Överklaga myndighetsbeslut efter överklagandetiden

2020-02-23 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej och tack för att den här möjligheten att ställa frågor finns!Jag undrar följande: I september 2017 fick jag ett beslut av Försäkringskassan att jag inte längre hade rätt till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Beslutet föregicks inte av någon som helst kommunicering, varken muntlig eller skriftlig. Det hade tillförts uppgifter i ärendet som jag inte fick ta del av, eller yttra mig över. Jag begärde en omprövning av beslutet, men fick av omprövningsenheten på Försäkringskassan avslag i december 2017. Här skulle jag ha överklagat till Förvaltningsrätten, men jag var för sjuk, så jag klarade inte av det. Finns det någon som helst möjlighet att överklaga beslutet nu i efterhand? Det gick ju inte rätt till utifrån Förvaltningslagen? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i förvaltningslagen (FL), dels i socialförsäkringsbalken (SFB).

Myndighetens skyldigheter

Först och främst är det värt att nämna att förvaltningsmyndigheter såsom Försäkringskassan har en serviceskyldighet som innebär att kontakten med myndigheten ska ske på ett smidigt och enkelt sätt. Vidare ska myndigheten också hjälpa den enskilda att ta vara till sina intressen om det behövs (6 § FL). Ett ärende ska även handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Handläggningen ska vara skriftlig som huvudregel, men det kan även ske muntligt om myndigheten beslutar det (9 § FL).

Som part i ärendet har du rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet genom din partsinsyn, om inte handlingarna är sekretessbelagda i enlighet med 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (10 § FL). Har det alltså tillförts uppgifter i ärendet har du som part enligt huvudregeln alltid rätt att ta del av det.

Att beslutet inte föregicks av någon kommunicering och att du inte fick tid att yttra dig över uppgifterna som tillförts ärendet, är inte rätt gjort av Försäkringskassan. Detta eftersom myndigheter har en kommunikationsplikt som innebär att de ska underrätta parten om allt material som har betydelse för beslutet, samt att de ska ge parten tillfälle att yttra sig över materialet. Myndigheten behöver dock inte kommunicera ett beslut med parten om det gäller anställning, om det skulle vara avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller om det beslutet behöver meddelas omedelbart på grund av allmän eller enskilt intresse (25 § första stycket FL). Det är dock upp till myndigheten själv att avgöra hur kommunikationen ska ske (25 § andra stycket FL).

Att överklaga ett myndighetsbeslut

Eftersom du redan har omprövat beslutet hos Försäkringskassan, behöver du överklaga beslutet om du inte är nöjd med din omprövan. Detta då ett beslut inte får överklagas om det inte först har omprövats av Försäkringskassan (113 kap. 10 § SFB).

Ett myndighetsbeslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätten (40 § FL) och ett beslut får överklagas om det kan påverka dig som enskild på ett icke obetydligt sätt (41 § FL). Det är endast du som är part och påverkas av beslutet som kan överklaga beslutet (42 § FL). När du överklagar ett myndighetsbeslut ska det göras skriftligen till förvaltningsrätten, men lämnas in till myndigheten, i detta fall Försäkringskassan. I ditt överklagande ska du ange vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (43 § FL).

Överklagandetiden

Ett överklagande ska senast ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag den som överklagar fick ta del av beslutet (44 § FL). Det är myndigheten som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in försent ska myndigheten avvisa överklagandet (45 § första stycket FL).

Det är dock värt att nämna att överklagandet inte ska avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har underrättat parten om hur man överklagar på ett korrekt sätt, eller om överklagandet har kommit in till förvaltningsrätten inom överklagandetiden (45 § andra stycket FL). Det är alltså möjligt för dig att få ditt överklagande igenom om myndigheten inte har underrättat dig om hur du ska överklaga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det såsom du har nämnt, en del saker som Försäkringskassan har gjort fel i ditt fall. Du har inte kunnat utnyttja din partsinsyn (10 § FL) fullt ut, och de har brustit i sin kommunikation med dig (25 § FL), genom att dels inte kommunicera om omständigheterna till grund för beslutet innan beslutet gjorts, dels inte låtit dig yttra dig över dessa omständigheter.

Jag tolkar det som att beslutet kom i december 2017, och i dagsläget är det i så fall för sent för att överklaga beslutet. Detta på grund av att överklagandetiden är tre veckor (44 § FL). Därmed finns det tyvärr inte mycket du kan göra i detta ärende. Vill du läsa mer om dina rättigheter när du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan, se här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?