Återkvalifikationstid för sjukpenning

2019-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |När kan en ny period med sjukpenning påbörjas efter att en period med sjukpenning på fortsättningsnivå avslutats?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter 87 dagar utan sjukpenning har du återkvalificerat dig för en ny ersättningsperiod om 364 dagar på normalnivån (27 kap. 21 § socialförsäkringsbalken).Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!Med vänliga hälsningar

Hur lång tid tar det att överklaga beslut om aktivitetsersättning?

2019-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Har en fråga. Det gäller min dotters sambo. Som har haft avtivitetsersättning. Men som i oktober fick avslag. För ny fortsättning av ersättning. Hur lång tid ska det behöva ta. Om det har överklagats.Våra ungdomar som har sina svårigheter blir åtsidosatta anser jag.
Daniel Sandström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så undrar du hur lång tid det tar för din dotters sambo att få ett nytt beslut om aktivitetsersättning efter det att ni överklagat avslaget. Regler om överklagande av Försäkringskassans beslut finns i socialförsäkringsbalken(SFB). Jag kommer nedan att berätta vad man kan göra om man är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan.Först ska man begära omprövningÄr man missnöjd med Försäkringskassans beslut ska man först skriftligen begära en omprövning. En omprövning är en sorts första överklagan som riktas mot myndigheten som fattade det första beslutet. Omprövningen måste begäras inom två månader från att din dotters sambo fick beslutet(SFB 113 kap. 19 §).Har det gått längre än sex månader sedan du begärde en omprövning bör du kräva att Försäkringskassan fattar ett beslut. Efter ett sådant krav måste Försäkringskassan fatta ett beslut inom fyra veckor(förvaltningslagen 12 §).Är man missnöjd med omprövningen kan man överklagaOm du har fått ett omprövningsbeslut som du är missnöjd med kan du överklaga detta till en allmän förvaltningsrätt(SFB 113 kap. 10 §). Överklagan till förvaltningsrätten ska lämnas till Försäkringskassan och måste skickas inom två månader från det att du fick omprövningsbeslutet(SFB 113 kap. 20 §).Det finns ingen tidsgräns för när förvaltningsrätten ska ge ett besked om överklagandet. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten tar mål i den ordning de kommit in, med undantag för mål som är särskilt brådskande som exempelvis tvångsvård. Förvaltningsrätten har begränsade resurser och måste vara noggranna i sitt arbete vilket tyvärr kan leda till för långa väntetider som orsakar frustration.SammanfattningDet finns ingen tidsgräns för när din dotters sambo kan få besked om sin överklagan. Jag håller med dig om att det många gånger är svårt för de som behöver bidrag att få det. Förhoppningsvis så får ni ett positivt besked efter den långa väntan så er dotters sambo får det stöd han behöver.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Försäkringsmedicinska rådgivare anställda av försäkringskassan

2019-01-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har som ombud vunnit mot Försäkringskassan i Förvaltningsrätten vilket Försäkringskassan överklagat. Jag har nu läst att Försäkringsmedicinsk rådgivare är anställd av Försäkringskassan då de ger konsultativ hjälp till handläggarna. De lär då inte jobba undre legitimation. Stämmer det? I så fall verkar de helt köpta av Försäkringskassan. Jag som själv är legitimerad trodde att man alltid arbetar under sin legitimation i sjukvårdsärenden.
David Gardell |Hej,Vad trevligt att du har valt att vända dig till oss på Lawline!Det stämmer att försäkringskassan har anställda medicinska rådgivare som hjälper handläggarna att med att tolka den medicinska bedömningen som en läkare har gjort vid tex. läkarintyg för sjukpenning. Av försäkringskassans egen hemsida så framgår det att dessa är läkare. Hur det är i dit enskilda fall kan jag inte uttala mig om. Men eftersom de har valt att överklaga så är det rimligt att anta att läkaren som har konsulterat försäkringskassan är legitimerad. Det finns nämligen inte någon "alternativ" läkarlicens i Sverige. Skulle de inte ha en legitimerad läkare så hade de inte haft en reell möjlighet att vinna överklagandet om den den olegitimerade "läkarens" ord står emot en legitimerad läkares.Det finns definitivt anledning att ifrågasätta om läkaren, som har konsulterat försäkringskassan, har varit objektiv i sin bedömning. Detta med tanke på att hen är anställd av försäkringskassan. Det finns dock inget hinder för att försäkringskassan anställer läkare som konsulter i dessa ärenden. För att sammanfatta så skulle jag vilja säga att jag delar din bild att det är märkligt att försäkringskassan anställer egna läkarkonsulter. Detta är dock tillåtet lagligt sett. Hoppas att överklagandet går bra och tack igen för att du har valt att vända dig hit!Vänligen,

