Avslag från försäkringskassan

2020-03-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej skulle behöva lite hjälp kring mina tvist med försäkringskassan!!Är sjuk skriven i 2 år och dom efter varje läkarintyg avslår dom min ansökan. Sa i princip kämpar med min vardag och nu ska behöva oroa mig hur jag ska klara min ekonomiska problem. Kan ni hjälpa mig snälla i mitt ärende. Mvh Maria
Lina Salem |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på så sätt att du har varit sjuk under en tvåårsperiod och trots läkarintyg avslås din ansökan från försäkringskassan. Denna informationen är liten för att jag ska kunna bedöma vad det beror på. Jag kommer därför att allmänt beskriva de krav som uppställs i Socialförsäkringsbalken för att erhålla sjukpenning, och därefter hur du bör gå tillväga om du inte är nöjd med ditt beslut. När har man rätt till sjukpenning? 24 kap. 2 § SFB anges en allmän förutsättning, där sjukpenning lämnas till en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Hur mycket man får i sjukpenning beror bland annat på hur mycket man tjänar (SIG) och hur stor den nedsatta arbetsförmågan är. Att man har en sjukdom ska styrkas genom ett läkarintyg om man har varit sjuk längre än 7 dagar, vilket du uppger att du har. Läkarintyget i sig innebär inte att man är sjukskriven utan fungerar snarare som ett bevis på att du inte kan och bör arbeta under en viss period. När är man sjuk? Man har rätt till sjukpenning vid sjukdom, som sätter ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Detta är något som normalt framgår av läkarintyget och innebär i enkelhet att man har ett onormalt kroppstillstånd, 27 kap. 2 § SFB. Reglerna anger grundfaktorer för att få sjukpenning, det vill säga varför försäkringskassan inte beviljar just din ansökan kan bero på en mängd orsaker, men försäkringskassan har en skyldighet att i beslutet ange en motivering till varför du inte anses berättigad till sjukpenning, se 32 § FL. Det kan exempelvis bero på att myndigheten saknar kompletterande uppgifter från dig. Inte nöjd med försäkringskassans beslut? Om du tycker att försäkringskassan har fattat ett felaktigt beslut kan du begära omprövning av din ansökan. Detta ska ske skriftligen, och ske inom två månader från den dag då du fick ta den av beslutet. Omprövning innebär att försäkringskassan på nytt ser över din ansökan och bedömer om det finns grund för att ändra beslutet. I andra hand kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten, även detta ska ske inom 2 månader. Att man överklagar innebär istället att ärendet hanteras av förvaltningsrätten, det vill säga domstolen. Sammanfattningsvis kan jag råda dig att läsa igenom ditt avslagsbeslut och se hur försäkringskassan har motiverat beslutet, det vill säga varför de inte anser att du är berättigad sjukpenning. Är du inte nöjd bör bu begära omprövning, och i andra hand överklaga beslutet. Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline. Vänligen,

Påskynda beslut i sjukpenning-ärende hos Försäkringskassan?

