Försäkringskassans återkravsrätt vid felaktig utbetalning

2018-02-21 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Jag fick diagnos obotlig hjärntumör år 2013 och efter det gick på strålningsbehandling, cellgifter och medicinering för epilepsi. Under 2014-2015 hade jag begärt tillfällig föräldrapenning felaktigt och fått utbetald ca 300 000 kr. Det var felaktig och jag förstod det inte då jag gjorde det. Jag vet ej hur länge jag lever! Har minderåriga barn. Kan jag få fängelsestraff?Tack för svar
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I socialförsäkringsbalken [SFB] finns det bestämmelser som reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning och även vad Försäkringskassan kan göra om en utbetalning skulle bli felaktig [13 kap. SFB och 108 kap.SFB]Vad tar Försäkringskassan hänsyn till när de gjort en felaktig utbetalning?När föräldrapenning betalats ut felaktigt spelar det ingen roll om det är du som angett fel belopp eller om det är Försäkringskassan själva som utbetalat fel belopp. Du kan bli återbetalningsskyldig ändå [108 kap. 2 § SFB]. Det är upp till Försäkringskassan att besluta om du blir återbetalningsskyldig eller inte och ibland tar de hänsyn till särskilda omständigheter som kan verka försvårande, exempelvis att en varit väldigt sjuk och att personen inte har tillräckliga tillgångar att betala tillbaka allt [108 kap. 11 § SFB].Försäkringskassan har dömt olika i alla sjukdomsfall och i bedömningen om Försäkringskassan ska sänka återbetalningsbeloppet tar de hänsyn till om personen i fråga själv lämnat felaktiga uppgifter och även hur allvarligt sjukdomstillståndet varit. I ett fall fick en person betala tillbaka ungefär 1/3 av det hen var skyldig då hen hade genomgått flera kostsamma hjärtoperationer [Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1280-08]De tar också hänsyn till vad du borde ha insett [108 kap. 2 § andra stycket SFB]. Exempelvis om du borde ha insett att du fick alldeles för mycket pengar, om du borde insett att uppgifterna du givit var orimliga och om du blev tillräckligt informerad av Försäkringskassan från början. Hänsyn tas också till en persons bristande kunskap om de lagar och författningar som finns.Du får inte ett fängelsestraff för att en felaktig utbetalning gjorts. Däremot ska du betala tillbaka den summan som Försäkringskassan begär. När det rör sig om stora summor i återbetalningsskyldighet kan du tillsammans med Försäkringskassan bestämma om en avbetalningsplan där ni kommer överens om hur mycket du ska behöva betala tillbaka åt gången. Om du inte betalar kommer du få en påminnelse. Om du fortfarande inte betalar efter påminnelsen kan de skicka ett inkassobrev till dig. Slutligen kan de välja att dra av ersättning på någon annan förmån du har hos dem, eller kräva att kronofogdemyndigheten genomför en utmätning hos dig. Något fängelse blir det dock inte.Om du blir missnöjd med deras beslut om återbetalning kan du begära omprövning, men då måste du i sådana fall betala allt det du är återbetalningsskyldig och får endast tillbaka pengar om din omprövning skulle gå igenom och Försäkringskassans beslut förklaras som för stort.Hoppas detta var svar på din fråga. Stort lycka till. Ta hand om dig!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag anspråk på halva vårdnadsbidraget?

2018-02-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Det har kommit till min kännedom att mamman till vårat barn erhållit vårdnadsbidrag utan min vetskap. Vi har växelvis boende året runt. Vad har jag för rättigheter för att göra anspråk på halva bidraget? Vart ska jag vända mig isf?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Då du inte skrivit något annat, utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om barnet. Enligt 22 kap 15 § socialförsäkringsbalken ska vårdbidraget tillfalla den som har den huvudsakliga vården och tillsynen av barnet. Om det skulle vara så att ni genom växelvis boende deltar i vården i i lika stor utsträckning, har det i praxis angetts att den förälder som barnet är folkbokförd hos, är den som får motta bidraget. Då jag inte vet var ert barn är folkbokfört kan jag inte svara på frågan huruvida utdelningen gått rätt till eller inte. Jag utgår dock från att barnet är folkbokfört hos sin mamma. Detta skulle isåfall innebära att du inte kan göra anspråk på det bidrag som redan tillfallit henne. Däremot kan ni, i enlighet med 22 kap 16 §, hos försäkringskassan lämna in en ansökan om att vårdnadsbidraget i fortsättningen ska delas lika. Detta förutsätter dock att ni har gemensam vårdnad och att båda tar del av vårdnaden av barnet. Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Bedömning av boendetillägg vid giftermål

