Kan man ha pengar på banken och ändå få bostadsbidrag?

2019-01-24 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej kan man ha pengar sparat på banken o ändå få bostadsbidrag
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsbidrag kan du antingen få ifall du är under 29 år gammal eller om du har barn. Du kan läsa mer om detta här. När du ansöker om bostadsbidrag kommer du att behöva uppge information om din inkomst och förmögenhet som kommer påverka bedömningen. Bland annat ska du uppge: "din förmögenhet, till exempel privat bostadsfastighet, värdepapper som aktier eller pengar på kontot som tillsammans är mer än 25 000 kronor.". Det finns alltså ingen absolut gräns för när du inte kan få bostadsbidrag längre utan bedömningen görs utifrån ett antal olika faktorer, där pengarna du har på banken är en faktor.Svar: Det finns ingen absolut gräns som gör att man inte har rätt till bostadsbidrag men du är skyldig att uppge hur mycket pengar du har på banken när du ansöker om bostadsbidrag. Detta kommer sedan påverka hur mycket du eventuellt får ut i bostadsbidrag.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

När har man rätt till ersättning under tiden som Försäkringskassan tar beslut om sjukpenning?

2018-12-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Min sambo har fått ett brev via mail att hon har tre dagar på sig att anmäla sig till arbetsförmedlingen annars förlorar hon sin SGI. Hon har en stafettläkare som har skrivit ett VÄLDIGT undermåligt sjukintyg utan att hänvisa till tidigare sjukhistorik som är mångårig, utredningar av speciallister mm.... FK har påpekat alla brister (har detta inspelat) som läkaren gjort och FK har hängt upp sig på ett enda dokument som uppenbarligen är slentrianmässigt ifyllt. Till saken hör att läkarintygets "design" har förändrats och läkaren har lite halvhjärtat skrivit in allmänna symtom utan förklaring samtidigt som medicineringen skall trappas upp p.g.a. hon är så dålig. FK säger att innan de tar ett slutgiltigt beslut så kommer min sambo inte att få någon som helst ersättning - Även om läkaren försöker rätta till det. Detta bokstavligen krossar vår familj och vi kan ingenting om juridik och har således inte heller råd att anlita någon. Vad gör vi. Varför straffas min sambo för läkarens miss? Hjälp snälla!!!!!!! PS. Hur är man lika inför lagen om man inte har råd? Ha en riktigt God Jul, Vi lär inte ha det i alla fall.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att ni ännu inte fått något beslut av Försäkringskassan, men att ni ändock under tiden beslutet tas är i stort behov av sjukpenning och av den anledningen undrar vad ni ska göra.Möjlighet till interimistiska beslutMan har i vissa fall rätt till ersättning tills dess att ett slutligt beslut har tagits enligt 112 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.Förutsättningarna för detta är följande:1. det kommer ta lång tid att ta beslutet (längre tid än ett par veckor)2. det är sannolikt att ansökan kommer beviljas, och3. det är av väsentlig betydelse för den ansökande (tar sikte på den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden och huruvida ersättningen är viktig för dennes försörjning).I fråga om sjukpenning har man dock ännu en möjlighet att få ersättning under tiden beslutet tas, om den nyss nämnda bestämmelsens förutsättningar inte är uppfyllda. För detta krävs då följande:1. sjukperioden den sökande ansöker för har pågått i minst 15 dagar,2. sjukpenning har lämnats tidigare under perioden, och3. det saknas skäl som talar mot att utge ersättning under tiden beslutet tas (112 kap. 2 a § socialförsäkringsbalken).Ni ska begära omprövningUtifrån din formulering verkar det som att Försäkringskassan tagit ställning i fråga om huruvida de ska ge ersättning medan beslutet tas, vilket de kommit fram till att de inte kommer att göra. Ni måste då begära omprövning av beslutet att inte ge ersättning under beslutstiden (113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Hur man begär omprövning kan man läsa på Försäkringskassans hemsida. I omprövningsansökan ska ni beskriva varför ni anser att beslutet att inte utge ersättning under tiden beslutet tas är felaktigt utifrån de förutsättningar jag uppgett ovan.Om ni inte är nöjda med Försäkringskassans omprövningsbeslut har ni möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol (113 kap. 10 § socialförsäkringsbalken). Information om hur detta går till kan man också hitta på Försäkringskassans hemsida. Hur är man lika inför lagen om man inte har pengar?I fråga om förvaltningsrätt är utgångspunkten att man inte ska behöva anlita juridiska ombud för att ta tillvara sin rätt; domstolar och myndigheter har av den anledningen en skyldighet att hjälpa och underlätta för den enskilde (6 § förvaltningslagen). Det är av den anledningen väldigt fördelaktigt att man vid missnöje i ett ärende också uttrycker detta för myndigheten och begär att de ska förklara vilka åtgärder man kan vidta. Vänligen

Kan min sons arv påverka hans underhållsbidrag?