2020-02-25 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har varit sjukskriven sen 26 november 2019 och försäkringskassan har fortfarande inte beslutat om min rätt till sjukpenning. Hur lång tid får försäkringskassan ta på sig för att handlägga ett ärende? Jag har ringt de varje dag och får till svars att de utreder min sgi och jag borde ansöka om bistånd om jag inte klarar mig ekonomiskt. Kan jag vända mig till en annan myndighet eller göra något annat för att påskynda processen? Tack på förhand
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör handläggningstider på försäkringskassan i ditt ärende om sjukpenning. Handläggningstid hos Försäkringskassan Det finns ingen lagstadgad tidsram inom vilken Försäkringskassan måste fatta beslut om din sjukpenning. På Försäkringskassans hemsida anger man att den förväntade handläggningstiden i ett ärende om sjukpenning brukar vara omkring 30 dagar. Handläggningstiden kan dock bli längre om mer utredning krävs och om Försäkringskassan exempelvis måste inhämta mer underlag. Du nämner att det är din SGI som håller på att utredas, vilket i vissa fall kan kräva en ganska omfattande utredning av tidigare arbeten och förväntad arbetsinkomst. Om du inte fått ett beslut inom sex månader Om handläggningen av ditt ärende skulle dröja mer än sex månader, har du möjlighet att skriftligen begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende, 12 § första stycket förvaltningslagen. Försäkringskassan ska efter en sådan begäran antingen avgöra ditt sjukpenning-ärende inom fyra veckor, eller avslå begäran om att avgöra ärendet inom denna tid. Enligt Försäkringskassans egen hemsida kommer ärendet att avgöras inom fyra veckor efter en sådan begäran om Försäkringskassan har tillräckligt med underlag för att fatta beslut i frågan. Skulle Försäkringskassan avslå begäran om att ärendet ska avgöras inom fyra veckor, exempelvis för att det saknas tillräcklig information, kan detta beslut överklagas till förvaltningsrätten, 12 § andra stycket förvaltningslagen. Avslutande råd Eftersom det i dagsläget inte har gått sex månader sedan du inledde ditt ärende om sjukpenning har du ännu inte möjlighet att begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende inom fyra veckor. Mitt främsta råd till dig är att se till att du har lämnat alla uppgifter som Försäkringskassan har begärt av dig för att kunna fatta ett beslut. Du kan kontakta din handläggare och dubbelkolla om du behöver göra några kompletteringar av din ansökan. Hoppas du fick svar på frågan! Med vänliga hälsningar,

Jag kan inte återgå till min arbetsplats pga. skada/sjukdom

2020-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Vad händer om min läkare anser att jag inte kan återgå till min nuvarande arbetsplats? Jag är kommunalt anställd
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Läkarens intyg utgör ofta en stor del av bedömningen som Försäkringskassan gör när de bedömer om du ska ha sjukpenning eller sjukersättning (27 kap 25 § Socialförsäkringsbalken). Det du behöver visa för dem, bl.a. genom att visa upp läkarintyget, är att din arbetsförmåga är nedsatt till sådan grad att du inte kan arbeta så som du gjorde tidigare.Försäkringskassan har väldigt bra och pedagogiska sidor om sjukersättning och sjukpenning. Du kan ansöka om båda. Skillnaden mellan dem är att den ena gäller tillsvidare, om man anser att den sjuka/skadade inte kommer kunna återgå till arbetet inom överskädlig framtid, och tillfällig ersättning till den sjuka/skadade läker.Informationen hitta du på försäkringskassans hemsida. Sjukersättning(tillsvidare)Sjukpenning(tillfällig)Lagreglerna som reglerar sjukförsäkringens olika former hittar du i 23-47 kap Socialförsäkringsbalken. Särskilt i 27 kap 46-51 § Socialförsäkringsbalken finns regler om vad man kan kräva av den som ansöker om utbetalning.Jag rekommenderar att du kontaktar Försäkringskassan för att få en individuell bedämning av den typ som du behöver.Jag hoppas du har fått den hjälp du söker,Med vänlig hälsning,

Vad gäller om du är orolig att du inte kan betala din hyra i tid och vad är bostadsbidrag?

2020-02-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag har en faktura för hyra måste betala men jag kan inte betala själv jobbar lite bara men min lön kommer 25 februari. Kan ni hjälpa mig eller
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du oroar dig över att du inte kommer kunna betala din faktura i tid. Jag kan tyvärr inte urskilja någon direkt juridisk fråga i ditt inskick och vi kan inte bistå med någon form av finansiell hjälp. Vad jag kan ge dig är ett allmänt råd vad man bör göra om man inte kommer kunna betala sin hyra i tid. Lämpligen bör du kontakta din hyresvärd och informera om hur din situation ser ut. Det är möjligt att du och din hyresvärd kan komma överens om en bra lösning som passar er. Det finns inga juridiska lösningar på din situation annat än att du kan försöka nå en överenskommelse med din hyresvärd. Utöver det finns möjligheten att ansöka om bostadsbidrag av försäkringskassan om man är i behov av finansiellt stöd för sitt boende. Det krävs att man är bosatt i Sverige för att ha rätt att ansöka om bostadsbidrag (5 kap. 9 § 17 punkten socialförsäkringsbalk) samt att man faller inom de villkor som försäkringskassan satt upp. För den som önskar att ansöka om bostadsbidrag görs detta hos försäkringskassan. Du kan följa denna länken här för att lära dig mer om bostadsbidrag: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/fler-kan-ansoka-om-bostadsbidrag Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Försäkringskassan har gjort fel, men mer än två år har passerat sedan beslutet - Kan jag göra något?

