Måste man ha tjänat en viss summa för att vara berättigad till sjukpenning?

2020-07-27 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag arbetar mestadels på somrarna då jag annars studerar. Denna sommar hade jag på schema att jag skulle arbeta 126 timmar (4 veckor). Innan jag hann börja jobba bröt jag foten och blev sjukskriven i 8 veckor, vilket stäcker sig över dessa 4 veckor jag skulle ha jobbat. Jag har en visstidsanställning via ett stort välkänt företag där jag hoppar in vid behov (framförallt på somrarna) och varje överenskommen period räknas som en ny visstidsanställning. Försäkringskassan menar att jag inte har rätt till sjukpenning då jag tjänat mindre än 11.000kr under 2020 (jag hade absolut utan problem kommit upp i den summan om jag fått arbeta nu i sommar). Något som krånglar till det extra är att företaget jag jobbat för i flera år nyligen blivit uppköpta av ett större företag vilket innebar att jag i mars i år fick ett nytt anställningsavtal trots att det är exakt samma som jag haft tidigare. Ska jag fortsätta kriga med försäkringskassan eller bör jag ge upp. /Fattig student med gipsad fot
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om minimi årliga inkomsten som man måste tjäna för att få sjukpenning vid sjukdom. Frågan regleras i socialförsäkringsbalken.Vilka villkor måste uppfyllas för sjukpenning?Man måste ha sjukpenninggrundande inkomst (SIG) för att ha rätt till sjukpenning. SGI bygger på den årliga inkomst som en person antas få av eget arbete (25 kap. 2 § socialförsäkringsbalk). Vissa villkor måste vara uppfyllt för att man ska få sin SIG fastställd (25 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Det första villkor är att inkomsten ska komma från ett arbete i Sverige. Det andra är att arbetet ska antas pågå minst sex månader. Det sista kravet är att din inkomst antas uppgå minst upp till 24% av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 24% av 47 300 kr är 11 352 kr vilket avrundas till 11 300 kr. Hur gör försäkringskassan sin bedömning?Enligt dem uppgifter du angett har Försäkringskassan (FK) meddelat att du inte uppfyller kravet som handlar om minimiinkomsten. I sin bedömning använder FK sig av en prognos på vad personer tjänar just nu. När man beräknar årliga inkomsten tittar man inte bakåt i tiden utan framåt. Ordet anta i lagtexten betyder att man gör en rimlig sannolikhetsbedömning. De kollar på hur mycket du tjänar just nu och antar att du kommer att jobba i samma omfattning senare också. Det vill säga det viktiga är inte hur mycket du har tjänat utan hur mycket du antas tjäna. Detta gör man genom att kolla hur mycket du tjänar just nu. Personer som tillsvidare anställda med månadslön är det inte svårt att fastställa deras SIG. Men personer med visstidsanställning eller oregelbundna inkomster är det svårt att fastställa deras SIG utan FK måste göra omfattande utredningar. Det är viktigt att när du sökte för sjukpenning, borde du skicka din arbetsschema för sommaren. Ett annat krav som FK som inte nämnt men som är avgörande för att få sin SIG fastställd är att det arbete som du jobbar med ska anses pågå minst sex månader. Enligt min bedömning uppfyller du inte heller det kravet. Eftersom du skrev att du jobbar mest på sommaren och att du inte ens tjänade 11 000 kr fram tills nu, visar att du jobbade knappt under läsåret. När FK gör bedömningen av arbetets varaktighet är den väldigt generös. Det räcker med att du har fått ett vikariat på en månad för att FK ska anse att du kommer arbeta minst sex månader. Detta gäller för personer som inte har ett hinder till att hitta ett arbete. Det är personens avsikt som är viktigt för bedömningen. Men eftersom du är en student, det rimligt är att du inte kommer jobba under läsåret därför kommer FK inte anse att ditt arbete kommer att pågå minst sex månader.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att SIG fastställs bara om man uppfyller dem kraven som jag förklarade ovan. Du måste antas tjäna mer än 11 300 kr i året för att du ska kunna få din SIG fastställd. Det vill säga hur mycket du har tjänat tills nu är inte viktigt utan vad du kommer att tjäna. Detta gör FK genom att kolla hur mycket du tjänar just nu. Anledningen till att varför FK inte nämnde något om varaktigheten om ditt arbete är att första steget i bedömningen är inkomstnivån. Om FK inte anser att du kommer tjäna minst 11 300 kr under året, kommer FK inte kolla vidare huruvida du uppfyller de andra kravet som handlar om varaktigheten av ditt arbete. När FK gjorde sin bedömning utgick de från hur mycket du tjänar just nu. Mitt råd är att överklaga deras beslut i tid och uppmärksamma FK över ditt sommarschema. Enbart ett påstående avseende omfattning av tänkt arbete räcker inte utan du bör skicka det schemat du fick av din arbetsgivare och annat som stöter det. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan man ansöka på nytt om sjukersättning trots att ärendet redan finns hos förvaltningsrätten?

