Vilken prövning gör Försäkringskassan, när en person har varit sjukskriven i 180 dagar?

2020-05-19 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har snart varit sjukskriven i 180 dagar på grund av den psykiska sjukdomen tvångssyndrom. Fick reda på, av försäkringskassan, att min läkare bedömer att jag inte kommer att kunna komma tillbaka till mitt arbete som lärare inom ett år. FK hävdar då att jag efter 180 dagar står till arbetsmarknaden förfogande, stämmer detta? Jag vill inte byta jobb, trivs på min arbetsplats, men betyder detta att jag blir av med mitt nuvarande jobb? Om det stämmer att jag kommer att bli av med mitt nuvarande jobb efter 180 dagar, kan jag göra något just nu för att förhindra att det blir så?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om försäkringskassans möjlighet att tvinga en sjukskriven person till att leta efter annat jobb på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. Den viktigaste lagen på socialförsäkringsområde är socialförsäkringsbalken (2010:110) som reglerar även denna situation. Vilken prövning gör Försäkringskassan, när den försäkrade har varit sjukskriven i 180 dagar?När den försäkrade har varit sjuk i 180 dagar, ska Försäkringskassan pröva försäkrades arbetsförmåga till förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken). En sådan prövning görs inte om personen lider av en allvarlig sjukdom till exempel brännskador, stroke, förlamning, förlust av kroppsdel. Om det finns särskilda skäl kan prövningen skjutas upp. Ett exempel på särskilda skäl är den försäkrade med stor sannolikhet kan bedömas återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Denna tidsperiod ska inte överstiga sex månader. Detta är ett undantag och inte en huvudregel. Med stor sannolikhet menar man att till exempel den försäkrade väntar på en operation som enligt vetenskap med stor sannolikhet återställer den försäkrades arbetsförmåga. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att Försäkringskassan gör en särskild prövning efter att man har varit 180 dagar sjukskriven. Det är en medicinsk bedömning som görs och vid prövningen tar Försäkringskassan inte hänsyn till din ålder eller utbildning. Enligt det du har skrivit, har läkaren bedömt att du inte kan återgå till ditt arbete inom ett år. Den maximitiden för undantaget med särskilda skäl för att skjuta upp Försäkringskassan prövning är sex månader. Sjukdomen tvångssyndrom är inte en av dem exemplar som domstolar gav för allvarlig sjukdom heller. Om Försäkringskassan kommer fram till att din arbetsförmåga räcker till att hitta ett arbete på arbetsmarknaden men begränsad i förhållande till ditt arbete, bli du av med din sjukpenning. De tvingar inte dig att säga upp dig men de kommer inte betala sjukpenning till dig. Du kan alltid begära en omprövning hos Försäkringskassan (113 kap. 7§ socialförsäkringsbalken). Först därefter kan du vända dig till allmänna förvaltningsdomstolar (113 kap. 11 § socialförsäkringsbalken). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när sonen inte får stå på hyreskontraktet och vi behöver extra bidrag till hyran?

2020-05-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Min son tar studenten i år. Jag är sjukskriven och har låg inkomst. Pratat med socialen och försäkringskassan om hyres hjälp då han inte har något jobb efter skolan utan ska läsa upp ämne på komvux till hösten. De säger att han inte kan få hjälp då han inte står på hyreskontraktet. Mitt bostadsbolag säger NEJ han får inte stå på kontraktet med dig. Är detta rätt? Hur ska jag/vi gå till väga? Kommer inte kunna bo kvar på grund av min lilla inkomst. Med vänliga hälsningar
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är bostadsbolagets beslut rätt? Rätten till bostadsbidrag är dessvärre inget som omfattar någon som är inneboende hos en annan (96 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Rätten att få stå på hyreskontraktet är vidare något som det är upp till hyresvärden att besluta om. I vissa fall kan man ha möjlighet att låta hyresnämnden göra en prövning av hyresvärdens beslut, men då måste det röra sig om vissa specifika situationer. Dessa består i bland annat man ska flytta ut och överlåta hyresrätten till en närstående man bott tillsammans med (12 kap. 34 § jordabalken). Inte någon av situationerna går att applicera på just er situation. Sammanfattningsvis har bostadsbolaget rätt att neka honom att stå med på kontraktet, och det finns dessvärre inget i hyreslagen som ger er rätt till någon form av överprövning av beslutet hos hyresnämnden. Hur kan ni göra? Eftersom din son inte står på kontraktet är han tyvärr inte berättigad till någon form av bostadsbidrag. Det finns däremot vissa andra alternativ än de som Försäkringskassan och socialen erbjuder. Om det är gymnasiekurser din son tänker läsa på Komvux har han inte rätt att ta CSN-lån för detta förrän vid vårterminen det år han fyller 20. Men han har möjlighet att ansöka om så kallat "extra tillägg" utöver den studiehjälp han har rätt till i form av studiebidraget. Om er inkomst i familjen är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår så finns det möjlighet att ansöka om detta, och hur mycket ni får beror på situationen ni befinner er i. Ni kan dock max få ut 850 kronor extra, utöver studiebidraget på 1250. Ett till alternativ är att han gör en sen anmälan till en distanskurs till höstterminen och i samband med detta ansöker om CSN-lån. Rör det sig om universitetsstudier behöver man inte ha fyllt 20 år för att ha rätt till att ta lån, till skillnad från om det rör sig om gymnasiala komvuxkurser. Vissa kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se, vilket man kan se om det finns en "välj"-knapp bredvid kursen i fråga. Vad man bör komma ihåg är att CSN-lån trots allt är ett lån man blir tvungen att betala tillbaka, att man faktiskt måste avsluta kursen för att kunna behålla det man lånat efter terminens slut och att rätten till studiehjälp för konvuxstudierna kan minska den andel lån man har rätt till. Lånet har å andra sidan en låg ränta, och väljer man något lättare ämne kan det vara ett alternativ som ändå kan fungera trots att man samtidigt läser på Komvux. CSN-lånet är dessutom högre än enbart studiehjälpen han får på Komvux. Vänligen,