2020-03-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Finns det ngt jag kan göra?Har nu upptäckt att Försäkringskassanfrån och med mars 2015 (då jag blev beviljad 50% sjukersättning)fram till - okt 2017inte har följt 11§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.Istället för att minska med beloppet, har de minskat aktivitetsstödet med 50%, vilket i mitt fall inneburit att jag fått mindre ersättning än vad jag skulle fått om de minskat med beloppet, då jag har låg sjukersättning.Fr.o.m nov 2017 har de följt förordningen och minskat med beloppet.Anledningen att jag inte upptäckt det tidigare är att jag litat på att de följer lagar o förordningar som de säger sig grunda sina beslut på.
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kort svar:Finns det något jag kan göra? -Du kan ansöka om rättelse av beslutet. Ansökan ska göras hos försäkringskassan. -Du kan kräva kompensation av försäkringskassan genom skadestånd. ———————————————————————————————————I svaret kommer jag att hänvisa till socialförsäkringsbalken (SFB), förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, samt skadeståndslagen (SkL). Omprövning, överklagande och rättelseBeslut om förmåner som fattats av försäkringskassan med socialförsäkringsbalken som grund, kan angripas på olika sätt. De tillvägagångssätt som finns att tillgå är omprövning, överklagande eller rättelse, SFB 113 kap. 2 §. I förordningen om aktivitetsstöd finns en bestämmelse i 25 §, som säger att beslut om aktivitetsstöd, som fattats i enlighet med förordningen faller under ett flertal bestämmelser i SFB 113 kap. Det betyder att beslutet kan angripas genom omprövning, överklagande eller rättelse enligt SFB. Tidsfrister för omprövning och överklagandeTidsfristerna för omprövning och överklagande har passerat i ditt fall, eftersom detta ska ske inom två månader från det att du tagit del av beslutet. För överklagande gäller en tidsfrist om två månader från dagen då ett beslut om omprövning lämnats. Om försäkringskassan har missat att skicka med en sk. besvärshänvisning, kan du sannolikt överklaga beslutet fortfarande. En besvärshänvisning anger hur du omprövar, överklagar och vilka frister du måste förhålla dig till. Besvärshänvisningen ska lämnas tillsammans med beslutet.Rättelse av beslut senare än två år efter beslutet fattadesEtt beslut från försäkringskassan, som är felaktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning, eller annan liknande orsak, kan ändras genom rättelse, SFB 113 kap. 3 § tredje punkten. För rättelse finns en tidsfrist om två år sedan dagen då beslutet fattades, SFB 113 kap. 6 §. Den fristen är inte absolut, och försäkringskassan kan välja ta upp ett beslut för ändring även om det gått längre tid, som i ditt fall. Två förutsättningar framgår av SFB 113 kap. 6 §: 1. att det finns synnerliga skäl till att ändra. Det kan då röra sig om att ett beslut annars kommer att gälla under lång tid, vilket innebär felaktiga utbetalningar under lång tid. Eller 2. om det framkommer att beslutet fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. Detta undantaget rör felaktig rättstillämpning. - Observera att myndigheten inte måste ändra beslutet om oriktigheten är av ringa betydelse. ————————————————————————————————————Begära skadestånd Det är möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot en myndighet som har orsakat en skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen. Grunden för att söka skadestånd finns i SkL, 3 kap. 2 §: "Staten eller en kommun skall ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. "Att kräva skadestånd förutsätter att det finns en uppkommen skada. I ditt fall bör du yrka på att en ren förmögenhetsskada uppkommit, med hänvisning försumlig myndighetsutövning. Beloppet är rimligtvis det som nu saknas, om du skulle fått riktig ersättning för aktivitetsstödet. Skadeståndsanspråk mot försäkringskassan ska lämnas till försäkringskassan. På försäkringskassans webbsida (längst ner på den länkade sidan) finns information om hur du går tillväga.