2017-12-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |En person som har sjukpenning på "fortsättningsnivå", och boendetillägg gifter sig med en person som har inkomst på kring 13000 före skatt. Försäkringskassan räknar ner boendetillägget pga den försäkrade nu är gift; även när makarna inte bor i hop än och inte kommer att göra det förän de hittar en gemensam lägenhet som de kan ha råd med. Vad ska / kan den försäkrade göra för behålla en rimlig ekonomi? Är försäkringskassans bedömning rätt? Ska de inte ta hänsyn till att paret faktiskt inte har gemensamt hushåll eller till makens låga inkomst? Finns det andra bidrag att söka för att få pengarna att räcka till?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då frågan rör en socialförsäkringsförmån finns bestämmelser kring detta i Socialförsäkringsbalken (SFB). Gällande boendetillägg är ersättningsnivån för helt boendetillägg för ett år högst 84 000:- för en ogift person och högst 42 000:- för en gift person (SFB 103 d kap 2 §). En person som är gift ska likställas med en ogift person om det är så att makarna stadigvarande lever åtskilda och särskilda skäl inte talar emot det (SFB 103 b kap 4 §). Försäkringskassan ska alltså ta hänsyn till att makar lever åtskilda i de fall det är så att de stadigvarande lever åtskilda. Om det finns andra bidrag att söka i denna situationen kan jag tyvärr inte uttala mig om utifrån de omständigheter du nämner.Hoppas att detta gav svar på din fråga!Mvh

SGI-skydd för arbetslös

2017-12-18 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan försäkringskassan ge mig avslag i ett sjukpenning ärende och besluta att "nolla" min SGI på grund av utebliven aktivitetsrapport hos arbetsförmedling, trots att jag står inskriven sedan 2015 och har stått som öppen arbetslös och matchats på hela arbetsmarknaden i arbetsförmedlingens system under den period försäkringskassan anser att jag ej varit aktivt arbetssökande? Bör även tilläggas att jag inte har ersättning från varken a-kassa eller ersättning från försäkringskassan i form av aktivitetsstöd eller liknande. Jag ingår heller inte i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Jag har inte heller mottagit brev eller samtal från arbetsförmedlingen med information om varning eller liknande för att ha missat aktivitetsrapportera och att detta skulle påverka eventuell ersättning.Vore jättetacksam för svar.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagregler finns i socialförsäkringsbalken, nedan förkortad SFB.Avslag i ärende om sjukpenningRätt till sjukpenning har den som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap 2 § SFB). Detta innebär att Försäkringskassan ska neka dig sjukpenning om du inte har nedsatt arbetsförmåga på det sätt som lagen kräver. Det framgår inte av din fråga om du tidigare haft rätt till sjukpenning, vilket sjukdomstillstånd du befinner dig i eller hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. Av denna anledning kommer jag inte gå närmre in på vad som är en sjukdom eller hur arbetsförmågan ska bedömas.Allmänt om SGI och SGI-skyddad tidSjukpenninggrundande inkomst, SGI, är den inkomst som exempelvis sjukpenning och delvis föräldrapenning beräknas utifrån. Den som har rätt till sjukpenning måste alltså även ha en SGI för att i realiteten få ersättning. SGI är alltså en prognos av vad man kan kommer tjäna under året (25 kap 2 § SFB). För att få SGI fastställt krävs bland annat att man har ett arbete och att man antingen har för avsikt att arbeta i minst sex månader, eller att arbetet kan antas vara årligen återkommande (exempelvis en säsongsanställning) (25 kap 3 § SFB). Vidare gäller att SGI ska ändras så fort den aktuella personens inkomstförhållanden ändras (25 kap 4 § SFB). Detta innebär alltså att en person som inte arbetar som huvudregel får sin SGI fastställd till 0 kr, vilket alltså ger 0 kr i sjukpenning. Undantag görs för vissa i lag uppräknade perioder utan arbete, så kallad SGI-skyddad tid. SGI-skydd innebär att man får behålla den SGI man hade innan den SGI-skyddade tiden började och därmed i framtiden få exempelvis sjukpenning beräknad utifrån denna. (26 kap 9 § SFB)Den som är arbetslös har SGI-skydd under förutsättning att personen deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller står till arbetsmarknadens förfogande (26 kap 13 § första stycket SFB). Det som är aktuellt i ditt fall är enligt din egen beskrivning SGI-skydd genom att stå till arbetsmarknadens förfogande – det försäkringskassan utgår från när de bedömer huruvida du har SGI eller inte är alltså om du står och har stått till arbetsmarknadens förfogande på ett sådant sätt att du befunnit dig i en SGI-skyddad tid. Värt att notera här är att det är tillräckligt att falla ur SGI-skyddet en kort period för att SGI ska fastställas till 0 kr (SGI-skyddet är ju ett undantag från huvudregeln att den som inte arbetar saknar SGI, därmed tillämpas reglerna förhållandevis strängt).Vad krävs för att "stå till arbetsmarknadens förfogande"?I lagen specificeras inte "stå till arbetsmarknadens förfogande" närmre. Däremot bemyndigas regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela ytterligare föreskrifter om vad som gäller för att den försäkrade ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande (26 kap 13 § andra stycket andra punkten SFB). Detta har regeringen också gjort genom förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst.Enligt 3 § i förordningen krävs det, för att en försäkrad som är arbetslös anses stå till arbetsmarknadens förfogande, att den försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI samt1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver (några sådana föreskrifter har Försäkringskassan dock inte utarbetat).Det som krävs av dig för att få behålla din tidigare SGI medan du är arbetslös är alltså att du aktivt söker arbete, samt är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Av din fråga framkommer att Försäkringskassan gjort bedömningen att du inte aktivt sökt arbete, på grund av utebliven aktivitetsrapport. Att aktivitetsrapportera (en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att bryta arbetslösheten) är idag det sätt kontrollen av kravet "aktivt söker arbete" görs. På grund av utebliven aktivitetsrapport bedöms du alltså inte aktivt ha sökt arbete, vilket gör att du inte uppfyller kraven för SGI-skydd utan istället får en ny SGI fastställd till 0 kr.Sammanfattande svar på dina frågorDet är inte möjligt för mig att göra någon djupare utredning av omständigheterna i ditt specifika fall. Konstateras kan dock att Försäkringskassan ska neka sjukpenning om du inte uppfyller kraven på sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Dessutom är fallet så att en eventuell sjukpenning beräknas utifrån SGI, vilken fastställs till 0 kr om du är arbetslös utan att uppfylla aktivitetskravet som gäller för att få SGI-skydd. Utifrån det som framkommer i din fråga kan jag alltså inte se att Försäkringskassan skulle ha handlat fel i ditt fall.Hoppas du fått svar på din fråga! Undrar du något mer är du varmt välkommen att återkomma.Vänliga hälsningar,

