Hur överklagar jag ett förvaltningsbeslut?

2020-12-04 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej,gällande överklagan av Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten för Omvårdnadsbidrag för min 10-åriga son som har ADD samt trotssyndrom.Bör jag anlita en jurist/Advokat eller skall jag göra denna överklagan själv?Om jag skall göra detta själv så vad skall jag tänka på? Kapitel och paragrafer?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringskassan ska först ompröva beslutet

Det framgår inte av din fråga om du har begärt omprövning av beslutet. En överklagan kan nämligen inte ske förrän efter att Försäkringskassan har gjort en omprövning. Försäkringskassan ska ompröva beslutet om det begärs skriftligen av en enskild som beslutet angår (113 kap. 7 § SFB). Det innebär alltså att en omprövning måste ske om du begär det. Eftersom jag inte är säker på om du har begärt omprövning eller inte så kommer jag först att gå igenom vad en omprövning innebär. Därefter går jag in på överklagan och hur det går till.

Omprövning av Försäkringskassans beslut

En omprövning kan i princip sägas motsvara ett överklagande. Skillnaden är att omprövning äger rum hos den myndighet som ursprungligen fattade beslutet, vilket i ditt fall är Försäkringskassan. Begäran ska göras inom två månader från den dag då man fick del av beslutet. Ett första krav för att man ska kunna begära en omprövning är att beslutet ska angå en, vilket i ditt fall inte är något problem. Begäran ska vara skriftlig (113 kap. 7 § SFB). Försäkringskassan som myndighet har ett ansvar för att det som handläggs där blir ordentligt utrett. Det innebär att det finns en skyldighet för Försäkringskassan att se till så att de får ett tillräckligt underlag för att kunna göra en prövning. Därmed skulle jag säga att det är fullt möjligt för dig att på egen hand göra en begäran om omprövning. På Försäkringskassans hemsida finns en blankett som man ska fylla i om man vill ompröva ett beslut, se denna länk: https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojd.

Överklagan av Försäkringskassans beslut

Om det är så att du redan har begärt omprövning och du inte är nöjd med det som Försäkringskassan kommit fram till så kan du vidare med att överklaga till allmän förvaltningsdomstol, vilket är förvaltningsrätten (113 kap. 10 § SFB). En överklagan kan göras fram till två månader efter den dagen då man fick del av omprövningsbeslutet (113 kap. 19 § SFB). En överklagan ska innehålla:

- namn,

- personnummer,

- adress, och

- telefonnummer (3 § FPL).

I överklagandet ska även anges det beslut som överklagandet gäller, hur du vill att beslutet ska ändras och varför (4 § FPL).

Vidare finns det på Försäkringskassans webbplats en tydlig genomgång av vad du ska göra om du vill överklaga beslutet (se länken ovan).

Om du vill så kan du anlita ett ombud (48 § FPL). För processen i förvaltningsdomstol är det dock vanligt att en enskild inte har ombud men jag skulle säga att du får känna efter själv hur du vill göra utifrån den information som du fått. Det är svårt för mig att rekommendera det ena eller det andra alternativet.

Ett överklagande ska vara ställt till domstolen men ska skickas in till myndigheten, i ditt fall Försäkringskassan.

Det som angivit ovan är det som du i stora drag behöver veta för att kunna begära en omprövning av eller överklaga beslutet. Om du har fler frågor gällande detta eller något annat är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (210)
2021-04-12 Kan Försäkringskassan begära ut bankuppgifter?
2021-04-06 Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå
2021-03-29 Omprövning av vårdbidrag
2021-03-25 Förlorar jag bostadsbidraget om jag tar in en inneboende utan inkomst?

Alla besvarade frågor (91196)