Hur långt sträcker sig rätten till partsinsyn?

2020-08-15 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag är ombud åt en familjemedlem i kontakt med försäkringskassan. När jag var sjuk ringde hon själv dem angående sitt ärende och hennes handläggare sa att enbart jag (fullmaktshavare) fick lov att hantera hennes ärende. Det låter galet. Stämmer detta? Detta är formuläret vi skickade in för att ge mig fullmakten: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c8dec744-764e-412a-b76c-3d6625449383/fk5607-005-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar hur partsinsynen ser ut i ett ärende där du agerar som ombud åt en familjemedlem. Tillämpliga lagar i detta fall blir främst förvaltningslagen (FL) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Partsinsynen i ärendet

Huvudregeln är att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § första meningen FL). Det är alltså felaktigt att man nekar personen som ärendet faktiskt angår insyn i ens ärende och hänvisar till ombudet.

Finns det några undantag från rätten till partsinsyn?

Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § OSL (10 § andra meningen FL). Här gäller det att det ska röra sig om sekretessbelagda uppgifter. Sådana handlingar/uppgifter får inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs (10 kap. 3 § första stycket andra meningen OSL). I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § första stycket tredje meningen OSL). Här behöver jag mer information för att kunna uttala mig vidare om det faktiskt rörde sig om en sådan sekretessbelagd uppgift, men värt att nämna är att detta undantag tillämpas väldigt sällan av myndigheterna. För att klargöra problematiken i detta undantag tydligare är att sekretess inte gäller i förhållande till den enskilde själv, såvida inget annat anges i lag (12 kap. 1 § OSL). Här kan nekandet av partsinsyn gälla för exempelvis en förälder om det rör sig om väldigt känsliga uppgifter om barnet, där barnet kan komma att lida men ifall föräldern tar del av uppgifterna (12 kap. 3 § OSL).

Sammanfattning

I nästan alla fall så ska myndigheterna ge parten insyn i dennes ärende, oavsett om man har ett ombud. Det är enbart i de fall då det av allmänt eller enskilt intresse som man kan neka parten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, men till och med då ska myndigheten tydliggöra för parten varför man nekar partsinsyn

Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?