När kan man få närståendepenning?

2018-02-21 i Försäkringskassan
FRÅGA |Min sambo är mycket sjuk. Han har haft 2 hjärtinfarkter med svår hjärtsvikt som följd. Infarkt nr1 2006, infarkt nr 2 2015. Nu har han även fått förmaksflimmer och är mycket svag, vilket gör att han måste åka till sjukhus för att bränna några blodkärl i hjärtat.Min fråga är: har jag möjlighet att kunna få närståendepenning för den dagen. Jag arbetar 100 %. Jag behöver följa med honom han orkar inte gå nästan någonting. Vi behöver låna rullstol på sjukhuset.
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska få en närståendepenning behöver du och din sambo uppfylla vissa villkor. Dessa villkor står i Socialförsäkringsbalken (SFB). Jag kommer att börja med min slutsats för att sedan gå igenom villkoren i detalj.SlutsatsUtifrån informationen i din fråga verkar du uppfylla kraven för att få närståendepenning. Det som krävs är dock att din sambo anses vara svårt sjuk i lagens mening. Denna prövning görs av Försäkringskassan i varje enskilt fall. Vilka är villkoren för att få närståendepenning?Du kan få närståendepenning om- din sambo är svårt sjuk- du vårdar din sambo- din sambo samtycker till vården - vården ges i Sverige eller annat EU-land- du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande- ni båda är försäkrade i Sverige.Din sambo är svårt sjukFör att få närståendepenning krävs att din sambo är svårt sjuk (47 kap. 3 § 1 stycket SFB) Som svårt sjuk räknas din sambo om han har en sjukdom som på förhållandevis kort sikt är livshotande. Jag kan inte svara med säkerhet på om din sambo skulle anses vara svårt sjuk. Försäkringskassan gör en bedömning i varje enskilt fall, med hjälp av läkarutlåtande. De tar hänsyn till flera olika faktorer, bland annat personens ålder och om hen lider av andra sjukdomar. Det finns fall där den närstående lidit av hjärtinfarkt och närståendepenning har betalats ut, bland annat FÖD 1992:31. En individuell bedömning måste dock göras. Du vårdar din samboDu måste vårda din sambo (47 kap. 3 § 1 stycket SFB). Detta villkor är uppfyllt om du är nära och ger stöd till din sambo, det behöver inte handla om faktisk vård. Den aktuella resan till sjukhuset räknas också som vård.Din sambo samtycker till vårdenDin sambo måste samtycka till vården (47 kap. 3 § 1 stycket 3 punkten SFB). Detta gör han genom att fylla i en blankett från Försäkringskassan. Vården ges i Sverige eller annat EU-landDu uppfyller detta villkor.Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundandeDu skriver att du arbetar 100 %. Eftersom du förlorar en arbetsdag går du miste om arbetsinkomst. En inkomst är sjukpenninggrundande om den uppfyller kraven i 25 kap 3 § SFB.Inkomsten ska- komma från arbete i Sverige,- komma från arbete som kan antas vara i minst 6 månader i följd, eller vara årligen återkommande, och- vara minst 24 % av ett prisbasbelopp, vilket blir 10 920.Utifrån din fråga ser det ut som att du uppfyller dessa villkor.Försäkrade i SverigeDin sambo måste vara försäkrad enligt någon bestämmelse i 4-7 kap. SFB (47 kap. 3 § 1 stycket 1 punkten). För det räcker att han är bosatt här eller att han arbetar här (5 kap. 2 § SFB, 6 kap. 2 § SFB). För att få närståendepenning måste du vara försäkrad för arbetsbaserade förmåner (6 kap. 2 ,6 § SFB) Försäkringsskyddet börjar gälla från första dagen av anställningen (6 kap. 8 § SFB).Av den information jag fått verkar det som att ni uppfyller dessa villkor.Vad behöver du göra?Om alla villkoren ovan är uppfyllda har du rätt till närståendepenning. Du får hel närståendepenning om du avstår en hel dag från arbete (47 kap. 11 § SFB). Närståendepenningen ska motsvara din sjukpenning på normalnivå, vilket blir knappt 80 % av din normala lön (47 kap. 14 § SFB). Du måste ansöka om närståendepenningen inom tre månader från den dag ni besöker sjukhuset (47 kap. 7 § SFB). Be även din sambos läkare om ett läkarutlåtande. Om du vill ha mer information har Försäkringskassan en egen sida om närståendepenning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur påverkas mitt bostadstillägg och min sjukersättning om jag ärver pengar från mina föräldrar?