————————————————————————————————————Andra lagar och regleringarFörvaltningslagen är en viktig lag som försäkringskassan och andra myndigheter lyder under. Försäkringskassan har egna riktlinjer. Ett dokument som rör rättelse och ändring av beslut är Vägledning 2018:1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------I detta svar har jag utgått jag från de uppgifter och omständigheter du nämnde i din fråga. Observera att en individuell bedömning måste göras i båda fall (begäran om rättelse, samt skadeståndskrav) med samtliga omständigheter i beaktning. Både begäran om rättelse, samt inlämning av skadeståndskrav, ska göras till försäkringskassan. Om du önskar hjälp med att formulera en begäran om rättelse, eller ett skadeståndskrav, kan jag varmt rekommendera våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.Önskar du komma i kontakt med våra jurister, eller önskar att något förtydligas i detta svar, är du välkommen att kontakta mig via följande mejladress - hanna.lindqvist@lawline.se. Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp för dig. Vänligen,

Överklaga myndighetsbeslut efter överklagandetiden

2020-02-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej och tack för att den här möjligheten att ställa frågor finns!Jag undrar följande: I september 2017 fick jag ett beslut av Försäkringskassan att jag inte längre hade rätt till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Beslutet föregicks inte av någon som helst kommunicering, varken muntlig eller skriftlig. Det hade tillförts uppgifter i ärendet som jag inte fick ta del av, eller yttra mig över. Jag begärde en omprövning av beslutet, men fick av omprövningsenheten på Försäkringskassan avslag i december 2017. Här skulle jag ha överklagat till Förvaltningsrätten, men jag var för sjuk, så jag klarade inte av det. Finns det någon som helst möjlighet att överklaga beslutet nu i efterhand? Det gick ju inte rätt till utifrån Förvaltningslagen? Tack på förhand!
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i förvaltningslagen (FL), dels i socialförsäkringsbalken (SFB).Myndighetens skyldigheterFörst och främst är det värt att nämna att förvaltningsmyndigheter såsom Försäkringskassan har en serviceskyldighet som innebär att kontakten med myndigheten ska ske på ett smidigt och enkelt sätt. Vidare ska myndigheten också hjälpa den enskilda att ta vara till sina intressen om det behövs (6 § FL). Ett ärende ska även handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Handläggningen ska vara skriftlig som huvudregel, men det kan även ske muntligt om myndigheten beslutar det (9 § FL).Som part i ärendet har du rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet genom din partsinsyn, om inte handlingarna är sekretessbelagda i enlighet med 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (10 § FL). Har det alltså tillförts uppgifter i ärendet har du som part enligt huvudregeln alltid rätt att ta del av det.Att beslutet inte föregicks av någon kommunicering och att du inte fick tid att yttra dig över uppgifterna som tillförts ärendet, är inte rätt gjort av Försäkringskassan. Detta eftersom myndigheter har en kommunikationsplikt som innebär att de ska underrätta parten om allt material som har betydelse för beslutet, samt att de ska ge parten tillfälle att yttra sig över materialet. Myndigheten behöver dock inte kommunicera ett beslut med parten om det gäller anställning, om det skulle vara avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller om det beslutet behöver meddelas omedelbart på grund av allmän eller enskilt intresse (25 § första stycket FL). Det är dock upp till myndigheten själv att avgöra hur kommunikationen ska ske (25 § andra stycket FL).Att överklaga ett myndighetsbeslutEftersom du redan har omprövat beslutet hos Försäkringskassan, behöver du överklaga beslutet om du inte är nöjd med din omprövan. Detta då ett beslut inte får överklagas om det inte först har omprövats av Försäkringskassan (113 kap. 10 § SFB). Ett myndighetsbeslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätten (40 § FL) och ett beslut får överklagas om det kan påverka dig som enskild på ett icke obetydligt sätt (41 § FL). Det är endast du som är part och påverkas av beslutet som kan överklaga beslutet (42 § FL). När du överklagar ett myndighetsbeslut ska det göras skriftligen till förvaltningsrätten, men lämnas in till myndigheten, i detta fall Försäkringskassan. I ditt överklagande ska du ange vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (43 § FL).