Vilka lagar styr försäkringskassans verksamhet?

2018-03-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! I den här debattartikeln https://www.aftonbladet.se/debatt/a/P3PAp6/f-kassan-jagar-sjuka-och-domer-ut-lakare i Aftonbladet läste jag följande: "För det tredje behöver Försäkringskassan följa lagen och ange vilka arbetsuppgifter som avses när den försäkrade hänvisas till den öppna arbetsmarknaden."Vilken lag är det han syftar på då? Jag håller på att skriva en överklagan av beslut till Försäkringskassan och vill gärna kunna skriva med den meningen kopplad till rätt lag i min överklagan.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns några olika lagar, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr och/eller stödjer den verksamhet som drivs av försäkringskassan. Dels har försäkringskassan egna föreskrifter och råd. Dels är försäkringskassan bunden att följa vissa EU-förordningar på området. Vill du veta mer kan du läsa om detta på försäkringskassans hemsida. Den lag du undrar över och som artikeln syftar på tror jag dock är socialförsäkringsbalken. Den innehåller regler om såväl barnbidrag, bostadsbidrag, allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring, förmåner vid funktionshinder med mera. Då jag inte vet vilken typ av beslut du vill överklaga kan jag inte hjälpa dig med hänvisningar till någon mer specifik del av lagen. I 1 kap 3 § i lagen hittar du dock en översikt över vilka kapitel i lagen som rör vilka områden.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Har Socialnämden rätt ta ifrån ena föräldrar pengar när barnen bara kort placerats på LVU?

2018-03-25 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Har Socialnämden rätt i ta från ena föräldrar pengar när barnen bara kort plasetas på LVU?Barnbidraget och underhållsbidrag.
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline! Med placering på LVU antar jag att du menar att barnen (om än bara under en kort period) bor dygnet runt i ett särskilt boende utanför föräldrahemmet. Jag antar vidare att du menar underhållsstöd från försäkringskassan och inte underhållsbidrag från den andra föräldern till barnet.När ett barn placeras enligt LVU utanför det egna hemmet förlorar föräldrarna rätten till socialförsäkringsförmåner som är knutna till att de har barnet i sin vård. Både barnbidraget och underhållsstöd är sådana förmåner. Barnbidraget betalas då i regel ut till de som har barnet i sin vård under placeringstiden (106 kapitlet 7 § Socialförsäkringsbalken) och underhållsstöd från försäkringskassan dras in (106 kapitlet 8§ Socialförsäkringsbalken). Det är försäkringskassan som drar in pengarna och inte socialnämnden.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga men skulle du behöva mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra duktiga jurister här. Vänligen,

Har man rätt att byta handläggare på försäkringskassan?

2018-03-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försöker byta handläggare på försäkringskassan. Handläggaren har ett mycket otrevligt bemötande och är heller inte intresserad av kontakt. Problemet är att det ska ske genom försäkringskassans enhetschef. Som ska ge sitt godkännande om hon tycker att det finns skäl för det. Jag både vill och måste ha en handläggare som det går att kommunicera med. Kan jag hänvisa till någon regel som ger mig rätt att byta handläggare om inte samarbetet fungerar?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som svar på din fråga kan det inledningsvis sägas att byte av handläggare inte regleras i lagen. Detta främst för att det kan äventyra säkerheten för myndigheten om enskilda får ha en sån bred bestämmanderätt över vem som ska och inte ska få hantera det enskilda ärendet.Det är myndigheter som bestämmer handläggare för ett ärende och du har tyvärr ingen rättslig möjlighet att påverka valet. Du kan dock precis som du gjort, be om en ny handläggare. Detta är inte något du kan vara säker på att få beviljat, men om du förklarar situationen och att du inte känner dig rättvist bemött så är det inte omöjligt att enhetschefen accepterar bytet. Annars finns det tyvärr ingen rättsregel som hjälper dig i detta fall!Vänligen,

Skjuta upp betalning av underhållsstöd

2018-02-27 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej det är så här är det att jag har massa olika skulder till olika banker som jag betalar varje månad och dessutom bor jag själv och betalar hyran själv. Och min fråga är kan försäkringskassan minska mest underhållet som jag betalar till mina två söner i så fall vilka vägar går man till?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB). När ett barn får underhållsstöd och det finns en förälder som är bidragsskyldig ska den föräldern varje månad betala ett belopp till Försäkringskassan, beloppet ska helt eller delvis motsvara underhållsbidraget (SFB 19 kap 2§). Hur mycket den bidragsskyldige föräldern ska betala beror på vad föräldern har för inkomst, beloppet kan dock aldrig bli högre än det belopp som har betalats ut till barnet (SFB 19 kap 10 §). Om man inte kan betala till försäkringskassan kan man ansöka om att skjuta upp betalningarna, antingen helt eller till en viss del i ett år ( SFB 19 kap 40 §). För att ansöka om att skjuta upp betalning av underhållsstöd kan man antingen logga in på Försäkringskassans hemsida eller fylla i och skicka in en ansökan till Försäkringskassan, ansökan hittar du på Försäkringskassans hemsida. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh

Möjligt att ansöka på nytt efter avslag på tidigare ansökan?