2018-02-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag är en vuxen kvinna som har Aspergers syndrom och lever på sjukersättning och bostadstillägg från Försäkringskassan.Det är svårt att leva med så lite pengar varje månad och få pengarna att räcka till. Undrar hur det blir när mina föräldrar går bort. Om jag skulle ärva pengar från dem hur påverkas då ersättningarna från Försäkringskassan? Får jag ha kvar sjukersättningen och bostadstillägget då eller minskas dem eller tas bort?Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som gäller för sjukersättning och bostadstillägg finns i socialförsäkringsbalken (SFB). Eftersom du undrar vad som händer om du plötsligt får egendom genom arv i framtiden, så kommer jag gå in på reglerna om vad som gäller vid ändrade förhållanden när man får ekonomiska bidrag.När dina ekonomiska och personliga förhållanden ändras måste bidragen omprövasBostadstillägget beräknas på ett särskilt sätt enligt lag och flera olika saker tas med i beräkningen. Om något förhållande som påverkar den här uträkningen förändras måste bostadstillägget omprövas (SFB 103 kap. 2 §).Förhållanden som påverkar beräkningen av ditt bostadstillägg är din bidragsgrundande inkomst och din reduceringsinkomst (SFB 102 kap. 2 §). Det ingår ganska många saker i både bidragsgrundande inkomster och reduceringsinkomst. Det som nog verkar bli mest relevant för dig att känna till är att den bidragsgrundande inkomsten inkluderar en del av din förmögenhet (SFB 102 kap. 7 §).Sjukersättningen måste omprövas om din arbetsförmåga förbättras (SFB 36 kap. 19 §). Om du får ett arv från dina föräldrar förändras din förmögenhets storlek. Det betyder att ditt bostadstillägg kan behöva omprövas, då det bland annat beräknas utifrån förmögenheten. Bidraget kan bli mindre, eftersom du får en större förmögenhet. Din sjukersättning borde däremot inte behöva omprövas, eftersom den beräknas utifrån din arbetsförmåga.För att du inte ska riskera att bli återbetalningsskyldig måste du anmäla ändrade omständigheterNär du får ett ekonomiskt bidrag måste du alltid berätta för myndigheten som betalar ut ersättningen om något förhållande som påverkar beräkningen av bidraget förändras. Om du inte anmäler en förändring och myndigheten på grund av det betalar ut för stort bidrag finns det en risk att du måste betala tillbaka en del av det du redan fått (SFB 108 kap. 2 §). Kontakta Försäkringskassan för att fråga redan nu, eller när det är dags att anmäla en förändring!Uträkningen av ditt bostadstillägg görs utifrån många olika faktorer, så jag kan inte ge något exakt svar på hur din ersättning skulle kunna förändras om när du ärver dina föräldrar. Du kan kontakta Försäkringskassan och ställa frågor om både ditt bostadstillägg och din sjukförsäkring redan idag. Det kan hända att de kan ge mer detaljerade svar för just ditt fall. När du ärver dina föräldrar någon gång i framtiden anmäler du det till Försäkringskassan på deras sida om bostadstillägg. Där kan du läsa andra vanliga frågor och svar om bostadstillägg också.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawilne.Vänliga hälsningar,