2020-07-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag har överklagat ett beslut om avslag på hel sjukersättning (har redan 50% sjukersättning). Ärendet är nu på kö hos förvaltningsrätten för beslut. Kan jag ansöka på nytt hos Försäkringskassan om hel sjukersättning trots att ett ärende finns hos Förvaltningsrätten. Jag har precis genom gått en arbetsförmågebedömning genom arbetsförmedlingen där det framkommit att jag inte har någon arbetsförmåga.
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga berör någonting som kallas för litis pendens. Jag kommer först kort att förklara vad litis pendens innebär. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende. Vad innebär litis pendens?Litis pendens innebär att en fråga som har överklagats till domstolen inte kan tas upp till prövning igen av en myndighet innan ärendet är avgjort. Om Försäkringskassan får in en ansökan som angår samma fråga som har överklagats kommer Försäkringskassan alltså att avvisa den nya ansökan. En ny ansökan ska dock bara avvisas om det är fråga om samma sak som den ansökan som ska prövas av domstolen. Det är upp till Försäkringskassan att avgöra om den nya ansökan angår samma sak eller inte. Hur vet man om en ny ansökan angår samma sak som redan ska prövas av domstolen?Utgångspunkten är alltså att det inte är möjligt att ansöka på nytt om sjukersättning om ärendet redan ska prövas av förvaltningsrätten. Detta förutsatt att den nya ansökan angår samma sak som den ansökan som ska prövas av domstolen. Om man lämnar in ny bevisning (t.ex. ett nytt läkarintyg) innebär det inte att det är en ny sak, om ansökan i övrigt fortfarande gäller samma förmån, samma nivå och samma tidsperiod (Försäkringskassans vägledning 2001:7). Jag tolkar din fråga som att den enda skillnaden i din nya ansökan om sjukersättning är att du nu har genomgått en arbetsförmågebedömning. Om allt annat i den nya ansökan är detsamma som i den tidigare ansökan kommer du alltså med största sannolikhet att få den avvisad av Försäkringskassan. Avslutande rådFör att sammanfatta är det alltså förvisso möjligt för dig att skicka in en ny ansökan till Försäkringskassan. Den nya ansökan kommer däremot troligen att avvisas eftersom de båda ansökningarna angår samma sak. Eftersom du skriver att ärendet ännu inte har prövats av förvaltningsrätten rekommenderar jag istället att du kompletterar din överklagan. Du kan bara komplettera med sådant som du inte redan har skickat in till Försäkringskassan när du först gjorde din ansökan. Eftersom du nyligen har gjort en arbetsförmågebedömning kan du alltså komplettera din överklagan med detta. Det gör du enklast genom att skicka in ett intyg från Arbetsförmedlingen till förvaltningsrätten. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka regler gäller för Försäkringskassan i ärendehandläggningen?