2018-11-09 i Försäkringskassan
FRÅGA |https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_digOm min son får ett arv på 55000 kr får han inte underhållstöd ifrån försäkringskassan då ?? Vad gäller isåfall?mvh
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din kommer få ha kvar sitt underhållsstöd:Ett barn kan ha en inkomst på 60,000 kr innan underhållsstödet minskas, se Socialförsäkringsbalken 18 kap. 30 § och Försäkringskassans hemsida. Eftersom din sons arv är 55,000 kr så kommer hans underhållsstöd inte minskas eller bortfalla. Men det finns inte mycket utrymme för andra inkomster! Arv räknas som inkomst i detta fallet:Arv räknas som en inkomst i detta fallet eftersom det är en tillgång som man kan använda för att tillgodose sina behov. Men som sagt kommer det inte påverka hans underhållsbidrag eftersom arvet är under 60,000 kr. Hoppas detta hjälpte!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att begära skadestånd?

2018-09-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan man begära skadestånd om man blivit felbehandlad av FK? Jag har drivit ett ärende vidare till förvaltningsrätten och dom ska ta upp mitt mål från FK.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att begära skadestånd i ditt fall. Du kan göra detta på två olika sätt beroende på vad du tycker att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig med.Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada genom brister i handläggningen av ditt ärende eller genom att ha gett dig felaktig information om något, skickar du din begäran om skadestånd till Försäkringskassan (se mer här).Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada genom att ha fattat ett felaktigt beslut eller genom att inte ha fattat ett beslut, skickar du din begäran om skadestånd till Justitiekanslern (se mer här). Beroende på vad som skett i ditt fall, skulle du exempelvis kunna yrka på ersättning för merkostnader som uppstått med hänvisning till 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). Med hänvisning till 2 kap. 3 § SkL skulle du även kunna yrka på ideellt skadestånd för exempelvis kränkning och psykisk stress som Försäkringskassans bristfälliga myndighetsutövning inneburit för dig.Tänk på att tydligt förklara hur skadan har uppkommit, hur omfattande den är och på vilket sätt det finns ett orsakssamband mellan Försäkringskassans myndighetsutövning och den skada som anspråket avser.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler funderingar eller om du önskar vidare hjälp med begäran om skadestånd. Önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Assistansersättning - gift, men särbo