Tolkning av regler om sjukpenning

2019-01-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag är sjukskriven sedan 4 år bakåt i tiden . Min läkare säger att jag inte har möjlighet att komma tillbaka då jag är 60 årDärför sökte jag sjukersättning och fick avslag men försäkringskassan sökte samtidigt i Norge och där fick jag direkt.Problemet är att jag idag fick ett samtal från försäkringshandläggaren att min sjukpenning blir indragen på grund av att jag fick sjukersättning på några tusen från Norge. Jag arbetade några år i slutet på 19 hundratalet där.Dom hänvisar till förordning 883/04 art 5 och 26 kap. 7 och 9 paragrafen andra stycket i socialförsäkringsbalken.Är det rätt att dom kan stänga av mig från svenska socialförsäkringen pga av min Sjukers.mfrån Norge i slutet på 19 hundratalet. Hur skall lagen tolkasMed vänlig hälsning,Henry Carlsson
Julia |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör tolkning av 26 kap 7 och 9 §§ socialförsäkringsbalken, samt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 883/2004I Artikel 5 anges att: "Likvärdiga förmåner, inkomster, omständigheter eller händelser Om inte annat följer av denna förordning och med beaktande av de särskilda tillämpningsbestämmelserna skall följande gälla: a) Om enligt den behöriga medlemsstatens lagstiftning förmånerna från det sociala trygghetssystemet eller andra inkomster har vissa rättsverkningar, skall de relevanta bestämmelserna i den lagstiftningen också tillämpas på motsvarande förmåner som förvärvats enligt en annan medlemsstats lagstiftning, eller på inkomster som förvärvats i en annan medlemsstat. b) Om enligt den behöriga medlemsstatens lagstiftning rättsverkningar uppstår genom vissa omständigheter eller händelser, skall den medlemsstaten beakta liknande omständigheter eller händelser som inträffar inom en annan medlemsstats territorium som om dessa hade inträffat inom det egna territoriet."Artikel 5 i 883/2004 berör hur sociala förmåner i ett annat land än Sverige påverkar möjligheterna att få sociala förmåner här. Det innebär att sociala förmåner i Norge ska behandlas som att de givits i Sverige. Det innebär alltså inte att det ena totalt utesluter det andra. Det innebär dock att försäkringskassan i Sverige får ta hänsyn till sjukersättning du fått i Norge. SocialförsäkringsbalkI 26 kap 6 § socialförsäkringsbalken anges att: "En ändring av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten ska gälla från och med den dag då anledning till ändringen uppkom. Den ändrade sjukpenninggrundande inkomsten får dock läggas till grund för ersättning tidigast från och med första dagen i den ersättningsperiod som infaller i anslutning till att Försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen."I lagrummet stadgas tidpunkten vid vilken en ändring av sjukpenninggrundande inkomst ska börja gälla. Första stycket är huvudregel. I andra stycket begränsas första stycket. I 7 § anges dock att stycke två inte är tillämpligt på de uppräknade situationerna. Till exempel är andra stycket inte tillämpligt om "ändringen föranleds av att sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats den försäkrade". Om det är fallet i din situation innebär det att första stycket i 26 kap 6 § socialförsäkringsbalken är tillämpligt. Det innebär att ändringar i din sjukpenninggrundande inkomst ska gälla från den dag då det fanns anledning att ändra den. Det innebär även att 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken om skydd för sjukpenninggrundande inkomst inte blir tillämplig. Skyddet innebär, enligt lagkommentaren, att " vilket innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för tid då den försäkrade gör avbrott i sitt arbete kan beräknas med utgångspunkt i förhållandena närmast före avbrottet.". 26 kap 9 § 2 st undantar dock situationer som omfattas av 26 kap 7 § socialförsäkringsbalken från första stycket, vilket gör att din sjukpenninggrundande inkomst inte får räknas ut på det sätt som anges i 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken. SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att försäkringskassan får "tillgodoräkna" dig den ersättning du fått av norska myndigheter, med stöd av artikel 5 i förordning nr 883/2004. Om du redan har fått sjukersättning kan det, med stöd av 26 kap 7 § 1 st 1 p socialförsäkringsbalken, innebära att undantaget i 26 kap 6 § 2 st socialförsäkringsbalken inte blir tillämpligt. Huvudregeln i 26 kap 6 § 1 st socialförsäkringsbalken blir därmed tillämplig, vilket innebär att eventuella ändringar i den sjukpenninggrundande inkomsten ska gälla från den dagen då anledningen till ändringen uppkom. Det innebär att försäkringskassan kan ändra den fastställda sjukpenningsgrundande inkomsten tidigare än vad som hade varit tillåtet enligt 26 kap 6 § 2 st socialförsäkringsbalken. Om du omfattas av regeln i 26 kap 7 § socialförsäkringsbalken innebär det även att skyddet för sjukpenninggrundande inkomst i 26 kap 9 § socialförsäkringsbalken inte blir tillämpligt. Omständigheten att du omfattas av 7 § 1 st 1 p får därmed negativa konsekvenser för bedömningen av din sjukpenning. Om du önskar ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta info@lawline.se

Behöver man anlita jurist för att söka sjukersättning?

