Har man rätt till a-kassa om man har varit sjukskriven över 5 år men med avbrott för några månaders arbetsträning med aktivitetsstöd?

2021-01-14 i Försäkringskassan
FRÅGA
Har jag rätt till a-kassa om jag varit sjukskriven över 5 år men med avbrott för några månaders arbetsträning med aktivitetsstöd?
SVAR

Hej, tack för förtroendet att besvara din fråga!

Nödvändiga förutsättningar

De allmänna förutsättningarna för grundförsäkring är att du är arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete under minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar veckan. Därtill måste du vara anmäld hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, 9 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

1.Haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbete under mint 60 timmar per kalendermånad, eller2.Haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader

12 § ALF. Noteras kan att lagen tillfälligt ändrats under rådande pandemi till sökandes förmån då man bland annat sänkt kraven punkt 1 från 80 timmar till 60 timmar.

Arbetsvillkorets huvudregeln är inte absolut. Begreppet ramtid är avgörande och definieras i 15 a § första stycket ALF. Vissa månader är överhoppningsbara, t.ex. tid då du har varit förhindrad att arbete på grund av styrkt sjukdom, 16 § p.1 ALF. Detsamma gäller för tiden du deltog i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd 15 b § ALF på villkor att du uppfyllt arbetsvillkoret före deltagandet. Sammantaget innebär det, om du uppfyller kraven i 15 b § ALF, att månaderna före din sjukdom ska räknas in i ramtiden istället och i förekommande fall göra att du uppfyller arbetsvillkoret.

Fem års gränsen kan vålla problem för dig

Det finns dock en yttersta gräns för hur lång tid man får använda överhoppningsventilen. Gränsen är högst fem år enligt 17 a § ALF. Eftersom din sjukskrivningsperiod med avbrott för arbetsträning med aktivitetsstöd överskrider 5 år beror allt på hur tiden innan de åren såg ut, dvs. om du uppfyllde arbetsvillkoret med beaktande av de 12 föregående månaderna dagen du nådde fem år av sjukskrivning/aktivitetsstöd. Är inte arbetsvillkoret då uppfyllt kommer du tyvärr inte beviljas a-kassa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (210)
2021-04-12 Kan Försäkringskassan begära ut bankuppgifter?
2021-04-06 Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå
2021-03-29 Omprövning av vårdbidrag
2021-03-25 Förlorar jag bostadsbidraget om jag tar in en inneboende utan inkomst?

Alla besvarade frågor (91191)