en rättighet för den enskilde. Sådana bistånd kan överklagas av den enskilde genom så kallat förvaltningsbesvär, vilket innebär att domstolen prövar såväl beslutets laglighet som dess lämplighet och kan fatta ett nytt beslut med en annan innebörd. Att någon kan överklagas som förvaltningsbesvär innebär att endast den som beslutet går emot kan överklaga. Bistånd enligt 4 kap. 2 § SoLBistånd som avses i 4 kap. 2 § SoL ger en kommun själva rätten att bestämma om de anser att det finns särskilda skäl att ge bistånd. Ett sådant bistånd som du beviljats utgör inte en alltså rättighet eftersom kommunen kan bestämma själva om du ska få sådant bistånd eller inte. Eftersom ingen har rätt till bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL går det inte att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Sådana beslut måste istället överklagas genom en så kallad laglighetsprövning (13 kap. 2 § KL). Då prövas bara beslutets laglighet det vill säga om det gått till på rätt sätt enligt gällande lagar. Detta betyder i sin tur att beslutet kan överklagas av alla kommunmedlemmar.SammanfattningDin kompis har alltså till största delen rätt. Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL överklagas genom laglighetsprövning och beslutet kan därmed överklagas av alla kommunmedlemmar. Detta beror dock inte på att det är ett kommunalt beslut. Istället är det på grund av att den typ av bistånd du beviljats inte är en rättighet eftersom kommunen får bestämma om det finns skäl att ge bistånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen?

2021-06-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej,Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen kan socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. Av 16 kap. 1 § soocialtjänstlagen framgår att nämndens beslut enligt 4 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Jag har förstått det så att detta innebär att avslag på beslut enligt 4 kap. 2 § därför endast får överklagas enligt reglerna om kommunalbesvär i 13 kap. kommunallagen. Min fråga avser nämndens motiveringsskyldighet, eftersom jag är osäker på om motiveringsplikten enligt förvaltningslagen är tillämplig på beslut som endast får överklagas genom kommunalbesvär.Fråga: Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen? Det stämmer. I socialtjänstlagen (SoL) kap. 11 regleras handläggning av ärenden. Enligt 11 kap. § 8 SoL ska det i ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot enskild tillämpas bland annat motiveringsskyldigheten § 32 i förvaltningslagen FL.Motiveringsskyldigheten i FL är viktig ur en rättssäkerhetssynpunkt och ger uttryck för objektivitetsprincipen. Myndigheterna ska visa att beslutet de fattar inte är grundat på godtycke utan underbyggda med rättslig grund.Vänligen,