2019-01-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Min särbo och jag har funderingar på att gifta oss, men inte flytta samman och bli sammanboende. Min fråga:Min särbo har assistensersättning och det är anledningen att vi inte kan flytta ihop i dagsläget för jag vill inte riskera att den förminskas eller försvinner. Riskerar assistensersättningen att minska om vi gifter oss trots att vi bor 5,5h bilresa från varandra tur? Kan vi fortfarande bo på olika håll och isf vara gifta utan att vara oroliga för att hon förlorar assistenterna?Jag har ingen möjlighet att flytta till henne just nu.
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker utgå från att det enda som ändras är att ni gifter er och att din särbos behov av assistans och alla andra förutsättningar som kan påverka rätten till assistansersättning är desamma som tidigare.Ompröva nuvarande beslutEtt beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om ni gifter er, är ni skyldiga att tala om för försäkringskassan att omständigheterna har ändrats. (Se här.) Rätten till assistansersättning omprövas om rätten till ersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade (51 kap. 12§ socialförsäkringsbalken). Ifall ni gifter er är det självklart något som är hänförligt till den försäkrade (din särbo). Om en person är gift eller inte, kan spela stor roll vid bedömning av om personen har rätt till assistansersättning eller inte, så en omprövning lär göras. Bedömning av rätten till assistansersättningVid en prövning tar man hänsyn till bland annat vilka behov den sökande (din särbo) har av assistans. Jag utgår från att alla de kraven är uppfyllda. Det villkor som är aktuellt, där omständigheterna eventuellt förändras i och med ert äktenskap, är att man bara får ersättning om dessa behoven inte tillgodoses på annat sätt.Vid en bedömning tar man hänsyn till makars gemensamma ansvar. Makar ska gemensamt vårda hem och hushåll (1 kap. 2§ äktenskapsbalken). Behovet av hjälp med hushållssysslor, och att alltid ha någon som finns till hands är något som man ofta bedömer att en make tillgodoser. (Se här, framförallt sida 33 och 40)Jag vet inte vilka eller hur stora behov av assistans din särbo har. Inte heller hur ofta ni besöker varandra med mera. Vad det är hon får assistans med och dina möjligheter att tillgodose de behoven, är det som är avgörande vid en bedömning.I ert fall, så är din särbos hem inte ert gemensamma hem, utan enbart hennes. Den lagregel som man ofta hänvisar till i beslut gäller vård av det gemensamma hemmet. Det går att argumentera för att du omöjligt kan hjälpa din särbo med hushållssysslor och att du inte kan finnas till hands genom att genast infinna dig när något händer, eftersom det är 5,5 h bilresa mellan er. Men å andra sidan så är ett äktenskap, fortfarande ett äktenskap och makar har ansvar för varandra, oavsett var man bor. Dessutom brukar makar förutsättas vara sammanboende, även om man inte bor ihop.Vad händer nu?Beroende på omständigheterna i just ert fall, finns det tre olika utgångar och alla är möjliga:1. Din särbo får behålla sitt assistansersättning2. Din särbo får behålla en del av sitt assistansersättning, men det blir mindre än tidigare3. Din särbo får inte behålla sitt assistansersättning alls.Regler och riktlinjer tar för givet att äktenskap innebär att makarna bor tillsammans. Eftersom ni bor så pass långt ifrån varandra, är det ändå i praktiken svårt för dig att hjälpa henne i vardagen. Det kan finnas andra omständigheter som kan påverka som inte jag känner till. Om ni inte vill riskera att din särbo blir av med sin assistansersättning, behöver ni kolla upp detta mer noggrant innan ni gifter er då risken för detta är ganska stor. Jag rekommenderar er att ställa frågan till försäkringskassan, se här.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det rätt av Försäkringskassan att sänka mitt bostadsbidrag pga mitt barn har ärvt pengar?

2018-12-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Jag har fått sänkt bostadsbidrag pga. att min son har ärvt av sin pappa som dog förra året. Majoriteten av de pengarna är utbetalda försäkringspengar via pappans arbete och andra försäkringar. Pengarna sattes in på överförmyndarspärrat konto o fördes över till en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning, en del användes till att lösa skuld så sonen kunde ärva och ta över pappans torp, en annan del har används till fondsparande på bank, resten ligger på ett överförmyndarspärrat konto som sonen får tillgång till när han är 18 år. Nu räknar försäkringskassan det som hushållets förmögenhet och höjer min inkomst beräkning med 69000kr som inte finns tillgängligt i hushållet. De har dragit av 1950kr/mån på bostadsbidraget. Jag kan ju inte täcka upp med pengar som inte finns.Får de göra så här? Jag är beroende av mitt bostadsbidrag för att min inkomst är så låg.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bostadsbidrag baseras delvis på ens inkomster och tillgångar. De inkomster som räknas för att räkna ut bidraget är däribland barnets inkomster (97 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Vissa av barns inkomster är dock undantagna enligt 97 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. Inkomster som barn fått från gåva eller testamente räknas inte som bidragsgrundande inkomst. Detsamma gäller om inkomsterna tillkommit barnet genom så kallat förmånsförordnande vid försäkring. Förutsättningarna för att barnets inkomster inte ska räknas som bidragsgrundade är således bland annat att barnet fått pengarna genom testamente. Att ärva något är inte samma sak som att få något testamenterat; det krävs således att inkomsterna efter pappan faktiskt tillkommit honom genom ett testamentsförordnande i lagens mening (se 10 kap. 1 § ärvdabalken).Avseende förmånsförordnande vid försäkring är det fråga om att försäkringstagaren bestämt att försäkringspengarna ska tillfalla någon annan (14 kap. 1 § och 14 kap. 3 § försäkringsavtalslagen). Det finns alltså vissa krav på att det ska räknas som en sådan handling; däribland att det undertecknas och skickas till försäkringsbolaget. Utöver dessa två alternativ finns det ännu ett moment som måste vara uppfyllt, nämligen att inkomsterna inte är tillgängliga pga att egendomen ska stå under annans förvaltning som ett villkor för själva förvärvet i enlighet med 12 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken (97 kap. 10 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Värt att nämna är också att det är du som har bevisbördan för att följande omständigheter är uppfyllda. SammanfattningDet centrala för huruvida Försäkringskassan kan räkna in dessa inkomster som en del av hushållets förmögenhet eller inte är i första hand beroende av om det finns ett villkor om att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än dig. Om det inte finns det, anses du ha tillgång till pengarna och därmed räknas det in i beräkningen av bostadsbidraget.Du måste alltså bevisa att barnet har fått egendomen genom antingen testamente eller genom förmånsförordnande vid försäkring och att detta varit förenat med ett villkor om att du inte ska ha tillgång till egendomen. I annat fall har Försäkringskassan rätt att räkna med förmögenheten. Vänligen