ÖverklagandetidenEtt överklagande ska senast ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag den som överklagar fick ta del av beslutet (44 § FL). Det är myndigheten som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in försent ska myndigheten avvisa överklagandet (45 § första stycket FL).Det är dock värt att nämna att överklagandet inte ska avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har underrättat parten om hur man överklagar på ett korrekt sätt, eller om överklagandet har kommit in till förvaltningsrätten inom överklagandetiden (45 § andra stycket FL). Det är alltså möjligt för dig att få ditt överklagande igenom om myndigheten inte har underrättat dig om hur du ska överklaga.SammanfattningSammanfattningsvis är det såsom du har nämnt, en del saker som Försäkringskassan har gjort fel i ditt fall. Du har inte kunnat utnyttja din partsinsyn (10 § FL) fullt ut, och de har brustit i sin kommunikation med dig (25 § FL), genom att dels inte kommunicera om omständigheterna till grund för beslutet innan beslutet gjorts, dels inte låtit dig yttra dig över dessa omständigheter. Jag tolkar det som att beslutet kom i december 2017, och i dagsläget är det i så fall för sent för att överklaga beslutet. Detta på grund av att överklagandetiden är tre veckor (44 § FL). Därmed finns det tyvärr inte mycket du kan göra i detta ärende. Vill du läsa mer om dina rättigheter när du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan, se här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Har Försäkringskassan rätt att begära tillbaka sjukersättning som den anser utbetalats felaktigt?

2020-02-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag har varit sjukskriven sedan december 2013. Första året så var jag sjukskriven 100%, sedan till okt 2019 50%. I oktober 2019 så blev jag utförsäkrad. Jag har haft ett fritidsföretag sedan 1987. När jag blev sjuk så har min son hjälpt mig och för in del så har jag gjort ca 2 tim i veckan under Nov-Mars. Omsättningen 2013 låg på ca 530 000:- 2014 så gick de ned till ca 290 000:-. Sedan dess har de legat runt 290 000:-. Men nu fick jag ett brev från Försäkringskassan att de anser att jag har varit fullt arbetsför under hela min sjukskrivningstid och vill att jag ska betala tillbaka alla pengar till Försäkringskassan. Jag uppgav 2014 för Försäkringskassan att jag hade ett företag och att jag inte tog ut någon lön. Men handläggaren sa inget om att jag måste lägga ned företaget. Jag har aldrig tagit ut någon lön utan företaget har varit mer en hobbyverksamhet. Marknadsföringen från min sida har varit mer eller mindre noll. Spelade in själv några kortare filmer ( youtube ) 2015, samt 2018 skrev ca 10 st inlägg på Facebook, lika under 2019. Försäkringskassan anser att jag aktivt har marknadsfört mig av de jag har gjort. Försäkringskassan vill att jag skulle gå på en arbetsutredning 2018, vilket jag gjorde. Den utredningen med alla tester så sa läkaren på utredningen att jag orkade bara med en arbetstid på 50%. I och med utförsäkringen så jobbar jag på min anställning 50% på plats, och sedan så får jag jobba 25% hemmavid. Har Försäkringskassan rätt att kräva tillbaka pengarna?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om sjukersättning och även regler om återbetalning av densamma finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). En försäkrad, vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, har rätt till sjukersättning om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och rehabiliteringsåtgärder inte bedöms leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (33 kap. 5-6 § SFB). Om arbetsförmågan förbättras för en sjukförsäkrad som får sjukersättning ska rätten till förmånen omprövas. En försäkrad som har uppvisat en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när det beslutades om sjukersättning ska, om inte annat framkommer, antas ha en förbättrad arbetsförmåga (36 kap. 19 § SFB).Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av en ersättning som den beslutat om, om den försäkrade har orsakat att ersättningen lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att (1) lämna oriktiga uppgifter, eller (2) underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Detsamma gäller om ersättning lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen insett eller skäligen borde ha insett det (108 kap. 2 § SFB). Om det finns särskilda skäl får kravet på återbetalning efterges helt eller delvis (108 kap. 11 § SFB). Den som har rätt till en förmån enligt socialförsäkringsbalken ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen. Den som uppbär sjukersättning ska göra en anmälan om arbetsförmågan förbättras (110 kap. 46 §, 50-51 § SFB).I ditt fall innebär det att om din arbetsförmåga under tiden du var sjukskriven förbättrades på ett sätt som påverkade rätten till sjukersättning hade du en skyldighet att anmäla detta. Om så inte skett ska Försäkringskassan besluta om återbetalning av det felaktigt utbetalda. I den bedömning som görs vägs givetvis in om du tar ut någon lön. Däremot är det inte avgörande. Det är fullt möjligt att ha arbetsförmåga och att utföra arbete utan att för den delen ta ut lön. Att ta ut lön talar dock i sig för en arbetsförmåga. Det Försäkringskassan har att bevisa är om du varit berättigad till sjukersättning eller om du haft arbetsförmåga och helt enkelt kunde arbetat istället för att uppbära sjukersättning. I återkravsärenden är det Försäkringskassan som har bevisbördan, ansvarar för utredningen och ska se till att alla relevanta fakta klarläggs. Försäkringskassans omfattande utredningsskyldighet, samt det faktum att ett återkrav är särskilt ingripande mot den enskilde, innebär ett högre beviskrav än vad som allmänt kan sägas gälla inom förvaltningsprocessen (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD. 2013 ref. 50).Det går dessvärre inte för mig att avgöra om du haft arbetsförmåga under den tid återkrav begärs för, och om Försäkringskassan har rätt i dess krav om återbetalning. Däremot har myndigheten rätt att besluta om återbetalning om den kan visa att du inte anmält att din arbetsförmåga förbättrats. Sådant som kan tala till din nackdel är det Försäkringskassan anfört (inspelningen av eventuell marknadsföring och Facebook-inlägg) men även om myndigheten kan visa att du utfört annat som innebär att du haft större arbetsförmåga än vad beslutet om sjukersättning grundats på.Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut är det möjligt att överklaga det till förvaltningsrätten för prövning. Överklagan ska skickas till Försäkringskassan, som sedan sänder ärendet vidare till förvaltningsrätten. Ditt brev med överklagan ska komma in inom två månader från att du tog del av beslutet. Min uppfattning är att det kan vara en god idé för dig att anlita en jurist som företräder dig, går igenom vilka bevis Försäkringskassan påstås ha samt är behjälplig med överklagandet. Detta kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig med. Vi kan prata vidare om dina möjligheter när jag ringer dig, då du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig onsdagen den 12 februari klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan Försäkringskassan avslå min begäran om anstånd av återbetalning av underhållsstöd om en person är felaktigt folkbokförd på min adress?

2020-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan står fast vid att mina bostadskostnader ska delas eftersom en annan person är folkbokförd där.Försäkringskassan skrev:"Du får det här brevet därför att du har ansökt om att skjuta upp betalningen av detlöpande beloppet och din skuld för underhållsstöd.X är folkbokförd tillsammans med dig och räknas som inneboende.Bostadskostnaden delas därför på två personer."Jag svarade FK med "2. X är INTE inneboende hos mig och betala ingenting åt hushålls räkningar. Hon har ett eget hus på Y där hon bor heltid (Fastighetsbeteckning)Orsaken till varför hon är inte skriven där är att hon inte vill riskera behöver göra nytt avlopp då avloppet är endast godkänt för att vara ett fritidshus och inte året runt boende. Hur som helst hon bor inte hos mig, och betala därför ingenting åt bostadskostnaden. Jag bor ensam bortsett från varannan fre-söndag där barnen bor hus mig."Kan de göra så tycker ni?