Har försäkringskassan rätt att be om att få ut uppgifter från en förskola?

2018-05-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan vill ha information från en förskola om vilken som hämtar och lämnar ett visst barn på förskolan. De vill även ha föräldrarnas adress. Är det ok?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är beroende av om det rör sig om en kommunal eller privat förskola. Om det rör sig om en kommunal förskola så faller denna under begreppet "myndighet" i SFB(Socialförsäkringsbalken) 110 kap. 31 §. Detta innebär att förskolan då har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i sin bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och lämnar på förskolan och vart någon är bosatt. Om det istället rör sig om en privat förskola så finns inte samma uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan. Dock har försäkringskassan ändå rätt att göra en förfrågan till förskolan om att få ut uppgifterna och förskolan får sedan själva bedöma om uppgifterna lämnas ut. SFB 110 kap. 14 § första punkten. Sammanfattningsvis så är det alltså inget som hindrar att försäkringskassan begär denna typ av information från en förskola oavsett om den är kommunal och privat. Det som skiljer är att kommunala förskolor har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Byte av handläggare

2018-05-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag har försökt byta handläggare på försäkringskassan genom att kontakta dennes chef på det kontor där handläggaren jobbar (kontoret i Halmstad) och chefen vägrade (skriftligen) trots att jag uppgav att handläggaren betett sig mycket kränkande mot mig och att förtroendet är förbrukat. Men nu har flera läkare och rehabiliteringssamordare sagt att man visst har rätt att byta handläggare. Jag undrar vilken balk och paragraf jag ska hänvisa till när jag tar ärendet vidare? Stort tack för er tjänst!
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som enskild finns det ingen lagstadgad möjlighet att kräva en ny handläggare. Det är myndigheten som bestämmer och utser handläggare för varje ärende. Vissa myndigheter kan vara tillmötesgående och ge den enskilde möjlighet att byta handläggare. Men som sagt är det dock ingen självklarhet att man får byta handläggare. Grunden för detta är att lagstiftaren har ansett att om enskilda få bestämma vem som ska vara deras handläggare kan det skada förtroendet för myndigheterna.Om du fortfarande känner att du vill byta handläggare så är mitt råd att du återigen kontaktar handläggarens chef och förklarar på vilket sätt som du upplever att handläggaren har betett sig kränkande. Jag vill också uppmärksamma dig på att ifall handläggaren skulle fatta ett beslut som du inte är nöjd med så kan du antingen överklaga beslutet eller begära omprövning. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Föräldrar kan inte spara mer än 96 dagar av föräldrapenning när barnet fyller fyra år, om barnet är allvarligt sjuk så kan föräldrarna dock få tillfällig föräldrapenning

2018-05-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejVi har en dotter på 18 månader och från dagen hon föddes till nu 18 månader har vi haft vård av särskilt sjukt barn. Nu har vi börjat ta ut föräldradagar. När vår dotter fyller 4 år försvinner alla kvarvarande föräldradagar utan 96 st som vi får behålla.Vi har frågat Försäkringskassan om vi kan få någon form av uppskov på våra föräldradagar och om "4-årsgränsen" kan flyttas fram alternativt om de 96 dagarna efter fyraårsdagen kan justeras till fler dagar. Det har vi frågat pga att vi inte har haft samma förutsättningar att vara föräldralediga som i "normala fall" och kunnat ha en "normal" föräldraledighet (vi har under vår dotters hela liv levt på sjukhus och varit vårdare för henne hemma). Försäkringskassan har inte gett något riktigt svar utan hänvisat till socialförsäkringsbalken 12 kapitlet 12 § sista stycket. Kan ni svara på om vi kan få justerat våra dagar på något sätt? Tack snälla på förhand!
Louise Bergstrand |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag förstår er fråga som att ni vill veta om det finns en möjlighet att behålla era föräldradagar efter att er dotter har fyllt fyra år. Jag kommer därför gå igenom vad den regler i socialförsäkringsbalken som Försäkringskassan hänvisar till innebär. Utifrån vad ni har berättat i frågan tänkte jag också gå igenom vilka andra möjligheter ni har att få ut föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år. När barnet har fyllt fyra år kan föräldrarna bara spara 96 dagar sammanlagtPrecis som ni skriver så kan 96 dagar av föräldrapenning sparas när barnet har fyllt fyra år. Det är dessa 96 dagar som Försäkringskassan avser när de hänvisar till SFB 12 kap 12 § sista stycket. Tyvärr går det inte att få uppskov med föräldradagarna eller att få fler än 96 dagar med föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år. När det kommer till den "vanliga" föräldrapenningen så finns det inga undantag. Föräldrar kan aldrig spara mer än 96 dagar.Föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet är allvarligt sjuktEnligt SFB 13 kap 30 § kan föräldrar till ett barn under 18 år som är allvarligt sjukt få tillfällig föräldrapenning. Rätt till sådan föräldrapenning gäller när föräldrarna inte kan arbeta då de behöver vårda barnet. Det finns ingen begränsad i tid för hur länge föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning med anledning av allvarligt sjukt barn, SFB 13 kap 31 §. Så länge barnet är allvarligt sjukt och föräldrarna behöver vårda barnet så har de alltså rätt till tillfällig föräldrapenning.Med allvarligt sjukt menar lagen att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Det krävs ett särskilt läkarutlåtande om att barnet är allvarligt sjuk för att föräldrarna ska få rätt till tillfällig föräldrapenning. Det läkarutlåtande som behöver fyllas i hitta ni här. Vad som borde gälla i er situationEftersom jag inte vet hur sjuk er dotter är och vilket behov av vård hon har så kan jag tyvärr inte avgöra hur era möjligheter till denna föräldrapenning ser ut. Utifrån vad ni har berättat i er fråga så verkar det dock vara en möjlighet att ansöka om tillfällig föräldrapenning.Ni kan hitta mer information om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning med anledning av vård av allvarligt sjukt barn här. Sammanfattningsvis går det inte att spara mer än 96 dagar av föräldrapenning efter det att er dotter har fyllt fyra år. Det finns inga undantag från denna regel. Det ni kan göra är dock att söka om tillfällig föräldrapenning om det är så att er dotter är allvarligt sjuk. Tillfällig föräldrapenning kan föräldrar få under en obegränsad tid medan barnet är under 18 år. Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att ställa en ny här.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket får man i barnbidrag för två barn?