Varför är jag inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige?

2018-10-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |När jag söker om bostadstillägg eller bostadsbidrag får jag uppgift om att jag är inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige.Jag är svensk medborgare och jag har bott i Sverige hela tiden fr.o.m. 1984.Vad kan jag göra?
Erika Redelius |När jag söker om bostadstillägg eller bostadsbidrag får jag uppgift om att jag är inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige.Jag är svensk medborgare och jag har bott i Sverige hela tiden fr.o.m. 1984.Vad kan jag göra?SVARHej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bostadstillägg och bostadsbidrag finns i socialförsäkringsbalkens G-avdelning, det vill säga kapitel 93-103.Rätt till bostadstillägg och bostadsbidragFör att över huvud taget ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag krävs att du uppfyller vissa förutsättningar. Vad som krävs för bostadstillägg kan du läsa om här. Bedömningen är inte helt självklar. Du kan även ringa och fråga Försäkringskassan om du, utifrån fina förutsättningar, har rätt till bostadstillägg. För att ha rätt till bostadsbidrag krävs att du antingen är under 29 är gammal eller att det är en barnfamilj som behöver hjälp med att betala kostader för sitt boende. Även detta kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.Vad krävs för rätt till bosättningsbaserade förmåner i Sverige?Båda dessa typer av bidrag bygger på att du är bosatt och försäkrad i Sverige. Om du bor i Sverige räknas du automatiskt som försäkrad i Sverige. Att bo i Sverige i denna mening är dock inte så simpelt som att vara bosatt här, utan du måste uppfylla vissa krav. Medborgarskapet är inte något av det som avgör i frågan. Istället tittar de på:-Var du bor-Vilket land du får lön ifrån-Hur länge du ska vara i Sverige-Hur ofta du besöker andra länder -Var din familj borSaker som att du är skriven eller arbetar utomlands eller reser mycket kan alltså göra att du inte räknas som att du bor i Sverige och därför inte har rätt till bosättningsbaserade förmåner som bostadsbidrag och bostadstillägg.Vad kan jag göra?Om du anser att du bör uppfylla kraven för att bo i Sverige och dessutom uppfyller kraven för bostadstillägg eller bostadsbidrag kan du kontakta Försäkringskassan och be dem utreda ditt ärende. Detta kan du göra via någon av deras kontaktvägar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få ersättning för att sitta vak hos närstående i livets slutskede?

2018-09-26 i Försäkringskassan
FRÅGA |Vad kan man få för ersättning vid att sitta vak i livets slutskede ? Sitter hos min pappa som är 90 år ?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att få ersättning för till exempel förlorad arbetsinkomst när man sitter vak hos en närstående. Närståendepenning Enligt Socialförsäkringsbalken så kan man få ersättning, s.k. närståendepenning, ifall man vårdar en närstående som är svårt sjuk, 3 § Socialförsäkringsbalk. Med vård menar man att man är hos personen som ett stöd. Med svårt sjuk menar man att personen lider av en sjukdom som innebär ett påtagligt hot mot dennes liv. Detta gäller inte för långtidssjukdom där döden kan inträffa långt senare, utan det måste vara inom den närmaste tiden. Du finner Försäkringskassans regler här: Försäkringskassan Försäkringskassans allmänna råd. Det är enligt min uppfattning oklart om man kan få ersättning för att sitta med en anhörig i livets slutskede, och det verkar vara baserat på om din pappa lider av en livshotande sjukdom, till exempel cancer i ett senare skede. Vad du bör göra nuMin rekommendation är att kontakta Försäkringskassan och fråga om deras regler gäller i ditt fall. Du kan också ansöka om närståendepenning hos Försäkringskassan och invänta deras svar. Hoppas du fick lite vägledning i din fråga! Med vänliga hälsningar,