2018-03-26 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag ansöker om sjukersättning på 50% från försäkringskassan. Och får avslag. Har överklagat till förvaltningsrätten som går på FK linje. Har nu fått rådet att börja om från början och ansöka om sjukersättning igen.Kan man göra det och är det i så fall bra för mig?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ja, det stämmer att du kan ansöka på nytt. Detta eftersom du fått ett negativt, betungande, beslut. Betungande beslut är, till skillnad från de flesta gynnande beslut, möjliga att ändra för myndigheten. I juridisk mening brukar man tala om att de inte vinner negativ rättskraft (blir inte orubbliga).Myndigheten kan ändra betungande beslut i såväl skärpande som mildrande riktning och om du fått avslag på din tidigare ansökan kan jag inte se på vilket sett det inte skulle kunna gynna dig att söka på nytt. Det kan ju inte ändras till det sämre då. Däremot är möjligheten att myndigheten den här gången fattar ett annat, gynnande beslut, kanske inte särskilt stor såvida inte nya omständigheter tillkommit. Lycka till och återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen,

Vad gäller vid omprövning och överklagande av försäkringskassans beslut?

2018-03-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan säger att ärendet är stängt efter s.k. omprövning som inte godkände sjukskrivning. Nu gäller överklagande till förvaltningsrätten. Finns det något prejudikat där ett stängt ärende öppnats? Stängda polisärenden kan ju öppnas om det framkommer nya bevis.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om olika typer av socialförsäkringar såsom exempelvis ersättning vid sjukskrivning finns i Socialförsäkringsbalken(SFB). Beslut som försäkringskassan har fattat får överklagas till förvaltningsrätten. Detta gäller dock först om personen först har begärt omprövning hos försäkringskassan. SFB 113 kap. 7 §, SFB 113 kap. 10 §.När du begär omprövning av försäkringskassans beslut så tar dom del av dom synpunkter som du har lämnat, tar del av eventuella nya underlag, och gör sedan en ny prövning av ärendet. Om försäkringskassan efter omprövning fattar ett beslut som du inte är nöjd med så kan du som sagt överklaga beslutet till förvaltningsrätten genom att gå till väga på följande sätt: Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.Det kursiverade är taget från försäkringskassans hemsida. https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojdDu ska alltså skicka överklagandet till försäkringskassan och inte till förvaltningsrätten. Försäkringskassan prövar sedan endast om ditt överklagande har kommit in i rätt tid, vilket innebär två månader från det att du fick del av beslutet. SFB 113 kap. 20 §. Om överklagandet har kommit in i rätt tid så skickas allt material över till förvaltningsrätten som sedan används som underlag när dom prövar överklagandet i sak. Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut så kan du sedan överklaga detta till kammarrätten, det krävs dock så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet vilket innebär att det inte är säkert att du kan få din sak prövad där. SFB 113 kap. 16 §. SammanfattningOvanstående är alltså den gång som gäller vid överklagande av försäkringskassans beslut. Detta ärende är alltså inte slutligen avgjort innan beslutet har vunnit laga kraft vilket det gör när fristen för överklagande löper ut. Att försäkringskassan säger att ärendet är stängt innebär antagligen bara att dom inte har valt att ändra på beslutet vid sin omprövning och dom därför inte kommer att befatta sig med ärendet något mer. Det hindrar inte att du överklagar beslutet till förvaltningsrätten som sedan tittar på innehållet i ärendet igen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Hur beräkna arbetstimmar vid VAB? Kan försäkringskassan kräva återbetalning?

2018-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har fått återbetalningskrav från FK. De har granskat mig från 2015-2017. Återbetalningskravet är då jag ej dragit av rast från arbetstid. När man ansöker om VAB står det dock "tid du skulle ha arbetat". Om jag då skulle ha jobbat 7-14 har jag skrivit 7 timmars VAB. Kan de verkligen kräva återbetalning på detta då det faktiskt är tiden jag skulle varit på arbetet. har 3 st kvarts raster på den tiden men i mitt schema står ju arbetstid 7-14.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid vård av sjukt barn kan du som förälder få tillfällig föräldrapenning för de arbetstimmar du gått miste om. Såvida du inte får betalt under rasterna kan ingen ersättning utgå för den tiden. Försäkringskassan bör därför ha rätt i sitt påstående om att rasterna skulle ha avräknats från den angivna arbetstiden. Anser du att försäkringskassans beslut är felaktigt kan du i första hand begära omprövning av beslutet. Det bör dock nämnas att om återbetalning inte skett senast vid förfallodagen börjar dröjsmålsränta att löpa. Under tiden för omprövning löper dock en lägre ränta, en s k anståndsränta.Med vänlig hälsning,

Hur hög kommer min föräldrapenning att vara om jag flyttar till Sverige?