2018-04-19 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur mycket får tillfälet vårnadhavare för två barn
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket barnbidrag vårdnadshavare kan få om man har två barn.Regler om barnbidrag finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).Allmänt barnbidrag Från och med 2018-03-01 lämnas allmänt barnbidrag med 1250 kr per månad för varje barn (15 kap. 3§ SFB). Detta gäller upp till barnet fyller 16 år (15 kap. 4§ SFB). Det finns även regler om förlängt barnbidrag, som alltså gäller till efter att barnet fyllt 16 år. Förlängt barnbidrag lämnas om ett barn efter sexton år exempelvis går i grundskola eller grundsärskola (15 kap. 5§ SFB). Om det ska lämnas barnbidrag för bägge barnen utifrån dessa regler innebär det att det allmänna barnbidraget för två barn blir 2 500 kr. Flerbarnstillägg Får man barnbidrag för två barn kan man också ha rätt till ett så kallat flerbarnstillägg. Flerbarnstillägget innebär ett ytterligare bidrag på 150 kr per månad för det andra barnet (15 kap. 8§ SFB).Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis kan man få 2 500 kr i allmänt barnbidrag och 150 kr i flerbarnstillägg om man har två barn. Sammanlagt blir detta 2 650 kr.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan försäkringskassan rikta återkrav mot ett dödsbo och vad kan dödsboet isåfall göra?

2018-05-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Min man gick bort 20160624. Nu kräver försäkringskassan tillbaka pengar för mars-juni 2016. Bouppteckningen är klar!
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall försäkringskassan kan kräva tillbaka dessa pengar och isåfall om du har någon möjlighet att göra något åt försäkringskassans återkrav.Kan försäkringskassan kräva tillbaka pengarna?Förutsättningarna för att försäkringskassan ska kunna besluta om återkrav finns i Socialförsäkringsbalkens 108:e kapitel. Det framgår inte av din fråga vad det rör sig om för ersättning vilket har viss betydelse för försäkringskassans möjligheter till återkrav. Men det rör sig i stora drag om att en person har fått en ersättning felaktigt utbetald antingen genom att lämna oriktiga uppgifter eller att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet. Det kan också handla om att försäkringskassan betalat ut pengarna på grund av ett misstag från deras sida och den försäkrade då borde ha insett att ersättning inte skulle utgå. SFB 108 kap. 2 §. När en person avlider så övergår ansvaret för personens tillgångar och skulder till dödsboet. Detta inkluderar skulder till försäkringskassan och kassan har därför möjlighet att ställa sitt krav mot dödsboet. Att bouppteckningen är färdig och att försäkringskassans krav därför inte togs med på grund av att dödsbodelägarna inte kände till detta spelar ingen roll för frågan om återkrav. Försäkringskassan kan besluta om återkrav ändå. Vad kan du göra åt detta?Det är du och eventuella andra dödsbodelägare som företräder dödsboet tillsammans. Du har alltså möjlighet att motsätta dig försäkringskassans beslut i egenskap av företrädare för dödsboet om eventuella övriga dödsbodelägare går med på detta. Försäkringskassans beslut om återkrav är överklagbart. Det kräver dock att du först begär en omprövning av återkravsbeslutet hos försäkringskassan. SFB 113 kap. 10 §. Om du sedan inte är nöjd med omprövningsbeslutet så kan detta sedan överklagas till förvaltningsrätten. Dödsboet kan alltså begära omprövning och i förlängningen också överklaga beslutet och i denna process anföra olika argument till varför återkrav inte ska ske. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?

