Vem har bevisbördan i förvaltningsärenden? Och hur tydlig motivering måste en myndighet ha i sina beslut?

Min fråga gäller ett avslag på ansökan om försörjningsstöd med anledning av ett påstått samboskap. Om en myndighet har uppgifter som gör det sannolikt att X är i stadigvarande samboskap med Y, så ligger vad jag förstått bevisbördan hos X som måste styrka att hen inte är sammanboende med Y. 1. Finns det några exempel på bevis som rätten ansett motbevisar myndighetens påstående och alltså styrker att X och Y inte är sambor? 2. Får myndigheten avslå med grunden att "inkomna uppgifter" visar att de är sambos, utan att specificera vad det är? Måste ej X få vetskap om vilka uppgifter det är för att kunna bemöta dem i en överklagan? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga dels som att du vill ha några exempel på bevis som rätten ansett motbevisar en myndighets påstående om samboskap, dels om myndigheten kan avslå en ansökan utan att specificera vad de grundar sitt beslut på.


Jag kommer dels att använda mig av förvaltningslagen (FL) när jag besvarar din fråga. Som huvudregel kan nämnas att den enskilde, alltså den som ansökt om försörjningsstödet, har bevisbördan för rättigheter/förmåner (vilket ett försörjningsstöd är). Myndigheten har däremot bevisbördan för skyldigheter. Det stämmer alltså att X behöver visa att ett samboförhållande inte föreligger.


Exempel på bevis att samboende inte föreligger

För att exemplifiera vad som kan ligga till grund för bevis om samboskap kommer jag utgå ifrån ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013 ref 50). I det fallet var det dock myndigheten som hade bevisbördan för att visa att ett samboförhållande faktiskt förelåg, men bevisen de anförde bör kunna användas även för att bevisa det motsatta, d.v.s. att inget samboförhållande föreligger. Parten som skulle motbevisa att ett samboförhållande förelåg anförde bl.a. att skilda bokföringsadresser förelåg, alltså att de hade varsin bostad med eget hushåll. Vidare anfördes att parterna hade skild ekonomi samt att de inte hade några gemensamma barn. Myndigheten som skulle bevisa att ett samboförhållande förelegat åberopade uttalanden från grannar till parten som hade uttalat sig om att parterna levde tillsammans. Myndigheten hade även undersökt deras postutdelning och gemensamma inköp, men det framkommer dock inte av domen vilken slutsats de drog av dessa uppgifter. Domstolen ansåg dock att myndigheten inte hade bevisat att ett samboförhållande hade förelegat.


Myndighetens beslut

Det finns en mängd bestämmelser som reglerar hur handläggningen av ett ärende ska gå till, det vill säga exempelvis en ansökan om försörjningsstöd, och vilka rättigheter den enskilde har.


Bland annat har den som är part i ett ärden rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § FL). Den som har ansökt om försörjningsstöd är part i ärendet. Denna så kallade partsinsyn innebär en möjlighet för parten att ta del av allt underlag som har tillförts ärendet. Som part kan man även begära en kopia av allt material som ligger till grund för ett beslut. Jag skulle rekommendera dig att kontakta myndigheten och be om att få en kopia av underlaget, för att veta hur du ska bemöta uppgifterna vid en eventuell överklagan.


Innan en myndighet fattar beslut i ett ärende, ska de som regel meddela den som är part i ärendet om det material som är av betydelse för beslutet. Därutöver ska myndigheten låta parten yttra sig över det materialet (25 § första stycket). Det vill säga när myndigheten fick uppgifter om att X har ett samboförhållande med Y, borde X ha fått möjlighet att yttra sig över dessa uppgifter.


Vidare har myndigheter i regel en skyldighet att inkludera en klargörande motivering av beslutet när det meddelas. En sådan motivering ska bland annat innehålla uppgifter om vilka omständigheter som varit avgörande för myndighetens ställningstagande (32 § första stycket). Om det till exempelvis är att samboskap föreligger, ska det nämnas i den här motiveringen. Utöver det har en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende en skyldighet att underrätta parten om det fullständiga innehållet i beslutet samt hur en överklagan ska gå till (33 § första stycket FL).


Slutsats och rekommendation

Med tanke på den rätt till insyn som en part har i ett ärende, ska parten kunna kräva att få ta del av allt det material som har varit av relevans för myndighetens beslut. Min rekommendation är därför att kontakta myndigheten och med hänvisning till detta be om att få ta del av materialet för att kunna bemöta det på bästa sätt i en eventuell överklagan.


Jag hoppas att du har fått lite klarhet i din fråga. Stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”