2018-02-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har bott och arbetat i Norge i 10 år, heltid och på samma företag hela tiden. Nu har min man blivit erbjuden ett jobb i Sverige som vi värderar att tacka ja till. Vi vill ha ett till barn och nu undrar jag vad jag har för möjligheter till föräldrapenning i Sverige? En handläggare på försäkringskassan menar att jag kan räkna en SGI på tiden jag jobbat i Norge om jag inte får ett jobb innan födsel och om jag skyddar min SGI genom att anmäla mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen inom 3 månader efter att jag slutat på mitt jobb i Norge. Och att jag skriver mig i Sverige. Och om jag får ett jobb på minst 6 mån räknas min SGI på det. Stämmer detta? Kan min inkomst från Norge ge mig en SGI och inkomstbaserad föräldrapenning i Sverige om jag skyddar den men inte lyckas få ett jobb innan födsel? Min man börjar isåfall fall jobba 1 juni och om vi fortsätter försöka bli gravid så kan jag ju vara gravid redan när vi flyttar. Jag är svensk medborgare men har som sagt bott och varit skriven i Norge i 10 år. Om detta inte stämmer, vad krävs i så fall för att jag ska få en SGI och går det på nåt sätt att få räkna med det jag jobbat i Norge?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag kan börja med att meddela att den informationen du har fått från försäkringskassan är helt korrekt. En handläggare på försäkringskassan menar att jag kan räkna en SGI på tiden jag jobbat i Norge om jag inte får ett jobb innan födsel och om jag skyddar min SGI genom att anmäla mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen inom 3 månader efter att jag slutat på mitt jobb i Norge. Och att jag skriver mig i Sverige? Det stämmer. För att behålla sitt SGI måste man direkt skriva in sig på arbetsförmedlingen. Varför du får behålla ditt SGI har med fri rörlighet för arbete och sjukförmåner att göra vilket regleras i förordning 883/2004. När du skriver in dig så fryser man din SGI. Missar du att skriva in dig kommer din SGI att falla ned på 0 kr och du kommer därmed bara att kunna få ut föräldrapenning på grundnivå eller lägsta nivå. Föräldrapenning 240-dagsvillkoretFör att få föräldrapenning på SGI-nivå måste man också uppfylla 240-dagarsvillkoret enligt 12 kap. 35 § SFB annars kommer man bara att få föräldrapenning på grundnivå. Det finns en sammanläggningsprincip i förordning 883/04 eller 1408/71 ska tillämpas vid bedömning av 240-dagarsvillkoret. När en förälder, som omfattas av förordning 883/04 eller 1408/71, (vilket ni gör) kommer från ett annat medlemsland, dvs norge, kan inkomst i det landet ligga till grund för prövning av frågan om föräldern uppfyller 240-dagarsvillkoret. Utifrån EG-domstolen (Rockler C-137/04 och Öberg C-185/04) och Högsta Förvaltningsdomstolen (RÅ 2006 ref. 32) har den tolkningen gjorts att det inte krävs någon försäkringsperiod i Sverige att lägga samman den utländska perioden med för att uppfylla 240-dagarskravet. Enbart period med utländsk inkomst kan alltså läggas till grund för att uppfylla villkoret. SGI-skydd gäller även under tid då den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för vård av barn, om den försäkrade är förälder till barnet och barnet inte har fyllt ett år. Även en förälder som saknar arbete och har skrivit in sig på arbetsförmedlingen eller som vid barnets födelse studerar har rätt till SGI-skydd under denna tid. Det räcker med att föräldern avhåller sig från förvärvsarbete för att vårda barnet för att behålla skyddet när väl barnet har fötts. Och om jag får ett jobb på minst 6 mån räknas min SGI på det. Stämmer detta?Så fort du får ett nytt jobb kommer ditt nya jobb ligga till grunden för ditt SGI. SGI bygger på en prognos om vad man kommer att tjäna i framtiden. Denna prognosen handlar då om att man ska få en sjukpenninggrundande inkomst och denna kan ändras hela tiden beroende på din löneutveckling. 6 månaders jobb = ny SGI bestäms efter en genrös prognos innebärande att man inte behöver få ett jobb där man vet att man får arbeta 6 månader. En avsikt att arbeta 6 månader på ett eller annat jobb räcker. Kan min inkomst från Norge ge mig en SGI och inkomstbaserad föräldrapenning i Sverige om jag skyddar den men inte lyckas få ett jobb innan födsel?Ja under förutsättning att du skriver in dig direkt på arbetsförmedlingen. Ditt SGI kommer att vara vad motsvarande jobb i Sverige skulle vara värt. Eftersom Norge har betydligt högre löner så kommer ditt SGI att bli utefter vad likvärdigt jobb som du hade i Norge är värt i Sverige. Detta slogs fast i HFD 2012 ref 44. Där slogs fast att när man ska beräkna storleken på en familjeförmån så ska den beräknas med hänsyn till den inkomsten man har haft, vilken yrkeserfarenhet, vilka yrkeskvalifikationer och vad en person i motsvarande situation i det landet dit man kommer skulle ha haft. Kvinnan i fallet fick inte ta sin utländska inkomst rakt av. Istället skulle man titta på en person som hade arbetat i Sverige, med samma arbete, hyffsat lik utbildning och erfarenhet, då är det den inkomsten som ska ligga till grund.Hoppas det var svar på dina frågor, Med vänliga hälsningar