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ansökt om att få anstånd för din återbetalning till Försäkringskassan gällande underhållsstöd. Försäkringskassan har gått igenom din ansökan och meddelar avslag eftersom en person är folkbokförd på din adress, och du undrar om Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut.När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till bestämmelser i socialförsäkringsbalken (SFB), utsökningsbalken (UB) och folkbokföringslagen (FOL). Eftersom din fråga kommer att publiceras, kommer jag att dölja de namn och fastighetsbeteckningar du uppger i din fråga. Anstånd för återbetalning av underhållsstöd Rättsligt stöd för att skjuta upp en återbetalning av underhållsstöd finns i SFB 19 kap. 40 §. I SFB 19 kap. 41 § definieras kriterierna för om anstånd ska lämnas. I bestämmelsen hänvisas till UB 7 kap. 4-5 §§ som är bestämmelser om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Försäkringskassan ska i sitt beslut titta på din ekonomiska situation, och göra en individuell bedömning om din betalningsförmåga. De ska räkna med de kostnader du behöver, och kan ta stöd i bestämmelsen i UB 7 kap. 5 §, i sin uträkning. Bostadskostnaden är en sådan kostnad som försäkringskassan ska ta hänsyn till. Har man en inneboende är bostadskostnaden sannolikt lägre, vilket verkar vara anledningen till avslaget i ditt fall. Svaret på din fråga är därför: Ja, Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut. Det blir upp till dig ansöka om omprövning, och motivera vad som är felaktigt i försäkringskassans beslut. Du har svarat Försäkringskassan och bestrider deras uppgifter om att du skulle ha en inneboende, vilket är att anse som en begäran om omprövning enligt SFB 113 kap. 7 §. Försäkringskassan ska då titta på ditt ärende igen, och undersöka om ett nytt, förändrat beslut kan tas med det nya underlaget. Om Försäkringskassan ger avslag på ditt omprövningsbeslut kan du överklaga hos Förvaltningsdomstol. Försäkringskassans webbsida har information om hur du går tillväga för att överklaga, och hur detta ska gå till ska även framgå av det beslut de skickat till dig. Tänk på att det viktigt att hålla de tidsfrister som framgår av beslutet.Konsekvenser av felaktig folkbokföringHuvudregeln är att man ska vara folkbokförd där man faktiskt bor, 6-7 §§, FOL Om en person folkbokför sig någon annanstans kan Skatteverket förelägga personen att folkbokföra sig rätt, 31 §, FOL. Föreläggandet kan förenas med vite, 37 §, FOL. Det är straffbart att medvetet ämna oriktiga uppgifter till grund för ett beslut om folkbokföring, om det resulterar i att felaktiga uppgifter kan registeras. Gärningen kallas för folkbokföringsbrott, 42 § FOL. Döms personen för folkbokföringsbrott kan böter eller fängelse följa i högst sex månader. Det jag nämnt ovan om folkbokföringsbrott rör den person som skrivit sig hos dig. Eftersom det är ett brott att medvetet folkbokföra sig felaktigt, samt att det nu innebär problem för dig i och med avslag på din ansökan till Försäkringskassan, bör din vän åtgärda detta och folkbokföra sig rätt. Om din vän folkbokför sig rätt underlättar det i ditt ärende om folkbokföring, eftersom du måste bevisa att vännen inte bor hos dig (och att ni därför inte delar på boendekostnaderna). Om vännen vägrar kan du kontakta Skatteverket på egen hand. Bra information finns på skatteverkets webbsida. Mina rådJag ser det som att ditt svar till Försäkringskassan ska betraktas som en begäran om omprövning, och Försäkringskassan ska nu titta på ditt ärende igen. Du kan kontakta Försäkringskassan och förtydliga att du med din skrivelse avser att begära omprövning. Om försäkringskassan inte kan ändra beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsdomstolen. Jag uppmanar dig att be din vän att folkbokföra sig där vännen faktiskt bor, dels med tanke på att det är brottsligt att ange felaktiga uppgifter till grund för folkbokföring, men också för att det sannolikt hjälper dig att bevisa för Försäkringskassan att vännen inte bor hos dig. Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp, exempelvis om det blir aktuellt att skriva ett överklagande, kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan titta på ditt ärende som helhet, och hjälpa dig med en skrivelse till Förvaltningsrätten. Kontakta gärna mig om du önskar kontakt med juristbyrån, via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se. Givetvis är du välkommen att kontakta mig om du önskar att något förtydligas i detta svar. Vänligen,