Har man skyddad SGI vid studier om man inte tar ut studiemedel?

2020-05-04 i Försäkringskassan
FRÅGA |Skydda sgi vid studier. Om jag börjar studera på högskolan och inte tar ut studiemedel, kan jag ändå skydda min SGI?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SGI står för Sjukpenninggrundande inkomst och är det belopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning och föräldrapenning.SGI baseras på den inkomst man kan antas komma att få för arbete i Sverige under en period om minst sex månader, eller om denna period är årligen återkommande, se 25 kap. 2 - 3 §§ Socialförsäkringsbalken.Det krävs inte att man faktiskt är anställd under en period av sex månader. Det som är avgörande är personens avsikt att arbeta i minst sex månader.Huvudregeln stadgar således att om man, frivilligt eller ofrivilligt, avbryter sitt förvärvsarbete kommer SGI:n vara lika med noll.Det finns dock vissa situationer som skyddar SGI vid avbrott. En sådan situation är om man avbryter sitt förvärvsarbete för att studera, enligt 26 kap. 11 § Socialförsäkringsbalken."SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han eller hon får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). SGI-skydd gäller även under tid då den försäkrade utan att få studiestöd bedriver studier på minst halvtid för vilka studiemedel får lämnas enligt studiestödslagen under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka studier som medför att skyddet är tillämpligt".Regeln ovan stadgar att man erhåller SGI-skydd endast under förutsättningen att man uppbär studiestöd. Det innebär att du måste ta ut studiemedel för att få din SGI skyddad under studietiden, om du nu inte skulle studera på Universitet/Högskola på halvtid enligt paragrafen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar.

Riksnormen om bredband

2020-04-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Vad säger riksnormen betr. kostnad för bredband för ensamstående?Vår kommun beviljar endast ett delbelopp av 100:-/månad.Vänliga hälsningarK-----n
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är riksnormen?Riksnormen har en ganska lång kedja av härledning för summan. Den börjar i 4 kap 3 § Socialtjänstlagen, där det slås fast att en riksnorm skall finnas, vad denna skall täcka, och hur den räknas ut. Summan är dock inte fastslagen i lag.Summan fastställs i Socialtjänstförordningen, som inte har samma status som lag, utan fungerar som ett förtydligande av lagen från regeringen där lagen tillåter regeringen att förtydliga den. I denna fastslås riksnormen(2 kap 1 § Socialtjänstförordningen). Socialtjänstförordningen i sin tur hänvisar till Konsumentverkets prisundersökningar för att fastställa summans förankring i verkligheten.För en ensamstående person utan barn är den sammanlagt 4160 kronor för fyra veckor. Av detta utgör 3150 peronliga kostnader och 1010 kronor hushållskostnader. Vad ska riksnormen täcka?Riksnormen ska täcka vissa grundläggade utgifter i låginkomsthushåll. Dessa slås fast i 4 kap 3 § Socialtjänstlagen. Den gröna texten i raden ovanför denna leder till Konsumentverkets guide om riksnormen.Riksnormen är inte avsedd att täcka bredbandskostnader, men den innehåller telefon, vilket kan överlappa med bredband. Därför tror jag att din kommun varit proaktiv i att bevilja stöd för bredbandsutgifter också, eftersom de ofta är tätt sammankopplade med telefoni. Denna typ av avvikande tolkning av reglerna tillåts tack vare det kommunala självstyret.Hur räknas riksnormen ut?2 kap 1 § Socialtjänstförordningen stadgar att riksnormen för beräkning av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.Det är sannolikt att riksnormen grundas på konsumentprisindex som särkskilt anpassats för att reflktera priset av de varor och tjänster som ingår i det riksnormen ska täcka._____________________________Om du har fler frågor får du gärna vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Hur lång tid tar det för Försäkringskassan att handlägga omprövningsbeslut?