2020-06-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej !Jag har lite frågor gällande f-kassan ! Vad har dom för regler ? Sina egna ? Får dom lov att överse bevis ? Strunta i dom alltså ? Jag har bevis för att AF ( arbetsförmedlingen ) har gjort ett fel gällande min anställningsgrad och arbetssökande grad . Nu säger f-kassan att det inte påverkar beslutet utan håller fast vid att min anställningsgrad ska vara halvtid. Jag har en fast anställning på 100%, har alltid jobbat 100 % och mer därtill. Blev skadad , kan inte återgå till mitt nuvarande jobb. Varit sjukskriven i många år. AF gör ett fel vid en praktik jag hade 2016-2017. F-kassan skriver ner mig till halvtid.AF har nu ringt f-kassan och sagt att det är dom som gjort ett fel och även skickar in ett skriftligt intyg som säger att det är dom som gjort ett fel. Ändå ändrar inte F-kassan beslutet utan säger att det inte påverkar ????????? Får dom lov att göra så här ??? Detta kan väl inte vara lagligt möjligt ???? För då är det ju inte bara vår socialförsäkrings trygghet som har kraschat utan då har vårt rättssystem också allvarliga brister ??
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka regler Försäkringskassan har att följa i sin verksamhet, då särskilt ansökan om en förmån. Nedan ska jag kort redogöra för de viktigaste reglerna de har att följa och även ge förslag på hur du kan gå vidare med ärendet i ditt fall. Försäkringskassans utredningsansvarFörsäkringskassan är den myndighet som administrerar sjukförsäkringen, alltså de beslutar om och betalar ut en stor de l av de förmåner som ingår i socialförsäkringen (ex sjukersättning, sjukpenning etc.). När försäkringskassan handlägger sina ärenden har de ett utredningsansvar vilket regleras i 110 kap 13 § Socialförsäkringsbalken (hädanefter förkortad SFB). Utredningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska se till att ärenden blir utredda i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär att de ska leda utredningen och se till att det material som behövs för ärendets avgörande kommer in. De ska alltså se till att ärendet blir ordentligt utrett, för att de sedan ska kunna fatta ett materiellt riktigt beslut. Ändring av beslutEnligt 113 kap 3 § SFB ska Försäkringskassan ändra ett beslut de fattat och som inte har prövats av domstol om beslutet:1. På grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet.2. Har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.3. Har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning elelr annan liknande orsak. Ändring ska göras självmant av Försäkringskassan om fel av angivna slag uppmärksammas, dvs utan att omprövning eller ändring har begärts. Det ska dock tilläggas att fel av ringa betydelse inte behöver ändras. Omprövning av beslutetDet finns även möjlighet att begära omprövning av ett beslut enligt 113 kap 7 § SFB om det skriftligen begärs av enskild som beslutet angår. Det är då Försäkringskassan som omprövar sitt beslut. Överklagan av beslutFörsäkringskassans beslut får enligt 113 kap 10 § SFB överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det ska tilläggas att man först får begära omprövning innan man kan överklaga beslutet. Vad kan du göra?I första hand skulle jag rekommendera dig att begära ändring av beslutet, att få det omprövat eller i sista hand överklagat (med reservation för att det inte riktigt framgår av din fråga om du har gjort något av detta redan). Information om detta finns på försäkringskassans hemsida här: https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojdI övrigt finns det även möjlighet att göra en JO-anmälan om du anser att myndigheten har agerat felaktigt. Länk till anmälan finns här:https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/Det finns även möjlighet att begära skadestånd från Försäkringskassan. Om du anser att Försäkringskassan orsakat dig skada finns det möjlighet att begära skadestånd hos Försäkringskassan. Information om detta finns här:https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojdJag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Har Försäkringskassan rätt att begära ut uppgifter från bank?