2019-02-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har en vän som är 62 år och arbetslös, med nedsatt syn (glaukom), han vill försöka få sjukpension. Då han talar dålig svenska har han bett mig om hjälp. Hur skall han utforma ansökan på bästa sätt? Hur skall han få bästa möjliga intyg av sin ögonläkare? Behöver han juristhjälp?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga när du skriver sjukpension är mitt antagande att du åsyftar det som tidigare benämndes förtidspension. Förtidspension benämns numera sjukersättning, varför det är det begrepp jag kommer att använda i framställningen nedan.Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Rätt till sjukersättning kan finnas om man är mellan 19 och 64 år, man troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd. Försäkringskassan har en serviceskyldighet och ska besvara frågorEtt första steg för att få veta exakt vad Försäkringskassan vill ha i ansökan är att ringa eller besöka myndigheten för att be dem förklara vad som behövs för att ansöka om sjukersättning. Försäkringskassan är en myndighet som har en serviceskyldighet och ska hjälpa den sökande genom att besvara frågor om vilka handlingar som behöver skickas in och hur man ska gå tillväga i övrigt. Som jag förstår det talar din vän dålig svenska. Om hans svenska är så dålig att han och myndigheten inte kan förstå varandra, kan det krävas att Försäkringskassan anlitar en tolk. Tolk är dock ingen uteslutande rättighet, utan en bedömning som får göras av Försäkringskassan.Ett alternativ, då jag förstår att din vän har stöd av dig, är att ni besöker eller ringer Försäkringskassan gemensamt och att du hjälper honom med kontakten för att han ska göra sig förstådd.Läkarutlåtandet om hälsotillstånd är centraltEtt tydligt och utförligt läkarutlåtande om din väns hälsotillstånd är centralt. Det ställs höga krav på den medicinska informationen för att han ska ha möjlighet att beviljas sjukersättning. I läkarutlåtandet behöver det framgå information om din väns diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, den s.k. DFA-kedjan.DFA-kedjan består av diagnosen (den eller de diagnoser som orsakar nedsättning av funktion), funktionsnedsättningen (vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen och vilka observationer som gjorts) och aktivitetsbegränsningen (diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser). Det ska av läkarutlåtandet tydligt framgå (1) vad som är patientens egna beskrivning och (2) vad som är behandlande läkares iakttagelse och bedömning. Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så Försäkringskassan förstår att den är en följd av den angivna diagnosen, observationer vid undersökningen och beskriven funktionsnedsättning. Kedjan ska hänga ihop och orsakssambandet ska vara rimligt.HandlingsplanMin rekommendation, för det fall att du och/eller din vän inte förstår hur ansökan ska fyllas i är att ni kontaktar Försäkringskassan enligt ovan. Försäkringskassan är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att Försäkringskassan ska besvara frågor och hjälpa din vän med information om hur ansökan fylls i. Det finns färdiga blanketter hos Försäkringskassan för ansökan varför det som i princip krävs är att ansökan fylls i enligt dess instruktioner.Din vän måste ordna ett läkarutlåtande enligt beskrivet ovan. Om din vän har diagnostiserad glaukom torde han redan ha en behandlande läkare. Om så inte är fallet bör han söka till en läkare som har kännedom om sjukdomen. I framställningen ovan har jag förklarat vad ett läkarutlåtande ska innehålla, det är därför viktigt att han informerar läkaren om att läkarutlåtandet ska användas för att söka sjukersättning. Som jag tidigare förklarat är det viktigt att DFA-kedjan framgår. Min rekommendation är därför att ni läser igenom läkarintyget noggrant efter att det utfärdats.Om det finns äldre läkarintyg, intyg från andra läkare eller arbetsterapeut och andra utredningar som beskriver din väns sjukdomstillstånd och konsekvenserna av den kan han skicka med även dessa med ansökan. Din vän bör även ha genomgått arbetsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Om det finns sådant intyg bör även det bifogas med ansökan.I regel anlitar man en jurist först om man får avslag på ansökan om t.ex. sjukersättning. Min rekommendation är därför att ni använder er av den föreslagna handlingsplanen enligt ovan. Skulle din vän däremot få avslag föreslår jag att ni kontaktar mig för att anlita en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då företräda din vän och överklaga beslutet. Om det blir aktuellt och ni är intresserade är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Rätt till bostadstillägg vid tillgångar på banken