2018-05-07 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag är gift och har 4 barn och arbetslösa.Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?
Tova Andersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du kan få bostadsbidrag före skilsmässan. Så länge du är gift anses du bo tillsammans med din make/maka, men kan du visa att du har ett nytt boende och förklara att ni är under skilsmässa ska du ändå kunna få bostadsbidrag som ensamstående förälder med barn. Kraven för att få bostadsbidrag är att:- du har barn som bor hos dig,- du betalar minst 1 400 kronor i månaden för din bostad, och- du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Jag rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan för ytterligare funderingar och mer information angående bostadsbidraget. Deras sida för ansökan om bostadsbidrag hittar du HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Betslut från Försäkringskassan

2018-04-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Då jag har varit sjukskriven sedan dec 2014 på heltid, alla läkarintyg har godkänts. Men från september 2017 så godkänns inte läkarintygen. Och när jag ifrågasätter FK så är det liksom bara så, och det går inte att få någon second opinion.Jag ska alltså stå till arbetsmarknadens förfogande till 100%, fastän jag nu april 2018 är fortsatt sjukskriven på heltid.Vad är det som inte går igenom i läkarintygen från sep 2017, det är det jag vill veta, hur FK bara kan besluta ovanför mitt och mina läkares huvuden.Tacksam för svar!
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till myndigheters beslut så har de en skyldighet att motivera detta genom att ange de skäl som ligger bakom beslutet, se 20 § FL. Om de inte gjort det och man är missnöjd med beslutet som tex Försäkringskassan tagit så kan man ompröva beslutet. Detta måste dock ske inom två månader från det att du tog del av beslutet.Om inte heller omprövningen går ens väg kan man överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Detta måste dock ske inom tre veckor från det att man tog del av det omprövade beslutet. Som jag förstår dig så har du inte begärt omprövning eller överklagat beslutet från september 2017 och det är därför för sent att "ge sig på" det beslutet. Däremot kan du göra en ny ansökan och om denna inte godkänts, ompröva och eventuellt även överklaga beslutet. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Ränta på återkrav från Försäkringskassan

2018-03-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har varit i tvist med försäkringskassan om bostadsbidrag. Har de rätt att ta ut ränta på ej inbetald skuld och 3 dubbla skulden. Jag har ej haft möjlighet förut att betala skulden men i dagsläget är läget ett annat. De vägrar sänka till en rimlig nivå, inte frysa räntan. Det enda de kunde göra var att lägga upp en månadsbetalning som kommer ta 2,5 år att betala. Jag är inte miljonär.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Reglerna om bostadsbidrag finns i 93–98 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Återkrav och ränta regleras i 108 kap. SFB.Jag tolkar din fråga som att du fått en felaktig utbetalning av bostadsbidrag från Försäkringskassan och på grund av detta fått ett återkrav som nu växt till en större skuld.Allmänt om återkravOm Försäkringskassan felaktigt har betalat ut ett för högt belopp i bostadsbidrag har de rätt att oavsett anledning besluta om återbetalning (se 98 kap. 6 § och 108 kap. 9 § 2 st. SFB). Om särskilda skäl föreligger kan Försäkringskassan dock besluta om eftergift och att återkravets belopp ska sättas ner (108 kap. 11 § SFB). Vid bedömningen av om sådana särskilda skäl föreligger ska en samlad bedömning av din situation göras. Det ska tas särskild hänsyn till socioekonomiska aspekter och din förmåga att betala återkravet (108 kap. 12 § SFB). Om den felaktiga utbetalningen beror på att du medvetet eller av oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter kan dock Försäkringskassan inte ge några sådana eftergifter (108 kap. 13 § SFB).Reglerna om räntaFörsäkringskassan har rätt att ta ut ränta på återkravet om det inte betalas senast på förfallodagen. Räntan får tas ut från och med att en avbetalningsplan fastställts eller ett beviljat anstånd med betalningen getts (se 108 kap. 15 § SFB). Ränta tas även ut i enlighet med bestämmelserna i räntelagen om du är i dröjsmål med betalningen (se 108 kap. 16 § SFB).Om ränta ska dock påpekas att det i såväl räntelagen som socialförsäkringsbalken finns regler om jämkning av ränta. Räntan kan jämkas i undantagsfall där det finns särskilda skäl för detta, vilket innebär att det ska vara orsaker som varit utom din kontroll (t.ex. sjukdom eller skilsmässa) som har gjort att du fått betalningssvårigheter (se 108 kap. 21 § SFB, motsvarande regel i räntelagen är 8 §).Sammanfattningsvis skulle jag behöva mer information om vad återkravet beror på samt vad som gjort att du inte haft möjlighet att betala återkravet och räntan för att ge dig ett klarare svar.Om du inte redan har begärt att Försäkringskassan ska ompröva ditt beslut kan du göra detta. Blankett hittar du här. Det är även möjligt att överklaga det omprövade beslutet till förvaltningsrätten för att få frågan prövad i domstol.Med vänliga hälsningar,