2020-06-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, har Försäkringskassan rätt att begära uppgifter från min bank om mina tillgodohavanden där och har, i så fall, banken rätt att lämna ut dessa uppgifter. Jag har inte själv blivit ombedd att lämna dessa uppgifter och jag fick vetskap om detta först i efterhand. Uppgifterna har använts av FK som underlag förbeslut om bidrag från FK. Tack
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.Den här typen av frågor regleras av Socialförsäkringsbalken (SFB). Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (31 § samt 33 § SFB). Således innebär detta att Försäkringskassan haft rätt att begära ut dessa uppgifter.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Förlängt underhållsstöd och boende hos föräldrar

2020-07-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Det är så att jag är 18 år och går andra året på gymnasiet. Jag har separerade föräldrar, ena föräldern har det varit grova bråk med och socialtjänsten har varit inblandad ett bra tag. Kan inte bo där nu, även om pengarna finns. Den andra föräldern är skuldsatt och kan inte försörja mig. Hur ska jag göra? Har försökt söka ganska mycket angående underhållstöd, men tydligen måste man bo med en förälder för att få de?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du går i gymnasiet är fortfarande dina föräldrar försörjningsskyldiga trots att du är 18 år (7 kap. 1 § Föräldrabalken).Det går inte längre att söka underhållsstöd om barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna, så kallat växelvis boende. Om du däremot bor och är skriven hos ena föräldern kan du söka underhållsstöd av försäkringskassan om den andre föräldern inte kan eller vill betala själv. Eftersom du är 18 år kallas det förlängt underhållsstöd (18 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB)).Det viktiga är alltså att du varaktigt bor och är folkbokförd hos en förälder, den så kallade boföräldern (se 17 kap. 3 § SFB). För att kunna råda dig mer specifikt vad du ska göra i just din situation måste jag veta mer om dina föräldrar och din livssituation. Du är välkommen att lämna en kommentar eller ställa en ny fråga.

Försäkringskassan begär återbetalning, vad ska jag göra?

2020-07-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har tagit föreldrarledig sjuknivå några helger, försäkringskassa begära återbetalning på 80 000. Vad ska jag göra?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när man kan bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan, och vad man kan göra om man har fått ett beslut om återbetalning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. När kan man bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan?Om man har fått för mycket pengar från Försäkringskassan kan man bli skyldig att betala tillbaka. Detta gäller oavsett om det är Försäkringskassan eller den försäkrade som orsakat att för mycket pengar betalats ut. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida (här). Vad kan man göra om man har fått ett beslut om återbetalning?Om man inte kan betala hela beloppet som man är skyldig på en gång, kan man kontakta Försäkringskassan för att komma överens om en återbetalningsplan. Om man har fått ett beslut om återbetalning som man är missnöjd med kan man begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet. Information om hur man går tillväga för att begära omprövning av ett beslut från Försäkringskassan finns här. Vad du kan göra nuOm det är något som är oklart med beslutet om återbetalning rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan och försöker reda ut eventuella oklarheter och ta reda på vad beslutet grundar sig på. Om du anser att beslutet är felaktigt och/eller är missnöjd, kan du begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Försäkringskassan nekar mig fortsatt sjukpenning. Vad ska jag göra?