2019-02-01 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej ! En fråga? som ensamstående har man rätt att få Bostads tillägg , men hur är det om man har pengar på Banken . ?? jag bor i en bostadsrätt och jag har inga lån på den men om jag tar ut Hypoteks pension på ca 200000 påverkar det bostadstillägget för mig ? M.V.H
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom rätten till bostadstillägg, och storleken av tillägget, beror på flera faktorer så finns inga fastställda gränser för hur mycket pengar på banken du kan ha. Om du är ensamstående som du skriver, och har tillgångar som är högre än 100 000 kr, så kommer detta att påverka beräkningen. Dessvärre kan jag inte ge något mer detaljerat svar, eftersom det som sagt även är andra saker myndigheten kollar på vid sin bedömning. Vad anses vara tillgångar i bedömningen? Tillgångar kan vara kontanter, tillgångar på bankkonto, aktier, övriga värdepapper, kapitalförsäkringar m.m. Vid beräkning av tillgångar gör man först avdrag för skulder i form av exempelvis banklån eller studielån; detta gäller dock inte skulder som du har på din permanentbostad, men det skriver du att du inte heller har. Tillgångarna beräknas per den 31 december året före du får bostadstillägg. Det jag rekommenderar dig att göra är en preliminär beräkning av bostadstillägg, där du genom att fylla i alla efterfrågade uppgifter kan få ett preliminärt svar på om, och i så fall hur stort, bostadstillägg du kan få. Detta görs på Pensionsmyndighetens hemsida. För att göra en preliminär beräkning, klicka HÄR.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Trevlig helg!

Vad gör jag om jag måste betala tillbaka pengar från försäkringskassan?

2019-01-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag har fatt ett brev från försäkringskassan pm året 2017 .Och jag måsta tillbaka 12002 kr och jag har två nbarn jag har inte pengar jag grottor och skriva till er. Vad ska jag göra?!Jag vill ha svart på min Mail adressen snäll
Binh Tran |Hejsan! Vad du fick idag är ett preliminärt beslut. Det slutgiltiga beslutet får du i mars månad då de bekräftar uppgifterna från skatteverket. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan i vissa undantagsfall besluta att du inte ska betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats ut för mycket.För att det ska kunna bli aktuellt gäller att:ni ska ha anmält inkomsthöjningen som inträffade under det år som bidraget betalades ut eller det kan anses ursäktligt att anmälan inte gjorts. ni under en längre tid framöver saknar möjlighet att betala beloppet.ni inte lämnat några felaktiga uppgifter i er ansökan. Du kan även ansöka om en avbetalningsplan om du inte kan betala allting på en gång. Detta kan du göra efter det slutgiltiga beslutet kommer i mars. Jag rekommenderar därför att du väntar tills det beslutet kommer så att du kan ringa dem och prata med dem. Med vänliga hälsningar.

Sjukpenning som arbetslös?

2019-01-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag har blivit uppsagt med avgångsvederlag. Jag anmälde mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen första arbetslösdag. Nu undrar jag om jag blir sjukskriven får jag sjukpenning ? Mvh
Lovisa Lundqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en arbetslös blir sjuk kan personen få sjukpenning från Försäkringskassan under vissa förutsättningar. Du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, undantag från detta kan göras om du slutat arbeta för mindre än 3 månader sedan (dock ges ingen sjukpenning för de första 14 dagarna då). Det krävs att du inte kan söka arbete eller ta ett arbete på grund av att du är sjuk, du måste även ha varit sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete. Det krävs även att man är försäkrad i Sverige, var ditt senaste arbete i Sverige är du oftast försäkrad i Sverige men du kan vara försäkrad i ett annat land. Var ditt senaste arbete i ett annat land kan du vara försäkrad i det andra landet eller i Sverige. Om du behöver hjälp med att reda ut vilket land du är försäkrad i rekommenderar jag att du ringer Försäkringskassans kundcenter.För att ansöka om sjukpenning gör du en sjukanmälan och ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Precis som när man arbetar så ska man träffa en läkare och om denne anser att du inte kan arbeta sjukskriver hen dig och anger i läkarintyget att sjukskrivningen gäller mot arbetslöshet och att utföra "normalt förekommande arbete". Skillnaden mellan att vara anställd och bli sjukskriven mot att vara arbetslös är att den arbetslöse jämförs mot så kallat "normalt förekommande arbete" på arbetsmarknaden. Det finns ett tak för vilken ersättning en arbetslös kan få, det går inte att få ut mer i sjukpenning än vad man som frisk arbetslös har i a-kassa. Vänliga hälsningar,