2020-05-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag som privatperson hjälper en vän, och undrar omdet finns någon lag som styr hur lång tid hur lång tid Försäkringskassan har på sig att besluta en omprövning gällande avslag på sjukpenning. Står inget i det brev som jag erhöll när de tagit emot omprövningen. Ringde Fk i dag och kunde ej Exakt få svar där. De trodde 8-10 veckor.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialförsäkringsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din väns fråga.För att Försäkringskassan ska ompröva ett beslut så ska din vän begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet och jag utgår från att din vän har gjort det, 113 kap. 7 § Socialförsäkringsbalk. Varje person har två månader på sig att begära omprövning från den dag man fick reda på beslutet och jag utgår att din vän har begärt omprövning inom den tidsfristen, 113 kap. 19 § Socialförsäkringsbalk. Försäkringskassan handlägger omprövningsbeslut inom sex veckor. Dock, under första halvåret 2020 (januari fram till juni) har Försäkringskassan längre handläggningstider inom sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning), eftersom det är fler personer än tidigare som begär omprövning av sitt beslut. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen och det innebär att Försäkringskassan måste handlägga din väns ärende snabbt, 1 § och 9 § förvaltningslagen. Men ha i åtanke att lagen inte ställer upp någon gräns för när din väns ärende ska handläggas klart. Det som blir avgörande är ärendets beskaffenhet och Försäkringskassans arbetsbelastning. Försäkringskassans arbetsbelastning för våren 2020 är ganska hög, vilket innebär att det kan ta längre tid än sex veckor som är den normala handläggningstiden. För mer information se Försäkringskassans hemsida. Hoppas att din vän har fått svar på sin fråga. Om du eller din vän har fler funderingar är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister. Ha det fint! Vänligen,

Vad händer med ersättning från Försäkringskassan om två personer blir tillsammans?

2020-05-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får 2 personer som får pengar från försäkringskassan vara tillsammans utan att nån blir av med ersättningen? Dom bor inte tillsammans, har varsin ekonomi
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om två personer är i ett förhållande, men är varken gifta eller sambos, påverkas inte deras rätt till ersättning av Försäkringskassan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har man rätt enligt lagen att få större lägenhet?

2020-05-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej är 17 och bor med min mamma och 18 åriga bror. Vi bor i en liten 3a med hög hyra.Jag och min bror delar rum och har gjort det ända sen uppväxten. Vi har bråkat varje dag och ibland sover sen han på soffan. Som mest har han sovit där i 1 år i streck. Vi vill ha en 4a men mamma har inte råd med en dyrare lägenhet. Hon är ensamstående utan pappan närvarande. Vi har letat efter en 4a men inte hittat något som passar. Lägenheterna är för dyra. Jag mår dålig och vill ha ett eget rum jag känner att jag inte har något ensamt ställe hemma. Det är svårt att hitta lägenheter att byta med. Har man rätt enligt lagen att få en större lägenhet?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har man rätt enligt lagen att få en större lägenhet?Jag vill först beklaga er situation och förstår att det kan kännas jobbigt. I Sverige finns dock ingen laglig rätt att få en större lägenhet. Däremot kan det finnas en möjlighet för er familj, då framförallt er mamma, att få bostadsbidrag.Vad är bostadsbidrag och hur ansöker jag om bostadsbidrag?Bostadsbidrag är som ett ekonomiskt stöd för de som behöver hjälp med t.ex. hyran för en hyreslägenhet. Personer mellan 18–29 år och barnfamiljer kan ansöka om bostadsbidrag. Som barnfamilj kan er mamma få bostadsbidrag om hon har barn som bor hos sig (barn är man när man är under 18), hon betalar mer än 1 400 kr i månaden för bostaden, samt att hon bor och är folkbokförd på den adress som hon söker bidrag för.Ansökan sker på försäkringskassans hemsida, logga där in på "mina sidor". Innan ansökan bör den som söker, då förslagsvis er mamma, förbereda de dokument som behövs, vilket är t.ex. hyresspecifikation och kontakt om ni söker för en hyresrätt. Sedan behöver den sökande också ta fram uppgifter om dennes inkomst, tänk här på att det inte bara är lön som räknas som inkomst.SammanfattningDet finns alltså ingen laglig rätt för er att få en större lägenhet. Däremot finns det bostadsbidrag som ni kan söka. Jag garanterar inte att det blir beviljat men har presenterat möjligheten då det skulle kunna hjälpa er.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man har fått en felaktig utbetalning från Försäkringskassan?

2020-04-04 i Försäkringskassan
FRÅGA |Åter krav från Förskärningskassan
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar till dig kommer jag förklara vad som gäller när man har fått ett beslut från Försäkringskassan om återbetalning på grund av felaktig utbetalning. Om Försäkringskassan upptäcker att en eller flera utbetalningar har varit felaktiga mot personen i fråga; exempelvis att hen har fått för mycket pengar - mer än vad hen haft rätt till, så är man skyldig att inom 30 dagar från det att Försäkringskassan beslutat om återkrav på grund av felaktig utbetalning, att återbetala det belopp som Försäkringskassan kräver. Mitt tips till dig är att du kontaktar Försäkringskassan, dels för att få information i det fall du vill överklaga beslutet om återbetalning, dels vill få mer detaljerad information om vad den felaktiga utbetalningen grundar sig i. Kontaktuppgifter till Försäkringskassan finner du här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,