2020-06-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej jag är sjukskriven sedan ok 2019 pga hjärtinfarkt samtidigt jag har opererat steloperation två gångar för rygg inte läckta , min läkare ber mig att operera en gång till men får jag inte godkänd från min läkare samt har jag haft nacke problem den vill heller steloperation , jag har läkarutlåtande lämnat intill Försäkringkassa , jag har haft från Försäkringkassa ett beslut att dem vill inte betala ut min sjukpenning , min Handlägare sade även om begära ompröva du kommer få ett avslag ,frågan vem ska jag vända mig hur kan jag få hjälp, vem kan bli ombud för mig ,är det en vanlig person eller en advokat eller en .......tack för hjälpen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag drar slutsatsen att din ansökan om sjukpenning har avslagits trots att du lämnat in läkarintyg till Försäkringskassan. Jag kommer att gå igenom vad ett beslut från en myndighet ska innehålla. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med, nämligen möjligheten att begära omprövning. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man är missnöjd med omprövningsbeslutet. Sedan kommer jag att försöka besvara om man behöver ett ombud, och vilka krav som ställs på ombudet. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad ska ett beslut från en myndighet innehålla? När en myndighet har fattat ett beslut ska det finnas en handling där det framgår vem eller vilka på myndigheten som har fattat beslutet, och vad beslutet innehåller, se 31 § Förvaltningslag (här). Om någon har deltagit i beslutet och har en avvikande mening eller vill reservera sig ska det framgå, 30 § 1 st Förvaltningslagen (här). Ett beslut som påverkar någons situation på ett icke obetydligt sätt ska motiveras, se 32 § 1 st Förvaltningslag (här). Om en person blir nekad sjukpenning är det något som påverkar dennes situation, varför ett sådant beslut ska motiveras. Om personen som beslutet rör har rätt att överklaga beslutet ska även det framgå hur man ska gå tillväga för att överklaga, se 33 § 2 st Förvaltningslag (här). Vad ska man göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med? Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man inte är nöjd med, ska man först begära omprövning av beslutet. Mer information om omprövning finns på Försäkringskassans hemsida (här). Man måste begära omprövning inom två månader från dagen då man tog del av beslutet. Då ska man använda en blankett på Försäkringskassans hemsida (här). Det är viktigt att man skriver varför och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras.Om omprövningen inte leder till att Försäkringskassan ändrar sitt beslut, vad ska man göra då?Om man begär omprövning av ett beslut, och Försäkringskassan gör en omprövning är det inte säkert att beslutet ändras. Om man är missnöjd med ett omprövningsbeslut ska man överklaga detta till förvaltningsdomstol, se 40 § 1 st Förvaltningslag (här) samt Försäkringskassans hemsida (här). Beslutet måste ha omprövats innan man kan överklaga till förvaltningsdomstol, se 113 kap 10 § Socialförsäkringsbalken (här). Behöver man ha ett ombud när man omprövar alternativt överklagar ett beslut från Försäkringskassan, och vilka krav ställs på ombudet?Tanken är att man inte ska behöva anlita juridisk hjälp när man överklagar myndighetsbeslut.Huruvida du bör anlita en jurist får du avgöra själv. Normalt behövs det dock inte när man överklagar sådana här beslut, utan meningen är att man ska klara sig utan ett ombud också. Man även kan anlita ett ombud som inte har juridisk utbildning.Du kan anlita en jurist från Lawline. Länk till formulär för att boka tid med någon av Lawlines jurister finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor i timmen. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor, eller undrar om Lawline kan hjälpa dig vidare, rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan jag få barnbidrag utbetalt retroaktivt när jag bott utanför EU?

2020-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag och min 10 åriga dotter är båda svenska medborgare och har bott utanför EU tills nu, men vi kommer flytta tillbaka till Sverige permanent. har jag rätt att få ut barnbidrag retroaktivt?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga! För att ha rätt till barnbidrag krävs att man bor i ett land inom EU/ESS eller Schweiz, samt att bidragsmottagaren och barnet ska vara försäkrade i Sverige. Det framgår inte av din fråga vilket land du bott i tidigare, men har du bott inom ESS eller Schweiz har du alltså rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt. Om du inte uppfyller kraven har du dessvärre inte rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt. Det är Försäkringskassan som behandlar frågor och utbetalning av barnbidrag. Min rekommendation till dig är därför att ta kontakt med Försäkringskassan för vidare vägledning och där nämna mer detaljerade omständigheter som inte nämnts i din fråga, för att få ett precist svar.Jag önskar dig lycka till!Du är självklart välkommen att kontakta oss igen vid frågor eller funderingar!Med vänlig hälsning,