Sjukpenning - anonyma tips om bilder som publicerats utan tillåtelse

2017-12-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag har varit sjukskriven för akut stress i mitt arbete. FK har fått in två anonyma tel.samtal om att jag då har jobbat för en ideell organisation. Båda anmälarna hänvisar till att de har läst ett inlägg om mig på föreningens hemsida. Detta inlägg är gjort för att skada mig personligen och jag har inte lämnat samtycke/fått info. om detta inlägg av dem som gjort det. Kan FK använda detta inlägg som grund för en "utredning" och återkrav på mig?Hälsningar C
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anonyma tips från allmänheten är ett vanligt sätt för Försäkringskassan att uppmärksammas på eventuella felaktigheter i utbetalning och/eller bidragsbedrägerier. Försäkringskassan kan alltså på grundval av de anonyma tipsen i ditt fall inleda en utredning. Tipsen kan dock inte ensamt leda till några påföljder eller återkrav, utan ska endast ses som en signal till Försäkringskassan om att en utredning bör inledas. Vad gäller de faktiska bilderna som har publicerats är detta en fråga mellan dig och den som är ansvarig för hemsidan. Det kan till exempel röra sig om brott mot personuppgiftslagen. Huruvida bilden har lagligen publicerats eller inte är dock inte en fråga för Försäkringskassan, de ska istället göra en självständig bedömning av din arbetsförmåga. Hoppas att det löser sig för dig!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vilka typer av ekonomiskt stöd kan man få när man har svårt att försörja sig?

2017-12-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |Min son, 43 år gammal, som är svensk medborgare har återvänt till Sverige efter flera år utomlands. Han är nu folkbokförd på min adress sedan 1,5 månader men saknar bostad, arbete och ekonomi. Jag försörjer honom tills vidare. Vilken hjälp kan han erhålla för att komma igång med livet i Sverige?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika möjligheter att få stöd från det offentliga och vilka möjligheter som finns beror på omständigheterna i varje fall.Enligt socialtjänstlagen (SoL) finns rätten till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd till en person som inte har någon möjlighet att tillgodose sina egna behov eller kan få hjälp på något annat sätt (SoL 4 kap. 1 §). Om din son har möjlighet att få någon annan form av inkomst (inkluderat andra ekonomiska bidrag) ska de möjligheterna gå före. Detta är så att säga sista hjälpen som går att få.Jag vet inte riktigt vad din sons bakgrund är och har därför svårt att säga något specifikt. Har han nedsatt arbetsförmåga kan han ha rätt till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken 27 kap. 2 §. Enligt samma lag 93 kap. kan man i vissa fall få bostadsstöd för att betala en egen bostad. De flesta typerna av ekonomiskt stöd baseras på att man ska uppfylla vissa villkor. Ofta rör det sig om att man måste söka arbete aktivt eller delta i aktiviteter och olika arbetsmarknadspolitiska program som syftar till att personen ska bli självförsörjande med tiden. För att ta reda på vilka möjligheter till hjälp din son har kan ni kontakta socialtjänsten i er hemkommun och Försäkringskassan. Kontaktuppgifter och öppettider till Försäkringskassan hittar du här. Kontaktuppgifter och besöksadress till socialtjänsten kan du ofta hitta via din kommuns hemsida. Jag hoppas att detta svar är hjälp på vägen.Vänliga hälsningar,